Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

In juli 2016 werd het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in het leven geroepen. De aangesloten organisaties streven het doel na om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. In 2018 deden al 92 kleding- en textielmerken mee. Samen vertegenwoordigen zij zo’n 48% van de omzet op de Nederlandse markt. Het doel is dat in 2021 zo’n 80% van alle kleding- en textielbedrijven, actief op de Nederlandse markt, het convenant heeft ondertekend. Daarbij verwacht de consument steeds meer transparantie in jouw beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus tijd om ook mee te doen!

De inhoud van het convenant

Veel Nederlandse bedrijven zoeken voor de productie van hun collecties fabrieken buiten de Europese Unie. In het convenant Duurzame Kleding en Textiel is afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan:

 • Bescherming tegen discriminatie;
 • Uitbannen kinderarbeid en gedwongen arbeid;
 • Het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden;
 • Het realiseren van een leefbaar loon, veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers;
 • Vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen;
 • Het voorkomen van dierenleed;
 • Minder gebruik van water, energie en chemicaliën en minder chemisch afval en afvalwater.

Afspraken in het convenant

Bedrijven die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekenen gaan akkoord met het volgende:

 • Een due dilligence uitvoeren
  Dit is een onderzoek waarin de onderneming in kaart brengt in hoeverre het handelen van de onderneming een negatief effect kan hebben op milieu, mens en dier en hoe dit kan leiden tot bepaalde risico’s in de keten.
 • Jaarlijks opstellen plan van aanpak
  De onderneming maakt jaarlijks een actieplan om de risico’s te beperken. Het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel beoordeelt de plannen van aanpak van bedrijven volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het convenant. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in beoordelingscriteria die voor deelnemende bedrijven inzichtelijk maakt hoe deze beoordeling plaatsvindt.
 • Het bekend maken van de productielocaties (sinds 2017).
  Een jaar na de eerste ondertekening in 2016 hebben de aangesloten bedrijven samen bekend gemaakt in welke fabrieken hun productie plaatsvindt. Een concrete stap om verbetering in gang te zetten op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu.
 • Risicoanalyse communiceren
  Bedrijven maken in het derde jaar na hun ondertekening openbaar welke risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en dieren er spelen in hun supply chain en wat ze hieraan doen. Deze maatregel is op 4 juli 2019 ingegaan. Bedrijven die na 1 januari 2017 het convenant hebben ondertekend zijn in 2019 nog niet verplicht om te communiceren over hun risico-aanpak.

Productielocaties

Sinds 2017 moeten de deelnemende bedrijven hun productielocaties doorgeven. De uitgebreide lijst met nu al bijna 6.000 productielocaties wereldwijd toonde in 2018 zijn functie: in meerdere gevallen konden bedrijven en andere partijen samen problemen rond vakbondsvrijheid, kinderarbeid of arbeidsomstandigheden aanpakken.

Aangesloten bedrijven

Benieuwd welke organisaties jou al zijn voorgegaan en zich hebben aangesloten bij het convenant? Bekijk het hier

Meedoen aan het Convenant

Met het tekenen van het convenant laat je als ondernemer zien dat jij je inzet voor het verbeteren van de productieomstandigheden in de textielsector. Je krijgt je meer grip op je keten, waardoor je meer grip krijgt op zaken als levertijden en prijs en je weet wat je verkoopt. Belangrijk aangezien consumenten steeds vaker stilstaan bij hun keuzes op de wereld, de maatschappij en zichzelf. Dit vraagt van retailers transparantie over verantwoord ondernemen.

Bedrijven doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. In 2018 zijn de inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat partijen samen hebben opgesteld. Het secretariaat van het convenant doet de beoordeling en wordt gevoerd door de Sociaal-Economische Raad (SER). Uit onderzoek blijkt dat 86% van de bedrijven goed op weg is om te voldoen aan de afspraken. Met de andere 14% wordt besproken hoe zij moeten verbeteren.

Femke den Hartog

Femke den Hartog

Beleidsadviseur MVO, Europa

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.