Overzicht provinciale subsidieregelingen

Overzicht provinciale subsidieregelingen

In Nederland mogen wij trots zijn op onze fijnmazige winkelstructuur bestaande uit 2.500 winkelgebieden. In deze gebieden is de laatste jaren een forse stijging aan leegstand te zien. Er is een overschot van 20% aan vierkante winkelmeters. Ook zien we een opmars van de digitale winkelstraat. Dit leidt tot druk op de vitaliteit van dorpen, binnensteden, wijk- en buurtcentra en (perifere) winkelgebieden en vraagt per gebied om proactief handelen van de zogeheten gouden driehoek ‘ondernemers, eigenaren en gemeenten’. 

Provincies vinden steeds meer hun rol om gemeenten bij te staan bij het verbeteren van binnensteden, dorpen en (perifere) winkelgebieden door het bieden van kennis en middelen. INretail, DNWS en Lokaal Retailbelang hebben een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidieregelingen per provincie. Het overzicht is handig voor winkeliersverenigingen, ondernemerscollectieven, centrumorganisaties en gemeenten.

Provincie Drenthe  

Voor gemeenten Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld stelt provincie Drenthe de subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS beschikbaar. Doel is om een ruimtelijk-economische impuls te geven aan de kernen Coevorden (stad), Beilen en Roden. 

Provincie Drenthe heeft voor individuele mkb ondernemers tevens een subsidie voucherregeling voor het aanstellen van een Kennisleverancier. Deze subsidie is onderdeel van programma ‘Ik ben Drents Ondernemer en is aan te vragen voor 31 december 2021. 

Provincie Flevoland  

In provincie Flevoland is geen directe regeling voor binnensteden en winkelgebieden geboden. Via Beleidsplan Recreatie en Toerisme Flevoland wordt ingezet op het verbeteren van het ondernemers en vestigingsklimaat. Subsidie voor 2022 is aan te vragen voor 1 november 2021. Voor het doen van een aanvraag, bevelen wij aan om eerst met je eigen winkeliersvereniging en gemeente in contact te treden en samen met een helder voorstel op te trekken richting provincie Flevoland. 

Provincie Friesland  

Provincie Fryslân heeft met de subsidieregeling Friese Retailaanpak totaal € 950.000,- beschikbaar gesteld voor elk winkelgebied. Dit is bestemd voor openbare ruimte, promotie, samenwerking en proces. Ondernemers, belangen- of brancheorganisaties van ondernemers, gemeenten en samenwerkende partijen zoals hierboven benoemd kunnen voor 17 december 2021 hun aanvraag indienen. 

Daarnaast kunnen mkb ondernemers gebruikmaken van een Voucherregeling om te innoveren, ontwikkelen en/of een leven lang leren. Deze subsidie is aan te vragen tot 31 december 2021. 

Provincie Gelderland 

In provincie Gelderland is de tijdelijke subsidie voor Overbruggingsmaatregelen Binnensteden en Dorpskernen beschikbaar voor gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen. De provinciale subsidie is bedoeld voor procesondersteuning van herbestemmings- en transformatieprojecten. 

Specifiek gemeenten – en daar doen zij goed aan – kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een toekomstvisie of intensiveren van centrummanagement. Let op: deze subsidie is aan te vragen tot 31 december 2022.  

Daarnaast kunnen bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen op voorwaarden een subsidie aanvragen om een bijdrage te leveren aan zogenaamde Gelderse Gebiedsagenda’s voor de gebieden Achterhoek, Veluwe, Arnhem/Nijmegen, Foodvalley, Cleantech Regio en De Gelderse Corridor. Haakjes zijn hier te vinden, denk aan ‘bruisende binnensteden’ (voorbeeld Arnhem-Nijmegen). Van belang is met samenwerkende partijen zogenaamde opgaven te formuleren.  

Provincie Groningen  

Via de subsidie Ruimtelijke Kwaliteit kan jaarrond een aanvraag bij provincie Groningen gedaan worden, om bijvoorbeeld de openbare ruimte een impuls te geven. 

