Ontslag tijdens NOW 3

In de NOW 3.0 zijn er geen gevolgen meer voor de hoogte van de subsidie als een werkgever bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt. In de NOW 1 en 2 kreeg de werkgever een korting op de subsidie als hij ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvroeg. Dat is met de NOW 3.0 niet meer zo. Let op: er zijn nog wel gevolgen als de loonsom teveel daalt ten opzichte van de refertemaand juni 2020. Hoe dat zit leggen we hieronder uit.

Het betekent natuurlijk niet dat een werkgever zomaar iemand mag ontslaan. Het gewone ontslagrecht blijft gelden.

Als je structureel onvoldoende werk hebt voor jouw personeel, is reorganiseren verstandig. Je deelt het werk dan anders in, zodat je met minder personeel verder kunt. Jouw  personeelskosten worden zo ook weer meer in lijn met je (lagere) omzet gebracht. Er zijn daarbij 2 manieren om afscheid te nemen van een werknemer op deze grond:

 • via een ontslagprocedure bij UWV; of
 • door samen een beëindigingsovereenkomst te tekenen. 

UWV

Je kunt UWV vragen om een ontslagvergunning vanwege de reorganisatie. Zij beoordelen dan of dit noodzakelijk is en kunnen je vervolgens toestemming verlenen het dienstverband te beëindigen. Je moet zelf de noodzaak van de reorganisatie onderbouwen en bewijsstukken laten zien. Dat is nog niet zo eenvoudig. Hieronder staan een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. 

 • Je kunt geen afscheid nemen van een medewerker als je iemand kunt herplaatsen binnen jouw bedrijf of concern. Je moet ook scholing aanbieden, als dat herplaatsing mogelijk zou maken. 
 • Je moet aan UWV bewijzen dat de reorganisatie nodig is en dat er structureel minder werk is. Dan heb je dus goede prognoses nodig, informatie over de verwachte ontwikkeling in de retailbranche en welke omzet je kunt halen met een bepaald aantal medewerkers. Daar kunnen de bedrijfsadviseurs van INretail je bij helpen. Speciaal hiervoor hebben de bedrijfsadviseurs een tool ontwikkeld waarmee snel berekend kan worden wat de noodzakelijke besparing is om op een verantwoorde manier verder te gaan met je onderneming. Op dit moment vinden ondernemers het soms ook lastig om naar de toekomst te kijken. De berekeningen van de bedrijfsadviseurs geven niet alleen een onderbouwing voor de reorganisatie, maar geeft je ook inzicht in het toekomstperspectief van je onderneming. De bedrijfsadviseurs van INretail sparren graag met je over de toekomst van je onderneming.
 • Je moet aan UWV aangeven binnen welke functies je werkplekken laat vervallen.
 • Binnen die functies mag je ook niet zelf kiezen van welke medewerkers afscheid dient te worden genomen. Je moet eerst afscheid nemen van oproepkrachten, ingeleend personeel, AOW-ers en personeel met een tijdelijk contract dat bijna afloopt. Is er nog te veel personeel in die functie? Dan moet je het afspiegelingsbeginsel volgen. Er wordt daarbij gekeken naar de leeftijd en datum in diensttreding van jouw medewerkers. Dat leidt tot een vaste volgorde van ontslag, daar mag je niet van afwijken. 
 • Sommige medewerkers mogen niet ontslagen worden omdat er een opzegverbod geldt. Bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap. 
 • Medewerkers kunnen na het ontslag de transitievergoeding vorderen. Dus ook als je een slechte financiële situatie hebt. 
 • Zijn er meerdere filialen binnen het concern? Dan moet je beoordelen of dit zelfstandige vestigingen zijn of dat deze vestigingen als één bedrijf moeten worden gezien. UWV hanteert strikte criteria daarvoor. Als alle filialen als één bedrijf worden gezien, kan ontslag lastiger zijn. Je moet o.a. het hele personeelsbestand gezamenlijk bekijken. Dit kan overplaatsen van medewerkers noodzakelijk maken. De juristen van INretail denken graag met je mee omdat in zo’n situatie het sluiten van een beëindigingsovereenkomst aantrekkelijker kan zijn.
 • Als je de ontslagvergunning krijgt, moet je nog wel rekening houden met de juiste opzegtermijn.
 • Houd er tot slot ook rekening mee dat de werknemers al jouw informatie ook te zien krijgen en de gelegenheid krijgen daarop te reageren bij UWV.

