Geen vraag te gek
088 973 06 00

NOW ll

De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt erg op zijn voorganger. De exacte regeling moet nog bekend worden gemaakt.

 UPDATE 28/05/2020 
NOW 2 wordt verlengd met vier maanden!

De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt erg op zijn voorganger. De exacte regeling moet nog bekend worden gemaakt. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

 1. Loonkosten
 2. Omzetdaling
 3. Aanvraag
 4. FAQ NOW II

Loonkosten

De loonkostensubsidie van NOW II is 4 maanden en ziet in principe op de maanden juni, juli, augustus en september. Als refertemaand geldt de maand maart 2020. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.

Omzetdaling

Voor de omzetdaling kan worden gekozen voor een van de volgende periodes (omdat de exacte regeling nog niet is bekend is dit wel onder voorbehoud):

 • Juni, juli, augustus en september
 • Juli, augustus, september en oktober
 • Augustus, september, oktober en november

Dit wordt vergeleken met de gemiddelde omzet over 4 maanden over 2019. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Aanvraag

De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 6 juli via het UWV.

In de NOW II zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De ontslagboete wordt geschrapt als je maximaal 19 personen ontslaat. Bedrijven die de NOW II ontvangen, krijgen dan geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan. Let op deze correctie kan nog meer zijn dan je ontvangen heb. Zie voor meer informatie onder Loon
 • Als je 20 of meer werknemers wilt ontslaan, moet je daarover afspraken maken met de vakbonden. Als dat niet lukt, krijg je wel een ontslagboete van 5%.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW II een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

FAQ NOW II:

 Algemeen 

Hoe zit dat met de verlenging?
Met het oog op het aflopen van de eerste subsidieperiode per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met vier maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Wanneer kan ik NOW II aanvragen?
Het UWV streeft er naar dat aanvragen per 6 juli 2020 mogelijk is.

Hoe kom ik in aanmerking?
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De berekening hiervan is min of meer gelijk aan die van NOW I. Alleen zal het nu waarschijnlijk gaan om 33 1/3% van je jaaromzet 2019

Ik heb of kon de eerste NOW niet aanvragen, kan ik NOW II wel aanvragen?
Ja, de NOW II staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op NOW I.

Krijgen ondernemers weer een voorschot?
Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom in de referteperiode.

Tot wanneer kan ik de aanvraag doen?
De aanvraag kan tot en met 31 augustus worden gedaan.

 Loon 

Voor welke loonkosten krijg ik subsidie onder NOW II?
Dit ziet op de loonkosten van juni, juli, augustus en september of later als de referteperiode later ingaat.

Gebruiken ze weer januari als uitgangspunt voor de loonsom?
Nee, de referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar.

Hoe zit dat met de verhoging van de opslag?
De Rijksoverheid verhoogt de forfaitaire opslag in de NOW II van 30% naar 40%. Hiermee ondersteunt het kabinet ook in de komende fase van deze crisis het baanbehoud.

Kan het voorschot, gelet op de loondoorbetaling, worden gecorrigeerd?
Het voorschot dat in het kader van de NOW 2 wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak maart 2020. Kies je ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in maart 2020  dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie. Als je minder betaalt, daalt de loonsom over de maanden NOW2-periode en wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugvordering. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Hoe werkt een correctie?
>> Hierbij een rekenvoorbeeld bij 100% omzetdaling:

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de NOW-referteperiode is gedaald tot € 110.000, omdat je de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet hebt doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

>> Hierbij een rekenvoorbeeld bij 50% omzetdaling:

De werkgever heeft een omzetverlies van 50%. De werkgever krijgt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Hij had in maart een loonsom van € 10.000.

Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 10.000 x 4 x 1,4 x 0,9) = € 25.200 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 22.400.

Als de loonsom over de periode juni tot en met september met € 6.000 is verlaagd. Dat komt in deze regeling overeen met (€ 6.000 x 1,4) = € 8.400 aan loonkosten. Dat heeft, vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90%, tot een bedrag van (€ 8.400 x 0,9) = € 7.560 aan subsidie geleid. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 7.560. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 25.200 – € 7.560) = € 17.640.

Let op: Omdat er geen rekening wordt gehouden met het percentage aan omzetverlies wordt de werkgever extra gekort in de subsidie. In dit voorbeeld met €3.780. Een loonsomverlaging heeft daardoor een extra negatief effect op de subsidie. Dit effect is sterker als de omzetdaling procentueel kleiner is.

 Omzet 

Hoe zit dat met de omzetperiodes in NOW II?
De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Ik krijg ook subsidie, telt dit als omzet?
Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten die in deze brief wordt aangekondigd. Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

 Ontslag 

Hoe zit dat met ontslag van personeel onder NOW II?
De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor NOW II. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.

Lees hier meer over ontslag tijdens NOW II

Hoe kan ik ontslag aanvragen?
De huidige wettelijke regels omtrent ontslag, zoals toetsing door UWV, betaling van de transitievergoeding en het afspiegelen bij bedrijfseconomisch ontslag blijven bestaan. Bestaande regelgeving en procedurele regels blijven van toepassing.

 Scholingsverplichting en personeel informeren 

Hoe werkt de nieuwe scholingsverplichting uit NOW II?
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Hoe gaat dit er uit zien?
Dit pakket moet nog nader worden uitgewerkt. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander soort werk te bewegen is vaak enige of soms meer omvangrijke scholing nodig.

Moet ik personeel informeren over aanvraag voor NOW II?
Ja, de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de medewerkers moeten wederom worden geïnformeerd over het aanvragen van de subsidie.

 Overig 

Het zit het met de uitkeringen van bonus, dividend of het kopen van eigen aandelen?
Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren aan bestuur en directie of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Deze verplichting sluit aan bij de verplichtingen die de Europese Commissie voorschrijft voor bedrijven die staatssteun ontvangen inverband met de Covid-19-crisis. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan. Let op: bonussen aan personeel in verband met bijvoorbeeld verkoop (variabele beloning) vallen hier niet onder. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Is er nu meer geregeld voor seizoensbedrijven?
Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in de NOW I. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling, de bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.

Hoe kan ik de seizoensregeling aanvragen?
De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). Deze oplossing helpt overigens ook andere bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari, zoals werkgevers die na januari payrollers in vaste dienst hebben genomen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.