Geen vraag te gek
088 973 06 00

Opzegverboden

Om medewerkers te beschermen, geldt er in sommige gevallen een opzegverbod. Dit zijn situaties waarin je een arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen.

Vraag je een ontslagvergunning aan bij UWV? Dan toetsen zij of er een opzegverbod van toepassing is. Als dat het geval is (en het is aannemelijk dat dit opzegverbod tijdens de geldigheid van de vergunning nog steeds van toepassing is), dan zullen zij de ontslagvergunning weigeren.

Hier lees je wanneer opzegverboden wel en niet gelden en wat de uitzonderingen zijn.

Wanneer geldt een opzegverbod?

Je kunt een contract niet opzeggen als er een opzegverbod geldt. Een opzegverbod geldt:

 • tijdens de eerste 2 jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het verbod geldt niet als de medewerker niet meewerkt aan re-integratie of weigert passende werkzaamheden te verrichten.
 • tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en tot 6 weken na afloop van het bevallingsverlof.
 • wanneer een medewerker lid is van een medezeggenschapsorgaan of een vakbond, zoals de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Het verbod is niet van toepassing als de medewerker deze activiteiten onder werktijd verricht zonder toestemming van de werkgever.
 • als een medewerker in militaire dienst moet (dit kan voorkomen bij medewerkers met een andere nationaliteit)
 • wanneer de medewerker gebruik maakt van zijn recht op ouderschapsverlof.
 • wanneer de medewerker heeft gevraagd om vermindering of uitbreiding van zijn arbeidsuren.
 • door de overgang van het bedrijf of een onderdeel hiervan.
 • op grond van een wettelijk verbod van onderscheid, bijvoorbeeld vanwege godsdienst, ras, geslacht of geaardheid.
 • wanneer de medewerker vergaderingen bijwoont van de gemeenteraad, Provinciale Staten of andere (commissies van) politieke organen waar hij lid van is.

Uitzondering op opzegverbod bij bedrijfsbeëindiging

Bij ontslag wegens bedrijfsbeëindiging geldt alleen het opzegverbod tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. De overige opzegverboden zijn dan niet van kracht.

Wanneer geldt een opzegverbod niet?

Opzegverboden zijn niet van toepassing:

 • als je medewerker (schriftelijk) instemt met het ontslag.
 • bij opzegging tijdens de proeftijd.
 • als je een dringende reden hebt om je medewerker te ontslaan (ontslag op staande voet).
 • bij een faillissement of als je je bedrijf beëindigt. Het opzegverbod tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt in dit geval wel.

Opzegverbod vervalt als ontslagvergunning nog geldt

Soms vervalt een opzegverbod als de ontslagvergunning nog geldig is. Bijvoorbeeld als een zieke medewerker hersteld wordt verklaard of wanneer het zwangerschapsverlof/bevallingsverlof inmiddels meer dan 6 weken voorbij is. Dan kun je de ontslagvergunning alsnog gebruiken.

Delen