FAQ: Corona & de retail

Corona FAQ

Wij hebben de veelgestelde vragen over Corona en jouw winkel op een rijtje gezet:

Versoepelingen per 26 juni 2021

Wat zijn de geldende regels per 26 juni?

Vanaf 26 juni versoepelen vrijwel alle coronamaatregelen voor winkels en warenmarkten. 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen gelden de volgende regels:

 • Was je handen voor en na het winkelen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen en geef elkaar de ruimte.
 • Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos.
 • Winkels mogen maximaal 1 klant per 5 m2 ontvangen.

Tellen jonge kinderen mee in het aantal klanten?

Kinderen tot 12 jaar tellen niet mee.

Mag ik andere openingstijden dan normaal hanteren om zo wel de klantvraag optimaal te bedienen?

Winkels mogen vanaf 26 juni weer eigen openingstijden hanteren binnen het kader van de Winkeltijdenwet.

MEDEWERKERS

Moet het loon worden doorbetaald gedurende de winkelsluiting?

Ja, er geldt een loondoorbetalingsverplichting. Welke uren worden doorbetaald, is afhankelijk van het type contact. 

 • Is er een contract met een vast aantal uren? Dan dienen die uren uitbetaald te worden.
 • Wanneer jullie medewerkers werkzaam zijn op basis van een bandbreedte contract dan geldt dat de basisuren dienen te worden uitbetaald.
 • Bij een min-max contract moet ten minste het minimaal aantal afgesproken uren worden betaald.
 • Is er sprake van een oproepovereenkomst? Dan hangt het er vanaf of er variabel wordt gewerkt, of dat er door de maanden heen een vast patroon is ontstaan.

Indien er in de afgelopen 3 maanden een vast arbeidspatroon is ontstaan dan geldt er een rechtsvermoeden van arbeidsomvang voor de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Dit heeft tot gevolg dat de medewerker de uren die hij de afgelopen 3 maanden gemiddeld heeft gewerkt, krijgt uitbetaald. Dit geldt overigens ook als er een vast patroon is ontstaan bij een min-max contract.
Is er geen sprake van een vast patroon, maar is er wel al een planning gemaakt? Dan geldt dat de ingeplande uren wel dienen te worden betaald.
Neem voor jouw situatie contact op met de afdeling Ondernemersservice via 088 973 06 00 of info@inretail.nl.

Mag ik mijn medewerkers nu minuren laten opbouwen of plusuren laten inleveren?

Ja dat mag. In de vorige intelligente Lock down van maart gold de afspraak met vakbonden dat volledige sluiting van de winkel geen gevolg zou hebben voor het plus- en min uren saldo van personeel.

Voor de huidige Lock down is deze afspraak niet gemaakt en vallen we nu terug op de bepalingen zoals opgenomen in de cao. Ondernemers hebben nu namelijk geen keuze en is het verplicht. De Steunmaatregelen geven namelijk onvoldoende dekking voor alle (personeels)kosten tijdens deze zware Lock down en veel reserves zijn inmiddels al opgegeten om het personeel gewoon door te kunnen betalen.
 
Voor iedere werkgever geldt dat zij gebruik kunnen maken van de flexibiliteitsregeling in de cao. De standaardregeling is dat er een  bandbreedte geldt van plus en min 35% aan inroosterbare uren bij flexibele contracten of als dat is afgesproken met het personeel. Voor de woonbranche geldt dat gebruik mag worden gemaakt van de werktijdenregeling uit artikel 2 van de module van de cao. Heb je niet een flexibel contract met je medewerker afgesproken, ga dan in overleg om de flexibiliteitsregeling van de cao alsnog toe te passen. Medewerkers hebben er wel recht op dat hun normale salaris wordt doorbetaald. De uren die nu echter niet gewerkt worden, kunnen binnen de marges van de bandbreedte of werktijdenregeling van de module wonen, op een later moment worden ingehaald als er weer omzet gerealiseerd kan worden bij opening van de winkels. Werkgever en werknemer dienen hier samen afspraken over te maken en te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Om je medewerkers goed te informeren hebben wij 2 modelbrieven opgesteld: 1 voor de woonbranche en 1 voor de andere branches.

Hoe zit het met de bandbreedte & werktijdenregeling?

De bandbreedte in het algemeen deel van de cao kent een afwijkingsmogelijkheid van 35% van de uren per week. Met een minimale afwijking van 6 uur. Een medewerker met een arbeidsduur van 12 per week kan daarbij minimaal 6 uur werken en maximaal 18. Een medewerker met een arbeidsduur van 30 uur per week kan minimaal 19,5 uur werken per week en maximaal 40,5 uur. Dus voor kleine contracten is de mogelijkheid van afwijking groter dan 35%.

Hierbij geldt dat gemiddeld de basisuren die zijn afgesproken wel over een referteperiode van 12 maanden gelijk moeten zijn. Voorbeeld. Stel je hebt een medewerker met een contract van 20 uur dan zijn de uiteindelijke uren die een medewerker per jaar werkt 1040 uur (inclusief vakantie-uren etc) maar dat kunnen weken zijn van 14 uur maar ook weken van 27 uur. De referteperiode hoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.

De werktijdenregeling voor de woonbranche kent een standaardafwijking van 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden, gemeten over een referteperiode van 6 maanden.

De winkel is dicht met de feestdagen, hoe zit het dan met het doorbetalen van het loon en de toeslagen?

Zie bovenstaande vraag. Kortom, de medewerker heeft dus recht op doorbetaling van loon als hij/zij normaliter gesproken op die dag arbeid verricht. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt.

Hoe zit het met de minuren bij het einde van het dienstverband?

In deze tijd is het niet mogelijk om medewerkers meer te laten werken om hun minuren in te halen. Werkgevers en medewerkers kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door sluiting van de winkels niet kunnen worden ingehaald, bij einde van het dienstverband vóór 1 juli 2021 fifty-fifty te verdelen.

Wat moet ik doen bij minuren nu het einde van het jaar en daarmee ook mogelijk het einde van de referteperiode nadert?

Volgens de cao geldt dat als aan het einde van de referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, deze minuren komen te vervallen. Dat betekent dat medewerkers deze minuren dus niet meer op een later moment kunnen inhalen, door in de periode erna meer te werken. Echter, de referteperiode hoeft niet te lopen van januari tot en met december!

Toelichting referteperiode: de referteperiode is conform de cao 12 maanden, dit hoeft geen kalenderjaar te zijn. Het is mogelijk om de referteperiode bijvoorbeeld van maart tot maart te laten lopen. Dit geeft meer ruimte om medewerkers later minder of meer in te plannen.
We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Neem voor jouw situatie contact op met de afdeling Ondernemersservice via 088 973 06 00 of info@inretail.nl.

Er staat een vakantie gepland, kan ik een medewerker verplichten om deze dagen op te nemen?

Indien een vakantie is geboekt en de vakantiedagen zijn toegekend, dan worden die dagen opgenomen en afgeboekt, tenzij dit i.v.m. zwaarwegende redenen niet van de medewerker gevraagd kan worden. In dat geval moet de medewerker in overleg treden met zijn leidinggevende. (Een zwaarwegende reden kan bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis zijn.) 

Kan ik mijn medewerkers verplichten om vakantiedagen op te nemen gedurende de periode dat de winkels gesloten zijn?

Je kan medewerkers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. De wettelijke vakantiedagen, opgebouwd in 2020, blijven geldig tot 1 juli 2021.

Neemt niet weg dat het wel mogelijk is om collectieve vakantiedagen in te zetten. Tijdens de periode van verplichte winkelsluiting kunnen werkgevers in december 2020 twee collectieve vakantiedagen vaststellen, als ze dat niet al eerder in 2020 hebben gedaan. Ook in januari 2021 kunnen ze twee collectieve dagen vaststellen (dat zijn dan die van 2021). Als er een OR of PVT in het bedrijf is, heeft deze instemmingsrecht. Als er geen OR of PVT in het bedrijf is, vindt vaststelling in overleg met de medewerkers plaats.

Collectieve vakantiedagen

In artikel 8.1 van de cao Retail non-food staat opgenomen dat de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad, ten hoogste 2 dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen kan aanwijzen. Deze regeling blijft overigens bestaan in de nieuwe cao.

Geldt dit voor alle werknemers in het hele bedrijf?

Ja, in beginsel geldt deze vrije dag dan voor iedereen in de bv. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk. Het woord collectief geeft al aan dat het gaat om de gehele groep. Het is dus niet mogelijk om per medewerker een andere dag te kiezen.

Worden deze dagen afgetrokken van het vakantiesaldo of zijn dit extra dagen?

Deze collectieve vrije dagen worden afgetrokken van het bestaande vakantiesaldo.

Kan ik 2 dagen afschrijven of moet ik echt dagen aanwijzen?

Bij deze regeling is het de bedoeling dat 2 specifieke datums worden aangewezen.

Kan ik dan bij iedereen deze 2 dagen afschrijven?

Nee, je kunt die collectieve dagen alleen afschrijven bij mensen die op die dag altijd werken. Bij fulltimers kan dat omdat zij elke dag werken, maar bij parttimers kan dit alleen als ze die dag normaal altijd werken. Voorbeeld: Medewerker x werkt nooit op vrijdag, u stelt vrijdag 8 januari in als collectieve vrije dag. Dan mag u bij medewerker x deze vakantiedag niet afschrijven, omdat zij die dag al vrij is. Het kan dus inderdaad voor sommige medewerkers “nadeliger” zijn dan voor anderen.

Ik heb geen Ondernemingsraad ingesteld, mag ik dit dan eenzijdig doorvoeren?

Indien er geen Ondernemingsraad is ingesteld, moet in overleg met de medewerkers de vaststelling van de collectieve dagen plaats vinden.

Mijn medewerker is ziek, mag ik die dag alsnog afschrijven?

