Wetswijziging

Wetswijzigingen 2021

7 januari 2021

Hier vind je een overzicht van alle wetswijzigingen die in 2021 ingaan. Van transitie- en reiskostenvergoeding tot het aanbod vaste arbeidsomvang.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het verplicht om medewerkers met oproepcontracten na 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang met vast loon. Dit mag ook een bandbreedtecontract zijn, zoals de cao die kent. Dit aanbod moet uiterlijk in de 13e maand gedaan worden. Na inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is gebleken dat de uitvoering vraagtekens opriep voor wat betreft de ingangsdatum van de eventuele wijziging.

De wetgever heeft dit nu aangepast. Nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd heeft de werkgever één maand de tijd om een aanbod te doen voor tenminste het gemiddeld aantal gewerkte uren, vervolgens heeft de werknemer één maand de tijd om dit aanbod te accepteren of te weigeren. De nieuwe arbeidsomvang zal dus ingaan op uiterlijk de eerste dag van de 15e maand van de arbeidsovereenkomst. De wetgever heeft hiermee een uiterste termijn voorgeschreven, mocht het aanbod eerder dan 2 maanden geaccepteerd worden dan kan die datum gebruikt worden. Deze wijziging gaat op 1 juli 2021 in.

Transitievergoeding

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is ook de compensatie transitievergoeding voor ontslag na langdurige ziekte opgenomen, deze is per 1 april 2020 ingegaan. Hier is per 1 januari 2021 een compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging voor het MKB aan toegevoegd. Deze nieuwe regeling ziet op bedrijfsbeëindiging bij pensionering of overlijden van de werkgever. Hier wordt bedrijfsbeëindiging bij ziekte nog aan toegevoegd, maar die ingangsdatum is nog onbekend. Meer over de compensatie lees je hier.

Voorkomen faillissement

Per 1 januari 2021 is ook de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden, deze wet heeft als doel faillissementen te voorkomen. Indien de onderneming in de financiële problemen komt, kun je de schuldeisers per 1 januari een akkoord aanbieden om de schulden van je bedrijf te herstructureren. Als de rechter dit akkoord goedkeurt, zitten de schuldeisers (misschien tegen hun wil) aan dit akkoord vast en zullen zij genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden. Hierover snel uitgebreid meer informatie van ons.

Wijzigingen voor ZZP’ers

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2021 naar €6.670 euro. Onderaan de streep gaan de meeste zzp’ers er niets tot nauwelijks iets op achteruit, de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting stijgen komend jaar om de lagere zelfstandigenaftrek te compenseren.

Reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van Nederland sinds afgelopen maart thuis werkt, zo ook wellicht jouw kantoorpersoneel. Dit zorgde voor een sterke afname van het aantal reisbewegingen op de weg en het openbaar vervoer. Veel werkgevers moesten beslissen wat zij gingen doen met de OV-abonnementen en vaste reiskostenvergoedingen van hun werknemers.

Situatie 2020
Bij het verstrekken van een vaste reiskostenvergoeding gelden enkele fiscale regels. Fiscaal gezien wordt het aantal werkdagen vastgesteld op 214 dagen per kalenderjaar. Als een werknemer met een vijfdaagse werkweek op tenminste 128 dagen (60% van 214) naar een vaste arbeidsplaats reist mag hem/haar een onbelaste vergoeding van 19 cent per kilometer worden verstrekt als ware deze persoon 214 dagen naar deze plek reist. De Belastingdienst stelt hier wel als voorwaarde dat je moet kunnen aantonen dat er minimaal op 60% van die dagen voor werk door jouw werknemer zijn gereisd. De overheid heeft voor 2020 besloten dat de reiskostenvergoedingen in 2020 hetzelfde mochten blijven zonder verder fiscale gevolgen. De 60% grens zal veel van jouw kantoorpersoneel wellicht niet hebben gehaald, maar dit had voor 2020 dus geen consequenties. Thuiswerkdagen mochten als reisdagen worden beschouwd. Belangrijk hiervoor was wel dat de vaste reiskostenvergoeding al voor het uitbreken van de crisis (13 maart 2020) aan de werknemer werd verstrekt.

Situatie per 1 januari 2021

De coulante omgang met het aantal reisdagen zal voor 2021 niet meer gelden. Je zult dus mogelijk op zoek moeten gaan naar een nieuwe invulling van jouw vergoedingenbeleid. Gezien de ontwikkeling van het coronavirus is het zeer aannemelijk dat jouw kantoorpersoneel nog veelvuldig zal moeten thuiswerken. De 60% zal dus naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar niet worden gehaald. Er zijn grofweg 3 opties beschikbaar.

  • Optie 1: aansluitende bij de oude regeling waarbij je dus vanuit gaat dat jouw personeel de 60% gaat halen. Voor jouw verkooppersoneel zal dit waarschijnlijk geen probleem zijn, maar voor jouw eventuele kantoorpersoneel kan dit anders liggen. Goed om hier aandacht aan te besteden. Er kunnen namelijk naheffingen komen indien jouw werknemer deze grens niet haalt.
  • Optie 2: bij deze optie wordt het aantal reisdagen van werknemers van te voren vastgesteld en met hen afgesproken. Deze optie is niet ideaal omdat het lastig is in te schatten hoeveel dagen dit in 2021 zullen worden. Daarnaast is het administratief best complex wat in veel gevallen niet opweegt tegen de kostenbesparing die dit met zich mee kan brengen.
  • Optie 3: Tot slot heb je de mogelijkheid om alleen de daadwerkelijk reizen of ritten te vergoeden. Voordeel hierbij is dat je de belemmering van het aantal reisdagen die optie 1 en 2 met zich meebrengen, kan loslaten.

Om een juiste keuze te maken moet je een voorspelling maken van het reisgedrag van jouw personeel voor 2021. Voor het verkooppersoneel zal er naar alle waarschijnlijkheid weinig veranderen omdat deze nog gewoon reizen naar hun werkplaats. Voor jouw eventuele kantoorpersoneel, dat mogelijk veelvuldig thuiswerkt, is het goed dit in kaart te brengen en een keuze te maken.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.