Geen vraag te gek
088 973 06 00

NOW (3.0 en 2.0)

NOW 3, 4 en 5

 1. Hoogte vergoeding
 2. Loonsomvrijstelling
 3. Maximum dagloon
 4. Ontslag onder NOW 3
 5. Begeleiding van werk naar werk
 6. Vaststelling aanvragen
 7. Scholingsverplichting
 8. Openbaarmaking

NOW 2.0

 1. De regeling in het kort
 2. Hoogte van de subsidie
 3. Omzetdaling
 4. Referentie-omzet
 5. Omzetperiode
 6. De loonsom
 7. Voorschot
 8. Definitieve vaststelling van de subsidie
 9. Accountantsverklaring
 10. Ontslagboete
 11. Algemene voorwaarden
 12. Openbaarmaking
 13. FAQ NOW II

NOW 3, 4 en 5

Vanaf 15 februari 2021 tot en met uiterlijk 14 maart is het mogelijk om de NOW 4 aan te vragen.

Voor elke kwartaal kan er een beroep op de NOW worden gedaan. NOW 4 ziet op de loonkosten van januari, februari en maart. De voorwaarden om in aanmerking te komen lijken op de voorgaande NOW-regelingen.

Wat hetzelfde blijft is dat de gemiddelde omzet van 2019 (over een periode van 3 maanden) wordt vergeleken met een referentieperiode. Als uitgangspunt voor het voorschot geldt voor alle drie de tijdvakken de loonsom van juni 2020.

Er zijn ook enkele wijzigingen ten opzichte van de eerdere regelingen. De mogelijkheid is gecreëerd om in een tijdvak de loonsom licht te laten dalen, zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Ook zijn er aanvullende voorwaarden met de betrekking tot scholing van personeel.

Hieronder wordt de nieuwe NOW regeling schematisch weergegeven:

 

NOW 3

NOW 4

NOW 5

Periode:

1 oktober tot en met 31 december 2020

1 januari tot en met 31 maart 2021

1 april tot en met 30 juni 2021

Vereiste omzetdaling:

20%

20%

20%

Maximale vergoedingspercentage:

80% van de loonsom

85% van de loonsom

85% van de loonsom

Opslagpercentage:

40%

40%

40%

Loonsomvrijstelling:

10%

10%

10%

(Beoogde) aanvraagperiode:

16 november tot en met 13 december

15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021

17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021

Hoogte vergoeding

De twee belangrijkste criteria voor de bepaling van de hoogte van de subsidie zijn de omzetdaling en de loonsom.

De omzetdaling:

In een tijdvak moet het minimale omzetverlies 20% zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1 en 2: de omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Voor NOW 4 kan er worden gekozen voor drie perioden: januari t/m maart, februari t/m april of maart t/m mei.

Net als in de eerdere NOW-regelingen kan per tijdvak worden aangegeven over welke periode de omzetdaling moet worden berekend, waarbij de startdatum altijd op de eerste van de maand moet liggen en de kalendermaand moet vallen binnen de desbetreffende tijdvak. De omzetperiode begint derhalve altijd uiterlijk op de eerste dag van de derde kalendermaand binnen een tijdvak.

Indien er al een aanvraag is ingediend voor NOW-3 en de subsidie is verleend, dient de periode van omzetdaling voor het vierde tijdvak van NOW-4 aan te sluiten op die periode van omzetdaling waarvoor in NOW-3 subsidie is aangevraagd. Dit geldt ook voor de andere tijdvakken in de NOW-3. Indien er aanspraak wordt gemaakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tijdvakken, dienen de omzetperiodes dus op elkaar aan te sluiten.

Welke periode?

Zoals gezegd ziet de NOW 4 op de periode van januari tot en met maart. Maar je mag een afwijkende omzetperiode doorgeven: als je NOW 3 hebt aangevraagd moet NOW 4 verplicht daarop aansluiten en als je die niet hebt aangevraagd kan je kiezen tussen januari t/m maart, februari t/m april of maart t/m mei.

Om in aanmerking te komen moet er 20% omzetdaling zijn in de gekozen periode ten opzichte van een gemiddelde kwartaalomzet van 2019.

Voor de aanvraag is het goed om na te gaan wat verstandig is en op welke wijze de NOW goed in de meeste steun kan voorzien.

Een berekening maken kan via deze link: Rekenhulp Simulatie NOW (vierde aanvraagperiode)

De loonsom:

Wat betreft de bepaling van de loonsom geldt dus dat de voorschotten zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Er is gekozen voor één referentiemaand, in plaats van drie verschillende maanden.

