Wetswijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Uurlonen per 1-1-2024

De nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 januari zijn bekend gemaakt. Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon met 3,75% geïndexeerd. Hiermee komt het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 uit op:

Leeftijd:Per uur:
21 jaar en ouder€ 13,27
20 jaar€ 10,62
19 jaar€ 7,96
18 jaar€ 6,64
17 jaar€ 5,24
16 jaar€ 4,58
15 jaar€ 3,98
Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024).

Per 1 januari 2024 publiceert de Rijksoverheid alleen nog maar een wettelijk minimumloon per uur. De Wet minimumloon wijzigt per die datum namelijk en vanaf dat moment kent Nederland een wettelijk minimum uurloon, waar dit voorheen een wettelijk minimum maandloon was waar de uurlonen van afgeleid waren.

Het wettelijk minimum uurloon per 1 januari 2024 is afgeleid van een werkweek van 36 uur. Voor de branches onder de cao Retail Non-Food betekent de invoering van een minimumuurloon een extra verhoging van 5,6% voor mode, schoenen, sport, juweliers, parfumerieën, tabaks- en gemakswinkels en Tuincentra en 2,7% voor de woonbranche. De aanpassing naar een wettelijk uurloon heeft geen invloed op de werkweek, deze zal dan ook volgens cao blijven bestaan als 38 of 37 uur per week.

Ter illustratie:

36 uur per week37 uur per week38 uur per week
WML per uur 1 juli 202312,7912,4412,12
Na wetswijziging 1 januari 2024 + indexatie van 3,75%13,2712,44 13,2712,12 13,27

Minimumloon per uur Retail Non-Food

Per 1 januari 2024 is de wet ten aanzien van het minimumloon gewijzigd. Vanaf dat moment moet de werkgever garanderen dat werknemers in ieder geval per uur het wettelijk minimumloon betaald krijgen.

Veel salarispakketten en salarisverwerkers gaan hierbij uit van een vast maandsalaris. In onze cao is dat maandsalaris gebaseerd op een omrekening naar 38 uur of 37 uur (voor de woonbranche) per week. Deze berekening gaat uit van 260 werkbare dagen en komt neer op 167,67 uur per maand of 160,33 uur per maand (voor de woonbranche).

Tot het jaar 2024 was dit geen probleem omdat het uitgangspunt voor het wettelijk minimumloon was gebaseerd op een maandloon, waarbij het uurloon een afgeleide was. Omdat de cao uitgaat van een vast aantal uren per maand in een kalenderjaar, maar voor de wet er voortaan uit moet worden gegaan van het feitelijk aantal uren of dagen per jaar, kan het zijn dat het loon daardoor lager uitkomt dan het loon dat op basis van de wet is verschuldigd. Zeker nu het jaar 2024 262 werkbare dagen heeft en de cao-berekening uitgaat van 260 werkbare dagen per jaar.

Uitgaande van het wettelijk minimumuurloon komt de berekening op basis van de cao tot een maandloon van € 2.185,13 bij een 38-urige werkweek. (167,67 x 13,27) De berekening op basis van 262 werkbare dagen komt tot een maandloon van € 2.201,94 ( 262 * ( 38 / 5 ) 13,27 /12). Het tekort bedraagt dan € 16,81 per maand.

Op basis van een 37-urige werkweek is het een maandloon van €2.127,58 (160,33 x 13,27). De berekening op basis van 262 werkbare dagen komt uit op 2143,99. (262 * (37 / 5) 13,27 / 12). Het tekort bedraagt dan € 16,41 per maand.

Eindafrekening

Voor wat betreft de cao is besloten om vast te houden aan de berekening zoals die was. Dat betekent echter wel dat werknemers die een feitelijk loon ontvangen (nagenoeg) gelijk aan het minimumloon  bij uitdiensttreding of bij het einde van het jaar mogelijk recht hebben op een nabetaling. Dat is het geval wanneer het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in dat jaar hoger is dan waarmee bij de berekening van het maandloon over het hele jaar rekening is gehouden.

Waarom deze keuze?

Vaak past in een salarispakket maar één systeem van berekenen. Voor werkgevers met werknemers die een loon hebben dat hoger is dan het wettelijk minimumloon is het duurder als je uitgaat van het aantal werkbare dagen in plaats van de berekening op basis van de cao. Daarnaast is het aantal werkbare dagen niet elk jaar hetzelfde, waardoor je mogelijk elk jaar de systematiek aan moet passen. En ook werken er veel werknemers middels een variabel rooster, waardoor de rekenwijze niet altijd passend is.

Let op: Het is van belang om een sluitende urenregistratie te voeren vanaf 2024 in verband met bovenstaande eindafrekening.

Let op: bovenstaande is alleen van belang als het gaat om verloning van het wettelijk minimumloon.

Lobby

Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er 4 elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Deze elementen zijn: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit.

Vanwege de aanpassing per 1 januari, heeft INretail het voortouw genomen om samen met andere branches te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. De Eerste Kamer heeft door onze inzet de minister van SZW de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij dit kan doen.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.