NOW2

NOW 2

NOW II voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende een periode van 4 maanden wanneer er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% in verband met corona. Anders dan NOW I is de periode nu 4 maanden in plaats van 3 en is het opslagpercentage verhoogd van 30% naar 40%. Ook is de ontslagboete aangepast. De aanvraag kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend op de site van het UWV.

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie is de uitkomst van:

(percentage omzetdaling) A x  (loonsom) B x 4 x 1,4 x 0,9

Is er bijvoorbeeld sprake van een omzetdaling van 50% dan is de subsidie 45% van de loonsom. De subsidie ziet op de periode juni tot en met september, dus 4 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%.

Rekenhulp Simulatie NOW (eerste aanvraagperiode)


Omzetdaling
Om de omzetdaling te berekenen deel je het verschil tussen de ‘referentie-omzet’ en de omzet in de ‘omzetperiode’ door de ‘referentie-omzet’. Dit levert dan een percentage op wat naar boven wordt afgerond in hele procenten.

Referentie-omzet
De referentie-omzet als standaard is de omzet over 2019, gedeeld door drie. Er zijn hierbij nog enkele aanvullingen en afwijkingen bijvoorbeeld voor bedrijven die na 1 januari zijn gestart, waar een overname of afstoting heeft plaatsgevonden of die onderdeel zijn van een groep. Deze zijn hieronder beschreven:

  1. Later gestart dan 1 januari 2019: de omzet over de maanden tot 29 februari, gedeeld door het aantal getelde maanden, maal 4. Beginnend bij de eerste volledige kalendermaand.
  2. Overname van onderneming na 1 januari 2019: de omzet over de maanden tot 29 februari, gedeeld door het aantal getelde maanden, maal 4. Beginnend bij de eerste volledige kalendermaand na de overgang van onderneming. Let op: bij de subsidie aanvraag moet hier specifiek om worden verzocht.
  3. Afstoting van onderdeel of activiteit in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020: de omzet over de maanden tot 29 februari, gedeeld door het aantal getelde maanden, maal 4. Beginnend bij de eerste volledige kalendermaand na de afstoting van onderdeel of activiteit. Let op: bij de subsidie aanvraag moet hier specifiek om worden verzocht.
  4. Onderdeel van een groep: Hierbij wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep. Hierbij worden de Nederlandse ondernemingen en de buitenlandse ondernemingen met loon in Nederland in aanmerking genomen. Per loonheffingsnummer moet er een aanvraag worden ingediend. De groepssamenstelling op 1 juni 2020 is hierbij bepalend.
  5. De groep heeft een omzetdaling van minder dan 20%: Er kan onder voorwaarden worden uitgegaan van de omzet van de rechtspersoon of vennootschap afzonderlijk.

Omzetperiode
Hiervoor mag een periode worden gekozen van 4 aaneensluitende maanden:

  • juni, juli, augustus, september
  • juli, augustus, september, oktober
  • augustus, september, oktober, november

De omzet uit periode wordt vergeleken met de referentie-omzet wat resulteert in een percentage aan omzetdaling.

Als er een beroep is gedaan op NOW I, dan moet de gekozen omzetperiode aansluiten op de gekozen omzetperiode van NOW I.

De loonsom
Voor de loonsom wordt uitgegaan van het loon over maart 2020 (derde aangiftetijdvak). Deze gegevens worden door het UWV vastgesteld aan de hand van de loonaangifte. Voor de vaststelling van de subsidie wordt deze vermenigvuldigd met vier.

Geen loongegevens over maart 2020: Als er geen loongegevens over deze maand beschikbaar zijn wordt het loon over november 2019 genomen als uitgangspunt.

Voorschot
Net als bij de NOW I regeling wordt er bij de beschikking tot subsidieverlening een voorschot van 80% verstrekt. Deze wordt in ten hoogste twee termijn betaald.

Definitieve vaststelling van de subsidie
Na de aanvraag die vanaf 6 juli gedaan kan worden moet er ook nog een aanvraag worden gedaan om de definitieve subsidie vast te kunnen stellen. De definitieve vaststelling van de subsidie kan vanaf 15 november 2020 worden aangevraagd.

Accountantsverklaring
Als het voorschot hoger is €100.000 of de totale subsidie hoger is dan €125.000 dient bij de definitieve vaststelling een accountantsverklaring te worden overlegd. Als er geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden dan dient een verklaring van een deskundige derde ter bevestiging van de omzetdaling te worden overlegd.

Ontslagboete
In de NOW II regeling is een verlaging van de subsidie met 5% opgenomen als een bedrijf 20 of meer medewerker wilt ontslaan door daarvoor ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Deze boete is niet van toepassing als er met de vakbond afspraken gemaakt worden met de vakbonden over het ontslag.

Let wel op dat er altijd een correctie op de subsidie plaatsvindt bij ontslag. Door deze correctie kan de uiteindelijke subsidie zelfs op nihil worden gesteld!

Algemene voorwaarden

  1. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW II een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Dit loopt via het crisisprogramma ‘NL leert door’. Neem hier ook zeker de gratis e-learnings en loopbaanadvies via Werkindewinkel in mee richting het personeel.
  2. Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze verplichting geldt alleen indien de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld.

Openbaarmaking
Bij het indienen van een aanvraag stem je er als werkgever mee in dat de naam en vestigingsplaats, verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie uit het subsidiedossier openbaar gemaakt kunnen worden.

Veelgestelde vragen NOW 2

Algemeen

Hoe zit dat met de verlenging?
Met het oog op het aflopen van de eerste subsidieperiode per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met vier maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Wanneer kan ik NOW II aanvragen?
Het UWV streeft er naar dat aanvragen per 6 juli 2020 mogelijk is.