Indien de polis administratie voor de maand juni 2020 niet gevuld is wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

Loonsomvrijstelling

Werkgevers krijgen binnen de NOW-3, 4 en 5 de mogelijkheid hun loonsom tijdens de subsidieperiode met een bepaald percentage te laten dalen ten opzichte van juni 2020, zonder dat dat gevolgen heeft voor de subsidie. Het vrijstellingspercentage van de loonsom is 10%. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de loonsom van oktober tot en met december 2020 ( derde tijdvak) ten opzichte van driemaal de loonsom van juni 2020 is gedaald met maximaal 10%, dit geen effect heeft op de hoogte van de subsidie. Als de loonsom meer dan 10% is gedaald, wordt de subsidie lager vastgesteld op het teveel gedaalde deel. Als de loonsom in de derde tijdvak (1okt-31 dec 2020) bijvoorbeeld is gedaald met 20%, is de loonsom met 10% ‘teveel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld en niet over de gehele daling van 20%. Voor elke euro die teveel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, ontvangt de werkgever resp. 80 of 85 cent minder subsidie, afhankelijk van de betreffende tijdvak.

Voorbeeld: voor de NOW 3 was de loonsom in juni 2020 referentiemaand voor de loonsom € 1.000.000 en het verwachte omzetverlies is 50%. Dat zou leiden tot een subsidie van € 1.680.000, waarvan 80% als voorschot is uitgekeerd. Uiteindelijk blijkt het loon in oktober t/m december € 2.500.000, ofwel € 500.000 lager dan verwacht. De originele loonsom is voor 10 procent (€300.000) vrijgesteld van korting bij daling, wat betekent dat het resterende bedrag waarover een korting wel geldt € 200.000 is. Voor die € 200.000 heeft de werkgever € 224.000 subsidie gekregen. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 224.000 euro.

(Berekening subsidie: 50% omzetverlies x € 1.000.000 x 3 maanden x 1,4 (opslag werkgeverslasten) x 0,8 (percentage vergoeding van 80%) = € 1.680.000. 10% vrijstelling van € 3.000.0000 is € 300.000. Berekening subsidieverlaging: € 200.000 x 1,4 x 0.9.

 

Maximum dagloon

In alle tijdvakken is de tegemoetkoming gemaximeerd op twee maal het maximum dagloon (€ 9691 per maand).

in de NOW, ook in 2021, blijft een verbod gelden op het uitkeren van bonussen, dividenden en inkoop van eigen aandelen.

Ontslag onder de NOW 3, 4 en 5

In de NOW-regeling worden de kortingen geschrapt die golden binnen de NOW-1 en 2 ten aanzien van het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische omstandigheden. Ten eerste vervalt in de NOW-regeling de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden of, bij gebreke daaraan, een andere werknemersvertegenwoordiging.

Ten tweede geldt in de NOW-regeling niet meer dat 100% (in de NOW 2, 150% in de NOW 1) van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele subsidieperiode in mindering wordt gebracht op de subsidie. Dit betekent dat in de NOW-3 de werkgever subsidie ontvangt over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is.

Belangrijk is dat de reguliere ontslagbescherming uiteraard van toepassing blijft. De gewone regels van het ontslagrecht, waaronder de preventieve toets door UWV, blijven onverkort van toepassing, en bij ontslag is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

Begeleiding van werk naar werk

Een andere verandering ten opzichte van de NOW-2 is dat in de NOW 3, 4 en 5 een nieuwe inspanningsverplichting is opgenomen voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer.

Afhankelijk van de behoefte kan de dienstverlening bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen. Van de werkgever mag verwacht worden dat hij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen op het moment dat een werkgever noodsteun ontvangt en gebruik maakt van de ruimte voor loonsomdaling door werknemers te ontslaan.

Het is mogelijk dat in de regeling wordt opgenomen dat het niet voldoen aan de voorwaarde een korting van 5% op het subsidiebedrag tot gevolg heeft. Deze korting wordt toegepast als de werkgever geen contact heeft gezocht met UWV in het kader van begeleiding van werk naar werk, terwijl hij wel bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt.

De werkgever is verplicht om in het tijdvak waarin hij subsidie heeft aangevraagd contact op te nemen met het UWV via de ‘’UWV telefoon NOW’’.

Vaststelling aanvragen NOW 3, 4 en 5

Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tijdvakken plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tijdvak een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog.

