Sena toeslag Amerikaanse muziek

Akkoord over toeslag op Sena-tarief voor Amerikaanse muziek

4 augustus 2021

Het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar een uitspraak gedaan over naburige rechten die heeft geleid tot een wetswijziging in Nederland per 1 januari 2021. Deze uitspraak en wetswijziging betekenen volgens Sena dat voor gebruik van muziek afkomstig uit de zogenaamde ‘niet-Rome’ landen, waarbij het in de praktijk met name om Amerika gaat, vanaf 2021 moet worden betaald. Voorheen werden aan rechthebbenden uit deze landen geen vergoedingen uitbetaald en vonden daarvoor dus ook geen inningen plaats door Sena. 

Tijdelijke oplossing

Over de gevolgen van deze wetswijziging en de juridische gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof verschillen Sena en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht (CAR) van VNO-NCW en MKB-Nederland, van mening. Juridisch is het behoorlijk ingewikkeld; er zijn veel internationale verdragen en er is veel wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. Beiden partijen weten op voorhand dat een juridische procedure erg lang gaat duren, heel veel geld gaat kosten en dat bovendien de uitkomst onzeker is. Dat is voor niemand een aantrekkelijk perspectief. Daarom zijn de CAR en Sena met elkaar in gesprek gegaan om te kijken of zij in overleg tot een (tijdelijke) oplossing kunnen komen.

Akkoord voor 2021 en 2022

Bovenstaande partijen hebben een akkoord gesloten voor 2021 en 2022. Samengevat komt het er op neer dat is besloten de pijn van de gevolgen van de uitspraak te delen, rekening houdend met de belangen van zowel muziekgebruikers (ondernemers) als de Sena rechthebbenden. Ook is hierbij gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor beiden partijen. Het akkoord is voorgelegd aan de besturen van VNO-NCW en MKB-Nederland en door beide besturen goedgekeurd. Al kan dit akkoord de deelnemers aan de CAR en/of de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland niet juridisch binden, door het merendeel van de aangesloten brancheverenigingen is dit convenant onderschreven.

Slechte timing

We beseffen dat een toeslag op het Sena-tarief uitermate slecht uitkomt. Zeker op dit moment, nu veel retailondernemers de gevolgen van coronamaatregelen nog niet te boven zijn. Maar onder de gegeven omstandigheden en met alle onzekerheden over procedures, is het naar onze mening het minst slechte scenario.

Wat is er afgesproken?

  • Op de geldende Sena-tarieven geldt vanaf 1 januari 2021 een toeslag van 12,5% 
  • Over 2022 geldt opnieuw een toeslag van 12,5%, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag geldt van 26,6% ten opzichte van de geldende tarieven.
  • Als de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal de toeslag direct vervallen. Ook als onherroepelijk vast komt te staan dat er geen grondslag is voor de toeslagen op de tarieven, zal de toeslag vervallen.

Actief lobby steunen 

Zowel VNO-NCW en MKB-Nederland als Sena zullen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie steunen om de wetgeving aan te passen zodat er niet meer hoeft te worden betaald voor muziek afkomstig uit de ‘niet-Rome’ landen. Deze landen incasseren namelijk ook niet voor hun gebruik van het zogenoemde ‘Rome-repertoire’. 

Eline Kunnen

Eline Kunnen

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.