Begrotingsposten in 2020

Begrotingsposten in 2020 & 2021

7 december 2020

In de retail vormen de locatie voor fysieke winkels en logistiek-digitale investeringen voor webwinkels hoge posten. Met het oog op de budgettering voor 2021 zetten we een aantal posten om rekening mee te houden op een rij.

Het goede nieuws is dat de premie van het pensioenfonds waarschijnlijk gelijk blijft aan  2019. De premie- en opbouwpercentages worden begin januari op www.pensioenfondsdetailhandel.nl gepubliceerd.

Individueel Ontwikkelbudget

Onderdeel van het cao-akkoord uit 2018 is de introductie van een individueel ontwikkelbudget in het laatste jaar van de looptijd van deze cao. Het is de volgende stap in verdere modernisering van arbeidsvoorwaarden. Het ontwikkelbudget past bij de retailtransitie en bij het beleid van de overheid om als werknemer actief bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid voor werkgevers.

Medewerkers die minimaal 16 uur per week werken en op 31 december minimaal één jaar in dienst zijn, komen voor het budget in aanmerking. Weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten e.d.  niet.  Het budget kan worden verrekend met een eventuele transitievergoeding bij uitdiensttreding.

Per 2020 wordt via maandelijkse afdrachten ieder jaar € 150 gespaard dat gebruikt kan worden voor ontwikkeling en betere inzetbaarheid van medewerkers. Er komt een online portaal dat inzicht geeft in de vele opleidingsopties en in een campagne gaat uitleg komen hoe het systeem werkt, welke handelingen nodig zijn en op welke momenten werkgevers met hun medewerkers in gesprek kunnen gaan over de inzet van het ontwikkelbudget. Met oog op de budgettering voor 2020 is de introductie van het individueel ontwikkelbudget een post om in beeld te hebben.

Verhoging cao-loon

In de huidige cao is afgesproken de momenten van een cao-loonstijging te koppelen aan de momenten waarop de overheid het minimum loon verhoogt. Dat gebeurt aan de hand van de gemiddelde contractloonontwikkeling. Zo blijven de laagste loonschalen in de pas lopen met de minimumloonontwikkeling en blijft het loongebouw correct. Per 1 januari en 1 juli 2020 vinden daarom cao-loonsverhogingen plaats. Nu is het percentage nog niet bekend.

Halvering LIV-subsidie

Om de vertraagde invoering van de hogere AOW-leeftijd te kunnen bekostigen, besloot het kabinet in 2020 bijna 200 miljoen te bezuinigen op het ‘Lage inkomensvoordeel’-regeling (LIV).

Het UWV keert deze subsidie automatisch uit aan werkgevers met medewerkers in dienst die een laag loon verdienen, om zo de kans op werk te vergroten. De tegemoetkoming wordt per 1 januari 2020 gehalveerd tot € 1000,- en de regeling voor jongeren -de jeugd-LIV- wordt eveneens gehalveerd en per 2024 afgeschaft. Deze bezuiniging treft ook de retail waar juist banen gecreëerd worden, en meer werken mogelijk wordt dankzij deze subsidie.  INretail voert samen met VNO en MKB Nederland een intensieve lobby om de regeling die nog overblijft voor jong en oud geschikt te maken. Dat is voor de retail en haar werknemers de beste optie.

Inhouden

De premie voor het Sociaal Fonds* stijgt met 0,05%. Dat is een werknemersbijdrage en onderdeel van het cao-akkoord dat medio 2018 werd gesloten. Bij ondernemingen die meer dan € 3.310.000 (2019) verlonen,  blijft de premie over het meerdere 0,15%. De stijging van 0,05% mag worden ingehouden op het loon van de medewerker.

Ook sociale lasten hebben effect op de begroting. Hieronder het overzicht van de sociale premies in 2020 die 98% definitief zijn.

Overzicht van de sociale premies in 2021 en voorgaande jaren:

Premiepercentage2018201920202021
AOW (Algemene Ouderdomswet)17,9017.9017.9017,90
ANW (Algemene nabestaandenwet)0,100,100,100,10
Wlz (wet langdurige zorg)9,659,659,659,65
Werkgever heffing Zvw (Zorgverzekeringswet) 6,906,956,70 ***7,00
Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) 2,853,60
Awf – laag2,942,70
Awf – hoog7,947,70
Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 
incl. 0,50 uniforme opslag kinderopvang 
6,776,967,297,53
Sociaal fonds0,150,15 *0,20 *XX*
WW sector 17 detailhandel en ambachten1,421,43– **
ZW-flex sector 170,480,440,480,52
WGA sector 170,860,820,830,86
WW sector 19 grootwinkelbedrijf1,100,59– **
ZW-flex sector 190,410,390,670,61
WGA sector 19 0,990,830,921,30
Pensioenpremie pensioenfonds detailhandel21,6022,5022,50 XX*

Minder vast, minder flex

Volgend jaar kennen we geen zogenaamde WW-sectorpremies** meer. In plaats daarvan geldt per 1 januari 2020 een ‘lage’ Awf-premie voor vaste contracten en een ’hoge’ Awf-premie voor flexibele contracten. Dat heeft te maken met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, waarvan de overheid verwacht dat het vaste banen minder vast maakt en flexibele banen minder flexibel.  Tot 1 januari 2020 betaalt een werkgever de Awf-premie plus de WW-sectorpremie.

Het maximumbedrag waarover de werkgeversheffing zorgverzekeringswet (ZVW-premie)*** wordt berekend, stijgt in 2020 van € 55.927 naar € 57.214. De premieverlaging volgend jaar van 6,95% naar 6,70% wordt zo teniet gedaan voor werkgevers met veel werknemers met een inkomen rond het maximumpremieloon of meer.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de begrotingskosten of heb je vraag over financiering? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.