Scholingsverplichting

Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van NOW 3, 4 of 5 een verklaring over af. Op deze pagina kan je een overzicht raadplegen van alle verschillende opties om dit te doen:

Lees hier meer over NOW III en inspanningsverplichting scholing

Openbaarmaking

Bij het indienen van een aanvraag stem je er als werkgever mee in dat de naam en vestigingsplaats, verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie uit het subsidiedossier openbaar gemaakt kunnen worden.


NOW 2.0

De regeling in het kort

NOW II voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten gedurende een periode van 4 maanden wanneer er sprake is van een omzetdaling van minimaal 20% in verband met corona. Anders dan NOW I is de periode nu 4 maanden in plaats van 3 en is het opslagpercentage verhoogd van 30% naar 40%. Ook is de ontslagboete aangepast. De aanvraag kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend op de site van het UWV

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is de uitkomst van:

(percentage omzetdaling) A x  (loonsom) B x 4 x 1,4 x 0,9 =

Is er bijvoorbeeld sprake van een omzetdaling van 50% dan is de subsidie 45% van de loonsom. De subsidie ziet op de periode juni tot en met september, dus 4 maanden, vermeerderd met een opslag van 40%.

Maak gebruik van onze NOW II rekentool

Omzetdaling

Om de omzetdaling te berekenen deel je het verschil tussen de ‘referentie-omzet’ en de omzet in de ‘omzetperiode’ door de ‘referentie-omzet’. Dit levert dan een percentage op wat naar boven wordt afgerond in hele procenten.

Referentie-omzet

De referentie-omzet als standaard is de omzet over 2019, gedeeld door drie. Er zijn hierbij nog enkele aanvullingen en afwijkingen bijvoorbeeld voor bedrijven die na 1 januari zijn gestart, waar een overname of afstoting heeft plaatsgevonden of die onderdeel zijn van een groep. Deze zijn hieronder beschreven:

 1. Later gestart dan 1 januari 2019: de omzet over de maanden tot 29 februari 2020, gedeeld door het aantal getelde maanden, maal 4. Beginnend bij de eerste volledige kalendermaand.
 2. Overname van onderneming na 1 januari 2019: de omzet over de maanden tot 29 februari 2020, gedeeld door het aantal getelde maanden, maal 4. Beginnend bij de eerste volledige kalendermaand na de overgang van onderneming. Let op: bij de subsidie aanvraag moet hier specifiek om worden verzocht.
 3. Afstoting van onderdeel of activiteit in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 februari 2020: de omzet over de maanden tot 29 februari 2020, gedeeld door het aantal getelde maanden, maal 4. Beginnend bij de eerste volledige kalendermaand na de afstoting van onderdeel of activiteit. Let op: bij de subsidie aanvraag moet hier specifiek om worden verzocht.
 4. Onderdeel van een groep: Hierbij wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep. Hierbij worden de Nederlandse ondernemingen en de buitenlandse ondernemingen met loon in Nederland in aanmerking genomen. Per loonheffingsnummer moet er een aanvraag worden ingediend. De groepssamenstelling op 1 juni 2020 is hierbij bepalend.
 5. De groep heeft een omzetdaling van minder dan 20%: Er kan onder voorwaarden worden uitgegaan van de omzet van de rechtspersoon of vennootschap afzonderlijk.

Omzetperiode

Hiervoor mag een periode worden gekozen van 4 aaneensluitende maanden:

 • juni, juli, augustus, september
 • juli, augustus, september, oktober
 • augustus, september, oktober, november

De omzet uit periode wordt vergeleken met de referentie-omzet wat resulteert in een percentage aan omzetdaling.

Als er een beroep is gedaan op NOW I, dan moet de gekozen omzetperiode aansluiten op de gekozen omzetperiode van NOW I.

De loonsom

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het loon over maart 2020 (derde aangiftetijdvak). Deze gegevens worden door het UWV vastgesteld aan de hand van de loonaangifte. Voor de vaststelling van de subsidie wordt deze vermenigvuldigd met vier.

Geen loongegevens over maart 2020: Als er geen loongegevens over deze maand beschikbaar zijn wordt het loon over november 2019 genomen als uitgangspunt.

Voorschot

Net als bij de NOW I regeling wordt er bij de beschikking tot subsidieverlening een voorschot van 80% verstrekt. Deze wordt in ten hoogste twee termijn betaald.

