Geen vraag te gek
088 973 06 00

Cao: wat moet ik doen per 1 januari 2019?

Per 1 januari 2019 worden er vanuit de cao een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de medewerkers in de woonbranche. Wij zetten alles even voor je op een rij.

Loonsverhoging

Per 1 januari 2019 worden de lonen in de schalen met 1,34% verhoogd. Dit is het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum stijgt. Begin december staan de nieuwe loontabellen op de site van INretail.

Overwerk

Vanaf 1 januari 2019 geldt de overwerkregeling in het basisgedeelte van de cao (artikel 5.3). Er is sprake van overwerk boven de 10 uur per dag of boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken. Boven de 10 uur per dag is de toeslag voor overwerk 25%. Boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, is deze toeslag 50%. Als meerdere toeslagregelingen gelijktijdig van toepassing zijn, geldt alleen de regeling die voor de medewerker het meest gunstig is. Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in tijd.

Een fulltime medewerker (37 uur per week) van 22 jaar en ouder met een brutoloon per maand dat hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon per maand, heeft geen recht op overwerktoeslag. Over het loon over het overwerk moet vakantietoeslag worden betaald, over de overwerktoeslag niet. Ook bouwt een medewerker over deze meer gewerkte uren vakantiedagen op als deze worden uitbetaald. Over de overwerktoeslag bouwt een medewerker geen vakantiedagen op.

Extra vakantie-uren

Vanaf 1 januari 2019 hebben medewerkers die 50 worden geen recht meer op een extra vakantiedag. Medewerkers die vanwege hun leeftijd op 1 januari 2019 al extra vakantiedagen hebben, behouden deze dagen. Indien medewerkers die deze extra vakantiedagen hebben, gebruik maken van het recht op aanpassing arbeidsduur uit artikel 15 van de cao, vervallen de extra vakantiedagen.

Recht op roostervrije dagen per maand

Als een medewerker op zowel zaterdag als zondag werkt, dan heeft hij vanaf 1 januari 2019 het recht op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Ook hebben alle medewerkers vanaf die datum de mogelijkheid om één maal per maand twee aaneengesloten dagen niet te werken.

Toeslag e-commerce

Per 1 januari 2019 geldt de toeslag van 22.00 tot 24.00 uur gedurende de looptijd van deze cao niet voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commercebedrijven en bij bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht. Onder e-commerce-activiteiten wordt verstaan: activiteiten die samenhangen met of voortvloeien uit bestellingen die via het internet (kunnen) worden gedaan.

Maaltijdvergoeding

Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker per 1 januari 2019 recht op een vergoeding van tenminste € 4,30. Overlegt de medewerker een kassabon van een genoten maaltijd op die dag met een hoger bedrag, dan ontvangt hij het bonbedrag terug tot een maximum van € 8,80.

Gereedschapsvergoeding

Voor gereedschap dat niet door de werkgever in bruikleen wordt gegeven, bedraagt de vergoeding met ingang van 1 januari 2019 € 2,70 per week voor de aanschaf en het onderhoud.

Delen