Indien de medewerker die dag normaal zou werken mag je die dag afschrijven van het vakantiesaldo. Ook in de corona tijd wordt hier geen onderscheid in gemaakt.

Moet ik dit van te voren bekend maken?

Ja, normaliter worden de collectieve dagen voor een jaar bekend gemaakt voordat het betreffende jaar begint, of aan het begin van het nieuwe jaar. Geef daarom nu al aan welke dagen in 2021 als collectieve vrije dagen worden beschouwd. Voor dit jaar mag het wel nog in december gezien de omstandigheden, indien de dagen niet eerder zijn ingezet dit jaar.

Hoeveel medewerkers mogen in het magazijn/filiaal werken?

Hier zijn geen vaste aantallen voor gegeven. Belangrijk is en blijft dat er 1,5 meter afstand tussen medewerkers kan worden gehouden bij het verrichten van hun werkzaamheden. Verder geldt dat alleen gedaan moet worden wat nodig is. De oproep van Rutte blijft om zo veel mogelijk thuis te werken.

Mag ik het werkrooster aanpassen?

Ten aanzien van het opstellen van werkroosters accepteren cao-partijen dat in deze uitzonderlijke tijd soepeler zal worden omgaan met werkroosters, zodat de flexibiliteit aan zowel de kant van de werkgever en medewerker kan worden gehandhaafd. Voor het aanpassen van werktijden geldt de instemmingsplicht van de OR dan wel overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Dien ik het loon door te betalen van een medewerker als hij thuis blijft, omdat een gezinslid van hem koorts heeft?

Als medewerkers thuis moeten blijven als hun gezinsleden koorts hebben, wordt aangezien dit een overheidsmaatregel is, het loon doorbetaald.

Het allerbelangrijkste blijft, ga in gesprek met jouw medewerker! Verder kun je hier een voorbeeldbrief vinden die je naar jouw medewerkers kan versturen.

Ik werk met flexibele roosters, hoe pak ik dit aan?

Indien het rooster al gemaakt is kun je die uren gewoon aanhouden, indien er gewerkt wordt met flexibele inzet kun je de 8/13 regeling toepassen indien er nog geen rooster is gemaakt.

Wat als werknemers normaal niet de hele dag werken op de dag die ik wil instellen, wat te doen?

Indien er werknemers zijn die normaal op de aangestelde collectieve vrije dag slechts een halve dag werken, dan kun je het aantal uren van het saldo afschrijven die de medewerker normaal zou werken. Voorbeeld: medewerker x werkt normaal 4 uur op vrijdag, u stelt vrijdag 8 januari in als collectieve vrije dag. U kunt 4 uur van het vakantiesaldo afschrijven.

Mijn medewerker is met zwangerschaps- of bevallingsverlof, mag ik bij haar ook dagen af schrijven?

Nee dat mag niet omdat de medewerker met zwangerschaps- of bevallingsverlof is.

OVERIG

Mag ik klanten advies geven aan huis?

Het antwoord is ja. Je mag je klanten aan huis wel advies geven. Natuurlijk geldt hier de regel die we al langer kennen; houd onderling anderhalve meter afstand en draag eventueel een mondkapje. Het dragen van een mondkapje is in huis echter niet verplicht.

Houd er rekening mee dat als je bij de klant thuis de koop sluit, de wetgeving voor Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten van toepassing is (o.a. 14 dagen herroepingsrecht en zichttermijn, à la webwinkelkoop). Hoe je dat kunt vermijden lees je hier.


Steunmaatregelen

Premiemaatregel voor overwerk
Voor 2020 en 2021 is de regeling opgeschort die ertoe zou leiden dat werkgevers voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar meer dan 30% moeten overwerken ook met terugwerkende kracht een hoge WW-premie moeten afdragen. Omdat dat een ongewenst effect zou hebben op bijvoorbeeld de zorg waar nu overwerk noodzakelijk is wordt hier vanaf gezien. 

Time-out arrangement (TOA)
De nieuwe wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt per 1 januari 2021 in werking. Als je bedrijf in financiële problemen is, kun je een akkoord sluiten met je schuldeisers. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen dan toch aan het akkoord worden gebonden. Dit wordt een dwangakkoord genoemd. Ook buiten een faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.

Meer weten of advies? Kijk hier of neem contact op met onze bedrijfsadviseurs.

De transitievergoeding
Deze wordt niet aangepast omdat in de ogen van het kabinet de 6 maanden die nu gebruikt kunnen worden om de transitievergoeding te voldoen als voldoende wordt gezien. 

Verlenging garantieregelingen
De huidige garantieregelingen voor financieringsregelingen worden in vorm niet veranderd maar wel verlengd tot 30 juni 2021. De BMKB-C wordt verlengd tot eind 2021.

ALGEMEEN

Op onze overzichtspagina is een overzicht te vinden van alle steunmaatregelen.


Financieel

Is er ook een uitstel van betalingen bij Pensioenfonds Detailhandel?

Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling met zestig dagen uit te stellen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088 – 11 68 381.

Bekijk hier de voorbeeldbrief uitstel betaling pensioenafdracht

Ik heb betalingsproblemen, wat moet ik doen?
Een van de maatregelen waar INretail hard voor gelobbyd heeft, is dat je uitstel kan vragen voor het betalen van belastingen. Met het besluit voor bijzonder uitstel van betalingen hoopt de Belastingdienst te gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers te verzachten. Daarnaast is het mogelijk om de te betalen voorlopige aanslag aan te passen. 

Ik heb hulp nodig bij financiering, wat moet ik doen?
Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig? Op deze pagina hebben we een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet

Waar kan ik mijn vragen stellen bij banken over kredietbehoefte?
INretail heeft de banken benadert met het verzoek om één loket op te richten voor retail ondernemers met kredietbehoefte als gevolg van de effecten van het Corona virus. Hierdoor is het voor ondernemers in één keer duidelijk waar ze met hun vraag naar toe kunnen. Banken zijn momenteel nagenoeg onbereikbaar voor ondernemers en worden hierdoor ook ontlast in deze voor iedereen hectische tijden.

Wat is de BMKB-regeling?
De overheid maakt het voor banken mogelijk om tegen lagere risico’s kredieten te verstrekken, deze mogelijkheid die banken in mogen zetten wordt BMKB-regeling genoemd.

Wat houdt de verruiming van de BMKB-regeling in?
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Bij het verkrijgen van een BMKB krediet zijn banken verplicht 3.9% van het BMKB krediet door te belasten als provisie. Deze provisie wordt in rekening gebracht om deze regeling te kunnen financieren.

BBZ regeling: wat is het sociaal minimum en hoe hoog is dat? 
Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Zie voor bedragen de site van het UWV

Welke informatie moet ik aan de bank aanleveren als ik een financieringsaanvraag wil indienen? En hoe werkt krediet aanvragen bij de banken momenteel?
Bekijk hier het plan van aanpak voor een kredietaanvraag.


Mondkapjes

Vanaf 26 juni 2021 zijn mondkapjes op veel plekken niet meer verplicht. Werkt personeel op een plek waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden tot andere mensen? Dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarom geldt in het OV of het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld nog de mondkapjesplicht.

Kan ik mijn medewerkers verplichten om mondkapjes te dragen?

Binnen het arbeidsrecht geldt het goed werkgever èn goed werknemerschap. Het goed werknemerschap houdt in dat een medewerker redelijke voorschriften van een werkgever dient op te volgen. Nu de overheid het dringende advies heeft gegeven om mondkapjes te dragen, is het meer dan een redelijk voorschrift. Je kunt je medewerker dus verplichten om een mondkapje te dragen. Ons advies is wel om het gesprek aan te gaan, aan een conflict heeft niemand iets in deze situatie. Helaas hebben we te maken met de aangescherpte maatregelen maar vanuit solidariteit met de zorg en voor de beperking van de economische schade is en blijft het wel belangrijk om de maatregelen zover als mogelijk na te leven. 

Ook vanuit medisch oogpunt is er geen belemmering tegen het dragen van een mondkapje. Zowel het longfonds als de hartstichting bevestigen dat ook in het geval van andere klachten het dragen van een mondkapje niet schadelijk is. Uiteraard is het voor iedereen wennen en kan het benauwd aanvoelen.

Mocht een medewerker weigeren om een mondkapje te dragen terwijl jij het wel verplicht stelt, dan kan in het uiterste geval ook worden overgegaan tot het nemen van maatregelen tegen het betreffende personeelslid. Zoals het opschorten van de loondoorbetaling. Neem hiervoor contact op met Ondernemersservice voor verder advies.

Hoe draag je mondkapjes correct?

 • Was voor het aanbrengen goed je handen
 • De gekleurde of bedrukte kant van het mondkapje is naar buiten gericht
 • Houdt het mondkapje vast bij de elastieken en bevestig deze achter het oor
 • De metalen strip in de bovenkant van het mondkapje breng je aan over de neusbrug
 • Het mondkapje moet de neus, mond en kin volledig afdekken
 • Zorg ervoor dat het mondkapje goed aansluit
 • Was opnieuw je handen 
 • Let op dat je niet elke keer je mondkapje op en af doet. Dan heeft het dragen namelijk weinig zin. 

Handhygiëne en ‘afstand houden van elkaar’ zijn belangrijker dan het dragen van een mondkapje. 


Medewerkers

ALGEMEEN

Quarantaine en bezetting

Hebben jullie ook informatie over quarantaine die ik kan delen met mijn medewerker?
Ja klik hier om het volgende bericht te delen met je medewerker(s).

Medewerker moet in quarantaine en wat nu?
Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Twijfel of de medewerker misbruik maakt van de Coronatest?
Als werkgever mag je niet om bewijs vragen of de medewerker nu wel echt een Coronatest heeft gedaan. Dit is namelijk medische informatie en die mag je als werkgever niet opvragen. Wel mag je Arbodienst deze informatie bij de medewerker opvragen. Je kan je Arbodienst vragen of ze steekproefsgewijs contact willen opnemen met medewerkers die zich hebben ziekgemeld. Tip neem dit ook mee in je communicatie naar je medewerker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid dat de Arbodienst contact kan opnemen.

