Geen vraag te gek
088 973 06 00

Problemen met leveringen

Als INretail hebben wij diverse signalen ontvangen dat de levering van goederen dit najaar vertraagd is of dat goederen zelfs niet geleverd worden. Het verschilt per merk, het verschilt per retailer, maar duidelijk is dat er meer problemen zijn dan normaal.

De Corona-crisis heeft een grote impact op de hele keten. Denk aan lock downs in de productielanden, schaarste aan beschikbare materialen maar ook het on hold zetten van bestellingen waardoor de productie later op gang is gekomen of het betaalgedrag van de leverancier. Dit laatste zien we ook terug als het gaat om de retailer... Als er beperkte voorraad beschikbaar is dan gaat deze eerst naar de keyaccounts en goed betalende afnemers van de merken.

Onze tips zijn:

 • Controleer de gemaakte afspraken, zowel in de overeenkomst als in de eventuele algemene voorwaarden.
 • Blijf in contact met de merken, bellen ze jou niet neem dan zelf actie.
 • Monitor goed jouw orders; ontbreken er maten, kleuren of hele een gehele serie items? Probeer het zo compleet op je netvlies te hebben wanneer je in contact treedt met de accountmanager/ leverancier.
 • Ontbreken er van een bepaald merk dusdanige items die noodzakelijk zijn, vraag dan om alternatieven voor the time being. Al dan niet op basis van consignatie.
 • Zorg dat de betalingen bij zijn, er geen achterstanden meer zijn en wanneer je in de mogelijkheid bent om direct te betalen, gebruik dat argument en pak je leverancierskorting.

Maar hoe zit het juridisch?

Helaas is daar geen eenduidig antwoord op te geven. We horen al snel dat er een leverplicht is. Ons advies is om te kijken naar de gemaakte afspraken. Kijk naar de inhoud van de overeenkomst en naar de inhoud van de eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Daarin staan beschreven wat de rechten en plichten zijn die je als leverancier en retailer hebt.

Er is geen algemene set van voorwaarden die voor de hele branche van toepassing is. We zien dat veel leveranciers hun eigen voorwaarden hanteren en in sommige gevallen de Modint-voorwaarden van toepassing zijn. Let op: Controleer eerst of de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn. Deze moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigd zijn, alleen een verwijzing naar algemene voorwaarden is in de regel onvoldoende.

Wij zien vaak dat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden is bepaald dat deelleveringen mogen plaatsvinden en dat er binnen een bepaalde termijn naleveringen mogen worden gedaan. Hierbij is het wel belangrijk of je bepaalde artikelen als set hebt ingekocht. Deze horen dan bij elkaar en als je het ene niet krijgt, heb je vaak ook niets aan het andere artikel. Dus dan zijn je juridische mogelijkheden groter.

Hieronder hebben we het belangrijkste artikel in de Modint-voorwaarden opgenomen over levering:

Artikel 9

 1. Indien in een overeenkomst een leveringdatum is vastgelegd heeft verkoper recht op een voorleveringtermijn van 10 werkdagen.
 2. Indien in een overeenkomst een leveringtermijn is vastgelegd heeft verkoper recht op een naleveringtermijn van 10 werkdagen.
 3. De verkoper heeft geen recht op een naleveringtermijn indien:
  1. de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan 15 werkdagen, of
  2. de levering betrekking heeft op een afroeporder, voor zover het goederen betreft die op het overeengekomen tijdstip van afroep voor verzending gereed moeten zijn.
 4. In geval van te late levering van goederen door de leverancier gelden de volgende bepalingen:
  1. Goederen, waarvan de levering plaatsvindt op een tijdstip dat is gelegen na verstrijken van de leveringdatum dan wel van de naleveringtermijn, ook als het gaat om levering van goederen in situaties die vallen onder lid 3 van dit artikel, kunnen door de koper worden geweigerd (= niet worden aangenomen) of binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de verkoper op diens kosten te worden teruggezonden. Stuurt koper de betreffende goederen niet binnen 5 werkdagen terug aan de verkoper, dan wordt hij / zij (koper) geacht de goederen te hebben aanvaard.
  2. De koper die goederen weigert op grond van te late levering heeft, naast de rechten zoals vermeld onder lid 4.a van dit artikel, zonder nadere ingebrekestelling ook het recht vergoeding van zijn werkelijk geleden schade te vorderen.

Vanuit de Modint voorwaarden zijn er daarbij ook vastgestelde schadevergoedingen:

NIET NAKOMING

Artikel 22

 1. Indien koper de met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt heeft verkoper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding conform het gestelde in lid 3 van dit artikel indien die niet-nakoming betrekking heeft op artikel 12 lid 11 sub c en d van deze voorwaarden.
 2. Indien verkoper de met koper gesloten overeenkomst niet nakomt heeft koper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding conform het gestelde in lid 3 van dit artikel indien deze niet-nakoming betrekking heeft op artikel 11 lid 12 van deze voorwaarden.
 3. Onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade op tegenpartij te verhalen heeft de koper of de verkoper de mogelijkheid om ingeval van de in leden 1 en 2 genoemde situaties de in lid 3 sub b van dit artikel geclausuleerde schadevergoeding geldend te maken. Voor de vaststelling van deze geclausuleerde schadevergoeding gelden de volgende afspraken:
  1. vast uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de schadevergoeding is de waarde van de factuur van de verkoper, dan wel het desbetreffende deel van de factuur ingeval van gedeeltelijke ontbinding;
  2. de hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is verstreken tussen het tot stand komen van de overeenkomst, dat wil zeggen de datum van de order dan wel de orderbevestiging, en het moment waarop de overeenkomst is ontbonden in verhouding tot het laatste oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering, volgens onderstaande staffel, waarbij de tijdsduur tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uiterste datum van levering de periode wordt genoemd:
   1. ontbinding binnen verstrijken van de eerste ¼ periode: schadevergoeding = 20%
   2. ontbinding tussen ¼ periode en ½ periode: schadevergoeding = 40%
   3. ontbinding tussen ½ periode en 1/1 periode: schadevergoeding = 60%
   4. ontbinding na (geplande) leveringdatum / termijn: schadevergoeding = 60%.

Let op dat een leverancier een beroep kan doen op overmacht (Modint artikel 14) in verband met de crisis. Kijk dus altijd goed de overeenkomst en algemene voorwaarden na.

Als er geen specifieke afspraken tussen partijen zijn gemaakt, dan wordt gekeken naar de wettelijke bepalingen. En als een leverancier zijn levertijd niet nakomt, dan dien je de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Dit houdt in dat je de leverancier een redelijke termijn met geven om alsnog (na) te leveren. Doet de leverancier dat niet, dan heb je het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en om schadevergoeding te vorderen. Een leverancier kan dus schadeplichtig zijn als hij de overeenkomst niet nakomt.

Voor specifiek juridisch advies voor jouw situatie kun je uiteraard contact opnemen met Ondernemersservice: 088-9730600. Onze juristen kunnen jou bijstaan tegen het speciale ledentarief van €125,- per uur ex BTW.

Probeer samen met je leverancier een oplossing te vinden: Corona is niemands schuld, kom er samen uit.

Delen