Vakantietoeslag: zo zit het

22 april 2024

Vakantietoeslag, ook wel bekend als vakantiegeld, is een extra vergoeding die werknemers bovenop hun reguliere salaris ontvangen. Het doel hiervan is om de werknemers financieel te ondersteunen tijdens de vakantieperiode. Het uitbetalen van het vakantiegeld is opgenomen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Je bent verplicht om dit jaarlijks uit te keren. Doe je dat niet, dan zal een werknemer een procedure kunnen starten waarbij je veroordeeld wordt om het vakantiegeld te betalen al dan niet met een boete (verhoging) en of wettelijke rente. Ook kun je een boete of een dwangsom krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoe wordt het vakantiegeld berekend?
Werknemers hebben recht op minimaal 8% vakantiegeld over het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Het vakantiegeld moet ook worden betaald over de volgende loonbestandsdelen:

  • Overwerk
  • Diplomatoeslag
  • De provisie die verband houdt met individuele prestaties
  • Vaste toeslagen, hieronder valt ook de toeslag voor het werken op bepaalde uren, als de werknemer vast op deze uren werkt.
  • Uitbetaalde vakantiedagen

Het vakantiegeld wordt naar rato berekend voor werknemers die niet het volledige jaar hebben gewerkt. Werknemers die bijvoorbeeld halverwege het jaar in dienst zijn getreden hebben recht op een proportioneel deel van de vakantietoeslag op basis van het aantal maanden dat ze hebben gewerkt.

Let op, ook een zieke werknemer bouwt vakantiegeld op. Voor zieke werknemers moet je vakantiegeld opbouwen voor het deel van het loon dat je moet doorbetalen.

Uitbetaling van de vakantietoeslag
Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. In overleg met de ondernemingsraad kan de werkgever een ander toeslagjaar overeenkomen.

In veel gevallen wordt de vakantietoeslag samen met het salaris van de maand mei uitgekeerd. De werknemer moet uiterlijk in de maand juni de vakantietoeslag over het in het vakantietoeslag-jaar feitelijk genoten loon ontvangen.

Vakantiegeld bij oproepkrachten
Met een 0-urencontract heeft een werknemer ook recht op vakantietoeslag. Je betaalt het vakantiegeld uit over de daadwerkelijk gewerkte uren.

Oproepkrachten kunnen ook een all-in loon hebben. Dit is een salaris waarbij de opbouw van de vakantiedagen en het vakantiegeld per maand direct wordt uitbetaald en niet in één keer in mei. Het is dan wel raadzaam om de uitbetaling van deze toeslag afzonderlijk op de loonspecificatie te vermelden.

Wat als je te weinig vakantiegeld hebt uitbetaald?
Een werknemer kan het vakantiegeld nog voor een periode van vijf jaar opeisen, verhoogd met de wettelijke verhoging (tot 50%  van het openstaande bedrag), de wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke kosten. In geval van een procedure kan deze ook de procedurekosten vorderen. Als je van de Nederlandse Arbeidsinspectie bericht hebt gehad dat je een werknemer te weinig vakantiegeld heeft betaald, moet je binnen vier weken alsnog het vakantiegeld uitbetalen.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.