Kan ik met collega ondernemers afspreken dat we onderling personeel uitwisselen als door quarantaineverplichtingen de bezetting onvoldoende is?
Het is juridisch mogelijk om medewerkers tijdelijk aan een andere werkgever uit te lenen en vice versa. Dit noem je collegiale uitleen als dat wordt gedaan zonder winstoogmerk dus enkel de loonkosten met een kleine opslag om de andere collega te helpen. Voor andere uitleenconstructies geldt wel andere regelgeving.
De cao Retail Non Food zegt het volgende over overplaatsing:

De werkgever kan in overleg de medewerker om reden van het bedrijfsbelang overplaatsen  naar een andere vestiging van de werkgever. Is de overplaatsing tijdelijk, dan gebeurt dit na overleg met de medewerker. Bij tijdelijke overplaatsing kan dit ook een vestiging van een aan de werkgever gelieerde onderneming zijn, mits deze ook onder de werkingssfeer van deze cao valt. Overplaatsing is mogelijk, tenzij dit in redelijkheid niet van de medewerker verlangd kan worden. 

Dus als het gaat om een bedrijf wat niet gelieerd is aan de werkgever dan heb je toestemming nodig van de medewerker. Ga het gesprek aan met de medewerker waarom je je collega zou willen helpen. Met elkaar als winkels zorg je er namelijk voor dat de winkelstraat aantrekkelijk is voor consumenten om te winkelen, je bent als winkels van elkaar afhankelijk en dat je elkaar daarom ook helpt. Dit geldt natuurlijk ook voor andere locaties zoals distributiecentra. 

Heeft een werknemer die in quarantaine zit recht op loon?
Dit kan afhangen van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of de werknemer écht ziek is, of de quarantaine slechts uit voorzorg is bepaald.

Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft de werknemer recht op loon op grond van arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van een eerdere reis. De werknemer is in dat geval immers “in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten”.

Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werknemer komt.

Als een werknemer voor werk op reis is geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan zal de werkgever het loon aan deze werknemer moeten doorbetalen. De werknemer is immers tijdens het werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dat maakt dat de reden van het niet werken niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever zal waarschijnlijk wel van de werknemer mogen verlangen dat er redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht worden.

Als een medewerker niet ziek is, maar wel in quarantaine moet, hangt het af van de omstandigheden of je als werkgever het loon door moet betalen. Neem bij twijfel contact op met de adviseurs van Ondernemersservice.

Uiteraard kun je kijken wat de mogelijkheden zijn om thuis te werken. Dit is in de retail een stuk lastiger, maar je kunt denken aan: (receptie)telefoon doorschakelen, webcare/social media beheren, administratief werk, roosters maken, klachtafhandeling etc. Wanneer dit te realiseren is, maar een medewerker dat liever niet wil zijn de consequenties voor de medewerker. Dit betekent dat het mogelijk is om loon en/of vakantiedagen in te houden voor de beschikbare uren.

Hoe gaan we nu om met medewerker(s) die uit preventie thuis blijven aangezien iemand in het gezin/thuis ziek is (koorts)?
Door de verstrengde maatregelen vanuit het kabinet moet het hele gezin voorlopig thuis blijven als één iemand koorts heeft. Aangezien dit een overheidsmaatregel is, geldt ook hier dat de werknemer(s) recht hebben op loondoorbetaling. Kijk ook hier wat mogelijk is met thuis werken en/of pas het rooster waar mogelijk aan. Ga in ieder geval in overleg met jouw medewerker(s) en probeer tot een passende oplossing te komen.

Medewerkers en vakantie

Afgelopen week berichtten we nog dat door het hoge aantal besmettingen in Nederland maar ook in andere landen de kleurcodes aangepast waren. De aanpak van Nederland is daarin gewijzigd: de besmettingen in een land zelf zijn geen basis meer voor een oranje reisadvies. Alleen het opduiken van een nieuwe variant kan daar toe leiden. Wel is een coronabewijs nodig door middel van testen, vaccinatie of aan de hand van een eerdere besmetting.

Sommige landen hebben Nederland nog wel aangemerkt als hoog risico land. Het veranderen van de kleurcode van Nederland kan de consequentie hebben dat diverse landen een quarantaineverplichting hebben voor inkomende Nederlandse toeristen. Soms heeft het dan geen zin meer om naar dat land af te reizen daardoor. Medewerkers kunnen nu al twijfelen wat verstandig is om te doen, kunnen nu al informeren of ze hun vakantie kunnen intrekken of ze vragen hoe je als werkgever omgaat met de quarantaineverplichting. Voor jou als werkgever dan de vraag hoe je hier het beste mee om kunt gaan en wat je rechten en plichten dan zijn. Hieronder delen we relevante informatie.

Er staat een vakantie gepland, kan ik een medewerker verplichten om deze dagen op te nemen?
Indien een vakantie is geboekt en de vakantiedagen zijn toegekend, dan worden die dagen opgenomen en afgeboekt, tenzij dit i.v.m. zwaarwegende redenen niet van de medewerker gevraagd kan worden. In dat geval moet de medewerker in overleg treden met zijn leidinggevende. (Een zwaarwegende reden kan bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis zijn.) 

Mag ik mijn medewerker verbieden om naar het buitenland af te reizen?
Nee, als werkgever zijnde mag je jouw medewerkers niet verbieden om naar het buitenland af te reizen. Het is wel raadzaam om op voorhand het personeel te informeren over de huidige stand van zaken. De rijksoverheid geeft adviezen over het reizen naar verschillende vakantielanden. Kijk daarvoor op www.nederlandwereldwijd.nl voor actuele informatie per land. Op vakantie naar landen waar code geel geldt mag. Reizen landen met kleurcode oranje mag volgens de overheid alleen als de reis echt noodzakelijk is. Vakantie vieren in oranje landen kan niet worden beschouwd als noodzakelijke reis. Reizen naar rode landen raadt de overheid af.

Wat als een medewerker naar een geel gebied gaat?
Een medewerker mag naar een land afreizen waarvoor een geel reisadvies is afgegeven. Het is niet nodig om bij terugkomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Wel is het van belang dat de medewerker zich bij thuiskomst laat testen. Bij een negatieve testuitslag kan de medewerker direct weer aan de slag. Heeft de betreffende medewerker klachten? Dan geldt de normale procedure.

Wat als mijn medewerker een oranje of rood gebied afreist?
Je kan een medewerker niet verbieden om naar een oranje of rood gebied af te reizen. Uiteraard kan en mag je wel aangeven dat je dit niet verstandig vindt en het af raadt. Mede omdat je ook zorgplicht hebt naar de rest van het bedrijf. Bij terugkomst moet een medewerker 5 dagen in quarantaine en kan zich dan laten testen. Bij een negatief testresultaat mag deze weer aan het werk gaan. Laat de medewerker zich niet testen dan is de quarantaineplicht 10 dagen. Het is goed mogelijk dat het loon dan niet wordt doorbetaald of dat er vakantiedagen in mindering worden gebracht. Ook hier geldt dat het verstandig is de medewerker hier vooraf over te informeren. Download de modelbrief ‘Medewerkers informeren over vakantieperiode’

Wat als mijn medewerker besluit om in een vakantiegebied te blijven als de code van geel naar oranje/rood wordt gewijzigd?
Als een medewerker besluit om te blijven nadat de situatie verandert, ligt dit niet meer geheel binnen de risicosfeer van werkgever. Een medewerker neemt dan zelf een risico. Dit kan niet verboden worden, maar daarna dient de medewerker wel in quarantaine te gaan. Hierbij gelden dezelfde regels als in de situatie dat een medewerker naar een oranje/rood gebied afreist.

Wat als mijn medewerker besluit om gehoor te geven aan het advies van de overheid zodra de situatie verandert?
Als een medewerker afreist naar een plek waar de code verandert van geel naar oranje of rood, kan een medewerker daar in eerste instantie niet iets aan doen. Als er wordt besloten om dan meteen naar huis te komen, gelden dezelfde regels bij het afreizen naar een geel gebied. Je zou, indien mogelijk, de medewerker in quarantaine kunnen laten gaan. Dit aangezien een werkgever zorgplicht heeft voor het gehele bedrijf. Echter, dit is niet voor rekening van werknemer aangezien de situatie voor vertrek anders was.

Wat als een medewerker niet meer terug kan komen vanuit het vakantieland?
In de regel geldt dat de medewerker doorbetaald moet worden. Dit geldt niet als de oorzaak binnen de risicosfeer van de medewerker ligt. Bijvoorbeeld door naar een oranje/rood gebied af te reizen of te blijven als de situatie verandert.

Wat moet ik doen als mijn medewerker niet in quarantaine gaat na terugkomst uit een oranje/rood reisgebied?
Als werkgever zijnde kan je je medewerker verplichten om 10 dagen niet op de werkvloer te verschijnen om anderen te beschermen. De 10 dagen kunnen verkort worden naar 5 dagen als de medewerker zich laat testen en een negatieve uitslag heeft. Informeer hier vooraf goed over. Tijdens deze periode heeft de medewerker geen recht op loon of kan zijn vakantiedagen opnemen.

Mijn medewerker wordt ziek gedurende zijn/haar vakantie, wat nu?
Als een medewerker naar een geel gebied afreist en tijdens zijn/haar vakantie ziek wordt, gelden de normale procedures. Het is nog steeds noodzakelijk dat een medewerker zich zo snel mogelijk ziekmeldt. Wanneer een medewerker niet van zijn/haar vakantie kan genieten gelden de normale regels conform loondoorbetaling. Het reizen door een medewerker naar een land met kleurcode geel ligt niet in de risicosfeer van de medewerker.

