Geen vraag te gek
088 973 06 00

Belastingmaatregelen in Coronatijd

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode.

 


Bijzonder uitstel

Tot 1 juli 2021 kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor de ondernemers die dit nog niet hadden aangevraagd. Ondernemers, die al wel op een eerder moment uitstel van betaling hebben gevraagd, kunnen nog tot 1 juli 2021 een verzoek kunnen doen voor verlengd uitstel.

Let op: na afloop van het verleend uitstel moeten nieuwe betalingsverplichtingen tijdig worden nagekomen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot boetes en kan de Belastingdienst diverse invorderingsmaatregelen nemen. Voor ondernemers die voor drie maanden uitstel hebben gevraagd, betekent dit dat na afloop van deze drie maanden, nieuwe belastingschulden betaald moeten worden. Vraag daarom verlengd uitstel aan

Als er verlengd uitstel is gevraagd en gekregen, dan loopt het verlengd uitstel voor iedereen tot en met 30 juni 2021.

Betaling belasting

Vanaf 1 oktober 2021 moeten de achterstanden weer worden ingelopen. Dit gebeurt met een betalingsregeling van 36 maanden. In juli 2021 zal de Belastingdienst de ondernemers een brief sturen met informatie over de betalingsregeling, de openstaande schuld en de hoogte van de termijn. De belastingschuld die is opgebouwd kan worden afgelosten van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

Voor de ondernemers, die niet kunnen voldoen aan deze betalingsregeling, wordt gezocht naar maatwerkoplossingen binnen het bestaande beleid. De ondernemer moet dan, met een verklaring van een derde deskundige, aannemelijk maken dat er sprake is van werkelijk bestaande betalingsproblemen, dat deze van tijdelijke aard zijn, dat deze vóór een bepaald tijdstip worden opgelost en dat er sprake is van een levensvatbare onderneming. Daarnaast kan de Belastingdienst extra voorwaarden stellen.

Rente

De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 op 0,01 procent staan. Vanaf 1 januari 2022 geldt een invorderingsrente van 4 procent. Het normale rentetarief voor de invorderingsrente is 4%.

Per 1 oktober 2020 gaat de belastingrente terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%, omdat de belastingrente een prikkel geeft om op tijd en juist aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%. 

Betaal ik een verzuimboete bij bijzonder uitstel?

De Belastingdienst rekent tot en met 30 juni 2021 geen verzuimboete voor het niet (op tijd) betalen. De tijdelijke versoepeling rondom betalingsverzuimboetes komt per 1 juli 2021 te vervallen. Doe je in 2021 niet op tijd aangifte van het afdragen van loonbelasting of btw, bijvoorbeeld over december 2020? Je krijgt dan de reguliere verzuimboete.

Ik heb langer dan 3 maanden uitstel nodig. Hoe vraag ik dat aan?

Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen als een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is. Er gelden ook soepelere voorwaarden voor langer uitstel. Hoe je het langere uitstel aanvraagt, is afhankelijk van de hoogte van uw belastingschuld:

  • Heb je een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoef je alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. 
  • Heb een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft Belastingdienst nog wel een verklaring van een zogenaamde derde deskundige nodig. De bedrijfsadviseurs van Inretail kunnen een verklaring voor je opstellen.

Welke voorwaarden gelden voor het belastinguitstel van langer dan 3 maanden?

Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen, moeten hun kaspositie kunnen verbeteren. Daar wil het kabinet voor zorgen. Daarom zijn er 2 voorwaarden gesteld:

  • er mogen geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd;
  • er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Ondernemers en zzp'ers: urencriterium

Houd ik recht op ondernemersfaciliteiten als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar? 

Ondernemers en zzp’ers die het niet lukt om in de periode tussen 1 maart en 1 oktober 2020 te voldoen aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar), kunnen aanspraak blijven maken op hun ondernemersfaciliteiten. Ook als je de uren in deze periode niet kunt maken door de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van uitgaan dat je deze uren wel hebt gewerkt. In lijn hiermee wordt ook het urencriterium van 800 uren per kalenderjaar in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid versoepeld. Waarbij in coronatijd er ook automatisch van uit wordt gegaan dat de betreffende ondernemers ten minste 16 uren per week aan hun onderneming hebben besteed.

Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Ik verwacht minder winst te maken door het coronavirus. Kan ik mijn voorlopige aangifte nog wijzigen?  

Ja, je kunt direct minder belastingen betalen door uw voorlopige aanslag te wijzigen. Dat geldt voor ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten. Verlaag daarvoor je inkomsten. Ondernemers die dit jaar helemaal geen winst meer verwachten, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna terug. 

Hoe ga ik om met een te verwachten verlies in 2020 door het coronavirus? 

Het wordt voor ondernemers mogelijk om te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis nu al te verrekenen met de winst van 2019. 
Door het vormen van deze zogenaamde fiscale coronareserve wordt het voor bedrijven mogelijk een nadere (lagere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Op die manier kunnen bedrijven eerder aanspraak maken op verrekening, dan pas na de aangifte vennootschapsbelasting 2020 in 2021. 

Over de te ondernemen stappen rondom deze zogenaamd fiscale coronareserves lees je meer op de website van de Belastingdienst. Let op: deze mogelijkheid geldt niet voor de inkomstenbelasting. 

Moet ik als ondernemer en aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) in deze tijden belasting blijven betalen over mijn wettelijk vastgelegde passende arbeidsbeloning, het zogeheten gebruikelijk loon?

Wanneer je onderneemt via een vennootschap moet je jezelf gebruikelijk loon uitkeren en daarover belasting betalen. Krijg je als ondernemer te maken met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, dan kom je in aanmerking voor een verlaging van de belastingafdracht door een verlaging van het gebruikelijk loon. 

Hoeveel lager mag mijn gebruikelijk loon zijn als ondernemer? 

De beperking van het gebruikelijk loon mag maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van je bedrijf, maar in ieder geval niet meer dan dat. De Belastingdienst kijkt voor de eventuele omzetdaling naar de omzet die uw onderneming had in dezelfde periode vorig jaar. Je vindt de precieze berekening hiervoor op de website van de Belastingdienst.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen

  • Werkgevers mogen bij het uitkeren van de vaste reiskostenvergoeding blijven uitgaan van het reispatroon voor de coronacrisis waar de vergoeding op gebaseerd was. Je hoeft de vergoeding dus niet aan te passen nu je personeel thuiswerkt.
  • Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra je hier wel toe in staat bent, zul je je verplichtingen alsnog moeten nakomen.
  • Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2020 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Deze verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, etc. Ook kun je dit deel inzetten om werknemers klaar te stomen voor de 1,5 metersamenleving. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon. Boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Met name bouwbedrijven en uitzenders gebruiken dit soort rekeningen.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode met 3 maanden, tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt nu niet.


Kunnen we je verder nog helpen?

De bedrijfsadviseurs van INretail kunnen je helpen bij het opstellen van een verklaring maar ook bij andere vragen over dit onderwerp. 

Hulp bij financiering

Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig, dan zijn er een aantal mogelijkheden.

Bekijk hier alle informatie over hulp bij financiering