Geen vraag te gek
088 973 06 00

Kredietaanvraag: plan van aanpak

Welke informatie moet ik aan de bank aanleveren als ik een financieringsaanvraag wil indienen?

Graag informeren wij jullie over de verschillende mogelijkheden omtrent een kredietaanvraag. In dit artikel lees je welke informatie een bank zal vragen als jij een financieringsaanvraag gaat indienen. En hoe het aanvragen van krediet bij de banken momenteel werkt.

Ga direct naar:

 

Eisen van de bank

De bank zal vragen om de volgende informatie:

 • Minimaal de definitieve jaarcijfers van 2018, bij voorkeur de (concept) jaarcijfers van 2019;
 • Als de (concept) jaarcijfers van 2019 nog niet beschikbaar, de kolommenbalans van 2019 uit uw financieel administratiepakket;
 • De meest recente IB-aangifte;
 • Exploitatiebegroting 2020;
 • Liquiditeitsprognose 2020;
 • Correspondentie inzake aanvraag werktijdverkorting, of beroep doen op NOW, uitstel van belastingbetalingen (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting) en aanvraag/bevestiging tijdelijke huurprijsverlagingen voor de komende periode;
 • Overzicht huidige kredietfaciliteiten met voorwaarden (aflossingen/rente).

Indienen van financieringsaanvraag

Waar moet je aandacht aan besteden als ondernemer bij het indienen van een financieringsaanvraag bij de bank?

 • Zorg er in elk geval voor dat je alle maatregelen die je kunt treffen in gang hebt gezet zoals: uitstel belastingen aanvragen, huurprijsverlaging aanvragen en maak afspraken met jouw leveranciers. Tevens is het circa eind maart/begin april mogelijk om de NOW-regeling aan te vragen. Houd dit goed in de gaten, hoewel wij hier natuurlijk jullie ook over zullen informeren!

 • Breng in beeld wat de eventuele verliezen zijn de komende maanden en of er aanvullend ook sprake is van liquiditeitsbehoefte voor de periode aansluitend, zodat je ook weet wat je kredietbehoefte is. Dit doe je door het opstellen van een exploitatie,- en liquiditeitsbegroting;
 • Wij adviseren om een exploitatiebegroting op te stellen voor het eerste halfjaar, zodat je een beeld hebt van je eventuele verlies en een begroting voor het tweede halfjaar van 2020. Wij begrijpen dat het erg lastig is om dit nu in te schatten, maar kijk wat er mogelijk is. Momenteel heeft de overheid maatregelen genomen voor drie maanden. Neem dit mee in de prognose en focus je op het eerste half jaar. Later zal blijken of er nog andere maatregelen komen en kan de prognose, daar waar nodig, worden bijgesteld voor de tweede helft van het jaar.
   

Hoe bepaal je de kredietbehoefte voor de financieringsaanvraag?

 • Wij adviseren dus, zoals hier boven beschreven, om te beginnen met een omzetprognose voor de eerste helft van het jaar 2020. Voor alsnog zullen er aannames gemaakt moeten worden. Na deze drie maanden zal duidelijk worden of er veranderingen zijn en zo ja, hoe daar op ingespeeld dient te worden.
  • Stel een omzetprognose op voor het eerste halfjaar, waarbij er sprake is van een substantiële omzetdaling, eventueel rekening houdend met een aantal weken winkelsluiting;
  • Stel een omzetprognose op voor het tweede halfjaar met de voorlopige aanname dat de winkels weer normaal open zijn, maar hanteer een wat conservatief uitgangspunt met een lichte daling van de omzet ten opzichte van de omzet in het tweede halfjaar 2019.
 • Vervolgens zal er een exploitatiebegroting opgesteld moeten worden om een beeld te krijgen van het verlies in de eerste helft van het jaar en het resultaat voor het volledige kalenderjaar. In de exploitatiebegroting zullen alle kosten goed opgenomen moeten worden voor 2020, zoals:
  • Omzetprognose 2020;
  • Prognose brutowinstmarge;
  • Personeelskosten. Had je al werktijdverkorting aangevraagd? Dan is dit automatisch omgezet naar de nieuwe NOW-regeling. Zo niet? Verwachting is dat je vanaf eind maart een aanvraag kan doen voor deze NOW-regeling. Dan kun je deze vergoeding in mindering brengen op je totale loonkosten voor 2020. Kijk hier voor een toelichting op de NOW;
  • Huurlasten. Heeft de verhuurder aangegeven bereid te zijn huurkorting te verstrekken, dan kun je deze ook in mindering brengen op de kosten voor 2020;
  • Verkoopkosten. Als je onderneming gesloten is of een fors beperktere toeloop heeft, zullen deze kosten ook op een lager niveau komen te liggen, maar wellicht wil je in het tweede halfjaar wel meer inspanningen doen om je klanten weer naar je onderneming te halen;
  • De meeste andere kosten zullen normaal gesproken niet op een lager niveau komen te liggen, zoals bijvoorbeeld kantoorkosten en rentelasten. Er zijn een aantal variabele kosten die lager uit zullen vallen, maar die hebben een beperktere invloed op het resultaat dan de kosten van personeel en huur.
 • Op basis van de exploitatiebegroting is bekend wat je eventuele verlies is, zodat je kunt aangeven wat je kredietbehoefte is om dit verlies op te vangen;
 • Mogelijk is je kredietruimte door deze omstandigheden beperkt geworden en heb je een overbruggingskrediet nodig om je goederen uitgeleverd te krijgen om goed het najaar van 2020 in te kunnen gaan. Maak hier een goede onderbouwing van door middel van een liquiditeitsprognose zodat je financier goed kan zien dat dit slechts een overbruggingskrediet is die in de loop van het seizoen terugbetaald wordt.

