Geen vraag te gek
088 973 06 00

Einde van de huurovereenkomst

 

Opzegtermijn
Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst van winkelruimte een wettelijke opzegtermijn van tenminste één jaar. Vaak wordt in de huurovereenkomst ook een termijn van één jaar opgenomen. Het is mogelijk om een kortere opzegtermijn overeen te komen. Dit is gunstig voor de huurder die wil opzeggen. De verhuurder die wil opzeggen moet wel rekening blijven houden met een opzegtermijn van één jaar. Een huurder die wil blijven zitten kan stellen dat het beding met een kortere termijn in zijn nadeel is en kan dit beding vernietigen als de verhuurder er gebruik van wil maken. De huurder wil immers blijven zitten en heeft door dit beding nog maar slechts zes maanden om een alternatief te zoeken in plaats van de wettelijk voorgeschreven 12 maanden. Let er wel op dat uit de feiten en omstandigheden kan blijken dat dit onredelijk is, bijvoorbeeld als de huurovereenkomst is opgesteld door een jurist van de huurder zelf. 

Bij een aanstaand einde van de huurovereenkomst moet je als huurder er wel rekening mee houden dat in veel huurovereenkomsten een beding is opgenomen, die bepaalt dat de verhuurder aanplakbiljetten met de tekst ‘te koop’ of ‘te huur’ mag aanbrengen (tenzij dit de bedrijfsvoering schaadt). Ook de wet kent een bepaling met een dergelijke strekking.

Beëindigingsgronden voor verhuurder
Een opzegging door de verhuurder leidt niet automatisch tot beëindiging van het huurcontract. Als een verhuurder de huurovereenkomst wil beëindigen, kan hij dit slechts doen op een bepaald aantal gronden. Als de huurder niet instemt met de beëindiging, zal de verhuurder voor de beëindiging naar de rechter moeten gaan. Voor een opzegging tegen het einde van de eerste termijn van vijf jaar zijn de opzeggronden zeer beperkt, namelijk:

  • Bedrijfsvoering van huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt.
  • Dringend eigen en duurzaam gebruik door verhuurder, zijn echtgenoot, geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind. Hieronder valt niet de verkoop van de bedrijfsruimte, maar wel een renovatie die niet mogelijk is zonder beëindiging van de huur. 

Na de tweede huurperiode van vijf jaar krijgt de verhuurder meer gronden om de huurovereenkomst te mogen beëindigen.

  • Huurder stemt niet in met redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, voor zover dit aanbod niet een wijziging van de huurprijs inhoudt.
  • Verhuurder krachtens een geldig bestemmingsplan de op het verhuurde liggende bestemming wil wijzigen.
  • Redelijke belangenafweging.

Zorg er bij een opzegging voor dat de juiste formaliteiten in acht worden genomen bij een opzegging. De aangetekende brief of het deurwaardersexploot dient de verhuur ver voor het ingaan van de opzegtermijn te hebben bereikt.

Delen