Tot en met 31 december 2021 kan in provincie Groningen gebruik gemaakt worden van het Coronafonds (€ 11,5 miljoen) gericht om ondernemers en organisaties sterker uit de crisis te laten komen. De relevante regeling die geboden wordt is voor digitalisering

Provincie Limburg  

In provincie Limburg wordt ingezet op Kwaliteit Limburgse Centra. Gemeenten kunnen een zogenaamde samenwerkingsagenda aangaan met Limburg gericht op Wonen, waarbij transformatie van winkelleegstand afgeleide is en daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie.  

Provincie Noord-Brabant  

In het kader van Coronaherstel heeft provincie Noord-Brabant een regeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel voor gemeenten Bergen op Zoom, Helmond, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Meierijstad, Oss, Oosterhout, Uden en Waalwijk in het leven geroepen. Onder het thema Impuls Vitale en Gezonde Binnensteden is een provinciale bijdrage aan te vragen. 

Provincie Noord-Holland  

Provincie Noord-Holland stelt de subsidie HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden beschikbaar voor ondernemers, -collectieven en gemeenten gericht op het verbeteren van de winkelstructuur door terugdringen leegstand en het opzetten/verbeteren van samenwerking. Tevens voor het initiëren van duurzame maatregelen of het opstellen van een transformatievisie. De regeling staat open tot en met 30 december 2021 (totale subsidiepot: € 425.000,-).  

Daarnaast is er een soortgelijke regeling voor het verbeteren van werklocaties (bedrijventerreinen).  

Provincie Overijssel  

Provincie Overijssel stelt stadsarrangementen beschikbaar voor de Vitaliteit van steden. De stadsarrangementen kunnen gericht zijn op de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van een binnenstad, een bepaald gedefinieerd gebied met weerslag op regio of fysieke investeringen met bijdrage aan realisatie woningen. De stadsarrangementen worden samen met provincie gevormd, zie hiervoor ook de Overijsselse Retailaanpak. Gemeenten of in de stadsarrangementen omschreven organisaties kunnen jaarrond aanvragen doen, totdat budget op is. Kijk voor meer informatie ook op Stadsbeweging

Provincie Utrecht   

Op 1 juli 2021 heeft de provincie Utrecht de uitvoeringsverordening Versterking Vitaliteit Binnensteden, Dorpskernen en Winkelcentra opengesteld. Gemeenten kunnen een plan van aanpak indienen gericht op verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van bestaande binnenstedelijke wijken en buurten. Dit moet de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedpartijen en de vitaliteit van binnenstad, dorpskern en/of winkelcentra versterken. Per gemeente kan tot 31 december 2021 maximaal € 80.000,- per aanvraag ingediend worden. 

Provincie Zeeland  

Voor provincie Zeeland zijn geen subsidieregelingen voor de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen, binnensteden en (perifere) winkelgebieden bekend. 

Provincie Zuid-Holland  

Provincie Zuid-Holland wil met subsidieregeling detailhandel de kwaliteit en functioneren winkel- en centrumgebieden verbeteren en een brede samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en andere actoren stimuleren. Winkeliers- en ondernemersverenigingen, BIZ’en en gemeenten kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag indienen (subsidieplafond: € 500.000,-). Deze aanvragen dienen bestemd te zijn voor; samenwerking, planvorming of proces. 

Daarnaast stelt de provincie voor vitale kernen en steden een Toerisme subsidie beschikbaar van 20 juli tot 15 september 2021, bijvoorbeeld als bijdrage aan de plaatselijke detailhandel door de bezoekbaarheid en beleefbaarheid van stads- en dorpscentra voor toeristen te vergroten als onderdeel van een thema-route. 

Lees ook

Eerder schreven wij een artikel met daarin alle coronaregelingen per provincie gericht op ondernemers. Dit artikel vind je hier: Subsidieregeling corona per provincie. 

Aan de slag?

Wil je meer weten of heb je vragen met je winkeliersvereniging, centrumorganisatie en gemeente over provinciale subsidieregelingen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
David Lansen

David Lansen

Beleidsadviseur locatiebeleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.