Geen vraag te gek
088 973 06 00

3x update WAB

Ondanks dat de WAB al op 1 januari 2020 in is gegaan, heeft de wet nog veel punten die nadere uitleg vragen. Ook heeft Corona voor uitstel op bepaalde punten gezorgd. Via deze weg informeren we je graag over een belangrijke update met betrekking tot de bandbreedte en tussentijdse betaling van meer gewerkte uren en het uitstel van de administratieve eisen.

1) Tussentijds uitbetalen meer gewerkte uren voor bandbreedtecontracten

Ten tijde van de Coronacrisis is er een update gekomen van het ‘kennisdocument premiedifferentiatie WW-premie’. Hierin is toegevoegd dat ook bij de jaarurennormcontracten, zoals onze bandbreedtecontracten, tussentijdse uitbetaling van overwerk is toegestaan zonder dat de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. Let hierbij wel op dat het niet is toegestaan om de uitbetaalde uren later in het jaar te verrekenen met uren die dan minder worden gewerkt conform de bandbreedte. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurennorm.

Er moet uiteraard ook zijn voldaan aan de andere eisen voor de lage WW-premie wanneer je werkt met de bandbreedte: er moet dus sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het loon periodiek gelijk is. Even opfrissen? Check de flowchart.

2) Schriftelijkheidsvereiste contracten voor onbepaalde tijd

Zoals eerder aangegeven, hebben ondernemers nog tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Let wel op: bovenstaande regeling geldt alleen voor werknemer die voor 1 januari 2020 al in dienst waren. Uiterlijk voor 1 juli 2020 moeten voor deze werknemer de schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig zijn.

Als dit niet op tijd is geregeld is alsnog vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.

Voor het geval e.e.a. niet goed is vastgelegd, heeft INretail een voorbeeld ‘al-in-dienst’- arbeidsovereenkomst opgesteld

3) Overwerk en 30% regel voor de retail

Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

De kans is aannemelijk dat onze sector hier niet onder valt, let dus op de 30% norm voor wat betreft de verloning van extra gewerkte uren van personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Update: de aanpassing geldt voor alle sectoren. in 2020 zal overwerk niet tot herziening van de WW-premie leiden

Delen