Geen vraag te gek
088 973 06 00

Nieuwe compensatieregeling Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) 

De Werktijdverkortingsregeling (WTV) is ingetrokken en is vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkbehoud. 

 UPDATE 25/05/2020 

Op de valreep heeft Minister Koolmees nog een aantal belangrijke wijzigingen voor NOW 1 bekendgemaakt. Dit zijn positieve wijzigingen voor werkgevers al zijn we teleurgesteld dat we niet alle lobbypunten op NOW 1 hierin terugzien. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De eisen aan de accountantsverklaring zijn bekend
 • Incidenteel loon wordt gecorrigeerd uit het loonbegrip van januari
 • Als refertemaand voor de loonkosten wordt maart genomen indien deze hoger is dan januari
 • Alternatieve referentie-omzet bij overgang van onderneming in 2019
 • De NOW 1 kan tot 5 juni worden aangevraagd in plaats van 31 mei

 Lees meer >> 


31 maart heeft de overheid de NOW-regeling bekend gemaakt: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Dit is een tegemoetkoming van maximaal 90% voor de loonkosten voor jouw personeel. Je kunt dit aanvragen als je 20% of meer omzetverlies verwacht. Hieronder lichten we de belangrijkste zaken uit deze nieuwe regeling toe. In onze FAQ’s lees je nog veel meer over de uiteindelijke regeling.

De NOW is op een aantal punten gewijzigd waarbij de aanpassing omzetbepaling bij concerns voor de NOW het grootst is. Daarnaast hoeft de loonkostenkostensubsidie op grond van de Participatiewet niet meer gemeld te worden en kan er ook een buitenlands rekeningnummer worden doorgegeven.

 NIEUW: NOW-tool 

INretail heeft voor jou een tool ontwikkeld waarbij je zelf je NOW-bedrag kunt berekenen. Vul hier de tool in >>

 1.  Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid 
 2.  Veel gestelde vragen 
 3.  Hoe zit het met... 

De tekst gaat onder de video verder.


 Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid 

De aanvraag

De NOW kan vanaf 6 april 09:00 uur worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020. Hier kan het aanvraagproces worden gestart.

Stappenplan indienen aanvraag NOW

Je dient, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam, loonheffingennummer en het rekeningnummer waarop de betalingen inzake de loonbelasting worden ontvangen, de volgende stappen te doorlopen: 

 • Je vraagt subsidie aan voor de bruto loonsom plus 30% opslag (voor werkgeverslasten) in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Als het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan je aangeven dat de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later aanvangt. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
 • Je noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door jou gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier.
 • Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
 • Voor bijzondere situaties wordt verwezen naar de toelichting op het formulier van UWV.
 • Vermeld het dossiernummer van eventueel eerder gedane aanvraag werktijdverkorting.

Een aanvraag gaat per loonheffingsnummer. Heb jij meerdere loonheffingsnummers, dan jij meerdere aanvragen moeten indienen.

Vul wel bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. Op een eenvoudige manier is de procedure ingericht. Wij adviseren jou dan ook zelf de aanvraag in te dienen. Kom je er niet uit dan kan je altijd contact opnemen.

Let op: Woonbranche

De NOW-regeling is gisteren bekend geworden en zoals beloofd komen we specifiek voor de woonbranche nog terug op het vraagstuk hoe om te gaan met het omzetcriterium. Daarvoor hebben we een aantal vragen en antwoorden voor je opgesteld. 2 zaken willen we benadrukken:

 • Het advies is om niet te vroeg de NOW- aanvraag te doen maar goed te kijken wat het effect is op je bedrijfsvoering
 • Inretail lobbyt voor een uitstel van de meetperiode omdat het effect van de crisis op de woonbranche later in de tijd is

Mijn gefactureerde omzet is, doordat ik nog wel kan uitleveren, nog redelijk op peil. Wel is mijn order-intake de afgelopen weken fors gedaald. Dat betekent dat de feitelijke (gefactureerde) omzetdaling pas veel later zichtbaar wordt en er dan ook liquiditeitskrapte gaat ontstaan. Dus kortgezegd. Orders die ik nu ‘schrijf’ worden 3-4  maanden later uitgevoerd en gefactureerd.

