Geen vraag te gek
088 973 06 00

WAB je moet weten: wijziging transitievergoeding én einde aan compensatieregelingen

Inmiddels kennen de meesten de transitievergoeding wel. Maar wat verandert hierin volgend jaar na de invoering van de WAB? INretail-jurist Hans Wolters legt het uit...

Transitievergoeding is de financiële vergoeding voor een werknemer bij een einde van het dienstverband van twee jaar of langer op initiatief van de werkgever. De formule om de hoogte van deze vergoeding te berekenen, luidt:

 • over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst: een zesde van het loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd
 • een kwart van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes maanden.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,– of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag. De formule zal per 1 januari 2020 (na invoering van de WAB)  wijzigen in: 1/3 maandloon per gewerkt jaar. De hoogte van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden zal daardoor lager uitvallen.

Uitzonderingen

Op de huidige formule heeft de wetgever enige uitzonderingen gemaakt.

Oudere werknemer

In geval van een oudere werknemer (minimaal 50 jaar en minimaal 10 jaar in dienst) geldt dat de transitievergoeding over elke periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk is aan de helft van het loon per maand.

Ook op deze uitzondering is weer een uitzondering gemaakt. De regeling voor de oudere werknemer is niet van toepassing op een kleine werkgever. Een kleine werkgever is een werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin om ontslag wordt verzocht.

Kleine werkgever met slechte financiële situatie

Daarnaast is er een uitzondering voor een kleine werkgever met een slechte financiële situatie. Daarvan is sprake als naast het criterium van minder dan 25 werknemers aan de volgende aanvullende eisen (cumulatief) wordt voldaan:

 • Een gemiddeld negatief netto resultaat in de laatste 3 boekjaren voor het aanvragen van ontslag; concreet de jaren 2016, 2017 en 2018.
 • De waarde van het eigen vermogen niet hoger is dan 15% van het totale vermogen aan het eind van het boekjaar voor het aanvragen van ontslag (2018);
 • De waarde van de vlottende activa kleiner is dan de kortlopende schulden in het laatste boekjaar (2018).

Wordt aan deze zogenaamde overbruggingsregeling voldaan dan tellen dienstjaren voor mei 2013 niet mee bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Einde compensatieregelingen

Deze uitzonderingen komen te vervallen per 1 januari 2020. In voorkomende gevallen kan het voor een werkgever juist raadzaam zijn om nu nog gebruik te maken van deze regelingen of juist te wachten tot na 1 januari 2020.


Voorbeeld 1

Werknemer, geboren op 1 januari 1964, in dienst sinds 1 januari 1990, loon € 2.000 bruto exclusief 8% vakantietoeslag.

Einddatum 31 december 2019:

 • Is de werkgever geen kleine werkgever dan bedraagt de vergoeding: € 34.740 bruto
 • Is de werkgever een kleine werkgever dan bedraagt de vergoeding: € 28.800 bruto
 • Is er ook nog een slechte financiële situatie dan bedraagt de vergoeding: € 4.680 bruto

Einddatum 31 maart 2020:

 • In alle situaties: € 21.780 bruto

Voorbeeld 2

Werknemer, geboren op 1 januari 1964, in dienst sinds 01 januari 2007, loon € 2.000 bruto exclusief 8% vakantietoeslag.

Einddatum 31 december 2019:

 • Is de werkgever geen kleine werkgever dan bedraagt de vergoeding: € 17.280 bruto
 • Is de werkgever een kleine werkgever dan bedraagt de vergoeding: € 10.440 bruto
 • Is er ook nog een slechte financiële situatie dan bedraagt de vergoeding: € 4.680 bruto

Einddatum 31 maart 2020:

 • In alle situaties: € 9.540 bruto

De verschillen kunnen dus aanzienlijk zijn, reden dat diverse werkgevers of nu of later actie ondernemen. Heb jij te maken met zo'n situatie of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via 088 973 06 00 en info@inretail.nl. Geen vraag te gek. 

Delen