Geen vraag te gek
088 973 06 00

Regelingen lobby

Op dit moment zijn we op heel veel fronten bezig om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden.

Succesvolle lobby: gerealiseerd!

 • Een verruiming van de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VDG) ten opzichte van het 4dekwartaal 2020. Een verhoging van het plafond van de VDG voor filiaalbedrijven is nog steeds een prioriteit
 • Click & collect is toegestaan. We zetten wel nog volop in op verruiming van de voorwaarden 
 • Winkelen op afspraak is toegestaan. Ook hier zetten we in op verruiming door te pleiten voor meer klanten die gelijktijdig in de winkel mogen zijn.
 • Het Time Out Arrangement (TOA) is per 1 januari van start gegaan. De TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien.
 • Een ruime terugbetaalregeling van opgelopen betalingsachterstanden waarbij in juli 2021 gestart moet worden met terugbetalen en de terugbetaling kan worden gespreid over 36 maanden (3 jaar);
 • Een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die verder is verruimd vanaf het 3de steunpakket;
 • Een tegemoetkoming (Tozo-regeling) voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis;
 • Tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling), óók voor winkels die vrijwillig sluiten;
 • Verruiming van de MKB-regeling, zodat mkb-ondernemers makkelijker geld kunnen lenen, hoewel we nog volop knokken om de aanvraag ook echt snel en simpel te maken!;
 • Meer geld voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot nu maximaal € 150 miljoen per onderneming;
 • Een tegemoetkoming van € 4.000,- voor MKB non-food retail via de TOGS-regeling;
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits;
 • Uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting met drie maanden;
 • Banken geven MKB-bedrijven met een financiering tot € 2,5 miljoen een half jaar uitstel van aflossing leningen;
 • Uitstel betalen pensioenpremie met 60 dagen;
 • Uitstel van betaling waterschapsbelasting;
 • Steeds meer gemeenten geven uitstel voor de lokale lasten (reclame, OZB- en precario) en we blijven strijden voor uitstel in alle gemeenten;
 • Als onderdeel van het derde corona steunpakket, heeft de landelijke overheid € 100 miljoen gereserveerd voor de herstructurering van leegstand van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Daarnaast wordt eenmalig € 20 miljoen ter beschikking gesteld via de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie om winkelpanden te transformeren naar woningen.

Samen met leveranciers deden we een oproep tot solidariteit en coulance op onder meer betaaltermijnen, leveringen en levertijden. Ook maakten we afspraken met vakbonden over de toepassing van de cao tijdens de coronacrisis.

Lees verder over "Afspraken partijen cao Retail Non-Food over toepassing cao tijdens coronacrisis"

Lees verder over "Dringend appèl op partijen in de bedrijfskolom"

Hier knokken we voor:

Winkels heropenen

 • Winkels open volledig open.
 • Geen verkoop ‘niet-essentiële’ producten in bijvoorbeeld supermarkten en drogisten.

Steunmaatregelen

 • Steun op TVL en VGD verder verruimen, zowel financieel als percentage 15% TVL;
 • Steun voor ook winkelketens;
 • Snelle uitbetaling van de verruimde regelingen;
 • Zes maanden generiek uitstel van aflossingen op leningen en krediet voor ondernemers;
 • Startersregeling ook voor ondernemers vanaf 1 juli 2020;
 • Oplossing voor ondernemers die aantal filialen hebben uitgebreid in 2020 in berekening omzetverlies;
 • In steunmaatregelen rekenschap geven aan geschreven en gefactureerde omzet;
 • Weeffouten in de NOW wegnemen:
 • Geen verplichting opvolgende tijdvakken als voorgaande tijdvak niet is toegekend of op nihil is gezet;
 • Iedereen over maanden januari en februari 2021 85% vergoeding (nu alleen voor aanvragers NOW 3.2.;
 • Oplossing voor de hoge accountantskosten;
 • TVL niet meerekenen als omzet NOW.

Huren, banken, fiscaal en kredieten

 • Faire verdeling van de huurlasten op basis van 50/50;
 • Generiek uitstel van aflossingen op leningen en krediet voor ondernemers tot 1 juli 2021;
 • Publiekelijk aan de kaak stellen verhuurders die geen korting geven (‘naming & shaming’);
 • Toegankelijke kredietverstrekking mogelijk maken, specifiek voor krediet vanaf € 50.000,-;
 • Corona-overbruggingslening ook openstellen voor retail;
 • Voortzetten afspraken met kredietverzekeraars en kredietlimieten en ratings ongewijzigd houden;
 • Kwijtschelden van lokale lasten 2021;
 • Kwijtschelden van uitgestelde belastingen zoals btw en loonbelasting.

Werkgevers en werknemers

 • Compensatie van kosten veroorzaakt door coronaverzuim voor werkgevers;
 • Ruimte voor later uitbetalen van vakantiegeld en voor het vaststellen van collectieve vakantiedagen.

Overige punten

 • Extra steun op innovatie en digitalisering; 
 • Toezicht en organisatie veilige winkelstraten (herijking en uitvoering protocol veilige winkelgebieden) en extra beveiliging in de winkelstraat zolang winkels gesloten zijn en winkeldieven hun kans zien;
 • Vergelijking Nederlandse steun en coronabeleid met buurlanden Duitsland en België;
 • Duidelijkheid voor winkeliers omtrent handhaving en naleving van coronamaatregelen;
 • Aandacht voor de retail in het nieuwe regeerakkoord na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021;
 • Een regeling voor ondernemers om te kunnen stoppen met de onderneming, zonder failliet te hoeven gaan.
 • Een coulante toepassing Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bij flexibele inzet van personeel om de WW-boete te voorkomen;
 • Meer steun van gemeenten en provincies om winkelondernemers te helpen overleven;
 • Door middel van samenwerking tussen de 13 grote steden en het grootwinkelbedrijf samen met de steden winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken ten tijde van corona.

Voor het kunnen onderbouwen van de urgentie van overheidssteun hebben we feiten en cijfers heel hard nodig. Hoe meer inzicht we hebben in de economische effecten van het coronavirus in de retail, hoe harder we kunnen knokken voor meer steun.