Hoe verwerk ik dat nu in mijn NOW aanvraag:

 1.       Tot uiterlijk welke datum kan ik de NOW aanvraag indienen
  1. Dit kan tot uiterlijk 31 mei
 1.       Uit welke meetperiodes kan ik kiezen.
  1. Het moet een 3 maandelijkse aaneengesloten periode zijn die loopt tot uiterlijk 31 juli. Meetperiodes starten steeds op de eerste van de maand. Halverwege de maand is dus niet mogelijk. Concreet zijn dit dus de meetperiodes waaruit gekozen kan worden:
   1. Maart, april, mei of
   2. April, mei, juni of
   3. Mei, juni, juli
 1.       Hoe bepaal ik mijn omzetverlies
  1. De verwachte omzet in de meetperiode wordt gedeeld door de gemiddelde gefactureerde omzet (3 maanden) van 2019. Als rekenvoorbeeld:
   1. Gemiddelde 3 maanden omzet 2019: €300.000,- op basis van de omzet in de jaarrekening over het kalenderjaar 2019
   2. Gemiddelde verwachte gefactureerde omzet in meetperiode: €150.000,-
   3. Omzetdaling 50% die als basis gaat dienen voor de NOW aanvraag
     
 2.       Kan ik nu ik nu (vanaf 6 april) al in mijn aanvraag aangeven dat mijn referteperiode later in het jaar ligt

  Ja dat kan, maar bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020.
   
 3.       Ik weet nu nog niet zeker hoe groot de omzetdaling later in het jaar zal zijn. Wat is jullie advies:

  Dien zo laat mogelijk je aanvraag in, mits je liquiditeit dit toelaat, maar wel uiterlijk voor 31 mei. Je hebt zo een beter zicht op de gefactureerde omzetdaling. Houd er dan wel rekening mee dat je ook later de tegemoetkoming in kosten gaat ontvangen. Houd er ook rekening mee dat er de komende weken nog wijzigingen kunnen gaan plaatsvinden in de toepassingsregels (zie ook het antwoord op onderstaande vraag).
   
 4. Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden
  1. Wij hebben in beeld dat de referteperiode voor een deel van de woonretailers ongunstig uit kan vallen. De echte daling in de gefactureerde omzet kan met name zichtbaar worden vanaf juli 2020. In onze lobby werken wij er nu aan om deze referteperiode met minimaal 2 maanden te kunnen verlengen
  2. Achteraf moet er een accountantsverklaring worden overlegd, dus doe de opgave op basis van reële te verwachten cijfers, zeker als de meetperiode in de toekomst ligt

Betaling voorschot

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een voorschot van de overheid. Dat is 80% van de verwachte totale tegemoetkoming. Er wordt naar gestreefd de eerste (termijn)uitbetaling daarvan binnen 2-4 weken uit te betalen. De formele uiterlijke beslistermijn over jouw aanvraag is 13 weken. Inretail heeft een snelle uitbetaling voor de loonbetaling van april bij minister Koolmees benadrukt.

Voorwaarden

Het is de bedoeling dat je deze tegemoetkoming volledig gebruikt voor loondoorbetaling van personeel. Je moet het personeel ook 100% blijven doorbetalen. Het is verder niet nodig dat de winkel(s) geopend zijn. Ook moet je op tijd loonaangifte hebben gedaan, want die informatie wordt gebruikt voor de berekening van jouw tegemoetkoming. In de FAQ’s lees je welke voorwaarden er nog meer zijn.

Let op: doe op tijd aangifte loonheffingen!

De belastingdienst roept werkgevers op om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Het UWV heeft gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de uitvoering van de NOW-regeling. Als het UWV de meest actuele gegevens uit jouw administratie heeft krijg je als werkgever sneller waar je recht op hebt. 