Let op:

Voor alle ondernemingen geldt dat er specifieke omstandigheden zijn die van invloed zijn op de prognoses, zoals verschillen in verkoopseizoen, seizoen leveranties en uitlevermomenten van orders. Vertaal de bovenstaande uitgangspunten naar jouw eigen specifieke omstandigheden, zodat je een goed beeld krijgt van de situatie. Is er geen sprake van winkelsluiting, maar moet je wel rekening houden met een aanzienlijke omzetdaling? Of sluit de winkel waardoor er een aantal weken geen omzet gerealiseerd wordt? Heb je een korter verkoopseizoen, waardoor je substantieel korting moet geven om je voorraad uit te verkopen? Houd dan rekening met een aanzienlijk lagere marge.

Deze scenario’s zijn voornamelijk op fysieke winkels geschreven. Op het moment dat je een webshop hebt, zul je hier mogelijk geen last van hebben. Heb je een fysieke winkel en een webshop? Probeer dan deze uitgangspunten toe te passen op de omzet van je fysieke winkel zodat je in elk geval een beeld hebt of je krediet nodig hebt om deze moeilijke periode te overbruggen.

De focus bij deze prognose ligt op de aankomende drie maanden. We kunnen de “toekomstige” situatie namelijk (nog) niet inschatten en gaan nu uit van de huidige steunmaatregelen. Indien nodig wordt dit zeker weer aangepast.

Hoe werkt krediet aanvragen bij de banken momenteel?

ABN AMRO

 • Voor klanten met een omzet tot € 2,5 miljoen zal ABN AMRO gebruik maken van het portaal van Capsearch om de kredietaanvragen verder te verwerken;
 • Voor eventuele vragen kunnen bovengenoemde leden die klant zijn bij ABN AMRO terecht bij het Service Contact Center, te bereiken via https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/service-contact.html voor algemene vragen. Het Service Contact Center is telefonisch te bereiken op 088-2262626 voor specifieke vragen. De wachttijden zijn op dit moment helaas lang dus het vriendelijke verzoek om zoveel mogelijk gebruik te maken van de website;
 • Leden die klant zijn van ABN AMRO en een eigen relatiemanager hebben, kunnen zich rechtstreeks wenden tot hun relatiemanager en/of contact opnemen met Client Services, te bereiken op 088-2262614;
 • Ten aanzien van de uitgestelde aflossing- en renteregeling verwijst de ABN AMRO klanten  naar  https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus.html
 • Leden van INretail die geen klant zijn bij ABN AMRO worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met hun eigen bank.

INretail werkt bij financieringsaanvragen al met de Capsearch tool. De aanvraag wordt door INretail verzorgd, digitaal ingediend en komt daardoor ook bij het juiste loket van de ABN AMRO binnen. Hierdoor geen onnodige wachttijden en wachtrijen aan de telefoon.

Wil je hier meer over weten, de bedrijfsadviseurs van INretail helpen jullie graag snel verder

ING

De ING bank heeft te kennen gegeven dat ze hiervoor hun huidige procedure handhaven, dat betekent dat ondernemers voor zakelijke kredieten  via de website hun kredietaanvraag in kunnen dienen.

Rabobank

Hiermee zijn wij nog in gesprek. Deze informatie volgt zo snel mogelijk.

Afdeling bedrijfsadvies INretail

Mocht je het lastig vinden om deze prognoses zelf op te stellen, neem dan contact met ons op met onze bedrijfsadviseurs via 088 973 06 54.