Medewerkers en ziekte

Mijn medewerker is verkouden. Wat moet ik doen?
INretail volgt het advies van het RIVM. Dit houdt in dat wij adviseren dat de medewerker thuisblijft. Zolang de medewerker niet echt ziek is, is ons advies om de medewerker ook niet ziek te melden of als ziek te registreren. Wel heeft de medewerker recht op doorbetaling van het loon. Ook is het goed om de medewerker te adviseren om zich te laten testen.

Een medewerker heeft het coronavirus, wat is nu protocol?
Als een werknemer positief is getest, dan is het advies om contact op te nemen met RIVM of GGD voor verder advies. Als werkgever ben je niet verplicht om het te melden bij de GGD. Een bedrijfsarts is dat wel verplicht. Verder moet je als werkgever maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen onder medewerkers. Wanneer het gegrond is en/of de voorkeur ernaar uit gaat om het gehele team thuis te laten, dan hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling.

Wat is het beleid van de GGD bij een besmetting op de werkvloer?
De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

 • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen;
 • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is;
 • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur;
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals kassa, toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, en dergelijke met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes;
 • Noteer met welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad (binnen 1,5 meter en langer dan vijftien minuten). Informeer deze werknemers en laat ze (indien mogelijk) preventief tien dagen thuiswerken;
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin onder andere: een extra oproep om alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden, en informatie over de door het bedrijf genomen/te nemen maatregelen. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor zorgen bij kwetsbare werknemers.

BELANGRIJK: Als altijd de 1,5 meter in acht wordt genomen is het risico veel kleiner dat de GGD aangeeft dat de medewerkers allemaal in quarantaine moeten.

Wanneer kunnen medewerkers weer terug naar de werkplek?
Wanneer werknemers weer terug kunnen naar de werkplek is terug te vinden in dit schema.

Wanneer mag ik een wachtdag in rekening brengen?
Wanneer de medewerker echt ziek is, mag er voor hem/haar een wachtdag in rekening worden gebracht. Moet een medewerker preventief thuis blijven? Dan niet.

Hoe lang moet mijn medewerker in quarantaine?
Alle informatie vind je terug in dit schema.

“Normale” verkoudheid en/of een griep is erg normaal in deze tijd, hoe moeten mij medewerkers en ik daarmee omgaan de komende periode?
Net als jij maken ook wij ons zorgen over de komende maanden met de toename van Corona-besmettingen en de “normale” verkoudheid en griep die bij deze tijd van het jaar horen. Hoe ga je dan om met de quarantaine-maatregelen, de wachttijden voor Corona-testen, het effect op je bezetting (want thuiswerken is in de retail geen optie), dubbele personeelskosten, etcetera. Om deze vragen te beantwoorden nemen we quarantaine van medewerkers heel actief mee in onze lobby. In de tussentijd is het van belang dat je als werkgever de juiste acties treft, want je hebt zorgplicht tegenover het gehele personeel, klanten en jezelf. Wanneer een medewerker thuis moet blijven en weer aan het werk mag, vind in dit schema terug.

Kan ik mijn medewerker(s) sneller laten testen?
Dat kan. Wil jij ook toegang krijgen tot een snellere testprocedure voor COVID-19, waardoor jij als ondernemer of jouw medewerkers weer sneller inzetbaar zijn? Bekijk de mogelijkheden van deze (commerciële) coronatesten.

Flexibel werken, verlof en toeslagen

Wat is de mogelijkheid van flexibel werken conform de cao?
Het is mogelijk om met een werknemer variabel werken overeen te komen. Met een werknemer spreek je dan af hoeveel uur er gemiddeld per week zal worden gewerkt. Dit zijn de zogenoemde basisuren. In afwijking van de vastgestelde basisuren mag je de werknemer volgens de cao Retail Non-Food binnen de bandbreedte van + 35% en – 35% inzetten. Dit geeft de mogelijkheid om het personeel op drukke tijden meer en in rustige tijden minder in te zetten. Werken boven het aantal basisuren noemt men “meer-uren”; werken onder het aantal basisuren wordt “min-uren” genoemd. Vraag is, hoe zit dat nu met de corona crisis?

Hoe lang is de referteperiode?
Cao-partijen hebben afgesproken de referteperiode op 1 jaar te houden. Het was de bedoeling om de termijn van de referteperiode met 3 maanden te verlengen, maar dit zou leiden tot een hogere WW-premie, daarom blijft de referteperiode een jaar.

Wat te doen als mijn winkel dicht is/is geweest? Dit gaat over de eerste lockdown medio maart!
Meer- en minuren worden bevroren tijdens de periode dat de winkel geheel dicht is. Dit was van toepassing op de vrijwillige winkelsluiting medio maart.

Kan een medewerker minuren opbouwen wanneer de winkel gesloten is? Dit gaat over de eerste lockdown medio maart!
Dat hangt er vanaf of de winkel geheel dicht was. De medewerker krijgt bij een volledige winkelsluiting de uren toegekend waarvoor hij een contract heeft. Tijdens de periode van drie maanden (op basis van NOW), wanneer de winkel gesloten is, kan de medewerker niet worden gevraagd om plus-uren in te leveren en worden geen min-uren bijgeschreven. Dit was van toepassing op de vrijwillige winkelsluiting medio maart.

Afgesproken is dat het aantal plusuren in die maanden dat de winkel gesloten is niet minder wordt (dus een medewerker levert geen plusuren in als hij thuis zit) en dat het aantal minuren niet meer wordt (dus een medewerker bouwt (door thuis zijn) niet meer minuren op, die later door de werkgever gecompenseerd moeten worden).

Stel dat de NOW voor een bedrijf ingaat op 1 maart en de winkel dicht is, dan wordt op die datum de stand van het aantal plus of minuren bevroren tot het moment dat de winkel weer open gaat.

Bij aanpassing/beperking van de openingstijden kunnen wel minuren worden opgebouwd dan wel meeruren worden afgeschreven.

De arbeidsovereenkomst van mijn medewerker eindigt. Wat gebeurt er met de min-uren? Dit gaat over de eerste lockdown medio maart!
Aan werkgevers en medewerkers wordt de aanbeveling gedaan om dit fifty-fifty te verdelen bij het einde van het dienstverband ongeacht op wiens initiatief het contract eindigt. Het gaat hierbij wel om minuren die niet weggewerkt kunnen worden door het coronavirus. Dit was van toepassing op de vrijwillige winkelsluiting medio maart.

Ontslag en aflopende contracten

Kan ik een medewerker vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan zonder dat dit impact heeft op de NOW?

Werkgevers krijgen binnen de vierde en vijfde tranche van de NOW de mogelijkheid hun loonsom tijdens de subsidieperiode met 10% te laten dalen ten opzichte van juni 2020, zonder dat dat gevolgen heeft voor de subsidie. Als de loonsom meer dan 10% is gedaald, wordt de subsidie lager vastgesteld op het teveel gedaalde deel. 

Als de loonsom in het vierde tijdvak bijvoorbeeld is gedaald met 20%, is de loonsom met 10% ‘teveel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld en niet over de gehele daling van 20%. Voor elke euro die teveel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, ontvangt de werkgever 85 cent minder subsidie, afhankelijk van de betreffende tijdvak.

In de huidige NOW-regeling zijn de kortingen geschrapt die golden binnen de NOW-1 en 2 ten aanzien van het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Dus geen korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging. En ook geldt niet meer dat 100% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. Dit betekent dat in de huidige NOW de werkgever subsidie ontvangt over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is. Lees meer

Als een ontslagprocedure bij UWV wordt gevoerd, moet bij wel de aanvraag telefonisch contact worden opgenomen met UWV. Als een werkgever dat niet doet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd!

Verder geldt dat een werkgever een inspanningsplicht heeft om werknemers te begeleiden naar ander werk. Met de vakbonden is er een mooi traject voor loopbaancoaching opgezet. Lees hier

Wat is de gemiddelde duur van een ontslagprocedure?

Het einde van een dienstverband op grond van bedrijfseconomische redenen kan aangevraagd worden via een procedure bij het UWV of kan geregeld worden met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (wederzijds goedvinden).

Het behandelen van een ontslagaanvraag door het UWV neemt gemiddeld genomen één maand in beslag en als dan de toestemming (vergunning) wordt afgegeven, kun je de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn tegen het einde van de maand. 

Een einde van het dienstverband via een vaststellingsovereenkomst kan vaak sneller plaatsvinden omdat als jij en je medewerker het eens zijn over de voorwaarden van ontslag. Let op: ook dan is nog wel de opzegtermijn van toepassing. 

Van belang is dat de afspraken goed worden vastgelegd. De juristen van INretail kunnen snel, vakkundig en tegen een gereduceerd ledentarief een overeenkomst voor je opstellen.

Wat is de opzegtermijn bij bedrijfseconomisch ontslag?

Voor de werkgever gelden de volgende opzegtermijnen:

In dienstOpzegtermijn
Korter dan 5 jaar1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar3 maanden
15 jaar of langer4 maanden

Door de duur van de procedure en de duur van de opzegtermijn kan het dus zijn dat het dienstverband nog een behoorlijk periode in stand blijft! 

Wie komt in aanmerking voor ontslag en wat is dan de ontslagvolgorde?

Als werkgever heb je de keuze welke functies je laat vervallen en deze geef je aan in je ontslagaanvraag bij het UWV. Uiteraard moet je dat wel kunnen onderbouwen.

Binnen die functies mag je echter niet zelf kiezen van welke medewerkers afscheid dient te worden genomen. Je moet eerst afscheid nemen van oproepkrachten, ingeleend personeel, AOW-ers en personeel met een tijdelijk contract dat bijna afloopt. Is er nog te veel personeel in die functie? Dan moet je het afspiegelingsbeginsel volgen. Er wordt daarbij gekeken naar de leeftijd en datum in diensttreding van jouw medewerkers. Dat leidt tot een vaste volgorde van ontslag, daar mag en kan je (helaas) niet van afwijken. Sommige medewerkers mogen niet ontslagen worden omdat er een opzegverbod geldt. Bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap. Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan het soms wel mogelijk zijn om een toch een keuze te maken voor welke medewerker je wilt ontslaan. Let op dat je dan wel afhankelijk bent van de toestemming van de medewerker. 

