Cao Fashion en Sport 2010 – 2012: functiewaardering & loongebouw

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Alles over functiewaardering & loongebouw.

Zijn er spelregels rondom het indelen van functies?

Ja, er zijn spelregels. Deze kunnen uitkomst bieden wanneer een werkgever problemen ondervindt bij het indelen van de functies. We hebben ze hieronder voor je op een rij gezet:

 

Spelregel 1: Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. 

Er zijn vier karakteristieken waarop een functie wordt ingedeeld op een niveau. Met karakteristieken bedoelen we hier:

 • Aard van de functie

 • Werkwijze

 • Zakelijk risico

 • Werkomstandigheden

Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld twee van de vier karakteristieken naar een bepaald niveau verwijzen, terwijl een ander karakteristiek naar een ander niveau verwijst. Kies dan het niveau dat overeenkomt met de meeste karakteristieken.

 

Spelregel 2: De kennis van de medewerker is belangrijk. Niet hoe die kennis is verkregen. 

Bij de karakteristiek 'Aard van de functie' kijk je onder andere naar het kennisniveau dat voor de functie nodig is. Het maakt niet uit hoe de medewerker de vereiste kennis heeft verkregen. Diploma's zijn niet per se waardevoller dan praktijkervaring. 

 

Spelregel 3: Een combinatiefunctie? Kijk naar het zwaarste bestandsdeel. 

Het kan voorkomen dat een medewerker een veelzijdige functie heeft waardoor deze eigenlijk bij meerdere functiefamilies ingedeeld hoort te worden. Het is aan te raden, om de functie voor de verschillende onderdelen te wegen wanneer de medewerker minimaal 20% van de tijd in die functiefamilie behoort. Het zal niet zo zijn dat de medewerker in beide families hetzelfde niveau haalt. Door de verschillende niveaus te beschrijven en in te delen zie je wat het hoogste niveaus is. Dat niveau is bepalend voor de indeling. 

Let op! Voorwaarde is wel dat een medewerker minimaal 20% van de tijd in die functiefamilie op dat functieniveau werkt. 

 

Spelregel 4: Het aantal medewerkers waaraan iemand leidinggeeft, is niet bepalend. 

Als er sprake is van een leidinggevende functie, dan hoef je niet precies aan te geven aan hoeveel medewerkers leiding wordt gegeven. Het gaat hierbij meer om indicaties. Afwijkingen naar boven of beneden hoeven niet direct tot een andere niveau-indeling te leiden. 

 

Spelregel 5: Grensgeval? Opnieuw informatie verzamelen. 

Is het niveau nauwelijks te bepalen? Verzamel dan opnieuw informatie. Je kunt dan wat gerichter kijken naar de onderdelen waar de twijfel het sterkst is. Ondernemers in de branche kunnen contact opnemen met INretail voor meer informatie. 

Twijfel je naar aanleiding van de beknopte functieomschrijving op de website over de functie? Vul naar aanleiding van het Functieprofiel het onderstaande schema in:

*Onder de streep bepaal je welke letter de doorslag geeft. 

 

Voorbeeld 1 

Je ziet dat bij drie van de vier karakteristieken de hoofdletter E staat. De medewerker wordt dan binnen de eerder vastgestelde functiefamilie op niveau E ingedeeld: meeste niveaus gelden. 

 

Voorbeeld 2 

Deze kolom geeft een situatie weer, waarin de hoofdletter D de overhand heeft. 

 

Voorbeeld 3 

De rechterkolom is een twijfelgeval. Er wordt twee keer een E en twee keer een D genoteerd. Laat in dat geval de karakteristiek ‘Werkomstandigheden’ even buiten beschouwing. Vaak zijn die namelijk in de Arbowet vastgelegd en dus wat minder van invloed op de functie. Dat verklaart waarom in die kolom de beslissing uiteindelijk op niveau E uitkomt.

 

Wat als de werkgever en de werknemer het niet eens worden over de functie indeling?

Als de werkgever en de werknemer het niet eens worden over het niveau waarop de medewerker is ingedeeld, dan is er de bezwaren en beroepsprocedure. Maar het is natuurlijk altijd beter om het onderling wel eens te worden. 

Wanneer de werkgever en de werknemer een andere mening hebben over het functieniveau dan is het belangrijk dat beide partijen uitgaan van de meest uitgebreide functieomschrijving. Deze omschrijving is per functieniveau te vinden onder het tabblad ‘functieniveaus’ onder aan de verkorte beschrijving van elk niveau. Daar is een pdf te downloaden waarin uitgebreide informatie over de functie staat.

 

Wat gebeurt er bij twijfel tussen twee functieniveaus?