Betalen hoeft nog niet, als je uitstel van betaling aanvraagt.

Enkele belangrijke punten van de NOW-regeling: 

 1. De regeling kan terugwerkend vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd. 
 2. De regeling gaat voor een groot deel uit van een voorschot.  
 3. De regeling kent een relatie tussen omzetverlies en compensatie in loonkosten. Het daadwerkelijke omzetverlies bepaalt de hoogte van de uiteindelijk compensatie. 
 4. Werknemers met een vast én flexibel contract kunnen blijven werken en hebben recht op 100% loondoorbetaling, 90% van de loonsom kan maximaal worden gecompenseerd. Dit is naar rato afhankelijk van het omzetverlies. 
 5. Aanvragen voor werktijdverkorting die zijn gedaan en nog niet zijn toegekend, worden automatisch omgezet naar deze nieuwe regeling. Ondernemers zullen worden benaderd met een verzoek om eventueel aanvullende informatie te geven. 

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming: 

 • Je mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor jouw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 
 • Je verwacht tenminste 20% verwacht omzetverlies; 
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld); 
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020; 
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. De overheid geeft de volgende voorbeelden: 
  • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; 
  • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; 
  • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;
 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 

 Veel gestelde vragen 

 1. Algemeen
 2. Voorwaarden
 3. Loonbegrip
 4. Omzet
 5. Personeel

 1. Algemeen 

 !  Waar kan ik de aanvraag indienen?

Update: De NOW kan vanaf 6 april 09:00 uur worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020. Hier kan het aanvraagproces worden gestart.

 !  Wanneer kan ik de aanvraag indienen?

De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. UWV streeft naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april. Of deze datum gehaald zal worden is nog niet bekend, dat weten we vanaf vrijdag 3 april 2020.

 !  Wat moet ik meesturen met de aanvraag?

De volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

 • Het loonheffingennummer;
 • Eventueel dossiernummer van de eerder ingediende werktijdverkorting;
 • De procentuele verwachte omzetdaling;
 • De gekozen periode voor wat betreft de omzetdaling;
 • Het rekeningnummer (waarop de werkgever ook betalingen loonheffingen op ontvangt).

De informatie die wij hebben is dat je zelf op een eenvoudige manier de NOW-regeling kunt aanvragen. Kom je er niet uit dan kan je altijd contact opnemen.

 !  Ik heb meerdere loonheffingsnummers, wat nu?

Als je voor jouw gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal je meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. Je dient wel de omzetdaling op te geven die je  voor de gehele onderneming verwacht; je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

 !  Wanneer kan ik een eerste tegemoetkoming ontvangen?

De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. De betaling van de eerste termijn van het voorschot zal vermoedelijk plaatsvinden binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag. De officiële beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. INretail heeft sterk benadrukt dat het belangrijk is voor de loonbetaling van april het voorschot overgemaakt te hebben.

 !  Wanneer krijg ik een voorschot?

Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal de subsidie verleend worden en een voorschot verstrekt worden van 80% van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand januari 2020. Verwacht wordt dat betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag zal plaatsvinden. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Kan het UWV achteraf corrigeren? 

Naast de definitieve vaststelling kan het UWV bij de definitieve vaststelling ook enkele technische correcties doorvoeren: 

 • als er in januari uitkeringen waren inbegrepen in de loonsom (bijvoorbeeld ZW-uitkeringen bij een no-riskpolis, die de werkgever van het UWV vergoed krijgt), worden die niet meegenomen in de loonsom; 
 • als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30% zit de vakantiebijslag namelijk al inbegrepen); en 
 • als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die géén vakantiebijslag reserveert (bijv. all-in verloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30% dubbel vergoed wordt.

Wat krijg ik precies vergoed?

