Geen vraag te gek
088 973 06 00

FAQ's nieuwe cao Retail non-food

Er ligt een onderhandelingresultaat voor de nieuwe cao: de cao Retail non-food. We begrijpen dat je vragen hebt over de nieuwe cao. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Staat jouw antwoord er niet tussen? Bel ons gewoon!

Mijn medewerker/personeelsvertegenwoordiging/OR stelt vragen over de 1,03% loonstijging. In de beleving is het weinig. Hoe leg ik de afspraken goed uit?

De cao-tekst is definitief en je kan het hier downloaden.

Hoe pas ik de loonsverhoging, en het herstel van differentiatie, toe? 

  • Bestaande medewerkers: per 1 juli worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,03%. Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel.
  • Bestaande medewerkers (jeugdlonen): per 1 juli worden jeugdige medewerkers beloond qua leeftijd conform de loontabel met 1,03% verhoging. Op hun verjaardagsdatum wordt iemand een jaar ouder en gaat hij naar de van toepassing zijnde volgende trede in het nieuwe loongebouw.
  • Nieuwe medewerkers: alle nieuwe medewerkers komen direct in de nieuwe loontabel en niet de loontabel met 1,03% verhoging.

Wat is de datum van overzetten in een nieuwe loontabel? 

Een medewerker wordt in de maand waarin hij zijn ervaringsjaar bereikt, met het salaris dat hij op dat moment heeft, overgezet naar de nieuwe loontabel. De verhoging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

Mag ik alle werknemers direct op de nieuwe loontabel inschalen per 1 juli 2018?

Ja dat mag zeker. Een positieve afwijking van de cao en het loongebouw mag altijd.

Hoe maakt de medewerker de stap naar de nieuwe loontabel?

Een medewerker maakt eerst een stap in ervaringsjaren in het huidige loongebouw. Na toepassing van deze stap wordt hij in het nieuwe loongebouw in dezelfde functieschaal in de naasthogere trede qua bedrag geplaatst. Het zou dus kunnen dat een medewerker op dezelfde trede blijft staan of zelfs naar een trede gaat met minder ervaringsjaren.

Mijn medewerker krijgt per 1 augustus een nieuwe functie en komt daarbij in een andere functiegroep. Welke loontabel dien ik dan toe te passen?

De medewerker die door functiewijziging van schaal verandert, moet het loon ontvangen van de nieuwe loontabel, dus niet die tabel die alleen met 1,03% is verhoogd.

In het verleden was er voor wonen en de juweliers en parfumerieën een zachte knip, is dat nu nog?

Alle branches kennen een zogenoemde harde knip. Verdient een medewerker meer dan het maximum van de voor hem geldende loonschaal dan heeft de medewerker geen recht op de loonsverhoging.

Ik zie dat de medewerker ook ontwikkelingsbudget krijgt in 2021. Dat is toch buiten de looptijd van de cao? Tot wanneer loopt de afspraak over het ontwikkelingsbudget? 

Dit wordt nog verder uitgewerkt in de definitieve cao-tekst. Een dergelijke afspraak kan niet beperkt blijven tot enkel de looptijd van de cao.

Moet ik dit budget uitbetalen aan mijn werknemer?

De uitbetaling van het ontwikkelingsbudget zal plaats vinden aan een nog nader te bepalen uitvoerder.

Geldt de pilot individuele inconveniënte dagen ook voor mij?

Het betreft een pilot waarvoor je je als werkgever aan kan melden, de regeling is dus niet automatisch van toepassing.

Kan ik meedoen aan de pilot individuele inconveniënte dagen?

Neem hiervoor contact op met INretail.

Per 1 januari 2019 maakt de afspraak over extra dagen in verband met leeftijd en dienstverband geen onderdeel meer uit van de cao. Geldt dit voor al mijn medewerkers?

Medewerkers die op grond van de cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 op 31 december 2018 recht op extra dagen hebben in verband met leeftijd of dienstverband, blijven deze dagen behouden.

Extra dagen in verband met leeftijd op grond van Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018

De medewerker met een leeftijd van: 

  • 50 tot 55 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 1/5 van het aantal basisuren per week
  • 55 tot 60 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
  • 60 jaar of ouder heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 3/5 van het aantal basisuren per week

Extra dagen in verband met dienstverband op grond van Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018

De medewerker met een dienstverband van: 

  • 25 tot 40 jaar heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 2/5 van het aantal basisuren per week
  • 40 jaar of meer heeft recht op extra vakantie-uren gelijk aan 4/5 van het aantal basisuren per week

Bij een samenloop geldt voor de medewerker alleen de meest gunstigste regeling.