Raadpleeg bij twijfel de meest uitgebreide functieomschrijving. Deze omschrijving is per functieniveau te vinden onder het tabblad ‘functieniveaus’ onder aan de verkorte beschrijving van elk niveau. Daar is een pdf te downloaden waarin uitgebreide informatie over de functie staat.

 

In het verleden zijn mijn medewerkers al ingedeeld volgens het ‘gele boek’, kan ik dat blijven gebruiken?

Als u in het verleden het gele boek heeft ingevoerd, dan is dit voor u heel gunstig. Dit boekwerk diende namelijk als uitgangspunt voor het nieuwe loongebouw. 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor u op een rij:

 • Bij de functiefamilie Verkoop, niveau C: de medewerker moet ten minste 3 jaar ervaring hebben om in dit niveau te worden ingedeeld.

 • Er is een extra functiefamilie genaamd Staf en Ondersteuning toegevoegd. Hierin staan functies op het gebied van Inkoop, Vastgoed, Marketing of E-commerce. Maar ook zwaardere functies op het secretariaat, PZ of Automatisering zijn hiermee in te delen.

Omdat er in het verleden veel commentaar is geuit over de complexiteit van het gele boek hebben wij de communicatie hieromheen versimpeld. Daarom hebben wij deze website ontwikkeld waarop beknopte functieomschrijvingen staan en waar u middels een tool de juiste richting op wordt geleid. Zodat u niet alle ellenlange teksten hoeft door te worstelen.

 

Waarom wordt er steeds gesproken over het indelen van functies en niet over het indelen van medewerkers?

Voor alle duidelijkheid: het systeem gaat uit van een indeling in functies. Dat mag niet verward worden met de indeling van medewerkers. Immers, medewerkers komen en gaan, maar de functies blijven bestaan. Een werkgever kan dan ook volstaan met beschrijvingen van functies. Het doet er dan niet toe hoeveel medewerkers in uw bedrijf werken; is de functie beschreven, dan is dat uiteraard van toepassing op alle medewerkers in die functie.

 

Wat is functiewaardering precies?

Het nieuwe loongebouw is gebaseerd op functiewaardering. Dat houdt in dat een functie ingedeeld wordt op basis van de zwaarte van de functie. Hoe zwaarder een functie hoe hoger het functieniveau en de bijbehorende salarisschaal. Voor het loongebouw uit de cao Mode en Sport zijn alle functies omschreven die onze branche voorkomen. Die zijn sterk uiteenlopend. En daarnaast zijn er binnen bepaalde functies ook nog niveauverschillen. Deze website geeft u de mogelijkheid om elke functie en elk niveau van het juiste ‘etiket’ te voorzien. 

 

Duidelijke perspectieven 

Doordat er per functiefamilie een aantal niveaus zijn beschreven wordt voor iedereen duidelijk welke perspectieven de Mode en Sportbranche biedt. Het is ook voor iedereen duidelijk wat de eisen zijn om op een bepaald niveau te functioneren. 

 

Functiewaardering: zo werkt het 

AI in de kleinste organisaties is sprake van verschil in functies. En waar twee medewerkers eenzelfde functie hebben, is er vaak weer sprake van een verschillend niveau. Die twee verschillen hebben onder andere gevolgen voor het salaris. Functiewaardering geeft ook inzicht in de carrièremogelijkheden. Mensen krijgen inzicht in de diverse functies en het niveau dat ze daarin kunnen bereiken. Bij functiewaardering spelen drie begrippen een belangrijke rol: 

 • Functiefamilie
 • Functieniveau
 • CATS®-karakteristieken

 

Functiefamilies 

In de Mode- en Sportbranche vinden we een groot aantal verschillende functies. Functies die min of meer dezelfde werkzaamheden omvatten, behoren tot een functiefamilie.

 

Functieniveaus 

In elke familie kunt u weer meer of minder niveaus onderscheiden. Zo behoren een Mode-Adviseur of Sportvak-Adviseur en een Verkoopmedewerker wel tot dezelfde functiefamilie Verkoop, maar hun niveau kan behoorlijk verschillend zijn. Dat verklaart hun verschil in salaris. De functieniveaus worden aangeduid met hoofdletters. Ze lopen van A tot en met I. Overigens hebben niet alle families ook al die niveaus. Sommige beginnen hoger dan A, andere eindigen lager dan l ( zie pagina 3). De hoofdletters hebben uiteindelijk een relatie met de salarisschalen in het loongebouw 

 

CATS®-karakteristieken 

De basis van dit functiewaarderingssysteem is de CATS methode. Deze hanteert 4 uitgangspunten (karakteristieken) om functies te wegen:

 • Aard van de functie\

 • Werkwijze

 • Zakelijk risico

 • Werkomstandigheden

 

Ik heb 1 (of minder) medewerkers in dienst, moeten deze ook worden ingedeeld?