Je kunt tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Het kan ook minder zijn, dit percentage hangt af van jouw omzetverlies. Dit wordt achteraf exact berekend, zelf geef je op voorhand een schatting door. UWV betaalt in ieder geval een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Hieronder een aantal voorbeelden van de overheid: 

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;   
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;   
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hierbij wordt uitgegaan van het percentage omzetverlies keer 0,9 = percentage tegemoetkoming in de loonsom.

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

Voor de werknemer(s) die in dienst is/zijn tijdens de looptijd van deze regeling. Dit geldt zowel voor de flexibele als de vaste krachten.

DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de NOW-regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Hoef ik geen loongegevens aan te leveren?

Nee, deze baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Zorg dat deze informatie klopt!

Moet ik na de aanvraag nog meer aanleveren?

Ja, binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode (de periode van omzetdaling) dien je  vaststelling van de subsidie aan te vragen. Ook hier stelt het UWV een formulier voor beschikbaar. Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Wat moet ik aanleveren ná afloop van de NOW-periode?

Bij de aanvraag van de vaststelling worden in ieder geval meegezonden:

 • de definitieve gegevens over de omzetdaling in de vastgestelde periode alsmede documentatie en informatie waaruit dit blijkt;
 • de accountantsverklaring;
 • een verklaring dat voldaan is aan de voorwaarden.

Moet ik een accountantsverklaring aanleveren?

Er moet mogelijk binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode een accountantsverklaring worden aangeleverd. De eisen voor de eventuele accountantsverklaring worden later bekend gemaakt.

 2. Voorwaarden 

 !  Mag ik het voorschot gebruiken voor andere doeleinden dan betalingen voor lonen?

Nee, je bent verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten

 !  Mag ik er nog wel voor kiezen om een werknemer niet te verlengen of te ontslaan in de proeftijd?

Ja, dat mag. Er geldt vanuit de regeling echter wel een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers door te betalen. Dit betekent dat de tegemoetkoming in de loonkosten ook lager zal zijn, omdat de loonkosten lager zijn in de subsidie periode.

Hoe moet ik omgaan met de loondoorbetaling van mijn flexibele krachten als ik een beroep doe op de NOW? 

Geadviseerd wordt om het loon zoveel mogelijk als gebruikelijk of conform de basisuren door te betalen. Het uitgangspunt voor de compensatie is namelijk de maand januari 2020. Het loon dient daarbij zo veel mogelijk gelijk te zijn aan de maand januari 2020 om een correctie achteraf te voorkomen. Daarnaast krijgt een medewerker die nu minder betaald krijgt, later een aanspraak op meer loon om aan het einde van de referteperiode op het gemiddeld aantal overeengekomen uren uit te komen.

Wat gebeurt er als mijn loonsom lager is?

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Hierdoor wordt je gestimuleerd om van werknemers met een flexibel contract het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Wordt ervoor gekozen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.

Wat moet ik doen qua administratie?

Dit uitgangspunt komt tot uiting in het vereiste dat je een zodanig contoleerbare administratie beheert, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. Je verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie. Ook heb je de verplichting onverwijld melding te doen als duidelijk is dat je niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet.

Mag ik als werkgever nog een ontslagaanvraag doen?

Van jou wordt verlangd dat je geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor jouw werknemers gedurende de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt. Van jou wordt dan ook verwacht dat je in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart.

Ik heb toch ontslag aangevraagd, wat nu?

Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie., een soort boete dus.

Bij de vaststelling van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon van de ontslagen werknemers plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken. Het is niet relevant of UWV de ontslagaanvraag uiteindelijk toe- of afwijst. Je krijgt de mogelijkheid om de ontslagaanvraag in te trekken om zeker te stellen dat je zich bewust is van de gevolgen van een ontslagaanvraag voor de hoogte van de subsidie. Het is jouw verantwoordelijkheid om de ontslagaanvraag in te trekken, maar UWV zal zich ervoor inspannen om jou op deze gevolgen te wijzen.

