Preventiemedewerker

Volgens de Arbowetgeving dient elk bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen. Maar wat zijn precies de taken van deze preventiemedewerker?

Takenpakket

Het takenpakket van deze preventiemedewerker begint bijvoorbeeld al bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (individueel of in samenwerking met een deskundige). Daarnaast moet hij of zij adviseren over de maatregelen die genomen moeten worden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en is hij ook direct verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van dit beleid.

Concreet kent de preventiemedewerker drie wettelijke taken:

 1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van de RI&E. De werkgever krijgt door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. De preventiemedewerker werkt ook mee aan het plan van aanpak.
 2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.
 3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen
  Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, zodat hij er dagelijks te vinden is. Met zijn ervaring op de werkvloer levert de preventiemedewerker een actieve bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te beperken. Praktische voorbeelden van beoogde risico’s zijn bijvoorbeeld blijvende gehoorschade, risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van (blijvende) rugklachten door tillen. Ook vervult de preventiemedewerker een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en let hij er op dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s. De preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik.

Het takenpakket van de preventiemedewerker kan ook worden uitgebreid met enkele andere taken. Bijvoorbeeld:

 • Het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon
 • Bijhouden/registeren van bedrijfsongevallen.
 • Organiseren van de samenwerking met de BHV-organisatie.
 • Geven van voorlichting aan collega’s over preventie en veilig werken.

Preventiemedewerker

Dit mag iedereen binnen de organisatie zijn, mits hij of zij over voldoende deskundigheid omtrent de verantwoordelijkheden beschikt. Wanneer er maximaal 25 medewerkers werkzaam zijn dan mag je als ondernemer ook zelf deze rol vervullen. Wordt een van de medewerkers als preventiemedewerker aangewezen? Dan moet hij of zij voldoende tijd krijgen om de taken uit te voeren. Wanneer er in de onderneming een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, dan moet het medezeggenschapsorgaan instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over de rol en taken van een preventiemedewerker? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Robin Spies

Robin Spies

RI&E adviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.