Alle functies moeten worden ingedeeld in het nieuwe loongebouw. Dat betekent dat ook parttimers of medewerkers die sporadisch voor u werken ingedeeld moeten worden.

 

Is het slim om zo lang mogelijk te wachten met het indelen van functies?

Wij adviseren om niet te wachten met het indelen van functies. Het kan namelijk wel wat tijd in beslag nemen om functies op een goede manier in te delen. Zorg dat u uiterlijk 1 januari alles in orde heeft. Daarmee zorgt u ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de Knip uit het loongebouw. Dat betekent dat u medewerkers die meer verdienen (dan hun maximale schaalloon) niet meer verplicht een loonsverhoging hoeft te geven.

 

De cao loonsverhoging per 1 februari 2012

Het salaris van mijn medewerker valt net onder de knip (de laatste trede van het extra loongebouw) van de loontabel per 1 januari 2012. Krijgt hij nu ook een loonsverhoging van 2%, of hoef ik het loon slechts aan te vullen tot de knip? 

Hij krijgt een loonsverhoging van 2%, omdat de afgesproken loonsverhoging betekent dat ook de schaallonen met 2% worden verhoogd. De knip komt dus ook 2% hoger te liggen. 

Als iemands loon net boven de knip van de loontabel per 1 januari 2012 zit, dan krijgt hij geen 2% loonsverhoging. Zijn loon wordt dan verhoogd tot het niveau van de nieuwe knip per 1 februari. 

 

Het bereiken van het ervaringsjaar in 2012

Als mijn medewerker in 2012 zijn ervaringsjaar bereikt, wordt het loon ingeschaald op de naasthogere trede in het loongebouw. Wat is de naasthogere trede en waarop is dat gebaseerd? 

De naasthogere trede is gebaseerd op het salaris dat de medewerker ontving op 31 december 2011. Uiterlijk 1 januari 2012 heb je de medewerker ingedeeld op een bepaald functieniveau. Om de naasthogere trede te vinden, plaats je het salaris van de medewerker in de daarbij behorende kolom (A, B, C, etc.). De eerstvolgende trede die daaronder ligt, is de trede waarop het loon ingeschaald wordt vanaf het bereiken van het ervaringsjaar. 

Let op: bereikt de medewerker het ervaringsjaar na 1 februari 2012, dan heeft hij inmiddels ook al een cao-loonsverhoging ontvangen van 2% (mits zijn salaris niet boven de knip lag). Het kan zijn dat de naasthogere trede ten opzichte van het salaris van 31 december 2012 lager ligt dan het verhoogde salaris van de medewerker. In dat geval hoef je bij het bereiken van een ervaringsjaar geen salarisverhoging te geven. 

 

Ik ga niet beoordelingsafhankelijk belonen. Het salaris van mijn medewerker valt nu tussen de laatste trede van het basis loongebouw en de eerste trede van het extra loongebouw in. Heeft hij recht op een verhoging bij het bereiken van zijn ervaringsjaar in 2012? 

Nee, de medewerker heeft geen recht op een trede-verhoging. De naasthogere trede zou in dit geval de eerste trede van het extra loongebouw zijn. Als je niet beoordelingsafhankelijk gaat belonen, hoef je de medewerker buiten het basis loongebouw geen trede-verhoging meer te geven. 

 

De 21- en 22-jarigen met twee jaar ervaring in hun functie

Mijn medewerker is 21 jaar en heeft al twee jaar ervaring in zijn huidige functie. Krijgt hij nu vanaf 1 januari 2012 het loon van een 22-jarige? 

Nee, deze verhoging valt samen met de verjaardag van de medewerker. De medewerker heeft recht op deze extra trede-verhoging op het moment dat hij de leeftijd van 21 of 22 jaar bereikt in 2012. Deze afspraak over het loon van 21- en 22-jarigen gaat in op 1 januari 2012. Dit betekent dat de medewerker het recht heeft om een extra trede op te schuiven, vanaf de betalingsperiode waarin hij 21 of 22 jaar oud wordt in 2012. In het bovenstaande voorbeeld zal de medewerker in 2012 de leeftijd van 22 jaar bereiken. Hij heeft op dat moment ook minimaal twee jaar ervaring in zijn functie, dus schuift hij naar de trede 23/0, in plaats van de trede 22 jr. Zie voor deze regel ook artikel 6.2 van de cao. 

 

Tags
Contactpersoon
Margriet Baan
Margriet Baan
Adviseur Ondernemersservice
088 973 06 00

Gerelateerd aan dit artikel