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Medewerkers kunnen na het ontslag de transitievergoeding vorderen. Een slechte financiële situatie is niet uitgezonderd. Als INretail weten we ook dat het uitbetalen van een transitievergoeding voor veel werkgevers nu niet mogelijk is. Weet dat we dit ook in de lobby meenemen. Voor werkgevers die stoppen vanwege de AOW-gerechtigde leeftijd is er sinds 1 januari compensatie (er is ook compensatie voor de transitievergoeding als je de medewerker na 2 jaar ziekte ontslaat.)

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, naar rato.

Kan ik medewerkers ook gedeeltelijk ontslaan?

In het geval jij de werknemer minder uren wilt laten werken, zal deze medewerker toch volledig voor ontslag voorgedragen worden met de toezegging dat je de medewerker voor een X-aantal uren weer in dienst zal nemen. Gedeeltelijk ontslag is namelijk niet mogelijk, wel volledig ontslag met de toezegging om deze werknemer gedeeltelijk weer in dienst te nemen. Een werknemer zal – kort vermeld- tenminste 5 uren dienen te verliezen om aanspraak te maken op een WW-uitkering.

Ook in deze situatie geldt dat het afspiegelingsbeginsel gevolgd moet worden. Dat beginsel bepaalt welke werknemer als eerste voor (deeltijd)ontslag in aanmerking komt. Het evenredig spreiden van urenverlies over meerdere personen is hierdoor niet mogelijk via een UWV-procedure. Wil je het toch op die manier regelen, dan moet dat dus in goed overleg. Je kunt het niet afdwingen. Let op: dit kan voor de werknemers problemen opleveren bij een eventuele WW-aanvraag.

Zie deze pagina voor meer informatie over reorganiseren en ontslag.

Hoe moet ik omgaan met contracten voor bepaalde tijd?

Ook contracten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld van 6 of 12 maanden) komen in aanmerking voor de compensatie van de NOW. Contracten die binnen deze periode aflopen, kunnen dus worden verlengd waarbij de regeling ook van kracht blijft. Wordt het contract niet verlengd, dan eindigt het contract op de afgesproken einddatum. Vergeet daarbij niet op tijd aan te zeggen.

Kan ik een medewerker later weer in dienst nemen na ontslag in de proeftijd of wanneer het contract is afgelopen?

Ja, dat is mogelijk. Wanneer een medewerker binnen 6 maanden weer in dienst wordt genomen is er sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor wat betreft de ketenregeling. Die bepaalt dat er binnen een periode van drie jaar drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Er mag dan geen nieuwe proeftijd worden overeengekomen.

GRENSARBEID

In principe geldt er een quarantaine plicht vanuit Duitsland en België naar Nederland. Dit mag onderbroken worden voor het reisdoel ‘’werken of studeren over de grens.’’

Mijn medewerker woont in Duitsland en werkt in Nederland, wat nu?
Sinds 2 oktober is Nederland geclassificeerd als risicogebied door Duitsland. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met beperkende reismaatregelen. Er kunnen grenscontroles zijn, dus zorg dat de medewerker een werkgeversverklaring heeft zodat deze de grens over kan.

Lees hier meer informatie

Voorbeeld werkgeversverklaring grensarbeiders

Bron: ExpertHR.nl

Mijn medewerker woont in België en werkt in Nederland, wat nu?
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe het zit met grensarbeiders die wonen in België en werken in Nederland, voor alsnog zijn de grenzen open en mag woon-werkverkeer. Wij adviseren om de medewerker voor de zekerheid een werkgeversverklaring mee te geven dat deze voor arbeid altijd de grens over kan. Laat de medewerker zelf contact opnemen met de Belgische gemeente/ overheid om meer duidelijkheid te vragen over de huidige stand van zaken.

Sinds 1 oktober 2020 geldt dat indien de Belgische medewerker langer dan 48 uur buiten België is geweest, deze binnen 48 uur na aankomst in België een Passenger Locator Form (PLF) moet invullen.

Lees hier meer informatie

Oproepovereenkomst en flexibel werk

De adviseurs van INretail krijgen veel vragen over de oproepovereenkomst. Er is namelijk veel behoefte aan flexibiliteit van medewerkers. Omdat vanaf 1-1-2020 er een nieuwe wet is die veel regelt over flexibele vormen van arbeid namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zien we dat er nog veel onduidelijk is.

Wat is een oproepovereenkomst?

Er is sprake van een oproepovereenkomst als het gaat om een overeenkomst waarin arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of één aantal uren per tijdseenheid van een jaar (jaarurennorm met gelijkmatige spreiding van het loon over het jaar). Zo worden bijvoorbeeld een nulurencontract en een min-maxcontract aangemerkt als een oproepovereenkomst. 

Wanneer heeft de medewerker recht op een vast aantal uren?

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer die op oproepbasis werkt -telkens!- na twaalf maanden recht op een schriftelijk aanbod voor een vast aantal uren. Het aantal uren dat moet worden aangeboden is het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in de voorafgaande twaalf maanden heeft gewerkt. Dat betekent dat afronden naar boven wel mag, maar afronden naar beneden niet.

Dit aanbod moet worden gedaan -telkens!; dus ook na een eerdere niet acceptatie- nadat de werknemer twaalf maanden op oproepbasis heeft gewerkt. Vergeet daarbij niet de arbeidsovereenkomsten in het kader van opvolgend werkgeverschap (bijvoorbeeld na een overname),  arbeidsovereenkomsten die met een kortere tussenpoos van 6 maanden vooraf zijn gegaan of uitzendcontracten (uitzendcontracten worden op grond van artikel 4.1 cao Retail Non-Food samen gezien als één voorafgaand contract).

Wanneer moet je dat aanbod van een vast aantal uren doen?

Als werkgever moet je het aanbod binnen een maand nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd doen (dus in de dertiende maand). In de wet is sinds 1 juli 2021 opgenomen dat een werknemer maximaal één maand de tijd heeft om het aanbod te aanvaarden. In de wet is sinds 1 juli 2021 verder opgenomen dat de ingangsdatum van het vaste aantal uren uiterlijk twee maanden na de 12 maanden periode dient te liggen. Met andere woorden: de ingangsdatum is uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand.

Hoe moet je het aanbod van een vast aantal uren doen?

Je moet het aanbod schriftelijk doen. Het is belangrijk dat het aanbod goed wordt gedocumenteerd en bij eventuele discussie kan worden aangetoond dat het schriftelijke aanbod de werknemer heeft bereikt. Want de gevolgen kunnen fors zijn. Het niet doen van dit schriftelijke aanbod voor een vast aantal uren, geeft de werknemer een aanspraak op het loon voor het aantal uren waarvoor de werknemer het aanbod had moeten ontvangen. Wordt er met hetzelfde gemiddelde doorgewerkt, dan zal dat niet tot grote verschillen leiden, maar wordt werknemer na verloop van tijd voor minder uren ingezet, dan kan dat verschil aanzienlijk oplopen. Deze sanctie is niet afzonderlijk beperkt en valt dus onder de normale verjaringsregels met een verjaringstermijn van 5 jaar.

Moet een medewerker het aanbod accepteren?

Nee een medewerker heeft daarin een eigen keuze en de praktijk leert dat lang niet alle werknemers met een oproepovereenkomst kiezen voor een vast aantal uren. Voor diverse werknemers is het ook niet mogelijk om een vast aantal uren te werken. De werknemer mag akkoord gaan met de geboden vaste aantal uren, maar mag natuurlijk ook kiezen voor de flexibiliteit. Het is dus aan de werknemer om het vaste aantal uren te accepteren of te kiezen voor behoud van de flexibiliteit. Vraag als werkgever om een schriftelijke reactie en leg de keuze van de werknemer ook weer goed vast, zodat er in de toekomst geen discussie over ontstaat.

Betekent een aanbod van uren ook een nieuwe arbeidsovereenkomst?

Nee de verplichting om een vast aantal uren aan te bieden tijdens het lopende contract betekent niet dat dit ook een verplichting is om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden of dat er een verplichting bestaat om een tijdelijk dienstverband te verlengen.

En een vast aantal uren houdt ook niet per definitie in dat er een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) hoeft te worden geboden.

Wat is in de WAB de minimale oproeptermijn?

De oproep dient tenminste 4 dagen van te voren schriftelijk (of elektronisch) en persoonlijk te worden gedaan. Wordt een oproep korter dan 4 dagen van te voren gedaan, dan hoeft werknemer daaraan geen gehoor te geven. Wordt een oproep door de werkgever binnen 4 dagen voordat de werknemer voor die oproep wordt ingezet door de werkgever alsnog afgezegd of gewijzigd, dan is werkgever toch loon verschuldigd over de afgezegde uren waarvoor werknemer oorspronkelijk was opgeroepen.

Wat is de opzegtermijn voor een oproepkracht?

Een werknemer heeft de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met dezelfde termijn van 4 dagen als waarvoor de schriftelijke oproep moet worden gedaan (mits er een tussentijdse opzegmogelijkheid is).

Wat is de minimumaanspraak voor een oproep?

Een oproepkracht heeft recht op een minimumaanspraak van drie uur per oproep. Als de werknemer dus wordt opgeroepen om één uur te werken op een bepaald moment, heeft de werknemer recht op betaling van drie uur.

Hoe zit het met het rechtsvermoeden omvang arbeid?

