Geen vraag te gek
088 973 06 00

Arbeidsomstandighedenwet wijzigt per 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet op een aantal punten gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbeidsomstandigheden en de onafhankelijke rol van de bedrijfsarts krijgt meer betekenis.

De arbeidsomstandighedenwet beschermt de belangen van een werknemer. Door regels te stellen moeten beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Basiscontract arbodienst en de rol van de bedrijfsarts
Per 1 juli worden er minimum eisen gesteld aan de inhoud van een basiscontract tussen werkgever en werknemer.  De volgende onderdelen dienen in het contract te worden geregeld;

  • De mogelijkheid van de bedrijfsarts om zelf de werkplek te bezoeken;
  • De mogelijkheid van een werknemer om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts en de wijze waarop de bedrijfsarts omgaat met een dergelijk verzoek;
  • De wijze waarop de klachtenprocedure door de bedrijfsarts wordt gehandhaafd;
  • Een spreekuur voor het preventief raadplegen van een bedrijfsarts door een werknemer zonder dat er concrete gezondheidsklachten zijn;
  • De wijze waarop de bedrijfsarts samenwerkt en overlegt met de ondernemingsraad (personeelsvertegenwoordiging) en de preventiemedewerker;
  • De wijze waarop de bedrijfsarts voldoet aan zijn meldingsplicht voor beroepsziekten.

Actieve en preventieve insteek
De werkgever dient zich te laten ondersteunen door een arbodienstverlener voor deskundige begeleiding bij ziekte en het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het verrichten van wettelijke aanstellingskeuringen (waar nodig) worden onderdeel van de dienstverlening.

Een second opinion aanvragen
De mogelijkheid voor het verkrijgen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts geldt alleen voor de werknemer. Zodoende kan onduidelijkheid over de ziekte en de diagnose bij de werknemer worden weggenomen. De werkgever zelf kan niet vragen om een nieuw oordeel van een andere bedrijfsarts. De mogelijkheid om een second opinion te halen bij UWV blijft voor de werkgever wel bestaan.

Preventief raadplegen van een bedrijfsarts
De werknemer krijgt de mogelijkheid om een de bedrijfsarts preventief te raadplegen, nog voordat gezondheidsklachten tot verzuim leiden. De werkgever is verplicht de werknemers te informeren over het bestaan van deze mogelijkheid. De bedrijfsarts van een preventief consult mag geen terugkoppeling geeft aan de werkgever, die herleidbaar is tot een individuele werknemer. Dat zou in strijd zijn met de privacy van de werknemer.

De bedrijfsarts als adviseur
De rol van de bedrijfsarts zal zich gaan beperken tot een ‘adviserende rol’. De verdere verzuimbegeleiding zal niet meer een taak zijn van de bedrijfsarts. Zo wordt voorkomen dat de bedrijfsarts naast zijn medische taken mogelijk toch de belangen van de werkgever voor laat gaan door zijn taak om een zieke werknemer weer te laten re-integreren. Door de verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts weg te halen, wordt de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts versterkt.

Delen