Ik heb of kon de eerste NOW niet aanvragen, kan ik NOW II wel aanvragen?
Ja, de NOW II staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op NOW I.

Krijgen ondernemers weer een voorschot?
Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom in de referteperiode.

Tot wanneer kan ik de aanvraag doen?
De aanvraag kan tot en met 31 augustus worden gedaan.

Loon

Voor welke loonkosten krijg ik subsidie onder NOW II?
Dit ziet op de loonkosten van juni, juli, augustus en september. Uitgaande van het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen.

Gebruiken ze weer januari als uitgangspunt voor de loonsom?
Nee, de referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar.

Is er een maximum aan subsidie per werknemer?
Ja, deze is vastgesteld op €9.538 per maand. Als het loon hoger is per maand, wordt dat niet in de subsidie meegenomen.

Hoe zit dat met de verhoging van de opslag?
De Rijksoverheid verhoogt de forfaitaire opslag in de NOW II van 30% naar 40%. Hiermee ondersteunt het kabinet ook in de komende fase van deze crisis het baanbehoud.

Kan het voorschot, gelet op de loondoorbetaling, worden gecorrigeerd?
Het voorschot dat in het kader van de NOW 2 wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak maart 2020. Kies je ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in maart 2020  dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie. Als je minder betaalt, daalt de loonsom over de maanden NOW2-periode en wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugvordering. 

Hoe zit het als ik DGA ben?
Het loon van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) komt alleen in aanmerking voor de NOW als de werkgever over dat loon premies afdraagt voor de werknemersverzekeringen. De werkgever dient deze premies af te dragen als het gaat om een werknemer die, op grond van de wet- en regelgeving, verplicht verzekerd is voor de WW, ZW, en/of WIA. De meeste DGA’s zijn niet verplicht verzekerd, hebben daarom geen SV-loon, en komen dus niet in aanmerking voor de NOW.

DGA’s kunnen vanzelfsprekend wel op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV. Bij dergelijke verzekeringen is er geen sprake van het SV-loon en draagt de werkgever geen premies werknemersverzekeringen af via de loonaangifte.

Hoe werkt een correctie?
>> Hierbij een rekenvoorbeeld bij 100% omzetdaling:

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de NOW-referteperiode is gedaald tot € 110.000, omdat je de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet hebt doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

>> Hierbij een rekenvoorbeeld bij 50% omzetdaling:

De werkgever heeft een omzetverlies van 50%. De werkgever krijgt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Hij had in maart een loonsom van € 10.000.

Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 10.000 x 4 x 1,4 x 0,9) = € 25.200 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 22.400.

Als de loonsom over de periode juni tot en met september met € 6.000 is verlaagd. Dat komt in deze regeling overeen met (€ 6.000 x 1,4) = € 8.400 aan loonkosten. Dat heeft, vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90%, tot een bedrag van (€ 8.400 x 0,9) = € 7.560 aan subsidie geleid. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 7.560. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 25.200 – € 7.560) = € 17.640.

Let op: Omdat er geen rekening wordt gehouden met het percentage aan omzetverlies wordt de werkgever extra gekort in de subsidie. In dit voorbeeld met €3.780. Een loonsomverlaging heeft daardoor een extra negatief effect op de subsidie. Dit effect is sterker als de omzetdaling procentueel kleiner is.

Omzet

Hoe zit dat met de omzetperiodes in NOW II?
De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Ik krijg ook subsidie, telt dit als omzet?
Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Houd hier dus rekening mee bij de aanvraag. Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

Ontslag

Hoe zit dat met ontslag van personeel onder NOW II?
De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor NOW II. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.

De subsidie wordt hierbij verminderd met drie keer het maandloon (over de refertemaand, over het algemeen maart) van de medewerker. Het is daarom belangrijk goed te rekenen alvorens ontslag aan te vragen. Ontslag tijdens de NOW II leidt vaak tot een aanzienlijke verlaging van de subsidie.

Hoe kan ik ontslag aanvragen?
De huidige wettelijke regels omtrent ontslag, zoals toetsing door UWV, betaling van de transitievergoeding en het afspiegelen bij bedrijfseconomisch ontslag blijven bestaan. Bestaande regelgeving en procedurele regels blijven van toepassing.

Scholingsverplichting en personeel

Ik heb NOW II aangevraagd. Hoe voldoe ik aan de inspanningsverplichting scholing die in die regeling is opgenomen?

Als werkgever dien je jouw medewerkers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Doel van deze verplichting is het zorgen van baanbehoud. Daarnaast kun je zelf profijt van medewerkers hebben die nieuwe kennis en vaardigheden leren.

Moet ik personeel informeren over aanvraag voor NOW II?
Ja, de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de medewerkers moeten wederom worden geïnformeerd over het aanvragen van de subsidie.

Download hier de modelbrief om werknemers te informeren

Overig

Het zit het met de uitkeringen van bonus, dividend of het kopen van eigen aandelen?
Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren aan bestuur en directie of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Deze verplichting sluit aan bij de verplichtingen die de Europese Commissie voorschrijft voor bedrijven die staatssteun ontvangen inverband met de Covid-19-crisis. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan. Deze verplichting geldt alleen indien de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Let op: bonussen aan personeel in verband met bijvoorbeeld verkoop (variabele beloning) vallen hier niet onder. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen behoren tot het bestuur, directie of management en vallen daarmee onder deze bepaling.

Is er nu meer geregeld voor seizoensbedrijven?
Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in de NOW I. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling, de bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.

Hoe kan ik de seizoensregeling aanvragen?
De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). Deze oplossing helpt overigens ook andere bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari, zoals werkgevers die na januari payrollers in vaste dienst hebben genomen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Deze uitzondering geldt alleen voor NOW I en niet voor NOW II. Dit omdat de referentiemaand naar maart verschuift.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.