Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd

Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd

Als een medewerker door wilt werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of in dienst komt wanneer hij reeds de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan gelden er juridisch andere regels.

Einde arbeidsovereenkomst

Voor medewerkers die onder de cao Retail non-food vallen, is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is opgenomen onder artikel 4.3 van de cao. In de adviestool kan je hier een brief voor opstellen.

Een medewerker van wie de arbeidsovereenkomst ‘ van rechtswege’ eindigt, heeft op dat moment geen recht op een transitievergoeding. Weten op welke datum een medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Doe de check via www.svb.nl.

Let op: Bied je na de beëindiging van rechtswege de werknemer geen nieuw contract aan en werkt de werknemer toch door, dan is er mogelijk sprake van een stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval blijft het contract voor onbepaalde tijd in stand (mits hiervan al sprake was voorafgaand aan de pensioendatum uiteraard). Om tot een beëindiging van het dienstverband te komen, geldt dan het normale ontslagrecht.

Andere ketenregeling

Direct na de beëindiging van rechtswege mag je als werkgever nieuwe arbeidsovereenkomsten aanbieden. Dit is een afwijking van de hoofdregel. Met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, mag je zes tijdelijke arbeidscontracten binnen maximaal vier jaar aangaan. Je hoeft hierbij niet eerst zes maanden te wachten.

Doorwerken na AOW en ziekte

Een medewerker die doorwerkt na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft recht op maximaal dertien weken loondoorbetaling en kan gedurende deze dertien weken niet worden ontslagen. Per 1 juli 2023 wijzigt de periode van loondoorbetaling en ontslagbescherming naar zes weken.

Als het dienstverband eerder eindigt dan deze periode van dertien weken (per 1 juli 2023 zes weken), heeft de werknemer recht op een Ziektewetuitkering. Let wel op: als werkgever draag je hier de kosten van.

Op het gebied van re-integratie gelden ook minder verplichtingen. Zo hoeft de werkgever geen spoor 2-traject in te zetten of een plan van aanpak voor re-integratie op te stellen.

Loonbelasting, premies en ziekengeld

Als werkgever houdt je loonbelasting in als een werknemer na zijn AOW-leeftijd doorwerkt. Je hoeft geen premies meer te betalen voor de:

  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet;
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Algemene Ouderdomswet (AOW).

Aanpassing arbeidsduur

Een werknemer kan vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal uren dat hij werkt. Ook wanneer de werknemer AOW-gerechtigd is. Een werkgever hoeft niet meer verplicht in te gaan op zo’n verzoek.

Overige rechten blijven hetzelfde

Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, heeft een werknemer als AOW-gerechtigde werknemer dezelfde rechten als andere werknemers. Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de cao over bijvoorbeeld vakantiedagen en bijzonder verlof gelden ook voor deze groep werknemers.

Advies nodig?

Heb jij vragen over een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd (bijna) heeft bereikt? Of wil je iemand in dienst nemen die deze leeftijd al is gepasseerd? Neem contact met mij op!

Contacteer de adviseur Bel ons
Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.