Prinsjesdag en de retail 2020

7 december 2020

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet haar plannen voor het komende jaar. INretail heeft een analyse gemaakt van de plannen en de belangrijkste wijzigingen voor de retail op een rijtje gezet. Een belangrijk gemis in de plannen is het maatwerk dat de sector nodig heeft. De retail zit in de haarvaten van onze lokale en landelijke economie.

We blikken desondanks vooruit. Samen met de overheid willen we snel kansen pakken. Daarom presenteerden we op Prinsjesdag ook onze aandachtspunten voor de verkiezingen in maart 2021.

Derde corona steunpakket

De NOW-regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Tot 1 januari 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies aanspraak maken (net zoals bij NOW I en NOW II). Vanaf januari 2021 moet je minimaal 30% minder omzet draaien om NOW te kunnen ontvangen. De maximale vergoeding wordt afgebouwd naar 80% per 1 oktober, naar 70% op 1 januari en 60% op 1 april.

De tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL), is met aangepaste voorwaarden verlengd met 9 maanden tot eind juni 2021. De maximale vergoeding wordt verhoogd naar € 90.000,-. Wel wordt de grens voor omzetverlies verhoogd. Die is vanaf 1 oktober nog de huidige 30% omzetverlies. Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Vanaf 1 januari 2021 is de omzetdervingsgrens 40%. En voor de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt de grens op 45% gesteld.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd tot 1 juli 2021.

Ondernemers die uitstel van belastingbetaling hebben gehad, krijgen vanaf 1 januari 2021 een betalingsregeling voor de ontstane belastingschuld van 24 maanden. Dit betekent dus dat zij het terugbetalen van hun belastingschuld uit kunnen smeren over een periode van twee jaar. De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 op 0,01 procent staan. Vanaf 1 januari 2022 geldt een invorderingsrente van 4 procent. Versneld aflossen is mogelijk. Voor bedrijven waar afbetaling in twee jaar niet lukt, zal de Belastingdienst zoeken naar maatwerkoplossingen, zoals langer uitstel.  

De kredietregeling BMKB-C loopt door tot 1 april 2021. De GO-regeling en het Klein Krediet Corona(KKC) eindigen per 31 december 2020.

Voor een zogenoemde Time Out Arrangement (TOA) zoekt de overheid naar mogelijkheden om ondernemers in zwaar weer te ondersteunen in het vinden van oplossingen om een faillissement te voorkomen.

Fiscale wijzigingen

Fiscale Coronareserve vennootschapsbelasting

Ondernemers mogen een verlies over 2020 verrekenen met de winst over 2019 (carry back). Maar dat kan pas nadat aangifte is gedaan over 2020. Ook moet je al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat het verlies verrekenen pas echt kan en liquiditeitsproblemen kunnen het gevolg zijn. Daarom mag het verwachte verlies over 2020, als het verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 worden afgetrokken door een zogenoemde coronareserve te vormen.

Belastingvrijstelling TOGS en TVL

De steun die ondernemers ontvangen op basis van de TOGS en de TVL horen volgens de huidige fiscale bepalingen bij de winst. Het kabinet wil echter beide tegemoetkomingen vrijstellen van belastingheffing en heeft een wetsvoorstel hiervoor ingediend.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De regering wil de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verder verkleinen. Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek in stappen te verlagen en de arbeidskorting te verhogen. Vanaf volgend jaar wordt de zelfstandigenaftrek in jaarlijkse stappen verlaagd tot € 3.240 in 2036. Dit was oorspronkelijk € 5.000 in 2028. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan (arbeidskorting en wijziging inkomstenbelasting; zie het kopje ‘inkomens huishoudens’). 

(Tijdelijke) verruiming werkkostenregeling (WKR)

De gerichte vrijstelling voor scholingskosten wordt verruimd. Doel is dat een werkgever voortaan geen loonheffing meer hoeft te betalen voor scholingskosten gemaakt voor een ex-werknemer. Dit is belangrijk, omdat steeds meer sectoren een ontwikkelbudget invoeren in de cao. Ook de cao retail non-food kent een individueel ontwikkelbudget (IOB). Werknemers kunnen opgebouwde rechten ook na einde dienstverband gebruiken. Door de verruiming valt dit straks ook onder de WKR.

Tegelijkertijd wordt de vrije ruimte in de WKR iets soberder om die verruiming te financieren. Tot een loonsom van € 400.000,- blijft een percentage van 1,7% gelden, maar het percentage van 1,2% vanaf € 400.000,- wordt verlaagd naar 1,18%. Als voorbeeld: bij een loonsom van € 750.000 scheelt dit een bedrag van € 420,-.