Kan ik als buitenlandse werkgever ook in aanmerking komen voor NOW?

Werkgevers kunnen alleen een subsidie krijgen voor zover het gaat om lonen van werknemers die sociaal verzekerd zijn in Nederland.  Rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, kunnen ook een beroep kunnen doen op de NOW. Niet-Nederlandse rechtspersonen of natuurlijke personen zonder in Nederland verzekerd SV-loon, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de omzetdaling van de Nederlandse en niet-Nederlandse onderdelen met in Nederland verzekerd SV-loon van de groep.

 3. Loonbegrip 

 !  Wat voor vergoeding van het loon krijg ik?

Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020.

 !  Wat is het loonbegrip voor deze regeling?

Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Daarbij is gekozen voor een vaste opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

Is de loonsom, waarop het subsidiebedrag wordt gebaseerd, bij de aanvraag precies hetzelfde als bij de definitieve vaststelling? 

Voor de voorschotten én bij de definitieve vaststelling wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt als uitgangspunt of, als daar geen gegevens over zijn, november 2019. Let op: In sommige gevallen of bij sommige bedrijven is de loonsom in januari hoger dan in andere maanden. Bijvoorbeeld door een dertiende maand of bonus. Er moet dan rekening worden gehouden met een terugbetaling omdat het uitbetaalde voorschot te hoog is geweest. 

Wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers meegenomen? 

Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald.

Telt een vaste toeslag mee bij het bepalen van de hoogte van de loonsom? 

Ja. Een vaste toeslag maakt onderdeel uit van het socialeverzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.   

Is er een maximum aan vergoeding?

Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt daardoor niet voor subsidie in aanmerking.

Wat is het uitgangspunt voor wat betreft loon?

Het uitgangspunt zijn de loongegevens over januari, zijn er geen loongegevens over januari dan wordt november 2019 het uitgangspunt. Zijn daar ook geen gegevens over bekend, dan wordt de aanvraag niet behandeld.

Ik hanteer een 4-weken loon, wat nu?

Er wordt uitgegaan van het loon over het eerste aangiftetijdvak van het jaar 2020, met dien verstande dat indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, de loonsom in dat aangiftetijdvak wordt verhoogd met 8,33 procent.

Ik ontvang al een uitkering van het UWV voor een werknemer, wat nu?

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen voor bijvoorbeeld de Wet arbeid en zorg gerekend. Denk hierbij aan de zwangerschapsuitkering. Deze krijg je namelijk al van de overheid vergoed via UWV. Bij de bevoorschotting worden werkgeversbetalingen in de meeste gevallen nog meegenomen in de subsidiehoogte; in die gevallen wordt daar bij de definitieve vaststelling voor gecorrigeerd.

Hoe zit dat met de loondoorbetaling?

Werknemers in dienst met een vaste arbeidsomvang hebben wettelijk recht op loon zolang het dienstverband voortduurt. De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn omstandigheden die niet voor rekening van de werknemer komen. Dat betekent dat werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de werkgever, recht hebben op doorbetaling van hun loon voor de volledige vaste arbeidsomvang zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, ook als zij niet kunnen werken.

Wat geldt er voor werknemers met een flexibele arbeidsomvang?

Werknemers met een flexibele arbeidsomvang kunnen mogelijk succesvol een beroep doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Dit betekent dat zij recht hebben op loondoorbetaling op basis van een gemiddelde arbeidsomvang, berekend over een periode van drie maanden. Als zij hier geen succesvol beroep op kunnen doen hebben zij alleen recht op loon voor het minimaal aantal uren wat is overeengekomen en voor zover de loondoorbetalingsplicht niet contractueel is uitgesloten (dit kan alleen de eerste zes maanden van een dienstverband).

De NOW voorziet echter ook in tegemoetkoming in de loonkosten  wanneer jij meer loon betaald aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. De NOW stimuleert jou daarmee om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen. In de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW worden namelijk ook de lonen van werknemers met een flexibele urenomvang meegenomen.

