Geen vraag te gek
088 973 06 00

FAQ's nieuwe cao Retail non-food

Er ligt een onderhandelingresultaat voor de nieuwe cao: de cao Retail non-food. We begrijpen dat je vragen hebt over de nieuwe cao. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Staat jouw antwoord er niet tussen? Bel ons gewoon!

 

Mijn medewerker/personeelsvertegenwoordiging/OR stelt vragen over de 1,03% loonstijging. In de beleving is het weinig. Hoe leg ik de afspraken goed uit?

De cao-tekst is definitief en je kan het hier downloaden.

Hoe pas ik de loonsverhoging, en het herstel van differentiatie, toe? 

  • Bestaande medewerkers: per 1 juli worden de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt verhoogd met 1,03%. Op het moment dat een medewerker een ervaringsjaar bereikt gaat de medewerker over naar de nieuwe loontabel.
  • Bestaande medewerkers (jeugdlonen): per 1 juli worden jeugdige medewerkers beloond qua leeftijd conform de loontabel met 1,03% verhoging. Op hun verjaardagsdatum wordt iemand een jaar ouder en gaat hij naar de van toepassing zijnde volgende trede in het nieuwe loongebouw.
  • Nieuwe medewerkers: alle nieuwe medewerkers komen direct in de nieuwe loontabel en niet de loontabel met 1,03% verhoging.

Wat is de datum van overzetten in een nieuwe loontabel? 

Een medewerker wordt in de maand waarin hij zijn ervaringsjaar bereikt, met het salaris dat hij op dat moment heeft, overgezet naar de nieuwe loontabel. De verhoging gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.

Mag ik alle werknemers direct op de nieuwe loontabel inschalen per 1 juli 2018?

Ja dat mag zeker. Een positieve afwijking van de cao en het loongebouw mag altijd.

Hoe maakt de medewerker de stap naar de nieuwe loontabel?

Een medewerker maakt eerst een stap in ervaringsjaren in het huidige loongebouw. Na toepassing van deze stap wordt hij in het nieuwe loongebouw in dezelfde functieschaal in de naasthogere trede qua bedrag geplaatst. Het zou dus kunnen dat een medewerker op dezelfde trede blijft staan of zelfs naar een trede gaat met minder ervaringsjaren.

Mijn medewerker krijgt per 1 augustus een nieuwe functie en komt daarbij in een andere functiegroep. Welke loontabel dien ik dan toe te passen?

De medewerker die door functiewijziging van schaal verandert, moet het loon ontvangen van de nieuwe loontabel, dus niet die tabel die alleen met 1,03% is verhoogd.

In het verleden was er voor wonen en de juweliers en parfumerieën een zachte knip, is dat nu nog?

Alle branches kennen een zogenoemde harde knip. Verdient een medewerker meer dan het maximum van de voor hem geldende loonschaal dan heeft de medewerker geen recht op de loonsverhoging.

Ik zie dat de medewerker ook ontwikkelingsbudget krijgt in 2021. Dat is toch buiten de looptijd van de cao? Tot wanneer loopt de afspraak over het ontwikkelingsbudget? 

Dit wordt nog verder uitgewerkt in de definitieve cao-tekst. Een dergelijke afspraak kan niet beperkt blijven tot enkel de looptijd van de cao.

Moet ik dit budget uitbetalen aan mijn werknemer?

De uitbetaling van het ontwikkelingsbudget zal plaats vinden aan een nog nader te bepalen uitvoerder.

Geldt de pilot individuele inconveniënte dagen ook voor mij?

Het betreft een pilot waarvoor je je als werkgever aan kan melden, de regeling is dus niet automatisch van toepassing.

Kan ik meedoen aan de pilot individuele inconveniënte dagen?

Neem hiervoor contact op met INretail.

Vervallen de seniorendagen ook voor medewerkers die al in dienst zijn en deze krijgen?

Als de medewerker gebruik maakt van de afspraak aanpassing arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid dan vervallen de seniorendagen.
Maakt een medewerker niet gebruik van deze afspraak dan worden de bestaande en reeds toekende seniorendagen bevroren. Dus wat de medewerker heeft dat behoudt hij.
Nieuwe medewerkers hebben geen recht op extra verlofdagen in verband met leeftijd.

Wat gebeurt er met de extra verlofdagen die worden toegekend in verband met de lengte van het dienstverband? 

Bestaande en reeds toekende dagen in verband met de lengte van het dienstverband worden bevroren. Dus wat een medewerker heeft dat behoudt hij mits er geen gebruik wordt gemaakt dan de afspraak aanpassing arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Ik wil met mijn medewerker een 40-urige werkweek afspreken. Hoe doe ik dit?

Bij het afspreken van een 40-urige werkweek moet het loon gebaseerd zijn op 40/38 (voor fashion) en 40/37 (voor wonen) .Daarnaast heeft een medewerker ook naar rato meer verlof. Voor Fashion geldt 192 uur verlof bij 40-urige werkweek. Voor Wonen geldt 200 verlofuren bij een 40-urige werkweek.

Ik zie dat voor e-commercebedrijven de toeslag voor werken tussen 22:00 uur en 24:00 uur niet van toepassing is? Ik heb een e-commerce afdeling, is dat daarvoor ook van toepassing?

Hoe deze bepaling er exact uit gaat zien wordt zorgvuldig verder uitgewerkt in de cao-tekst.

Hoe pas ik de verkoop van extra vakantiedagen toe? 

Een medewerker mag zijn opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen van de voorgaande jaren verkopen. Een suggestie is om jaarlijks te inventariseren bij je medewerkers als je het vanwege de salarisadministratie het moment wilt structureren.

Hoe pas ik de koop van extra vakantiedagen toe? Is dit voor parttime naar rato?

Medewerkers mogen 4 vakantiedagen per jaar kopen. Het salaris van de medewerker mag daardoor echter niet onder het wettelijk minimumloon komen. Voor parttimers geldt dat deze 4 dagen naar rato zullen zijn.

Wat voor vervaltermijn hebben deze extra dagen?

De extra verlofdagen zijn bovenwettelijke dagen en kennen daardoor een vervaltermijn van 5 jaar. Onze verwachting is echter dat een medewerker ze alleen zal kopen op het moment dat hij ze ook nodig heeft.

Als mijn medewerker al standaard een zaterdag of zondag vrij is in de week mag de medewerker dan nog een niet-inroosterbare zaterdag of zondag aanwijzen 1 keer in de maand?

Nee, de medewerker heeft dan namelijk al standaard een niet-inroosterbare dag op een zaterdag of zondag.

In het onderhandelaarsakkoord zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Per wanneer gaan de wijzigingen van de cao in?

De wijzigingen van de cao gaan in op een nog nader te bepalen moment waarover partijen nog in overleg gaan. De data van enkel de loonsverhogingen zijn wel bekend omdat deze samenvallen met de datum van de verhoging van het wettelijk minimumloon.

Ik ben een juwelier/parfumerie. Welke loontabel is voor mij van toepassing?

Voor juweliers en parfumerieën is de loontabel voor mode, verf en woninginrichting van toepassing.

Delen