Definitieve vaststelling van de subsidie

Na de aanvraag die vanaf 6 juli gedaan kan worden moet er ook nog een aanvraag worden gedaan om de definitieve subsidie vast te kunnen stellen. De definitieve vaststelling van de subsidie kan vanaf 15 november 2020 worden aangevraagd.

Accountantsverklaring

Als het voorschot hoger is €100.000 of de totale subsidie hoger is dan €125.000 dient bij de definitieve vaststelling een accountantsverklaring te worden overlegd. Als er geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden dan dient een verklaring van een deskundige derde ter bevestiging van de omzetdaling te worden overlegd.

Ontslagboete

In de NOW II regeling is een verlaging van de subsidie met 5% opgenomen als een bedrijf 20 of meer medewerker wilt ontslaan door daarvoor ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Deze boete is niet van toepassing als er met de vakbond afspraken gemaakt worden met de vakbonden over het ontslag.

Let wel op dat er altijd een correctie op de subsidie plaatsvindt bij ontslag. Door deze correctie kan de uiteindelijke subsidie zelfs op nihil worden gesteld!

Algemene voorwaarden

 1. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW II een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Dit loopt via het crisisprogramma ‘NL leert door’. Neem hier ook zeker de gratis e-learnings en loopbaanadvies via Werkindewinkel in mee richting het personeel.
 2. Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze verplichting geldt alleen indien de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld.

Openbaarmaking

Bij het indienen van een aanvraag stem je er als werkgever mee in dat de naam en vestigingsplaats, verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie uit het subsidiedossier openbaar gemaakt kunnen worden.


FAQ NOW II:

 Algemeen 

Hoe zit dat met de verlenging?
Met het oog op het aflopen van de eerste subsidieperiode per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met vier maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Wanneer kan ik NOW II aanvragen?
Het UWV streeft er naar dat aanvragen per 6 juli 2020 mogelijk is.

Ik heb of kon de eerste NOW niet aanvragen, kan ik NOW II wel aanvragen?
Ja, de NOW II staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op NOW I.

Krijgen ondernemers weer een voorschot?
Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest en of sprake is van een daling van de loonsom in de referteperiode.

Tot wanneer kan ik de aanvraag doen?
De aanvraag kan tot en met 31 augustus worden gedaan.

 Loon 

Voor welke loonkosten krijg ik subsidie onder NOW II?
Dit ziet op de loonkosten van juni, juli, augustus en september. Uitgaande van het SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen.

Gebruiken ze weer januari als uitgangspunt voor de loonsom?
Nee, de referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart van dit jaar.

Is er een maximum aan subsidie per werknemer?
Ja, deze is vastgesteld op €9.538 per maand. Als het loon hoger is per maand, wordt dat niet in de subsidie meegenomen.

Hoe zit dat met de verhoging van de opslag?
De Rijksoverheid verhoogt de forfaitaire opslag in de NOW II van 30% naar 40%. Hiermee ondersteunt het kabinet ook in de komende fase van deze crisis het baanbehoud.

Kan het voorschot, gelet op de loondoorbetaling, worden gecorrigeerd?
Het voorschot dat in het kader van de NOW 2 wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak maart 2020. Kies je ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in maart 2020  dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie. Als je minder betaalt, daalt de loonsom over de maanden NOW2-periode en wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit kan leiden tot een terugvordering. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Hoe zit het als ik DGA ben?
Het loon van directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) komt alleen in aanmerking voor de NOW als de werkgever over dat loon premies afdraagt voor de werknemersverzekeringen. De werkgever dient deze premies af te dragen als het gaat om een werknemer die, op grond van de wet- en regelgeving, verplicht verzekerd is voor de WW, ZW, en/of WIA. De meeste DGA’s zijn niet verplicht verzekerd, hebben daarom geen SV-loon, en komen dus niet in aanmerking voor de NOW.

DGA’s kunnen vanzelfsprekend wel op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV. Bij dergelijke verzekeringen is er geen sprake van het SV-loon en draagt de werkgever geen premies werknemersverzekeringen af via de loonaangifte.

Hoe werkt een correctie?
>> Hierbij een rekenvoorbeeld bij 100% omzetdaling:

De loonsom waarop het voorschot is gebaseerd is € 200.000. Het verwachte subsidiebedrag is € 200.000 x 90% = € 180.000. Als voorschot wordt daarvan 80% uitgekeerd, ofwel € 144.000.