Kan het voorschot, gelet op de loondoorbetaling, worden gecorrigeerd?

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Kies je ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in januari 2020 (of, als daar geen gegevens over beschikbaar zijn, november 2019), dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie. Als je minder betaalt, daalt de loonsom over de maanden maart-april-mei en wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugvordering. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Hoe werkt een correctie?

Hierbij een rekenvoorbeeld bij 100% omzetdaling:

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei is gedaald tot € 110.000, omdat je de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet hebt doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

Hierbij een rekenvoorbeeld bij 50% omzetdaling:

De werkgever heeft een omzetverlies van 50%. De werkgever krijgt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Hij had in januari een loonsom van € 1.000.000.

Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 1.404.000.

Als de loonsom over de periode maart tot en met mei met € 600.000 is verlaagd. Dat komt in deze regeling overeen met (€ 600.000 x 1,3) = € 780.000 aan loonkosten. Dat heeft, vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90%, tot een bedrag van (€ 780.000 x 0,9) = € 702.000 aan subsidie geleid. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 702.000. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 1.755.000 – € 702.000) = € 1.053.000.

Let op: Omdat er geen rekening wordt gehouden met het percentage aan omzetverlies wordt de werkgever extra gekort in de subsidie. In dit voorbeeld met €351.000. Een loonsomverlaging heeft daardoor een extra negatief effect op de subsidie. Dit effect is sterker als de omzetdaling procentueel kleiner is.

Wat als mijn loonsom hoger is in maart, april of mei?

Een hogere loonsom in de maanden maart-april-mei leidt niet tot een hogere vaststelling van de subsidie.

Valt de vakantiebijslag onder de loonsom?

De uitbetaling van vakantiebijslag in het gehanteerde aangiftetijdvak niet wordt meegenomen bij de vaststelling van de loonsom, met uitzondering van de uitbetaling van vakantiebijslag door de werkgever die geen vakantiebijslag voor de werknemer reserveert.

 4. Omzet 

Hoe kan ik mijn omzetverlies berekenen en de periode bepalen? 

De Rijksoverheid heeft een rekenhulp ontwikkeld om dit te doen: https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/ 

Wordt het omzetverlies afgerond?   

Het verwachte omzetverlies geef je door in procenten. Je mag dit naar boven afronden naar een rond getal. Kom je uit op 23,3%, dan rond je dus af naar 24%. De tegemoetkoming wordt berekend op basis van dat percentage.  Er wordt dus geen gebruik gemaakt van staffels (bijvoorbeeld 20-50%, 50-75%).  

Ik heb meerdere ondernemingen als concern, hoe wordt er naar de omzet gekeken?

Indien er sprake is van een grotere samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals een concern, is de omzetdaling van de gehele groep de basis van de subsidie. Voor alle loonheffingennummers die horen bij rechtspersonen of natuurlijke personen die onder de groep vallen, wordt dezelfde omzetdaling opgegeven. Ook hierbij geldt dat de individuele werkgevers de subsidie formeel aanvragen.

De omzet in mijn webwinkel is gestegen terwijl de omzet in mijn winkels is gedaald?

Er wordt hoogstwaarschijnlijk gekeken naar de totale omzetdaling van de onderneming. Dit is dus van invloed op de mogelijke tegemoetkoming.

 !  Wat is de definitie van de omzet?

Er  wordt uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

 !  Kan ik zelf een meetperiode kiezen?

Je kunt kiezen of jij de omzetdaling berekend over de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. Je moet deze keuze voor de meetperiode maken bij de aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.

Wat als ik in april en mei wel een normale omzet draai terwijl maart dramatisch was?

Met een meetperiode van drie maanden voor de bepaling van de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW. Bij een omzetdaling van 20% in één maand, terwijl in de maanden daaromheen wel een normale omzet wordt behaald, bestaat er geen recht op een NOW-subsidie. Gemiddeld over drie maanden daalt de omzet in dat geval met 6,7%. Daalt de omzet in een maand tijd met 60%, dan is dat gemiddeld over drie maanden 20% en bestaat wel recht op een subsidie.

