Geen vraag te gek
088 973 06 00

Aanpassing omzetbepaling bij concerns: NOW-subsidie werkmaatschappij

Door de wijziging kunnen werkmaatschappijen, die zelf fors omzetverlies hebben door het Coronavirus, een beroep op de NOW doen.

Als ze onderdeel zijn van een concern dat weinig omzetverlies heeft, of zelfs winst draait en daardoor goede mogelijkheden heeft om dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Bij concerns en ondernemingen die meer dan 20% omzetdaling hebben, zal dit minder snel aan de orde zijn.

Accountantsverklaring

Het is sinds kort mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen. Op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (in plaats van het concernniveau), als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Hiertoe is dan wel een accountantsverklaring vereist.

Uit de verklaring zal moeten blijken dat er sprake is van minder dan 20% omzetdaling op concernniveau en dat er sprake van tenminste 20% omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij. De hoogte van de omzetdaling bij de werkmaatschappij bepaalt dan de hoogte van de NOW-subsidie.

Voorwaarden

Er gelden wel diverse voorwaarden:

  • De werkmaatschappij die in aanmerking wil komen voor de afwijkingsmogelijkheid moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een bijvoorbeeld een vestiging  komen niet in aanmerking.
  • De werkmaatschappij is geen personeels-bv
  • Er is een overeenkomst met betrokken vakbonden over werkbehoud, als de werkmaatschappij (de werkgever) 20 of meer werknemers in dienst heeft. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.
    • De accountant onderzoekt of de vakbonden c.q. de vertegenwoordiging van werknemers akkoord is gegaan met de aanvraag voor NOW voor werkbehoud en neemt de uitkomst van dit onderzoek op in de accountantsverklaring. Dit betreft een subsidievoorwaarde.
  • Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen
  • Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. De accountant zal dit meenemen in zijn onderzoek en neemt de uitkomst van dit onderzoek op in de accountantsverklaring.
  • Bij bonussen is dit overigens beperkt tot de bonussen van het bestuur en de directie van de groepshoofd en de betreffende werkmaatschappij. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het concern werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.
  • Deze mogelijkheid geldt alleen voor nieuwe aanvragen.

Buitenlands rekeningnummer

In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken de aanvraag diende aan te vullen met een Nederlands bankrekeningnummer. De aanpassing leidt ertoe dat werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer niet langer een Nederlands bankrekeningnummer hoeven aan te leveren.

Schrappen verplichting melding loonkostensubsidie

In de regeling was een verplichting opgenomen voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen op grond van artikel 10d van de Participatiewet om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen. Deze verplichting is geschrapt.

Contact

Heb je hier verder vragen over? Neem dan contact op met de Ondernemersservice via 088 973 06 00 of coronavirus@inretail.nl.

Delen