Klantrapportage

BBL en Erkend leerbedrijf

Op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) wordt onderscheid gemaakt tussen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De BBL-opleiding is voornamelijk leren op de werkvloer. De student is 3-4 dagen aan het werk en 1-2 dagen in de week op school. De werktijd van een BBL’er is minimaal 60% van de totale opleidingstijd.

Om een student bij jou in het bedrijf zijn BBL-opleiding te laten volgen moet jouw bedrijf een Erkend leerbedrijf zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet educatie en beroepsonderwijs. Dit wordt ook wel de beroepspraktijkvorming genoemd.

Erkend leerbedrijf

Om een erkend leerbedrijf te worden zijn er een aantal voorwaarden waar je als ondernemer aan moet voldoen. Deze erkenning kan je aanvragen op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De voorwaarden zijn als volgt:

  • Biedt de student een goede en veilige werkplek. Daar oefent de student met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij in opleiding is.
  • Stel een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren. SBB biedt op deze pagina tips en een breed scala aan trainingen en hulpmiddelen voor praktijkopleiders.
  • Ben bereid om samen te werken met de school en SBB en verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  • Ga akkoord met vermelding van jouw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.

Arbeids- of praktijkovereenkomst?

Allereerst is het fijn om te weten dat bij een BBL’er de ketenregeling niet van toepassing is, en je de lage WW-premie afdraagt.

In de praktijk wordt onderscheid gemaakt in twee soorten overeenkomsten; de zuivere stage- of praktijkovereenkomst (BOL) en de gemengde praktijk- en arbeidsovereenkomst (BBL).

BOL

Van een zuivere stage- of praktijkovereenkomst is sprake als de student nauwelijks of geen productieve arbeid verricht en het leeraspect voorop staat. Er is wettelijk gezien geen stagevergoeding verschuldigd. Omdat er geen productieve arbeid wordt verricht, en de student geen loon ontvangt is het arbeidsrecht niet van toepassing.

Stagevergoeding

Let op: per 1 januari 2023 is de volgende regeling van toepassing vanuit de cao Retail non-food:

  • Stagiaires op MBO- en HBO-niveau ontvangen een stagevergoeding van € 250 bruto per maand.
  • Stagiaires die in deeltijd stagelopen ontvangen de stagevergoeding naar rato van de omvang van de stage.
  • Stagiaires die een snuffelstage doen, ontvangen geen stagevergoeding.

BBL

Er is sprake van een gemende praktijk- arbeidsovereenkomst als de student bij jouw leerbedrijf het praktijkdeel van zijn opleiding volgt maar ook productieve arbeid verricht. Naast de praktijkovereenkomst wordt er dan ook een arbeidsovereenkomst gesloten. Dit maakt dat op deze overeenkomst het arbeidsrecht wel van toepassing is. Hierdoor heeft deze student wel recht op loon conform de cao en bestaat er ontslagbescherming.

Indien een student als BBL’er bij je in dienst komt is er meestal sprake van een gemende praktijk- arbeidsovereenkomst. De school van deze student zorgt ervoor dat de praktijkovereenkomst tot stand komt. Deze overeenkomst wordt ook wel de beroepspraktijkvormingsovereenkomst of BPV-overeenkomst genoemd. De partijen die betrokken zijn bij deze overeenkomst zijn; de student, de school, het erkend leerbedrijf en de SBB.

Verder is het goed om te weten dat de tijd die de student tijdens de BBL op school zit, ook meetelt als arbeidstijd. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.

Op www.leerbanenmarkt.nl vinden toekomstige werknemers een geschikte leerplaats bij een erkend leerbedrijf. Ben je daar ook al zichtbaar?

Praktijkdeel

Voor elke BBL-deelnemer wordt een onderwijsprogramma verzorgd dat elk studiejaar ten minste 850 klokuren omvat, waarvan minstens 200 begeleide onderwijsuren en minstens 610 klokuren beroepspraktijkvorming. In de BBL maakt het praktijkdeel dus een aanzienlijk onderdeel uit van de totale studieduur. Dit in tegenstelling tot de BOL, waar het theoriedeel groter is dan het praktijkdeel.

Arbeidsovereenkomst BBL

Wij adviseren om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat deze is aangegaan in het kader van een BBL-overeenkomst en daar een ontbindende voorwaarde aan te verbinden. Hierin staat dat wanneer de praktijkovereenkomst eindigt dat de arbeidsovereenkomst ook ten einde komt.

Het is verstandig om een goede koppeling tussen beide overeenkomsten te maken. Dit kan door het opnemen van specifieke bepalingen in de arbeidsovereenkomst. In de adviestool kan je deze opstellen.

Let bij het aangaan van de arbeidsrelatie goed op de looptijd van beide overeenkomsten. Maak verder aanvullende afspraken over de studiekosten en vergoeding daarvan.

Subsidie

De overheid heeft via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de subsidieregeling praktijkleren. Hiermee stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van de student. Op ww.rvo.nl kun je vinden hoe je deze subsidie kan aanvragen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat je als erkend leerbedrijf de student begeleidt. De subsidie kan na afloop van de begeleiding worden aangevraagd.

De subsidieregeling praktijkleren is op 31 oktober 2023 verlengd tot 1 januari 2029.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over arbeids- of praktijkovereenkomsten? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Dorien Krassenberg

Dorien Krassenberg

Beleidsadviseur onderwijs

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.