Een oproepkracht kan al na een dienstverband van drie maanden aanspraak maken op het aantal uren wat hij gemiddeld heeft gewerkt. Dit op grond van een wettelijke bepaling; het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Dat gaat ervan uit dat de omvang van de arbeidsomvang wordt vermoed ten minste gelijk te zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid over de drie voorafgaande maanden. Dit staat dus los van het doen van een aanbod voor een vast aantal uren. Een eventuele weigering van de werknemer om een vast aantal uren te werken, maakt dus niet dat de werknemer geen beroep kan doen op het rechtsvermoeden.

Wat zijn andere vormen van flexibel werk?

Op grond van de cao Retail Non-Food kan er ook flexibel gewerkt worden op basis van een arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd) met variabele uren. Ook wordt er steeds meer gewerkt met ZZP-constructies. Hier zullen we jullie binnenkort uitgebreider over informeren. Met flexibel werk volgens de cao wordt er dan gewerkt met de bandbreedte. Sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans spreken we hierbij ook wel over een jaarurennorm.

Basisuren en bandbreedte?

Met een werknemer spreek je af hoeveel uur er gemiddeld per week zal worden gewerkt. Dit zijn de zogenoemde basisuren. In afwijking van de vastgestelde basisuren mag je de werknemer volgens de cao Retail Non-Food binnen de bandbreedte van + 35% en – 35% inzetten. Dit geeft de mogelijkheid om werknemers op drukke tijden meer en in rustige tijden minder in te zetten. Werken boven het aantal basisuren noemt men “meer-uren”; werken onder het aantal basisuren wordt “min-uren” genoemd. 

De ondergrens van deze marges bedraagt 6 uur. Dit houdt in dat er altijd 6 uur van het aantal basisuren mag worden afgeweken. Dat betekent dus dat de flexibiliteit bij kleine contracten dus nog groter is. Als referteperiode wordt 12 maanden aangehouden. Dus je mag er 12 maanden over doen om het aantal basisuren gemiddeld uit te laten komen op wat er is afgesproken. INretail adviseert wel om per kwartaal of per half jaar te bekijken wat de stand van zaken is. Zeker met tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan je het beste halverwege beoordelen of je uitkomt met het aantal basisuren. Ook mag je kiezen of je betaalt conform het aantal basisuren (vaste beloning), of dat je het aantal gewerkte uren in de betaalperiode betaalt (variabele beloning).

 Meer of minder gewerkt?

Lukt het echter niet om alle meer of minder gewerkte uren binnen de referentieperiode te compenseren Je komt dus gemiddeld niet precies op het aantal basisuren uit, dan kunnen er twee situaties ontstaan:

Er is meer gewerkt dan het aantal basisuren: Als aan het einde van een referentieperiode van 12 maanden meer is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan betaalt de werkgever de meer gewerkte uren aan de werknemer uit.

In de referteperiode gewerkte plusuren leiden niet automatisch tot een aanpassing van het in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal contracturen.

Er is minder gewerkt dan het aantal basisuren: Als aan het einde van een referteperiode van 12 maanden minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de werknemer deze niet in te halen door in de periode daarna meer te werken.


Privacy

Mag ik de temperatuur van medewerkers opnemen voordat ze gaan werken?

Nee dat is onder de AVG niet toegestaan. Het is wel toegestaan om van medewerkers te verlangen om thuis een zelfcontrole uit te voeren zodat de werknemer zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidscontroles uitvoeren.

Mag ik de temperatuur van bezoekers of bezorgers opnemen?

Dat is onder de AVG niet toegestaan. Deze personen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om hun eigen gezondheid te monitoren alvorens ze gaan werken of gaan winkelen.

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. De werknemer kan wel worden verplicht om thuis te blijven als de werknemer klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.


CBW-erkend

Mijn klant stelt mij aansprakelijk voor het uitblijven van de levering. Wat nu?

Heb je een vermoedelijke levertijd afgesproken? Dan heb je sowieso volgens artikel 6 van de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels (maximaal) een maand extra de tijd om te leveren. De consument mag NIET kosteloos ontbinden.

Heb je een vaste levertijd afgesproken? Dan heb je in principe geen extra levertijd conform artikel 6.
Omdat de corona-crisis al langere tijd gaande is, is het maar de vraag of er in dit stadium nog sprake is van overmacht. Je had immers bij het opgeven van jouw levertijden bij het sluiten van de koop met de mogelijkheid van vertraging rekening kunnen en moeten houden. Ook al zou je je kunnen beroepen op overmacht, dan nog kan een consument als hij niet akkoord gaat met latere levering kosteloos ontbinden. Zelf ontbinden als ondernemer in een overmachtssituatie is niet verstandig, omdat de consument dan een vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten kan claimen. Wanneer er geen sprake is van overmacht, dan kan de consument sowieso schade claimen. Dat geldt alleen voor financiële schade die niet te voorkomen of te beperken is.
Soms kan een deel van de levering wel doorgaan. Bespreek dit met de consument om zo veel mogelijk ontbindingen te voorkomen.

Voorbeeldbrief vermoedelijke levertermijn

Voorbeeldbrief bij vaste levertijd, bv. ‘week 15′, ’30 april 2020’ of ‘uiterlijk maart 2020’

Ik ben een CBW-erkende woonwinkel en kan later of niet leveren, wat nu?

In de woonbranche hebben ondernemers enige houvast aan artikel 6 (Levertijd) van de CBW-erkend-voorwaarden, mits er een vermoedelijke (en geen vaste) levertijd is overeengekomen. De voorwaarden geven jou dan nog een maand extra levertijd.

Artikel 14 van de CBW-erkend-voorwaarden gaat over overmachtssituaties. Hierin staat, kort gezegd, het volgende: je bent gedurende de overmachtssituatie van je plichten ontheven. Maar als nakoming van de overeenkomst geheel of deels onmogelijk is, dan moet overleg gevoerd worden om alsnog te kunnen leveren. Als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, dan hebben partijen het recht de overeenkomst deels of geheel te ontbinden, tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Was het in het begin van de coronauitbraak wel verdedigbaar dat er sprake van overmacht was, inmiddels is corona en de onzekerheid die er door ontstaat er al langere tijd aanwezig en is dus een factor om rekening mee te houden. Dat betekent dat je bij het sluiten van de overeenkomst het beste (zeer) ruime levertijden kunt aanhouden.

De laatste tijd ontvangen wij veel berichten van consumenten, die aangeven dat levertijden fors worden overschreden maar zij de overeenkomst niet mogen ontbinden van de ondernemer, want dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. In algemene zin lijk dat juridisch niet correct. In principe tast een overmachtssituatie (als daarvan nu nog sprake is) de rechten van consumenten niet aan. Zij kunnen dus ontbinden, wanneer de levertijden zijn overschreden. Het is dus waarschijnlijk geen houdbaar standpunt om aanspraak te maken op annuleringskosten.

Soms kan een deel van de bestelling wel uitgeleverd worden (binnen de overeengekomen levertijd). Als die geen ‘eenheid’ vormt met de producten die nog niet geleverd kunnen worden, kan de consument de levering niet weigeren.

Het advies is om begrip te vragen bij de consument. Houd de consument actief op de hoogte van ontwikkelingen en leg ook uit waarom de levering niet kan plaatsvinden. Vertel ook dat niet alleen jij maar ook veel andere ondernemers momenteel leveringsproblemen ondervinden, met dezelfde oorzaken als die bij jou aan de orde zijn. Een overeenkomst met een ander sluiten kan de consument dan van de regen in de drup brengen, hij sluit immers achteraan aan bij de lopende orders van deze concurrent.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?
Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een ‘legal concept of Force Majeure’, ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen.

BRUIDSMODE

Ik heb een CBW-erkende bruidsmodezaak en kan later of niet leveren, wat nu?
Mogelijk stellen ook bruiden inmiddels vragen over het wel, of niet tijdig in bezit krijgen van hun jurk. De CBW-erkend voorwaarden vermelden een leverdatum van uiterlijk een week voor de huwelijksdatum (tenzij anders overeengekomen). Als is te voorzien dat de levering van de jurk in gevaar komt door de corona-maatregelen, dan kan de consument de koop ontbinden. In een normale situatie zou de detaillist zelfs schadeplichtig kunnen zijn, maar als je met succes een beroep op overmacht kunt doen, kan de schade beperkt blijven tot het ongedaan maken van de overeenkomst.

De juristen van INretail schatten de corona-situatie als een vorm van overmacht.

Het huwelijk van de consument is afgeblazen, de klant wil de koop ontbinden. Wat zijn mijn rechten?

Je hebt een rechtsgeldige overeenkomst gesloten. Naar onze mening is dit geen reden om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Je kunt bijvoorbeeld wel met de bruid afspreken dat je de overeenkomst op een later tijdstip uitvoert, je mag er tenminste vanuit gaan dat het huwelijk op enig moment wel weer gaat plaatsvinden.

De consument zegt de passessie af. Wat moet of kan ik doen?

Ons advies:

 • Als je wilt dat de passessie doorgaat, geef dit dan aan bij de klant. Het kan immers zijn dat als meer klanten passessies opschorten, dat zou na het opheffen van de coronamaatregelen tot een stuwmeer aan inhaalafspraken kunnen leiden, die je agendatechnisch niet aankunt (en misschien ook onvoldoende opslagruimte hebt). Dan kan het zelfs voorkomen dat je niet meer in staat bent om de jurk op maat te vermaken.
 • Geef aan dat je bij de afspraak, uiteraard, alle adviezen van de overheid voor voorzorgsmaatregelen toepast (zie ook onze aparte hygiënecode).
 • Verzoek de klant zich ook aan de voorschriften te houden.
 • Verzoek de klant om géén andere mensen mee te nemen naar de passessie.
 • Bied  aan om de jurk in opslag te houden, ook als het huwelijk is uitgesteld. Omdat de jurk bij de eerste passessie en betaling in eigendom wordt overgedragen aan de klant loopt men geen risico.
 • Overweeg om een extra passessie vlak voor het huwelijk te organiseren, zodat het 100% zeker is dat de pasvorm nog correct is. Je mag hiervoor overigens wel extra kosten bij de klant in rekening brengen. Het is aan jou of je dit wilt doen of dat je het als service aanbiedt.