Wanneer een medewerker op 31 december 2018 dus minimaal de 50-jarige leeftijd heeft bereikt en/of een dienstverband van 25 jaar, heeft de medewerker jaarlijks extra vakantie-uren die hij blijft behouden. Dit recht blijft bevroren. De medewerker ontvangt geen nieuwe extra vakantie-uren. 
Voorbeeld: een medewerker die op 1 januari 2019 50 jaar wordt krijgt geen extra vakantiedagen. Een medewerker die 31 december 2018 50 jaar was blijft het recht op 1/5 van het aantal basisuren per week behouden, maar zal niet meer wanneer hij 55 jaar wordt 1/5 van het aantal basisuren per week aan extra-vakantie-uren erbij krijgen.

Medewerkers die gebruik maken van de regeling aanpassing arbeidsduur in verband met duurzame inzetbaarheid leveren de extra dagen in verband met leeftijd of dienstverband in.

Medewerkers die na 1 januari 2019 in dienst zijn gekomen of op die datum geen recht hebben op extra dagen, zullen geen extra dagen in verband met leeftijd of dienstverband meer ontvangen.

Ik wil met mijn medewerker een 40-urige werkweek afspreken. Hoe doe ik dit?

Bij het afspreken van een 40-urige werkweek moet het loon gebaseerd zijn op 40/38 (voor fashion) en 40/37 (voor wonen) .Daarnaast heeft een medewerker ook naar rato meer verlof. Voor Fashion geldt 192 uur verlof bij 40-urige werkweek. Voor Wonen geldt 200 verlofuren bij een 40-urige werkweek.

Ik zie dat voor e-commercebedrijven de toeslag voor werken tussen 22:00 uur en 24:00 uur niet van toepassing is? Ik heb een e-commerce afdeling, is dat daarvoor ook van toepassing?

Hoe deze bepaling er exact uit gaat zien wordt zorgvuldig verder uitgewerkt in de cao-tekst.

Hoe pas ik de verkoop van extra vakantiedagen toe? 

De medewerker mag in april maximaal 4 bovenwettelijke vakantiedagen van het voorgaande jaar verkopen. Voor parttimers dient het aantal naar rato te worden berekend. De vakantiedagen worden tegen de waarde van het loon inclusief vakantietoeslag en opbouw aan vakantiedagen verkocht.

Voor de berekening hiervan dien je het salaris over de te verkopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,17. Ben je woonondernemer? Dan dien je het salaris over de te verkopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,176. 

Hoe pas ik de koop van extra vakantiedagen toe?

De medewerker heeft recht om in april maximaal vier extra vakantiedagen te kopen. Voor parttimers dient het aantal naar rato te worden berekend. De vakantiedagen worden tegen de waarde van het loon inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen gekocht. Voor de berekening hiervan dien je het salaris over de te kopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,17. Ben je woonondernemer? Dan dien je het salaris over de te kopen vakantiedagen te vermenigvuldigen met 1,176. 

Hou er rekening mee dat in de maand dat de verrekening met het loon plaatsvindt, in ieder geval gemiddeld minimaal het minimumloon over de gewerkte uren wordt uitbetaald. Een oplossing kan zijn om de verrekening plaats te laten vinden in mei wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald, zodat er meer ruimte is voor verrekening . Indien de werknemer in dezelfde kalenderjaar de gekochte dagen niet opneemt, worden de dagen tegen dezelfde waarde voor 31 december uitbetaald. 

Als mijn medewerker al standaard een zaterdag of zondag vrij is in de week mag de medewerker dan nog een niet-inroosterbare zaterdag of zondag aanwijzen 1 keer in de maand?

Nee, de medewerker heeft dan namelijk al standaard een niet-inroosterbare dag op een zaterdag of zondag.

In het onderhandelaarsakkoord zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Per wanneer gaan de wijzigingen van de cao in?

De wijzigingen van de cao gaan in op een nog nader te bepalen moment waarover partijen nog in overleg gaan. De data van enkel de loonsverhogingen zijn wel bekend omdat deze samenvallen met de datum van de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Ik ben een juwelier/parfumerie. Welke loontabel is voor mij van toepassing?

Voor juweliers en parfumerieën is de loontabel voor mode, verf en woninginrichting van toepassing.

Delen