Als de loonsom over de NOW-referteperiode is gedaald tot € 110.000, omdat je de lonen van werknemers met een flexibele arbeidsomvang niet hebt doorbetaald, wordt daar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie rekening mee gehouden. De daling van de loonsom, maal 90%, wordt afgetrokken van het subsidiebedrag. Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt dus € 180.000 – € 90.000 x 90% = € 99.000. Dat betekent een terugvordering van € 45.000.

Als de loonsom niet is gedaald maar € 200.000 is gebleven, wordt bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie uitgegaan van 90% van de oorspronkelijke loonsom, dus van 90% van € 200.000 = € 180.000. De vastgestelde subsidie is dus hoger en er volgt een nabetaling van € 36.000.

>> Hierbij een rekenvoorbeeld bij 50% omzetdaling:

De werkgever heeft een omzetverlies van 50%. De werkgever krijgt dus over 50% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Hij had in maart een loonsom van € 10.000.

Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van (0,5 x € 10.000 x 4 x 1,4 x 0,9) = € 25.200 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%: € 22.400.

Als de loonsom over de periode juni tot en met september met € 6.000 is verlaagd. Dat komt in deze regeling overeen met (€ 6.000 x 1,4) = € 8.400 aan loonkosten. Dat heeft, vermenigvuldigd met het subsidiepercentage van 90%, tot een bedrag van (€ 8.400 x 0,9) = € 7.560 aan subsidie geleid. Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 7.560. Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus (€ 25.200 – € 7.560) = € 17.640.

Let op: Omdat er geen rekening wordt gehouden met het percentage aan omzetverlies wordt de werkgever extra gekort in de subsidie. In dit voorbeeld met €3.780. Een loonsomverlaging heeft daardoor een extra negatief effect op de subsidie. Dit effect is sterker als de omzetdaling procentueel kleiner is.

 Omzet 

Hoe zit dat met de omzetperiodes in NOW II?
De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Ik krijg ook subsidie, telt dit als omzet?
Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Houd hier dus rekening mee bij de aanvraag. Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.

 Ontslag 

Hoe zit dat met ontslag van personeel onder NOW II?
De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor NOW II. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.

De subsidie wordt hierbij verminderd met drie keer het maandloon (over de refertemaand, over het algemeen maart) van de medewerker. Het is daarom belangrijk goed te rekenen alvorens ontslag aan te vragen. Ontslag tijdens de NOW II leidt vaak tot een aanzienlijke verlaging van de subsidie.

Lees hier meer over ontslag tijdens NOW II

Hoe kan ik ontslag aanvragen?
De huidige wettelijke regels omtrent ontslag, zoals toetsing door UWV, betaling van de transitievergoeding en het afspiegelen bij bedrijfseconomisch ontslag blijven bestaan. Bestaande regelgeving en procedurele regels blijven van toepassing.

 Scholingsverplichting en personeel informeren 

Ik heb NOW II aangevraagd. Hoe voldoe ik aan de inspanningsverplichting scholing die in die regeling is opgenomen?

Als werkgever dien je jouw medewerkers te stimuleren om een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Doel van deze verplichting is het zorgen van baanbehoud. Daarnaast kun je zelf profijt van medewerkers hebben die nieuwe kennis en vaardigheden leren.

Lees hier meer over NOW II en inspanningsverplichting scholing

Moet ik personeel informeren over aanvraag voor NOW II?
Ja, de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de medewerkers moeten wederom worden geïnformeerd over het aanvragen van de subsidie.

Download hier de modelbrief om werknemers te informeren

 Overig 

Het zit het met de uitkeringen van bonus, dividend of het kopen van eigen aandelen?
Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren aan bestuur en directie of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden. Deze verplichting sluit aan bij de verplichtingen die de Europese Commissie voorschrijft voor bedrijven die staatssteun ontvangen inverband met de Covid-19-crisis. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan. Deze verplichting geldt alleen indien de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld. Let op: bonussen aan personeel in verband met bijvoorbeeld verkoop (variabele beloning) vallen hier niet onder. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen behoren tot het bestuur, directie of management en vallen daarmee onder deze bepaling.

Is er nu meer geregeld voor seizoensbedrijven?
Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in de NOW I. De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling, de bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast. De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden.

Hoe kan ik de seizoensregeling aanvragen?
De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). Deze oplossing helpt overigens ook andere bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari, zoals werkgevers die na januari payrollers in vaste dienst hebben genomen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Deze uitzondering geldt alleen voor NOW I en niet voor NOW II. Dit omdat de referentiemaand naar maart verschuift.