Verzekering

Moet we maatregelen nemen als we extra voorraden aanleggen?

Bedrijven leggen als maatregel extra grote magazijnvoorraden aan. Hierdoor zal ook de waarde van de opgeslagen goederen hoger liggen dan normaal. Zodra de goederen geleverd zijn sla je ze ergens op. Dat kan in jouw eigen magazijn zijn, of dat van een derde partij. In beide gevallen is het belangrijk dat de limieten per opslaglocatie in de opslagverzekering minimaal gelijk zijn aan de waarde van de opgeslagen goederen. Als bij opslag van goederen gebruik gemaakt wordt van diensten van derden is het belangrijk dat partijen helder afspreken wie verantwoordelijk is voor deze voorraad en wie voor de verzekering zorgdraagt.

Moeten we maatregelen nemen als we meer laten verschepen?

Afhankelijk van de gekozen internationale leveringsvoorwaarden is de koper of verkoper verantwoordelijk voor het verzekeren van de zending. Ons advies is om altijd te zorgen voor een eigen transportverzekering en voor het bedrag dat jouw financieel belang bij de zending voldoende verzekerd: zo ben je niet afhankelijk van het wel of niet uitkeren van een buitenlandse verzekeraar en eventueel verhaal wordt door jouw eigen verzekeraar geregeld. Wijkt jouw zending in waarde af – doordat je bijvoorbeeld meer besteld – van wat je normaal laat verschepen, let dan goed op dat de genoemde limieten per zending in jouw verzekering voldoende zijn.

Dekt mijn goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering schade als gevolg van vertraging?

Voor vervoerders is het belangrijk dat je met verladers afspreekt geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van deze vertraging. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, de vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken.

Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiele schade aan de verzekerde belangen zijn.

Kan ik beroep doen op mijn verzekeraar als ik inkomsten misloopt door het Coronavirus?

Wanneer je inkomsten misloopt als gevolg van het Coronavirus is dit bedrijfsschade, maar omdat er geen sprake is van materiele schade is hier geen dekking voor op de bedrijfsschadeverzekering. Het gevolg hiervan is dat je lege schappen hebt en daardoor last kunt hebben van derving van inkomsten. Dit valt niet onder materiele schade.

Lokaal

Hoe spoor ik mijn gemeente aan om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden?

Optie 1:
Wijs samen met jouw winkeliersvereniging op de INretail brief: 18 januari hebben wij een brief aan gemeenten en provincies gestuurd, om te helpen winkelondernemers overeind te houden.

Optie 2:
Winkelondernemers hebben acuut liquiditeit nodig. De gemeente kan je hierbij helpen door de lokale lasten te verlichten. Wanneer je met de gemeente hierover in gesprek gaat, dan kun je volgende punten bespreken:

OZB;
1. Toeristenbelasting;
2. Precariobelasting;
3. Baatbelasting;
4. Reclamebelasting / BIZ belasting.

En retributies (heffingen voor gebruik gemeentelijke bezittingen/diensten):

1.Rioolrecht;
2. Bouwleges;
3. Reinigingsrecht / afvalstoffenheffing.

Notabene: vanuit INretail vinden wij het van belang dat heffingen voor de samenwerking aan winkelgebieden zoveel mogelijk overeind gehouden worden. Temeer omdat op middellange- en lange termijn geïnvesteerd moet blijven worden in de winkelstraat.

Optie 3:
Veel aandacht gaat uit naar de huidige situatie, maar het is ook van belang om voor de korte termijn vooruit te kijken. Hoe is nagedacht over de komende 12 maanden? Zegge: periode maart 2021 – maart 2022? Van gemeente, winkeliersvereniging/centrumorganisatie mag je verwachten dat er een herstelplan is, met aandacht voor:

 • Verlagen financiële druk;
 • Versoepelen lokale regelgeving;
 • Overlegstructuur: samenwerking met onder meer gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers;
 • Collectieve ideeën die ontstaan financieel en met kennis te stimuleren (Denken aan het inzetten van het ondernemersfonds, BIZ of lokale en provinciale subsidies);
 • Beperken faillissementen en leegstand;
 • Lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging;
 • Advies aan individuele ondernemers. Denk aan adviesvouchers voor Bedrijfsadvies, versnelde digitalisering, financiering, bedrijfsbeëindiging en schuldhulpsanering;
 • Het aanbieden van vouchers om ondernemers te helpen digitaliseren, juist ook die ondernemers die nog geen webwinkel hebben. Het aanbieden van online coaching;
 • Middellange termijn: actualiseren detailhandelsbeleid en middellange termijn programma (komende 3 jaar) gericht op het investeer in de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.
 • Zie ook het raamwerk voor herstel- en transitie van centrum- en winkelgebieden.

Wat doen wij als INretail?
Elke dag staan wij met onze afdeling Ondernemersservice en de Brancheadviseurs klaar om jou en je collega-ondernemers te helpen bij vraagstukken in je winkelgebied. Heb je een vraag? Laat het ons weten via info@inretail of 088 973 06 00.

Om ondernemers en hun gemeente te voorzien van praktische kennis, zetten wij als mede-initiatiefnemer in op ons platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Zorg dat jouw gemeente is aangesloten via deze link. Wij zijn beschikbaar voor alle winkelgebieden in jouw gemeente.

Ook denken wij graag met jouw gemeente en winkeliersvereniging mee op beleidsmatige onderwerpen via ons decentrale team ‘Lokaal Retailbelang’.

Daarnaast beschikt onze website over een uitgebreide Coronapagina waar alle laatste info te vinden is. Medewerkers kun je voor de laatste informatie wijzen op het platform: www.werkindewinkel.nl

Meer weten per onderwerp? Zie ook onze Coronapagina.

Help er is handhaving in mijn winkel. Wat zijn de bevoegdheden van een BOA?
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals foutparkeren of milieuregels overtreden. Daarnaast hebben zij de bevoegdheid om verdachten staande te houden en boetes uitschrijven.

Bevoegdheden BOA voor naleven coronamaatregelen:
Een BOA kan tegen personen die zich niet houden aan de coronamaatregelen, nadat zij in eerste instantie waarschuwend zijn toegesproken, strafrechtelijk optreden. De bedragen van bekeuringen kunnen wettelijk gezien oplopen tot rond de € 400,- voor inwoners en €4.000,- voor bedrijven.
Ons advies is om na een eventuele waarschuwing van een BOA te vragen wat beter kan zodat dit in het vervolg niet meer hoeft voor te komen. Wanneer je toch een boete van een BOA krijgt is er altijd een mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar hiertegen in te dienen bij jouw gemeente.

Kan een BOA mij verplichten tot het toepassen van looprichtingen in de winkel?
Nee, dat kan een BOA niet. Het is niet verplicht om looprichtingen in jouw winkel aan te brengen, ook niet onder het Protocol Verantwoord Winkelen van voor 1 juli.

Hoe om te gaan met teveel fietsen, uitstallingen en reclameborden en/of routing in de straat?
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. Op basis van de Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden wordt lokaal maatwerk verwacht. Je kan samen met de winkeliersvereniging en de gemeenten afstemmen hoe je de openbare ruimte veilig maar ook uitnodigend inricht, zodat jouw klant zich welkom voelt. Maak bijvoorbeeld een circulatieplan voor bezoekers, voetgangers, fietsers en fietsers met de hand. Organiseer waar nodig extra fiets parkeerplekken.

Bij drukke momenten in de week kan je ook inzetten op het spreiden van bezoekers over de gehele week:

 • Maak afspraken hoe slim en gastvrij om te gaan met piekmomenten;
 • Zet informatie over bezoekersstromen in en wijs klanten op rustige momenten in de week en kijk hoe je klanten kunt verleiden juist dan te komen winkelen;
 • Organiseer bijbehorende communicatie richting bezoekers;
 • Geef zo snel mogelijk van te voren via de winkeliersvereniging/gemeente aan waar kansen liggen om de doorstroom goed te organiseren.

Checklist wat kun je zelf doen in je winkelgebied?

Alleen samen kunnen we corona verslaan is het devies. Dat geldt ook voor de maatregelen in je winkelgebied. Wat kun je zelf doen?

 1. Zorg dat klanten comfortabel bij jou kunnen winkelen. Via deze link kan je informatie inwinnen over de veiligheidseisen in jouw winkel.
  Zet samen met collega-ondernemers in op spreiding van bezoekers, niet alleen in het winkelgebied, maar ook doordeweeks. Voor meer informatie zie hier de ‘Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden’.
 2. Zorg voor een goede promotie/campagne richting bezoekers. Straal samen met gemeente en ondernemers uit dat het doordeweeks, bijvoorbeeld op dinsdag ook gezellig winkelen is. Via deze link kun je goede voorbeelden raadplegen opgesteld door De Nieuwe Winkelstraat.

Bij wie moet een ondernemer zijn als hij vindt dat de gemeente onvoldoende maatregelen heeft genomen in zijn centrumgebied? Is dit de taak van een ondernemersvereniging of moet het initiatief komen van de gemeente?

Het afstemmen van de maatregelen is een samenspel tussen gemeente en ondernemersvereniging. Ben je het dus niet eens met de gang van zaken, zoek dan constructief overleg met je ondernemersbestuur en indien nodig ook met gemeente.

Voor de rolverdeling en organisatie wijzen we je op de Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden. Eenieder dient hetzelfde belang: een veilig en comfortabel bezoek voor de consument/gast/klant en inwoner. Heb je hulp nodig? Bel ons!

Hoe zorg je dat winkelen leuk is in de 1,5 m. samenleving?

