Geen vraag te gek
088 973 06 00

Definitieve cao-tekst Retail non-food

Het onderhandelaarsresultaat dat afgelopen juni werd bereikt in de onderhandelingen voor een nieuwe cao Retail non-food heeft bij alle partijen groen licht opgeleverd en is omgezet naar een definitief akkoord.

Aan werkgeverszijde was er al consensus en dat is er nu ook bij de achterban van de werknemers die een brede peiling onder leden en niet-leden heeft gedaan. Een ruime meerderheid aan werknemerszijde oordeelde positief over het onderhandelingsresultaat dat INretail samen met de tuin-, parfumerie- en juweliersbranche en VGT bereikte met vakbonden CNV Vakmensen, de Unie en AVV.  

Lange looptijd

De cao Retail non-food geldt vanaf 1 juli 2018 en loopt tot en met 31 december 2020. Na de loonsverhoging van 1,03% per afgelopen 1 juli volgen nog vier verhogingsmomenten voor medewerkers die in het loongebouw vallen. Die vallen telkens samen met het moment dat het wettelijke minimumloon stijgt en zijn zo indirect gekoppeld aan de gemiddelde loonstijging in ons land. Dat gebeurt telkens op 1 januari en op 1 juli van het kalenderjaar. Het is realistisch te veronderstellen dat aan het eind van de cao-looptijd waarschijnlijk teruggeblikt wordt op zo’n 5% loonstijging.  

Ontwikkelbudget

Naast de loonstijging bevat de cao Retail non-food vernieuwing in de vorm van een individueel ontwikkelbudget per 1 januari 2020. Hierin storten werkgevers €150 per jaar voor elke werknemer die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Die gaan met name over de grootte van het dienstverband (tenminste 16 uur per week) en de periode in dienst (tenminste een jaar op peildatum). Belangrijke voorwaarde is wel dat dit ontwikkelbudget zo wordt ingericht dat het werkbaar en administratief uitvoerbaar is.  

Vernieuwend

Een ander vernieuwend aspect betreft de duurzame inzetbaarheid: medewerkers die 10 jaar voor de AOW-datum zitten en een dienstverband hebben van tenminste 80% kunnen opteren voor de zogenaamde 80-85-100 regeling: ze gaan dan 80% van hun contracturen werken tegen 85% salaris en 100% pensioenopbouw (van het oorspronkelijke contract).

Definitieve cao-tekst downloaden

Heb je vragen over de cao? Neem dan contact op met Ondernemersservice via 088 973 0600 of info@inretail.nl. Geen vraag te gek. 

Delen