Geen vraag te gek
088 973 06 00

Discussie over loon op feestdagen

Vakbonden AVV, CNV Vakmensen en De Unie verschillen van mening met INretail en de andere werkgeverspartijen bij de cao Retail Non-Food over de interpretatie van het artikel in de cao over loon op feestdagen.

Het gaat met name over de vraag hoe de medewerker, die normaal gesproken op een bepaalde dag werkt, betaald moet worden als die dag ook een feestdag is.

Sinds 2006 staat de volgende tekst in de cao:

“Loon over feestdag:

De medewerker heeft op een feestdag (voor definitie zie art. 2 van deze cao) recht op doorbetaling van het loon als hij normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als de medewerker in de voorgaande 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid heeft verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde uren (zie artikel 2) mee als gewerkte dagen. Is aan het 8 uit 13 criterium voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkt aantal uren. Als de medewerker op de feestdag arbeid verricht, dan geldt bovendien de toeslagregeling van artikel 7.3.”

Op basis van deze tekst adviseert INretail al sinds 2006 om de medewerker die werkt op een feestdag en voldoet aan de 8-uit-13-regel het gemiddeld aantal gerealiseerde uren op die dagen te betalen, plus de toeslag van 100% over de gewerkte uren op de feestdag.

Voorbeeld

Hemelvaartsdag valt op een donderdag. De medewerker die op ten minste 8 van de 13 donderdagen voorafgaand aan Hemelvaartsdag heeft gewerkt en op die dagen gemiddeld 8 uur heeft gewerkt, krijgt 8 uur loon op Hemelvaartsdag uitbetaald, ook als hij niet op die bewuste Hemelvaartsdag werkt. Als hij die dag wel werkt, ontvangt hij daarnaast 100% toeslag over de gewerkte uren.

De vakbonden vinden dat deze medewerker, die op Hemelvaartsdag werkt, naast de toeslag die in het cao-artikel wordt genoemd ook loon over de gewerkte uren moet ontvangen.

Mening sociale commissie

Omdat de partijen niet uit deze discussie kwamen, is de sociale commissie ingeschakeld om een oordeel te vellen. De sociale commissie bestaat uit vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeverspartijen en heeft een onafhankelijke voorzitter: hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Evert Verhulp. Zijn stem was doorslaggevend omdat de stemmen van de vakbonden en werkgeverspartijen staakten. Verhulp vindt dat de interpretatie van de vakbonden van het cao-artikel de juiste is en dit werd daarmee de uitspraak van de sociale commissie. Deze uitspraak is overigens niet bindend. Alleen een uitspraak van een rechter in een juridische procedure is rechtsgeldig.

Vragen?

Medewerkers kunnen vragen stellen over de uitspraak van deze commissie. In dat geval is het goed om contact te zoeken met INretail Ondernemersservice en je te laten adviseren over de manier waarop je met de situatie kunt omgaan. Bel naar 088 973 06 00 of mail info@inretail.nl.

Delen