Financiering

Financiering

Wil jij een winkel starten, jouw huidige winkel moderniseren of uitbreiden, investeren in ICT of verduurzaming, wil je een winkel overnemen of is er sprake van een liquiditeitstekort? Er zijn veel verschillende redenen om op zoek te gaan naar financiering. En naast de redenen zijn er ook veel verschillende financieringsvormen. In dit artikel lees je er alles over. 

Financiering via de bank gebeurt nog veel, al zien we ook dat banken terughoudend zijn in het financieren van retailers en financieringen tot € 250.000. Alternatieve financieringsvormen zijn in opkomst. Denk aan crowdfunding, werkkapitaalfinanciering via online aanbieders, business angels, maar ook leasing en factoring. Er is meer te kiezen, maar hoe bepaal je welke vorm het beste bij jouw situatie past? En als je die hebt gevonden, hoe bereid je de aanvraag voor en waar let een financier op?  

Hoe ben je momenteel gefinancierd?  

Een financier gebruikt meerdere kengetallen (solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit) om jouw financiën te beoordelen. Als één of meerdere van die cijfers niet aan de criteria voldoen, kan dat een afwijzing van de aanvraag betekenen. Om een goede gesprekspartner voor je financier of financieel adviseur te zijn, is het handig om inzicht te hebben in deze begrippen.  

Daarnaast is inzicht in hoe je balans is opgebouwd van belang. De balans is een overzicht van bezittingen (onder andere bedrijfsmiddelen, debiteuren en voorraad), schulden (bijvoorbeeld leningen van de bank, handelscrediteuren en belastingen) en het eigen vermogen op een bepaald moment (meestal 31 december omdat de jaarrekening over het algemeen op basis van een kalenderjaar wordt opgesteld). Je kijkt dan feitelijk naar alles wat op dat moment aanwezig is in jouw onderneming, maar ook hoe de financiering ervan is opgebouwd.  

Beschik je over veel liquide middelen of maak je maximaal gebruik van de rekening courant bij de bank? Is er sprake van relatief hoge korte termijnschulden, bijvoorbeeld in de vorm van handelscrediteuren? Kun je makkelijk aan je verplichtingen voldoen of verloopt dat moeizaam? Soms groeien ondernemingen zo hard in de omzet dat ze over onvoldoende werkkapitaal beschikken en daardoor ook liquiditeitskrapte ervaren. Financiering kan om meerdere verschillende redenen niet optimaal passend zijn. 

Banken kijken ook naar het eigen vermogen van de onderneming. Het begrip solvabiliteit wordt hier gehanteerd. Banken hanteren bij voorkeur een norm van minimaal 30%. Solvabiliteit bereken je door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal.  Formule solvabiliteit: (eigen vermogen/gedeeld door totaal vermogen)x100% 

Belangrijk is om je vertrekpunt bij een financieringsvraag goed in te schatten om zo je kans op financiering te maximaliseren. Wij adviseren om gebruik te maken van een financieel adviseur die kennis heeft van de financieringsmarkt van de branche.

Financieringsdoelen 

Bij het aanvragen van een financiering is het van belang om goed in beeld te hebben waar de financiering voor nodig is. De keuze van het type financier speelt daarbij een rol, maar ook de onderbouwing van het benodigd bedrag. Is de financiering voor een korte termijn benodigd omdat je voor het nieuwe verkoopseizoen een nieuwe collectie in moet kopen, heb je een nieuw transportmiddel nodig of ga je je winkel verbouwen?  

Bepaal jouw financieringsdoel, bijvoorbeeld: 

 • Werkkapitaal/debiteuren/voorraad 
 • Bedrijfsmiddelen/inventaris/inrichting 
 • Aankoop onroerend goed 
 • Herfinanciering bestaande leningen 

Financieringsmogelijkheden 

Er zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar in de markt. Daarbij kunnen meerdere criteria een rol spelen om een financieringsvorm te selecteren en de daarbij behorende financier. Denk aan het bedrag, de soort investering, de risicohouding van de financier en de looptijd. Een keuze voor een financier kan uiteraard ook beïnvloed worden door de kosten/tarieven die gehanteerd worden. Werkkapitaalfinanciering voor de korte termijn is vaak aanzienlijk duurder dan een reguliere financiering via een rekening courant.  

