Toelichting op exploitatiescenario's 2022

Toelichting op exploitatiescenario’s 2022

Om aan te geven wat de mogelijke consequenties zijn van de kostenstijgingen voor je rendement, hebben wij voorbeeldscenario’s gemaakt. 

Er zijn twee scenario’s ontwikkeld, een onderneming met een omzet van € 750.000 en een onderneming met een omzet van € 1.500.000. In beide gevallen zijn we uitgegaan van een eenmanszaak. Dat wil zeggen dat het ondernemersloon niet is meegenomen in de personeelskosten, maar dat dit uit het netto-resultaat voor belasting van de onderneming opgenomen moet worden.

De gekozen voorbeelden zijn van een denkbeeldige branche, maar zijn wel representatief voor het exploitatiebeeld voor ondernemingen op dit omzetniveau. Uiteraard zijn er veel verschillende exploitatieresultaten bij ondernemingen met deze omzetrealisatie. Doelstelling van deze voorbeelden is om een beeld te schetsen wat de invloed is/kan zijn van de huidige ontwikkelingen in de markt op het exploitatieresultaat van je onderneming.

Zelf aan de slag met de Scenariotool

Er zijn twee voorbeeldexploitaties gemaakt. De prognose die is gemaakt voor 2022, is gebaseerd op het resultaat van 2021. We realiseren ons uiteraard dat door Corona er geen sprake is geweest van een volledig vergelijkbare situatie, maar hebben in dit voorbeeld als uitgangspunt gehanteerd dat 2021 en redelijk normaal beeld heeft laten zien ten opzichte van de periode voor Corona.

Omdat onduidelijk is welke ontwikkelingen op het gebied van kostenstijgingen zich gaan voor doen, hebben we per omzetscenario twee exploitatiebegrotingen opgesteld met afwijkende omzet/kostenontwikkelingen.

Omzet en inkoop

In scenario 1 (zowel omzet €750.000 en €1.500.000) gaan we er van uit dat de omzet in euro’s niet groeit (met andere woorden het volume van de verkoop in stuks neemt af) en dat de brutowinstmarge in stand gehouden wordt. De ondernemer is dit scenario in staat om de kostenstijging in de inkoop door te belasten aan de consument en de omzet blijft in euro’s op het niveau van 2021 (door de prijsstijging).

In scenario 2 (zowel omzet €750.000 en €1.500.000) gaan we er van uit dat de omzet in euro’s met 5% groeit, maar dat de brutowinstmarge niet in stand gehouden wordt. De ondernemer is dit scenario niet in staat om de kostenstijging in de inkoop volledig door te belasten aan de consument. De omzet in euro’s groeit met 5%, maar de inkoopkosten nemen met 10% toe.

Personeelskosten

Er is krapte in de arbeidsmarkt, de vraag naar personeel neemt toe, wat uiteraard gevolgen heeft voor de loonkosten. Op dit moment zien we een groei in de loonkosten van ongeveer 3,5% in 2022, op basis van de huidige ontwikkelingen in de cao. Voor 2022 houden we vooralsnog rekening met een stijging van de loonkosten van 3,5% op jaarbasis. Wel verwachten we voor 2023 een forsere loonstijging dan de hier genoemde 3,5% op jaarbasis, door de mogelijke verhoging van het WML per januari 2023.

Huur

De gemiddeld verwachte indexering van de huur hebben we ruim genomen met 7,5% . In deze begroting hebben we dit op jaarbasis berekend. Per ondernemer zal dit uiteraard anders uitpakken, afhankelijk van het moment in het jaar dat de indexering van de huur van toepassing is en de matiging die bedongen is. 

Huisvesting

Deze kostenpost bestaat uit de energielasten en de overige huisvestingskosten. De energielasten laten we met 25-50% stijgen. Voor de overige huisvestingskosten gaan we er van uit dat de gemiddelde kostenstijging ca 3,5% zal bedragen. Deze 3,5% is gebaseerd op de zogenoemde kerninflatie. Bij de ondernemers met een omzetniveau van € 750.000 is de verkoopvloeroppervlakte overwegend een stuk kleiner dan de ondernemers met een omzet van € 1.500.000. De energielasten maken hierdoor een minder hoog aandeel uit van de huisvestingskosten. 

Kostenposten

Voor de kostenposten verkoop-, algemene-, kantoor-, administratie- en vervoerskosten gaan we er van uit dat de gemiddelde kostenstijging ca 3,5% zal bedragen ook weer gebaseerd op de kerninflatie.

Afschrijvingen en rente

In deze voorbeelden gaan we ervan uit dat deze kostenposten niet zullen veranderen ten opzichte van 2021.

Netto resultaat voor belasting

Scenario 1

Omzet € 750.000

Het netto- resultaat was in 2021 € 67.800. Door de kostenstijgingen neemt dit in 2022 af naar € 50.700, een daling van maar liefst 25,1%

Omzet € 1.500.000

Het netto- resultaat was in 2021 € 89.500. Door de kostenstijgingen neemt dit in 2022 af naar € 61.400, een daling van maar liefst 31,5%

Scenario 2

Omzet € 750.000

Het netto- resultaat was in 2021 € 67.800. Door de kostenstijgingen neemt dit in 2022 af naar € 44.000, een daling van maar liefst 35,1%

Omzet € 1.500.000

Het netto- resultaat was in 2021 € 89.500. Door de kostenstijgingen neemt dit in 2022 af naar € 43.200, een daling van maar liefst 48,2%

Onderstaand treffen jullie de exploitatiebegrotingen aan met een toelichting.
Let op: alle cijfers zijn exclusief BTW!

Exploitatiebegrotingen
Peter Wolfsen

Peter Wolfsen

Bedrijfsadviseur

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.