De 1,5 meter is uitdagend, simpelweg kunnen we in de winkel en in de winkelstraat de massa niet altijd kwijt. Dit duurt waarschijnlijk tot dat er een vaccin is tegen het coronavirus. Dit vraagt omdenken. Zet in op spreiding, comfort & gezelligheid. Vertrekpunt is dat de retailer en de gemeente dit uitstralen. Uitgangspunt is dat de bezoeker vaker terugkomt voor een comfortabel winkelbezoek:

 • Zet hier samen met ondernemers op in;
 • Zet hier samen met gemeente op in;
 • Zoek kansen op andere dagen in de week en op dalmomenten;
 • Communiceer druktebeelden met elkaar en met de klant;
 • Gebruik de beperking in klanten als moment om een klant meer aandacht te geven: ga voor conversie;
 • Als er dan een rij is, wees dan duidelijk in jouw communicatie. Leg duidelijk uit wat jouw spelregels zijn en spreek met ondernemers af dat klanten naar elkaar verwezen worden, zodat je samen drukte opvangt.

Klanten

Mijn klanten houden zich niet aan de coronaregels. Wat moet en kan ik doen?
Jij hebt het recht om huisregels en dus ook coronaregels op te stellen. Het is wel zaak dat je die kenbaar maakt voordat de klant de winkel betreedt of op zijn minst direct bij binnenkomst. Je huisregels mogen zelfs strenger zijn dan de adviezen van de overheid.

Handhaving is lastig, want je wilt wél gastvrij blijven natuurlijk.

Bij een maximaal aantal klanten per binnenruimte, kan het lastig zijn om bij te houden hoeveel mensen er in jouw zaak rondlopen, zeker bij grotere bedrijven. Bij een wat grotere winkelruimte ontkom je er niet aan om een van jouw personeelsleden als gastheer of -vrouw aan te stellen. Die kan dan meteen aandacht vragen voor de huisregels en bijvoorbeeld een mondkapje uitdelen, als dat onderdeel van jouw huisregels is.

Het is beter om bij binnenkomst direct over de huisregels te beginnen, dan te moeten handhaven als de klant al in jouw pand rondloopt. Handhaven is vertellen dat de klant iets niet goed doet (dat kan als onplezierig worden ervaren), terwijl informeren voorkomt dat de klant iets verkeerd doet.

Goed om te weten is dat je een klant de toegang mag weigeren, als die aangeeft zich niet aan de huisregels te willen houden.

Klanten die hier moeite mee hebben, kun je uitleggen dat er twee redenen zijn waarom het echt niet anders kan:

 • je hebt de wettelijke plicht om jouw werknemers te beschermen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, dus ook tegen het risico om corona op te lopen,
 • je voelt het als een maatschappelijke plicht om mee te werken aan voorkoming van verspreiding van het virus en
 • je krijgt een forse boete als je je niet aan de verplichte regels houdt.

Het blijft lastig, maar we hopen je hiermee toch wat handvatten te hebben gegeven.


Vaccineren

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. De werknemer kan wel worden verplicht om thuis te blijven als de werknemer klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.

Heeft een werknemer recht op verlof om zich te laten vaccineren?

Een werknemer is niet verplicht om aan te geven dat hij verlof nodig heeft om zich te laten vaccineren. Aangeven dat hij een medische afspraak heeft is voldoende. Hiervoor geldt het bijzonder verlof vanuit de cao Retail non-food waarbij het uitgangspunt is dat een afspraak zoveel mogelijk in eigen tijd plaats dient te vinden. Als dat niet mogelijk is dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd.


Herstelplan en belastingen

Maandag 26 april heeft INretail een herstelplan voor de retail aangeboden aan de politiek. Wat is kort de inhoud daarvan?

Voordat we ingaan op het herstelplan willen  we benadrukken dat we intensief (blijven) lobbyen voor winkels open ‘zonder beperkingen’ en alle noodzakelijke steun voor de retail. Niets is voor INretail onbespreekbaar om ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te helpen met ook voldoende perspectief voor de toekomst.

Als INretail hebben we bijgedragen aan een veelomvattend plan wat is voorgesteld door MKB-Nederland en VNO-NCW waarin heel veel generieke maatregelen staan voor alle ondernemers die getroffen zijn door de crisis. Daarnaast hebben we ook specifiek voor de retail een herstelplan geschreven wat bestaat uit drie belangrijke pijlers:

 1. Investeer als overheid in dorpen en steden én pak landelijke regie
 2. Investeer als overheid in ondernemerschap en banen in de retail
 3. Las een pauze in bij voorgenomen wetgeving

In jullie nieuwsbrief schrijven jullie dat jullie ook spreken over kwijtschelding van belastingschulden. Wat bedoelen jullie hiermee

Als INretail zien we dat er gigantische schulden zijn opgebouwd. Of dat nu belastingschulden zijn, teveel ontvangen steun die terugbetaald, schulden bij leveranciers of  privégelden dat  is ingebracht. Deze schulden zorgen voor heel veel stress. Daarom is ons voorstel dat alle overheidsschulden als één lening  worden beschouwd. Voor deze lening geldt dat er een aflossingsvrije periode is van twee jaar en dat de lening over een lange periode kan worden afgelost met een invorderingsrente nihil of maximaal  0,1%. Voor problematische leningen zal  maatwerk moeten komen in de vorm van een collectieve schuldoplossing of gedeeltelijke kwijtschelding.

Hoe vraag ik uitstel van belastingen aan en om welke belastingen gaat het?

Tot en met 30 juni 2021 kan uitstel worden aangevraagd bij de belastingdienst. Je kunt uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Waarom doen jullie een oproep om uitstel van belastingen te overwegen?

Kwijtschelding van belastingschulden is alleen mogelijk als er uitstel van belastingen is aangevraagd. En zolang het onzeker is of eventuele schulden worden kwijt gescholden, maar het wel een onderwerp is dat op tafel ligt, willen we jullie dit meegeven zodat jullie zelf deze overweging kunnen maken.

Denken jullie dat kwijtschelding van belastingschulden realistisch is?

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft aangegeven niets te voelen voor kwijtschelding. Aan de andere kant zeggen experts, zoals onder andere Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, dat de huidige schuldenlast ook gezonde ondernemingen  in de weg zit. Daarom moet gekeken worden naar oplossingen. Een oplossing kan zijn, kwijtschelding van belastingen. INretail heeft voorgesteld om in die gevallen waar een ondernemer zijn bedrijf wil beëindigen of herstructureren, de belastingschulden moeten worden kwijtgescholden. Ze zullen anders een forse drempel opwerpen om afspraken te kunnen maken met private schuldeisers. Afspraken in die gevallen acht INretail realistisch. Of kwijtschelding ook in andere gevallen van toepassing kan zijn, is onzeker omdat de meningen hierover uiteenlopen.

Ik heb mijn belastingen altijd betaald maar heb wel heel veel privégeld in mijn bedrijf gestoken. Het voelt oneerlijk voor mij dat daarom belastingschulden zouden worden kwijtgescholden. Hoe kijkt INretail daar naar?

INretail ziet dat ondernemers die vermogen of pensioen hebben opgebouwd, vaak gekozen hebben deze middelen op te gebruiken en de belastingen te betalen. Ondernemers die dit niet hebben, moesten vaker kiezen voor belastinguitstel. INretail verbindt kwijtschelding van belastingschulden aan het ook vinden van een oplossing voor ondernemers die eigen vermogen of pensioen hebben geinvesteerd, bijvoorbeeld via een belastingkorting. Weet dat we dat ook zeker meenemen in de gesprekken.

Niet alleen bij de overheid heb ik schulden, maar ook bij private partijen. Wat heeft INretail daarover in het herstelplan opgenomen?

INretail pleit voor een herstelfonds voor private schulden. Dit herstelfonds zou de schulden die zijn opgebouwd bij leveranciers, verhuurders, banken en andere partijen moeten omzetten naar schulden met langere looptijden en lagere rentes. Op deze manier krijgen ondernemers de ruimte om geleden schade in te lopen, innovaties door te voeren en daarna op een tempo, dat bij de onderneming past, de schuld af te lossen.

Daarnaast werken we als INretail via Geldfit Zakelijk, aan de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding van schulden te realiseren door het sluiten van akkoorden met je schuldeisers. Daarover binnenkort meer informatie.

Ik overweeg te stoppen met mijn bedrijf en wil dat zo goed mogelijk doen maar onder meer de transitievergoedingen die ik zou moeten betalen belemmeren mij. Is dit ook onderdeel van jullie plan?

Ja, ook het overnemen van de transitievergoeding door het UWV bij stoppen en herstructureren vanwege corona is onderdeel van het herstelplan. Vandaag de dag wordt namelijk de transitievergoeding direct door het UWV betaald als de ondernemers stopt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. We willen deze mogelijkheid dat het UWV, zonder dat de ondernemer dus eerst moet voorfinancieren, ook mogelijk maken als je vanwege de coronacrisis (noodgedwongen) stopt met je onderneming.

Ik heb als bedrijf gelukkig geen problematische schulden maar heb ook geen reserves meer voor het doen van noodzakelijke investeringen. Hoe kunnen jullie mij helpen?

In het herstelplan doet INretail de oproep aan de overheid om innovatiesubsidies ook te ontsluiten voor ondernemers die op eigen risico vernieuwingen toepassen in hun (web)winkel en ook niet weten of die succesvol zullen zijn. Investeer ook in vouchers, waarmee mkbretailers hun online vindbaarheid kunnen vergroten en verder kunnen digitaliseren. Daarnaast zullen de duurzaamheidsinvesteringen ook realistisch zijn qua gevraagde kennis en benodigde financiën. De inspanningen en investeringen moeten worden afgewogen tegen het beoogde effect. De retail heeft hiervoor financiële steun nodig in de vorm van risicovrije leningen.

Heb je nu behoefte aan extra financiering en wil je bank geen extra krediet verstrekken of heeft je bank juist je krediet beperkt? Neem dan contact met ons op zodat wij je verder kunnen helpen met het verkrijgen van de financiering.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.