Klantrapportage

Lage en hoge WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 is er sprake van een lage WW-premie en een hoge WW-premie afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en of er aan bepaalde vereisten is voldaan. Hieronder is een schema opgenomen om te bepalen welke WW-premie van toepassing is.

Welke WW-premie?

Hieruit volgt dat de lage WW-premie verschuldigd is als er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, voor onbepaalde duur, welke geen oproepovereenkomst is. De lage WW-premie is 2,64% (2024).

De hoge WW-premie is verschuldigd als de medewerker voor bepaalde duur in dienst is of als er sprake is van een oproepovereenkomst (zoals een nul-uren of min-max contract). De hoge WW-premie is 7,64% (2024).

Oproepovereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst:

 • Wanneer de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand;
 • Wanneer de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een jaar waarbij het loon gelijkmatig over het jaar is gespreid (jaarurennorm); of
 • Wanneer de werknemer op grond van artikel 7:628 lid 5 of artikel 7:691 lid 7 BW (uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht) geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Bandbreedte

De bandbreedtebepaling in de cao Retail non-food is per 1 januari 2020 gewijzigd. Als er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het loon gelijkmatig is gespreid over het jaar dan is de lage WW-premie van toepassing. Daar kan sprake van zijn wanneer je werkt met de bandbreedte. Hoe dat werkt lichten we toe:

 • Is er gekozen voor betaling van het loon aan de hand van het gewerkt aantal uren; dan is de hoge WW-premie van toepassing. De arbeidsovereenkomst wordt dan gezien als oproepovereenkomst omdat het loon niet gelijkmatig over het jaar is gespreid. Mocht je dit willen wijzigen dan dien je overeen te komen met de werknemer dat het loon elke betalingsperiode gelijk zal zijn gebaseerd op het aantal contracturen.
 • Is er gekozen voor een gelijkmatig maandloon en werk je daarbij met plus- en min uren dan is de lage WW-premie van toepassing. Uiteraard mits er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Meer gewerkte uren mogen hierbij ook tussentijds worden uitbetaald. Let hierbij wel op dat het niet is toegestaan om de uitbetaalde uren later in het jaar te verrekenen met uren die dan minder worden

Herzien: 30% regel

In het kort: medewerkers waarvoor de lage WW-premie geldt mogen in een kalenderjaar niet meer dan 30% aan uren extra verloond krijgen. Is dat wel het geval, dan geldt voor het hele jaar de hoge WW-premie. Onder het kopje bijzondere situaties kan je een aantal tips vinden om dit te voorkomen, zoals een tijdelijke uitbreiding van het aantal contracturen. Deze regel geldt niet als de overeengekomen arbeidsduur 35 uur of meer is of als een van de uitzonderingen zoals hieronder benoemd van toepassing is. Per 1 januari 2025 wijzigt de uitzondering: dan geldt de regel niet als de overeengekomen arbeidsduur 30 uur of meer is.

Deze regel moet overigens niet verward worden met de 30% afwijkingsmogelijkheid uit de bandbreedte. Deze bepaling voorziet namelijk in een flexibele inzet van medewerkers.

Herzien: proeftijdontslag

Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarvoor de lage WW-premie van toepassing is, met proeftijd en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd binnen de proeftijd dan is de hoge WW-premie verschuldigd. De reden van beëindiging is hiervoor niet relevant.

Uitzonderingen lage WW-premie

 • Wanneer een werkgever met een BBL-leerling een praktijkovereenkomst sluit en die voorziet van dagtekening en in de administratie opneemt, dan mag de werkgever de lage WW-premie betalen als de werkgever ook een arbeidsovereenkomst met de BBL-leerling heeft.
 • De werkgever betaalt de lage WW-premie indien een arbeidsovereenkomst is gesloten met een werknemer jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond heeft gekregen. Het is hierbij niet van belang of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten of dat het een oproepovereenkomst betreft. De situatie kan zich voordoen dat de werkgever het ene aangiftetijdvak de lage WW-premie en het andere aangiftetijdvak de hoge WW-premie – namelijk waarin meer dan 48 of 52 uren verloond zijn – moet betalen voor een jongere onder de 21 jaar.
 • De werkgever betaalt over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) de lage WW-premie.

Bijzondere situaties

Het komt vaak voor dat je een werknemer tijdelijk extra wilt laten werken. Bijvoorbeeld om een zwangerschapsverlof, ziektesituatie of vakantie op te vangen.

Het standpunt voor wat betreft toepassing van de hoge WW-premie is gewijzigd. Voor een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren geldt de lage WW-premie als het gaat om hetzelfde werk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. In dat geval kan voor 2020, 2021 en 2022 ook de lage AWf-premie gelden. Hierdoor kan je misschien premie AWf terugkrijgen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.

De Rijksoverheid heeft een kennisdocument beschikbaar gesteld met uitgebreide uitleg en toelichting.

Schriftelijkheidsvereiste

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan is de hoge WW-premie verschuldigd. Een eenzijdige brief waarmee de arbeidsovereenkomst is verlengd voldoet daar niet aan.

De voorwaarden voor een addendum op basis waarvan de lage WW-premie is verschuldigd zijn als volgt:

 • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
 • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is; en
 • De werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Administratieve verplichtingen

De werkgever is verplicht om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en in de loonaangifte met een indicatie Ja/Nee aan te geven of er hiervan sprake is. Via het digitaal verzekeringsbericht van UWV kan de werknemer controleren of de aard van het contract juist in de loonaangifte is opgenomen.

Advies nodig?

Heb jij een vraag (over de toepassing van) WW-premies? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.