Het is belangrijk om je te realiseren dat banken tegenwoordig een andere rol vervullen en zich steeds meer terugtrekken uit kleinere financieringen. Financieringen worden nog steeds wel verstrekt, alleen vaak niet meer het volledige benodigde bedrag. Je dient dan ook vaak een deel van het benodigde bedrag bij de alternatieve aanbieders gefinancierd te krijgen, ook wel stapelfinanciering genoemd. 

Hier vind je een overzicht van diverse partijen die actief zijn in de financieringsmarkt voor retailers. Uiteraard zijn er veel meer aanbieders en meerdere financieringsvormen. In de INretail financieringstool is er een ruim aanbod van financiers beschikbaar.

Hoe vraag je financiering aan? 

Welke informatie vraagt een financier als je een financieringsaanvraag gaat indienen? En hoe werkt het aanvragen van krediet bij de banken? Bereid je goed voor en maak gebruik van de onderstaande financieringsopzet:  

 1. Wat is je visie op de toekomst van je onderneming? Wat zijn jouw keuzes in deze zich snel ontwikkelende markt. Financiers verwachten een duidelijke visie op zaken als: 
 • Concept van de onderneming / onderscheidend vermogen 
 • Locatiekeuze 
 • Wat zijn de risico’s, maar ook de kansen (SWOT analyse) 
 • Omnichannel beleid  
 • Samenwerking (leveranciers, maar ook lokaal met collega ondernemers) 
 • Kennis van je klant en op welke wijze ga je hiermee om  
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 1. Is er voldoende eigen vermogen (solvabiliteit) 
 1. Onderbouwing geplande investering en benodigde financiering 
 1. Exploitatiebegroting (inclusief liquiditeitsplanning) na investering voor de komende 3 jaar (is de prognose reëel en zijn de marges realiseerbaar?) 
 1. Eventueel een haalbaarheidsonderzoek (onderbouwing omzetprognose) 
 1. Is er voldoende cashflow beschikbaar voor de aflossingsverplichtingen na de investering (kan je bedrijf op korte en lange termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoen?) 
 1. Is het bedrijf winstgevend genoeg om een verantwoord ondernemersloon te kunnen  onttrekken en ook het eigen vermogen te laten groeien?  
 1. Jaarverslagen van de afgelopen 3 jaar 
 1. Als de (concept) jaarcijfers van het vorige kalenderjaar nog niet beschikbaar zijn, de kolommenbalans uit het financieel administratiepakket; 
 1. IB-aangifte ondernemer(s) van de afgelopen 3 jaar 
 1. Overzicht huidige kredietfaciliteiten met voorwaarden (aflossingen/rente). 

Prognosetool INretail 

Met behulp van de prognosetool kan een exploitatiebegroting worden opgesteld 2022 in combinatie met een liquiditeit planning per maand. De tool is eenvoudig te gebruiken en zodra je de juiste informatie hebt verzameld is de prognose in en kort tijdsbestek opgesteld.  

Om de exploitatieprognose en de liquiditeitsplanning voor 2022 op te kunnen stellen zijn de onderstaande gegevens nodig: 

 • Verlies, en winstrekening van 2020 en 2021 (of voorlopige cijfers c.q. saldibalans 2021) 
 • Omzetten per maand over de jaren 2019-2021 
 • Inkopen per maand 2019-2021 
 • Aflossingsverplichtingen op de reguliere bankleningen, niet betrekking hebbende op bankleningen verkregen inzake Corona 
 • Aflossingsverplichtingen op eventueel nieuw afgesloten leningen in 2020 en 2021 
 • Aflossingsverplichtingen op terugbetalingsverplichtingen betrekkingen hebbende op de NOW en TVL en belastingen   
 • Verder is het belangrijk om inzage te hebben in je actuele kosten: liggen de personeelskosten op hetzelfde niveau als in 2021? Is de huurprijs aangepast?  

Door deze informatie te verwerken in de prognosetool heb je meteen inzicht in de verwachte resultaten van 2022 en hoe de liquiditeit zich over het hele jaar heen ontwikkeld zodat je de uiteindelijk benodigde financieringsbehoefte goed kunt bepalen. 

Hulp bij aanvraag financiering

Het opstellen van een financieringsaanvraag is niet eenvoudig. De financieringsspecialisten van INretail kunnen jou begeleiden in het hele financieringstraject. Neem contact op met Peter Wolfsen of Rob Drost , ze helpen je graag!

Contacteer de adviseur Bel ons
Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.