Begrotingsposten in 2020

Begrotingsposten in 2022

16 december 2021

Voor 2022 zien we vooral dat er ten opzichte van 2021 weinig veranderd in de werkgeverslasten en sociale premies. Er kunnen echter nog wel veranderingen aankomen met de vorming van de nieuwe regering. Hieronder vindt je het overzicht van de begrotingsposten over 2022 die relevant zijn voor de Retail. Ook gaan we in op de loonstijging over 2022 en gaan we in op andere wijzigingen die we over het jaar verwachten.

Voor het Arbeidsongeschiktheidsfond betaalde alle werkgevers hetzelfde percentage. Vanaf 2022 betalen kleine werkgevers minder, zodat de lasten verdeeld worden tussen grote en kleine werkgevers. Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. Je bent een kleine werkgever als je maximaal 25 maal het gemiddelde loon betaalt. Betaal je meer dan 25 maal het gemiddelde loon? Dan ben je een middelgrote of grote werkgever.

Overzicht sociale premies

Premiepercentage202020212022
AOW (Algemene Ouderdomswet)17.9017,9017,90
ANW (Algemene nabestaandenwet)0,100,100,10
Wlz (wet langdurige zorg)9,659,659,65
Werkgever heffing Zvw (Zorgverzekeringswet) 6,70 7,006,75
Awf – laag2,942,70**2,70
Awf – hoog7,947,70**7,70
Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 7,297,535,49 / 7,05*
Sociaal fonds0,20 0,200,20***
ZW-flex sector 170,480,520,61
WGA sector 170,830,860,92
ZW-flex sector 190,670,610,27
WGA sector 19 0,921,300,83
Pensioenpremie pensioenfonds detailhandel22,50 24,7524,75
*exclusief 0,5% opslag kinderopvang

Verhoging cao-loon

In de huidige cao is afgesproken de momenten van een cao-loonstijging te koppelen aan de momenten waarop de overheid het minimumloon verhoogt. Dat gebeurt aan de hand van de gemiddelde contractloonontwikkeling. Zo blijven de laagste loonschalen in de pas lopen met de minimumloonontwikkeling en blijft het loongebouw correct. Per 1 januari 2022 is er een verhoging van de lonen op basis van de cao. Per 1 juli 2022 worden de wettelijke minimumlonen verhoogd. De huidige cao loopt tot en met 30 juni 2022. Deze verhoging werkt niet door in het loongebouw, dat is afhankelijk van een nieuw te sluiten cao.

Individueel Ontwikkelbudget

Onderdeel van het cao-akkoord uit 2018 is de introductie van een individueel ontwikkelbudget in het laatste jaar van de looptijd van deze cao. Het is de volgende stap in verdere modernisering van arbeidsvoorwaarden. Het ontwikkelbudget past bij de retailtransitie en bij het beleid van de overheid om als werknemer actief bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid voor werkgevers.

Medewerkers die minimaal 16 uur per week werken en op 31 december minimaal één jaar in dienst zijn, komen voor het budget in aanmerking. Weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten e.d.  niet.  Het budget kan worden verrekend met een eventuele transitievergoeding bij uitdiensttreding.

Per 1 oktober 2020 wordt via maandelijkse afdrachten ieder jaar € 150 gespaard dat gebruikt kan worden voor ontwikkeling en betere inzetbaarheid van medewerkers. Er komt een online portaal dat inzicht geeft in de vele opleidingsopties en in een campagne gaat uitleg komen hoe het systeem werkt, welke handelingen nodig zijn en op welke momenten werkgevers met hun medewerkers in gesprek kunnen gaan over de inzet van het ontwikkelbudget. Met oog op de budgettering voor 2020 is de introductie van het individueel ontwikkelbudget een post om in beeld te hebben.

Minder vast, minder flex

Per 1 januari 2020 geldt een ‘lage’ Awf-premie voor vaste contracten en een ’hoge’ Awf-premie voor flexibele contracten. Dat heeft te maken met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, waarvan de overheid verwacht dat het vaste banen minder vast maakt en flexibele banen minder flexibel.

Het maximumbedrag waarover de werkgeversheffing zorgverzekeringswet (ZVW-premie) wordt berekend, stijgt in 2022 van € 57.232 naar € 58.311. De premieverlaging wordt zo teniet gedaan voor werkgevers met veel werknemers met een inkomen rond het maximumpremieloon of meer.

**Van 1 augustus 2021 tot 31 december 2021 is de lage premie tijdelijk verlaagd naar 0,34% en de hoge premie naar 5,34%. Dit komt door het vrijvallen van budget na intrekking van de baangerelateerde investeringskorting. Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen geldt de verlaging vanaf 16 augustus 2021.

*** De werkgever is in 2022 tot een loonsom van € 3.530.000,-* verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers. *Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas.

Advies nodig?

Heb je een vraag over de begrotingskosten of heb je vraag over financiering? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Rob Drost

Rob Drost

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.