Beëindigingsovereenkomst

Een beëindiging van een dienstverband kan vaak sneller en gemakkelijker geregeld worden met een beëindigingsovereenkomst. Maar, doorgaans zal een medewerker pas akkoord gaan met zo’n overeenkomst als deze zelf ook de noodzaak ervan ziet. En bij twijfel daarover zal er ongetwijfeld een hogere ontslagvergoeding worden gevraagd. Meestal wordt bij een reorganisatie een procedure gestart bij UWV (vanwege een mogelijke ziekmelding van een medewerker), waarna er alsnog wordt onderhandeld over een beëindigingsovereenkomst. Kom je daar samen uit, dan trek je de ontslagaanvraag bij UWV weer in. Als je er niet uitkomt, dan lever je alsnog alle gegevens aan bij UWV. 

Ook bij een beëindigingsovereenkomst dient rekening te worden gehouden met de punten genoemd onder ‘UWV’: gegronde reden voor ontslag, afspiegeling, opzegverboden, opzegtermijn.

Korting daling loonsom NOW 3, 4 en 5

Het uitgangspunt voor de NOW 3, 4 en 5 is de loonsom van juni 2020. Voor NOW 3 wordt er een vergelijking gemaakt met de loonsom van oktober, november en december. Voor NOW 4 een vergelijking met de loonsom van januari, februari en maart 2021 en voor de NOW 5 een vergelijking met de loonsom van april, mei en juni 2021. Goed om te weten is dat dit dus los staat van de gekozen omzetperiode. De periode van looncompensatie staat altijd vast.

Het laten dalen van de loonsom kan substantiele gevolgen hebben voor de NOW subsidie. Kijkend naar de vaststelling van de NOW 1 zie je bijvoorbeeld dat een loonsom van 11.000 euro in januari bij een omzetdaling van 30% een tegemoetkoming oplevert van €11.583. Was de loonsom in de maanden maart, april en mei €8.000 dan levert dat een korting van €10.530 op waardoor er een subsidie overblijft van €1.053. Een fikse korting op de NOW dus. Was de loonsom in januari ook €8.000 dan kon de ondernemer rekenen op een tegemoetkoming van €8.424. Een daling van de loonsom ten opzichte van de refertemaand in de NOW 1 heeft daardoor fikse gevolgen.

In de NOW 3, 4 en 5 is wel een vrijstelling opgenomen van 10%. Stel dat de loonsom in juni 2020 €8.000 is dan levert dat een vrijstelling op van €800 x 3 = €2.400. Dit betekent concreet dat de loonsom tijdens bijvoorbeeld de NOW 3 (oktober, november en december) samen €21.600 mag zijn zonder dat het consequenties heeft voor de NOW-subsidie. Daalt de loonsom meer? Houd dan rekening met een straf en het punitieve karakter van de correctie van het UWV op je NOW-subsidie. Terugkijkend op het voorbeeld hierboven van de NOW 1, zou dit bij de NOW 3 een subsidie opleveren van €4.704. Nog steeds een fikse korting die wordt toegepast.

Wat kan INretail voor je doen? 

Afscheid nemen van personeel is niet heel eenvoudig. Daarnaast wil je het natuurlijk ook goed doen. Heb je behoefte aan meer informatie en advies neem dan contact op met de adviseurs Ondernemersservice.

Uiteraard kunnen de juristen van INretail  je helpen bij het maken van al deze keuzes, de procedure namens jou voeren bij UWV, beëindigingsovereenkomsten op maat opstellen en onderhandelen met jouw medewerkers.

Twijfel je nog of een reorganisatie voor jouw bedrijf verstandig is? Onze bedrijfsadviseurs kunnen je helpen bij deze inschatting. Neem contact op met onze adviseurs via 088 – 973 06 00. 

Niet alleen voor jou als werkgever is het ingrijpend om afscheid te nemen van je medewerkers omdat de bedrijfseconomische situatie dat vraagt maar zeker ook voor de medewerker. Zowel voor medewerkers van wie het contract niet wordt verlengd of voor medewerkers die worden ontslagen kan je gratis loopbaanbegeleiding inschakelen via het programma youfit@inretail. Zij hebben mooie trajecten voor medewerkers. Belangrijk om je medewerkers een goed afscheid te geven omdat we ze straks hopelijk weer hard nodig hebben.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.