Geen vraag te gek
088 973 06 00

Medewerker met ouderschapsverlof? Dit moet je weten.

#ondernemersvragen
Een medewerker wil ouderschapsverlof?

Wettelijk gezien hebben alle medewerkers, zowel mannen als vrouwen, recht op ouderschapsverlof. Hoe moet je er als ondernemer mee omgaan? Dit moet je weten!

Medewerkers kunnen een beroep op ouderschapsverlof doen totdat hun kinderen de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.
Om vast te stellen of iemand hier recht op heeft, wordt er gekeken naar de gezinssituatie bij ingang van het verlof. Als beide ouders in loondienst werkzaam zijn, heeft iedere ouder afzonderlijk recht op ouderschapsverlof.

De omvang van het verlof wordt bepaald door het aantal uren dat de medewerker per week werkt. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt de normale arbeidsduur maal 26.
Stel, een medewerker werkt 32 uur dan vermenigvuldig je dit met 26 en kom je op een totaal van 832 uur ouderschapsverlof.

Voor het ouderschapsverlof kan de medewerker hoogstens de helft van de normale arbeidsduur per week opnemen. Daarnaast moet dit verlof in een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden worden opgenomen.

De medewerker kan een andere regeling verzoeken, dit kunnen de volgende zijn:

  • Het verlof over een langere periode dan 12 maanden verspreiden;
  • Het verlof opdelen in ten hoogste drie perioden van minimaal één maand;
  • Per week meer dan de helft van de arbeidsduur verlof opnemen.

Een verzoek als deze dien je in te willigen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof moet de medewerker uiterlijk twee maanden voordat het verlof ingaat, schriftelijk melden dat hij/zij hiervan gebruik wil maken. In dit verzoek staat de ingangsdatum, de verdeling van het aantal verlof- en werkdagen over de week en hoe lang de verlofperiode gaat duren.

Waar je nog even op moet letten!

  • De arbeidsovereenkomst blijft tijdens het verlof onveranderd in stand;
  • Het loon wordt aangepast naar het aantal te werken uren per week in de verlofperiode;
  • Over de verlofuren worden geen vakantierechten opgebouwd.
Delen