Geen vraag te gek
088 973 06 00

Hoe zit het met BOL of BBL?

Ik overweeg om een werknemer aan te nemen die nog een opleiding volgt in het MBO. Zijn hier bijzondere bepalingen voor?

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen twee leerwegen volgen, de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Waar staat BOL voor?

De opleiding van een leerling via de BOL vindt grotendeels in de school plaats (theoriecomponent), maar tenminste 20% van de studie moet aan praktijkvorming worden besteed (praktijkcomponent).

Waar staat BBL voor?

In de opleiding via de BBL bedraagt de praktijkcomponent tenminste 60%. Bij detailhandelsopleidingen gaat het zelfs om 80%: 4 dagen werken in een winkelbedrijf en 1 dag naar school.

Zijn er nog eisen aan verbonden om een BOL- of BBL- leerling aan te nemen?

Om BOL- of BBL-leerlingen te mogen aannemen moet uw bedrijf erkend zijn als leerbedrijf. Belangrijkste criteria voor erkenning zijn dat de leerling in het bedrijf de vereiste praktijkvaardigheden kan aanleren en dat in het bedrijf een praktijkopleider aanwezig is, die de leerling kan begeleiden en beoordelen. 

Wat is het verschil voor mijn bedrijf tussen BOL of BBL?

De BOL-leerling heeft gedurende de praktijkvorming (stage) in het bedrijf uitsluitend een leerlingenstatus. De BBL-leerling heeft naast de leerlingenstatus bovendien een werknemerstatus. In de praktijk levert dit aanmerkelijke verschillen op.

De BOL-leerling heeft gedurende de stage recht op kinderbijslag of studiefinanciering. De rechten en plichten van de leerling-stagiair, het leerbedrijf en de school zijn vastgelegd in een stageovereenkomst. De school heeft hiervoor standaardcontracten. De BBL-leerling is bovendien werknemer in het bedrijf. De leerling-werknemer heeft op grond van de arbeidsovereenkomst recht op loon enzovoort.

Meer informatie over erkende leerbedrijven en de spelregels.

Delen