De risico's van een ondernemer

Nieuwe regelgeving prijswijzigingen per 1-1-2023

8 december 2022

Al eerder berichtten wij over de aanstaande regelgeving met betrekking tot van/voor-prijzen. De overheid heeft lang gedaan over dit traject ter implementatie van de EU-richtlijn, maar de regelgeving wordt per 1 januari a.s. van kracht. De late implementatie kwam mede doordat het bedrijfsleven, inclusief INretail, grote moeite had met interpreteren van de regeling, er leefden (en leven) veel vragen. Wat mag nog wel en wat mag niet meer?

Lees hier de nieuwe regels en welke vragen de overheid al heeft beantwoord.

Basisregel

Wanneer een ondernemer verwijst naar een eerdere eigen prijs, dan moet als ‘van-prijs’ de laagste prijs worden vermeld die in de laatste 30 dagen is gehanteerd.

Uitzonderingen op de basisregel

De EU-richtlijn staat lidstaten toe om op twee punten af te wijken. Nederland heeft daarvan gebruik gemaakt.

Opeenvolgende prijsverminderingen (‘afprijzen’) blijft mogelijk, zonder dat verwezen moet worden naar de laagste prijs van de voorgaande 30 dagen. De overheid heeft wel op het laatste moment nog besloten om het advies van de Raad van State over te nemen: de periode waarbinnen de uitzondering geldt is maximaal 3 maanden. De lobby om geen maximumperiode aan te houden, heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

Ook geldt de uitzondering voor producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn.

Veel vragen

In de (lange) aanloop naar deze wetgeving hebben veel leden INretail benaderd met vragen. Het was onduidelijk of sommige bestaande praktijken nog wel konden. Er waren dermate veel vragen dat er al meerdere digitale sessies zijn geweest om vragen te beantwoorden. Er wordt nog een sessie georganiseerd, omdat de tijd te kort was. Meer informatie hierover, delen we met jullie zodra dit bekend is.

Beantwoorde vragen

Het ministerie en de Autoriteit Consument en Markt hebben al wat vragen beantwoord. Hier kun je deze vragen en antwoorden lezen.

Tip

Opvallend is dat de vragen die leven veelal gaan over of de huidige manier van afprijzen/aanbiedingen nog mag. De tip die INretail je wil geven is om niet naar mogelijkheden te zoeken om de oude situatie te handhaven, maar opnieuw te beginnen met de nieuwe regelgeving als uitgangspunt.

Een goed voorbeeld is de vraag of het herhalen van een aanbieding iedere vier weken zonder verplichte verwijzing naar de laagste prijs in afgelopen 30 dagen nog mag. Nee dus, want op de 29e dag zou je moeten vergelijken met je eigen aanbiedingsprijs, dat was immers de laagste prijs in de afgelopen 30 dagen. Maar herhaling met een langere tussenpose mag wel. Of doe in de eerste periode van vier weken product A in de aanbieding en de tweede periode van vier weken product B en wissel dat af.

Vraag jezelf altijd af: kan een klant zich misleid voelen door mijn aanbiedingen(strategie)? Deze regelgeving is namelijk onderdeel van de wetgeving rondom oneerlijke handelspraktijken. De overheid heeft ook bij het geven van antwoorden altijd aangegeven dat een praktijk ondanks het letterlijk voldoen aan deze nieuwe regelgeving nog steeds oneerlijk/misleidend kan zijn. In het hierboven genoemde voorbeeld kán bijvoorbeeld het 28 dagen in aanbieding houden van een product, twee dagen de volle prijs rekenen, en dan hetzelfde product weer 28 dagen in de aanbieding doen misleidend zijn. De aanbiedingsprijs zou in de ogen van de handhaver de normale prijs kunnen zijn.

Bewijs

Jij als ondernemer moet bewijzen dat je voldoet aan de regelgeving. Het bedrijfsleven heeft aangegeven dat hier voor de detailhandel erg veel werk mee gemoeid is. Dat geldt ook voor het toepassen van de 30-dagen-regel, denk aan het nalopen van schapprijzen/prijslabels bij een generieke actie als ‘vandaag 20% op alles’. Slechts een minderheid van de ondernemers beschikt over digitale (schap)prijzen, waar dit wat makkelijker gaat. Het ministerie heeft ons uitdrukkelijk uitgenodigd ondoenlijke situaties te melden. Bij een evaluatie van deze regelgeving zal dit worden bekeken. Je kunt dit doorgeven aan mspronk@inretail.nl.

Vragen?

Er zullen ongetwijfeld nog veel vragen zijn. Houd onze berichtgeving over een nieuwe digitale sessie met het Ministerie van EZK en de Autoriteit Consument en Markt dus in de gaten, dan is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Natuurlijk zijn wij bereid om met je mee te denken, maar houd in het achterhoofd dat het lastig is om een goede inschatting te maken van hoe een rechter of handhaver denkt over een bepaalde praktijk.

Eén situatie willen we nog wel kwijt, namelijk over de maximale periode van 3 maanden voor het mogen verwijzen naar de oorspronkelijke prijs bij opeenvolgende afprijzingen. Naar onze mening moet het mogelijk zijn om daarna te blijven verwijzen naar de oorspronkelijke prijs, mits je ook de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen vermeldt. Daarbij raden wij aan om die laagste prijs dan niet te verstoppen, dus beide prijzen moeten op zijn minst even groot/opvallend aanwezig zijn.

Meer informatie over achtergrond, definities en eerdere antwoord op vragen door het ministerie en handhaver ACM lees je hier.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.