Eerder dit jaar werd als onderdeel van de corona noodmaatregelen het percentage van 1,7% verhoogd naar 3% voor de eerste € 400.000,-. Dit was een tijdelijke verhoging voor het jaar 2020 en wordt nu wettelijk vastgelegd.

Inkomens huishoudens

De vermogensrendementsheffing (box 3) word aangepast. Het heffingvrije vermogen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van € 30.846 naar € 50.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen met ingang van 2021 verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. Door deze wijziging neemt het aantal belastingplichtigen af met bijna 1 miljoen.

Met wijzigingen in de arbeidskorting, de algemene heffingskorting, de verhoging van de ouderenkorting en verdere verlaging van het basistarief inkomstenbelasting investeert het kabinet € 1 miljard euro in lastenverlichting voor huishoudens in 2021. Hopelijk stimuleert het consumenten om extra te besteden. 

Aanpassing overdrachtsbelasting

Voor starters op de woningmarkt wordt de overdrachtsbelasting verlaagd naar 2%. Vanaf 2021 betalen huizenkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Dit is positief, omdat beweging op de woningmarkt ook leidt tot extra bestedingen in bijvoorbeeld de woondetailhandel. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen, zoals winkelpanden, stijgt echter van 6% naar 8%. Dit zal mogelijk een effect hebben op de huurprijzen van winkelvastgoed die door deze wijziging kunnen stijgen. 

Vennootschapsbelasting 

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting gaat niet door, waardoor dit tarief op 25% blijft. De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Dit betekent een positieve ontwikkeling voor met name mkb-bedrijven.

Om ook grote ondernemingen tegemoet te komen, wordt een nieuwe investeringskorting geïntroduceerd vanaf 2021: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. Dit is een tijdelijke korting in 2021. Details van de regeling worden nog verder uitgewerkt.

Arbeidszaken en onderwijs 

Jeugdwerkloosheid en BBL

In het kader van het voorkomen van jeugdwerkloosheid zal de pot van de subsidieregeling praktijkleren in 2021 zonodig bijgevuld worden voor MBO- studenten die na het volgen van een studie met slechte kansen op de arbeidsmarkt, alsnog een BBL-traject in een kansrijkere studierichting willen volgen. Het kabinet wil werkloze jongeren intensief begeleiden naar vervolgonderwijs of werk. Daar trekt het 350 miljoen euro voor uit tot en met 2024.

Actieplan stage- en leerwerkplaatsen

Ook in 2021 wordt er 15 miljoen euro geïnvesteerd in een offensief voor behoud van stage en leerwerkplaatsen. 

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Het kabinet investeert 10,6 miljoen euro in 2021 in LLO. Dat wordt besteed aan een landelijk digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden, flexibilisering van het MBO en ondersteuning van maatregelen in het kader van laaggeletterdheid.

Loondoorbetaling bij ziekte

Veel mkb’ers kunnen verplichtingen rondom een zieke medewerker bijna niet bijbenen en hebben weinig ervaring met het begeleiden van dit traject. Het gevolg hiervan is dat er angst heerst om medewerkers in vaste dienst te nemen. Met werkgevers en verzekeraars is daarom afgesproken dat er per 1 januari 2020 een verzekering komt die de financiële risico’s van kleine werkgevers zal dekken. Het doel: betaalbaar geholpen worden bij de verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee het langdurig verzuim van medewerkers kan worden beperkt. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een compensatie voor de kosten van het tweede ziektejaar. Die zal in 2022 starten.

INretail biedt aan haar leden een voordelige verzuim-ontzorg-verzekering. Meer informatie? Neemt contact op met de INretail verzekeringsdienst via 010 288 44 85 of info@inretailverzekeringsdienst.nl

Verzuim door Corona 

Als gevolg van de Coronacrisis neemt het verzuim bij bedrijven toe. Dat is vaak geen ziekteverzuim, want mensen zouden gewoon kunnen werken, maar mogen dat niet buitenshuis omdat er sprake is van milde verkoudheidsklachten, zieke huisgenoten of omdat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is met het Coronavirus. Werkgevers moeten in deze gevallen wel het loon doorbetalen. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er een financiële compensatie voor ondernemers moet komen voor deze kosten (en zetten in op zo snel en goed mogelijk testen). INretail sluit zich aan bij deze oproep.

Duurzaamheid en IMVO

Beleidsprogramma textiel

INretail en MODINT trekken samen met andere partners in de textielketen op om deze circulair te maken. In de plannen van het ministerie voor I&W is hier aandacht voor. Zo wordt gewerkt aan een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarvoor de kaders in 2021 bekend zullen zijn. 

