Geen vraag te gek
088 973 06 00

Per 1 januari 2021 is de Franchisewet van kracht

Per 1 januari 2021 wordt de Wet Franchise van kracht die de nodige wijzigen voor franchiseovereenkomsten met zich brengt. Hieronder lees je de belangrijkste punten vanuit deze wet.

Wat is Franchising precies?

Franchising is een manier van ondernemen waarbij je op basis van een bestaande formule en bestaande naam kunt gaan ondernemen. Hierbij is er sprake van een franchisegever (bestaande formule) en een franchisenemer (degene die gaat ondernemen op basis van een bestaande formule). Voordeel voor de franchisenemer is dat hij zijn aandacht volledig op het ondernemer kan vestigen, omdat veel zaken zoals bijvoorbeeld marketing en inkoop grotendeels door de franchisegever worden verzorgd. Dit hangt uiteraard af van de aard van de franchiseovereenkomst.

Huidige situatie

In de praktijk lopen partijen bij de bestaande wijze van franchising tegen de nodige problemen aan en de wetgever heeft het nodig gevonden om daarin te voorzien met een wettelijke regeling. Het is voor partijen op dit moment lastig om de risico’s van de franchising in te schatten en er bestaan twijfels over de rechten en plichten van franchisegevers en franchisenemers. De wet biedt hier onder de bestaande wetgeving  nog geen uitkomst in. Daarnaast is het aangaan van een franchiseovereenkomst vormvrij  en ontbreekt het nogal eens aan een schriftelijk document waarin de afspraken zijn vastgelegd. Hierdoor ontstaan er onduidelijke situaties voor zowel de franchisenemer als de franchisegever.

Wet Franchise per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt het verplicht om bij de start van de franchisering een franchiseoverkomst te sluiten. Deze verplichting wordt dwingend voorgeschreven, hier kan niet van worden afgeweken.

  • Partijen zullen de nodige informatie met elkaar moeten delen zodat zowel de franchisegever als franchisenemer goed de risico’s van de franchising kunnen inschatten.
  • Daarnaast moet per 1 januari 2021 de franchisegever een conceptovereenkomst aan de franchisenemer verstrekken en krijgt deze een termijn van vier weken, om deze overeenkomst te beoordelen. De franchisegever kan in deze tijd de overeenkomst niet tussendoor wijzigen.
  • De franchisegever dient daarnaast tijdens de gehele overeenkomst de franchisenemer tijdig informeren over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de franchiseovereenkomst.
  • Daarnaast moet de franchisenemer worden ondersteund op commercieel en technisch terrein.
  • Als de franchisegever bepaalde aanpassingen wilt doorvoeren, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de meerderheid van franchisenemers in Nederland of de meerderheid van de groep van franchisenemers waarop de wijziging op van toepassing zal zijn.

De Wet Franchise heeft ook de nodige gevolgen voor de periode na afloop van de franchiseovereenkomst. Zo moeten er in de overeenkomst al afspraken worden gemaakt over de betaling van goodwill die moet worden betaald bij afloop van de franchiseovereenkomst.

De wet geeft daarnaast richtlijnen over een eventueel concurrentiebeding dat veelal in franchiseovereenkomsten  wordt opgenomen. Deze mag namelijk niet langer dan één jaar duren na het einde van de overeenkomst. Partijen krijgen de tijd tot 1 januari 2023 om bestaande overeenkomsten op de nieuwe wetgeving  aan te passen. Franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten zullen gelijk aan alle verplichtingen uit de Wet Franchise moeten voldoen.

Delen