 !  Hoe zit dat met de daling van de omzet?

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

 !  Ik heb nu nog wel omzet, maar ik verwacht dat ik straks minder omzet heb?

Als je verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kun je aangeven dat jij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020. Je kan kiezen voor een start van de meetperiode op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aansluitende periode van drie maanden gaan.

 !  Ik heb nu eigenlijk een periode met een omzetpiek, heeft dat gevolgen?

De regeling kan voor sommige bedrijven ook nadelig uitpakken, zoals bedrijven die in de huidige maanden normaliter hun omzetpiek hebben en snelgroeiende bedrijven.

Ik was op 1 januari 2019 nog niet actief, wat nu?

Dan wordt er gekeken naar de omzet, gerealiseerd in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie.

2019 was een uitzonderlijk slecht jaar, kan ik dat aangeven?

Nee, dat is niet mogelijk.

 5. Personeel 

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?

Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten

Tast gebruik van de regeling ook de WW-rechten aan?

Nee, anders dan de Werktijdverkortingsregeling heeft dit geen gevolgen voor de WW-rechten van medewerkers.

Ik had al WTV verkorting aangevraagd, wat nu?

Bepaald is dat alle voor 17 maart 2020, 18.45 uur ingediende verzoeken tot werktijdverkorting, waarop nog niet is beslist, worden aangemerkt als aanvraag in de zin van de NOW. Jij zult na publicatie van deze regeling worden verzocht om aanvullende informatie aan te leveren, zodat de aanvraag conform de criteria uit deze regeling beoordeeld kan worden.

Ik ontvang ook loonkostensubsidie voor een werknemer, wat moet ik daarmee doen?

Jij bent op grond van de regeling ook verplicht om aan de gemeente waarvan jij loonkostensubsidie ontvangt een melding te doen van de NOW-toekenning. Hierdoor krijgt de gemeente de ruimte om de loonkostensubsidie lager vast te stellen om zodoende dubbele financiering van de loonkosten voor deze doelgroep te voorkomen.

Moet ik personeel melden dat ik gebruik maak van de regeling?

Ja, jij bent verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Hiermee maak jij duidelijk hoe jij zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Tevens biedt het mogelijkheid om in overleg met werknemers te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen. INretail heeft een modelbrief voor je opgesteld om je medewerkers te informeren.

Bekijk hier de voorbeeldbrief werknemers beroep NOW

Ik heb de winkel gesloten of mijn openingstijden aangepast, kan ik wel aanspraak maken op de regeling?

Door het ministerie van SZW is bevestigd dat in alle gevallen waarin de sluiting van de winkel te maken heeft met de uitbraak van het coronavirus, de ondernemers een beroep kunnen doen op de NOW-regeling en daarmee recht hebben op werktijdverkorting.

Moet het personeel blijven werken?

De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

Hoe zit het met oproepkrachten?

Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Wie vraagt de tegemoetkoming aan voor payroll-medewerkers? En voor uitzendkrachten? 

Voor Payroll-medewerkers vraagt de payrollorganisatie NOW aan en voor uitzendkrachten is de uitzendorganisatie verantwoordelijk voor een eventuele NOW-aanvraag. Blijf je gebruik maken van uitzendkrachten, probeer dan met de uitzendorganisatie nieuwe afspraken te maken over de vergoeding die je betaalt. 

Valt een AOW-gerechtigde werknemer ook onder de NOW-regeling?

Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt heeft ook een SV-loon en valt daarmee ook onder de NOW-regeling.


Maatregelen WAB: WW-premiedifferentiatie

Er zijn ook maatregelen genomen ten aanzien van de WAB, deze informatie kan je hier terugvinden.

De highlights van het noodplan voor jouw als retail-ondernemer hebben we voor je samengevat in deze visual.