Zero-emissie logistiek

Het beleid om in 30 tot 40 steden in Nederland zero-emissie stadslogistiek in te voeren zet de overheid door. Vanwege de forse klap van corona voor het bedrijfsleven wil de overheid kijken wat zij kan doen om zo goed mogelijk op koers te blijven van het Klimaatakkoord, maar tegelijkertijd rekenschap te geven aan de financiële positie van bedrijven. 

IMVO-convenanten

De overheid evalueert op dit moment haar aanpak via zogenoemde IMVO-convenanten die gericht zijn op het verduurzamen van handelsketens. INretail heeft samen met partners het convenant Duurzame Kleding en Textiel en bespreekt nu met deelnemende leden hoe dit convenant wordt voortgezet na de zomer van 2021. 

Verpakkingen en plastic

Op 1 juli 2021 treedt in Nederland het Europese besluit in werking die eisen stelt aan kunststof producten voor eenmalig gebruik. Daarnaast wil het kabinet afspraken maken met de e-commerce sector over het verduurzamen van verpakkingen en onderzoek doen hoe vernietiging van retourgoederen kan worden voorkomen. 

Overige onderwerpen

Preventieakkoord – blurring 

Het beleid van de landelijke overheid blijft gericht op normverandering, waarbij géén alcohol drinken de norm is. Dit vloeit voort uit het zogenoemde preventieakkoord. INretail volgt dit op de voet voor wat betreft blurring. De mogelijkheden om bijvoorbeeld horeca en retail te vermengen in één concept moet makkelijker worden. Een wetsvoorstel hiervoor van de VVD wordt later in 2020 behandeld door de Tweede Kamer.

Omzetten van leegstaande winkels naar woningen

De landelijke overheid heeft eerder de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie in het leven geroepen om te helpen met de voorfinanciering van het ombouwen van binnenstedelijk vastgoed naar woningen. In 2021 wordt hiervoor eenmalig € 20 miljoen extra ter beschikking gesteld, waarmee er in 2021 € 58 miljoen beschikbaar is.

Investeren in aanpak van cybercrime

De coronacrisis heeft een effect op criminaliteitsvormen: inbraken, zakkenrollen en andere vormen van traditionele criminaliteit daalden tijdelijk, terwijl bijvoorbeeld cybercrime en fraude via internet in omvang groeien. Het kabinet trekt voor de bestrijding €10 miljoen extra uit in 2021. INretail blijft aandacht vragen voor de grote kosten van criminaliteit die voor de Nederlandse retail tot wel € 1,5 miljard aan schade leidt.

Platforms

In 2021 zal er extra aandacht zijn voor platforms. Zij worden verantwoordelijk gesteld voor het naleven van de rechten van consumenten die via platforms aankopen doen. Zo krijgen consumenten, zowel in de winkel als online, een goede bescherming en wordt een gelijker speelveld gecreëerd. Daarnaast wordt er in 2021 een onderzoek naar de omvang van de digitale platformeconomie in Nederland uitgevoerd. 

Consumentenagenda 

Komend jaar zal onder meer in het teken staan van de modernisering van consumentenbescherming, door invoering en omzetting van Europese regelgeving. Het gaat om de omzetting van de Europese Richtlijn modernisering consumentenbescherming in nationale wetgeving. Ook staan de implementatiewet Richtlijn verkoop van goederen, de Richtlijn levering van digitale inhoud en de herziening van de Europese E-Commerce richtlijn op de agenda. 

Begrotingsposten 2021

Hieronder de belangrijkste premies voor 2021. 

*De premie voor het Sociaal Fonds is sinds 2020 gestegen met 0,05%. Dat is een werknemersbijdrage en onderdeel van het cao-akkoord dat medio 2018 werd gesloten. Bij ondernemingen die meer dan € 3.460.000,- (2021) verlonen, blijft de premie over het meerdere 0,15%. De stijging van 0,05% mag worden ingehouden op het loon van de medewerker.

Premiepercentage20202021
AOW (Algemene Ouderdomswet)17,9017,90
ANW (Algemene nabestaandenwet)0,100,10
Wlz (wet langdurige zorg)9,659,65
Werkgever heffing Zvw (Zorgverzekeringswet) 6,70 7,00
Awf – laag2,942,70
Awf – hoog7,947,70
Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds) 
incl. 0,50 uniforme opslag kinderopvang 
7,277,53
Sociaal fonds0,20 0,20*
ZW-flex sector 170,480,52
WGA sector 170,830,86
ZW-flex sector 190,670,61
WGA sector 19 0,921,30
Pensioenpremie pensioenfonds detailhandel22,50 24,75

Advies nodig?

Heb je een vraag over de wijzigingen die voor de retail van belang zijn? Of een vraag naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Jeroen van Dijken

Jeroen van Dijken

Directeur Belang & Beleid

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.