Geen vraag te gek
088 973 06 00

Provincie Friesland & WTC-Cambuur? De detailhandel telt mee!

Zoals voorgesteld door Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Staten van Friesland op 27 februari j.l. besloten een subsidie van € 4,9 miljoen te verstrekken, ten behoeve van de inrichting en ontsluiting van het WTC-gebied rondom het stadion van Cambuur Leeuwarden.

Dankzij de door INretail(-leden) aangezwengelde discussie, is er specifiek op gewezen dat deze subsidie niet mag bijdragen aan het realiseren van extra winkelruimte.

Wat dreigt te gebeuren?

De vernieuwing van het Cambuurstadion is een kostbare zaak. Om het project te kunnen financieren beogen de initiatiefnemers het toevoegen van andere functies, zoals detailhandel en leisure, waaraan dan een deel van de kosten kan worden toegerekend. De vraag daarbij is of wel goed is nagedacht of daaraan behoefte is.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat uitbreiding van het plaatselijk winkelgebied niet verantwoord is. Er is in Leeuwarden sprake van relatief omvangrijke leegstand. Ook is gebleken dat de vloerproductiviteiten (omzetten per m² winkelvloeroppervlak) relatief laag zijn, wat duidt op een overschot aan winkelruimte. Daarnaast mag De Centrale op grond van het daar geldende bestemmingsplan nog een uitbreiding van 12.000 m² realiseren.

De INretail boodschap richting provincie Friesland

Voor INretail is het duidelijk dat hier actie op moet worden ondernomen. Afgelopen periode is tot driemaal toe contact gezocht met de provinciale overheid en is daar een duidelijke boodschap afgegeven:

 

INretail heeft er voor gepleit geen derde grootschalig winkelgebied in Leeuwarden te ontwikkelen. Allereerst dient de binnenstad te worden versterkt. Daarnaast moet het recht om De Centrale uit te breiden als een gegeven worden beschouwd.

 

Friesland ziet relatie tussen openbare ruimte en detailhandel!

Uit de discussie, over het voorstel om subsidie te verstrekken voor de ontsluiting en ontwikkeling van het plangebied, blijkt duidelijk dat de boodschap van INretail bij de provinciale bestuurders is overgekomen. Provinciale Staten maken duidelijk dat verdere uitbreiding van het winkelgebied in Leeuwarden niet verantwoord is. Gedeputeerde Staten geven aan dat, wanneer de Gemeente Leeuwarden het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Cambuurlocatie in procedure brengt, ze erop toezien dat er geen verder overschot aan winkelruimte in Leeuwarden zal ontstaan.

Wees alert

Voor de ondernemers in Leeuwarden betekent het dat we nu afwachten met welk bestemmingsplan de gemeente, naar verwachting dit jaar nog, komt.

Dit is het moment om alert te zijn. Ondernemers: laat je aandacht niet verslappen. Dit geldt voor alle Friese ondernemers, omdat het bezoekers treft uit Leeuwarden, de directe omgeving en de grote regio. Van Appelscha tot Zürich, van Dokkum tot Heerenveen.

Wat kun je doen?

Wij hebben de lobby richting gemeente en provincie samen met enkele INretail-leden op weg geholpen. Maar dit kunnen we niet alleen, hier is jouw hulp voor nodig. Wat kun jij doen?

  • Volg dit proces op de voet;
  • Bel, app en e-mail ons wanneer je nieuws hebt;
  • Sluit je aan bij je ondernemersvereniging en zorg dat dit onderwerp op de agenda staat;
  • Forward daarvoor dit bericht naar ondernemersverenigingen en collega-ondernemers;
  • Help ons groeien! Ons leden aantal telt: hoe meer leden wij mogen vertegenwoordigen, hoe serieuzer wij worden genomen door de provinciale en lokale politiek. Laat het ons weten wanneer ondernemers lid willen worden, via regioadviseur Esther van Mersbergen.Foto: Bureau voor Widdershoven architectuur en architecten BV

Delen