Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.

Regels

Wettelijk gezien zijn er geen regels omtrent buitengewoon of bijzonder verlof. Dit is over het algemeen bij cao of in een bedrijfsreglement geregeld. Wel kent de wet regels omtrent calamiteiten, kortdurend en langdurend zorgverlof. De cao Retail non-food bevat de volgende buitengewoon verlofregeling:

De medewerker heeft in ieder geval in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

Huwelijk

  • bij zijn huwelijk: op de dag van het huwelijk en de dag ervoor of erna;
  • voor het bijwonen van het huwelijk van een van zijn kinderen (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zussen alsmede een van zijn of haar (schoon)ouders: de dag van het huwelijk;
  • bij zijn 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest en van zijn ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt;
  • bij het aangaan van geregistreerd partnerschap: de dag waarop dit gebeurt en de dag ervoor of erna.

Overlijden

  • bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
  • bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
  • voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zussen, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.

Dienstjubilieum

Bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de medewerker: 1 dag.

Verhuizing

Bij verhuizing: de dag van verhuizing.

Sollicitatie

Indien de dienstbetrekking door de werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie.

Medische reden

Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:

  • voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en
  • voor noodzakelijk bezoek van de medewerker aan de dokter, tandarts of specialist.

Duurzame samenlevingsvorm

In het kader van buitengewoon verlof is het nog van belang om te melden dat de medewerker die een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm is aangegaan, wordt gelijkgesteld met de gehuwde medewerker.

Advies nodig?

Heb je meer vragen over buitengewoon verlof? Neem contact met mij op, dan denk ik graag met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
José de With

José de With

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.