NOW en TVL: bezwaar maken, wanneer kan dat?

NOW en TVL: bezwaar maken, wanneer kan dat?

De NOW en TVL zijn generieke regelingen. Dat houdt in dat het geen maatwerkregelingen zijn. Daardoor lopen ondernemers nogal eens aan tegen de robuustheid van de regelingen. Dit kan dan helaas tot een lagere subsidie of zelfs tot afwijzing van de subsidie leiden met de nodige financiële gevolgen voor ondernemingen. Wanneer kan je effectief bezwaar maken en hoe gaat dat?

Algemeen

Beide regelingen worden uitgevoerd door overheidsinstellingen. De TVL wordt uitgevoerd door RVO en de NOW door UWV. Voor beide regelingen geldt dat bezwaar maken mogelijk is binnen een termijn van zes weken na het besluit. Op de websites van de partijen staat hoe je bewaar kan indienen. Dit kan op de websites van de partijen. Op de site van UWV staat hoe bezwaar kan worden ingediend. Dit geldt ook voor de RVO.

TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Op 12 december 2021 is er 15.980 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL. In 50.9% van deze gevallen is het bezwaar gegrond verklaard. Dit laatste wil zeggen dat de klager gelijk heeft gekregen. Wat zijn nu veel gehoorde en ook bezwaren die zijn geslaagd?

  1. Werkelijke activiteiten van de onderneming komen niet overeen met de hoofdactiviteit zoals deze is geregistreerd bij de KVK: Als je kan aantonen dat je hoofdactiviteit aantoonbaar niet overeenkomt, kan je bezwaar maken, Van belang is dan wel dat je de nodige bewijsstukken meestuurt. Meer informatie vind je hier.
  2. De startdatum van de onderneming: De inschrijfdatum bij de KVK is niet gelijk aan de startdatum/opening van de onderneming. Nu de inschrijfdatum het uitgangspunt is, kan er soms geen goede omzetvergelijking plaatsvinden. Ook binnen de retail is dit een veelgehoorde klacht over de TVL, ingebracht door startende ondernemers. Een startende winkel moet eerst inkopen, verbouwen, inrichten etc. voordat een winkel open kan gaan. In de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB; dit was een zaak in beroep, dus na een afgewezen bezwaarprocedure) wordt wel een drempel gecreëerd. Het moet namelijk aan de hand van objectief bepaalbare feiten en omstandigheden bepaald kunnen worden wat die latere startdatum van activiteiten moet zijn. De uitspraak lees je hier.

In beide gevallen gaat het om een zaak in beroep waar de ondernemer pas in het gelijk werd gesteld.

Bezwaar maken tegen publicatie TVL

Meerdere ondernemers hebben een bericht ontvangen van RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken om alsnog hun gegevens te publiceren. Hierover is veel onrust ontstaan omdat bij een zelfstandig ondernemer het bedrijfsresultaat en eigen inkomen dicht bij elkaar staat zodat het een ongewenst inzicht geeft in de financiële gegevens van de onderneming. INretail heeft het ministerie van Economische Zaken verzocht om af te zien van publicatie en lobbyt daar nog verder voor. Daarnaast hebben we voor jullie een modelbericht ontwikkeld die je kunt sturen naar RVO.

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Zoals hiervoor al aangegeven, kan ook tegen de NOW  bezwaar worden gemaakt. Er zijn enkele voorbeelden die hebben geleid tot een positief resultaat voor de bezwaar makende ondernemer. Hieronder lichten we deze toe:

  1. Het loon in de referteperiode is hoger dan de loonkomsten in de periode waar de subsidie op ziet: als het gaat om een eenmalige bonus, vakantiegeld, dertiende maand of andere bijzondere beloningen (zoals een eenmalige betaling van overuren over 2019 in januari 2020) en deze zijn te herleiden uit de loonaangifte dan kan het goed zijn om bezwaar te maken zodat deze elementen uit de loonsom van de referteperiode worden gefilterd. Zie hiervoor ook deze uitspraak.
  2. Startende ondernemers: De rechtbank Amsterdam heeft een uitspraak gedaan in het voordeel van een startende ondernemer. De ondernemer had zich in juli 2019 ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KVK), maar is pas later gestart met activiteiten ontplooien. De rechter heeft aangegeven dat de start van een onderneming niet gelijk ligt met de datum van inschrijving in de KvK. Er moet volgens de rechtbank worden gekeken naar het moment van aanvang aan de hand van objectief bepaalbare feiten en omstandigheden. Daardoor komt de referentieperiode voor de omzet waarschijnlijk beter uit voor ondernemers. Dit sluit ook aan bij hoe dit wordt gehanteerd voor starters bij de TVL-regeling. Zie hiervoor deze uitspraak.
  3. Vertrek medewerker: bezwaar tegen een lagere subsidie die het gevolg is van een lagere loonsom door het vertrek van een medewerker zal in de regel niet tot een heroverweging van de NOW-subsidie leiden. Mogelijk kan dat wel als de medewerker is vertrokken wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

Let op: in een recente oordeel heeft de rechtbank Breda besloten om de menselijke maat toe te passen voor het UWV. In deze zaak was de loonsom in de subsidieperiode langer dan januari 2020 in verband met het aflopen van een stage-overeenkomst. De recht is van oordeel dat de minister niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot de extra korting van de subsidie wegens de verlaagde loonsom. De rechtbank overweegt daartoe het volgende:

De rechtbank is van oordeel dat het belang van eiseres in dit geval zwaarder moet wegen dan het belang van de minister. Bij dit oordeel is betrokken dat het voor de minister relatief eenvoudig is om een berekening van de subsidie te maken zonder extra korting vanwege de verlaagde loonsom. Verder speelt bij de vaststelling van de tegemoetkoming (anders dan bij het vaststellen van een voorschot op de subsidieverlening) de noodzaak van snelle, eenvoudige afdoening minder, mede gelet op de beslistermijn van 52 weken die bij de vaststelling geldt3. Het bezwaar dat de regeling niet meer uitvoerbaar is als uitzonderingen worden gemaakt, volgt de rechtbank in dit geval dan ook niet. De rechtbank merkt daarbij op dat de minister in de genoemde kamerbrief van 28 mei 2021 in elk geval in de bezwaarfase wel ruimte ziet om maatwerk te leveren: “Werkgevers ontvangen in eerste instantie dan minder subsidie dan waar de werkgever op had gerekend, maar in bezwaar kan daar op worden teruggekomen door in de geest van de regeling te handelen. In welke situaties dit het geval is, is altijd een individuele beoordeling die op verifieerbare gegevens moet worden gebaseerd”. Ten slotte is de beëindiging van een stage-overeenkomst ook niet gelijk te stellen met een einde van een arbeidsovereenkomst, zodat aan het doel van baanbehoud en het geven van een prikkel daartoe in deze zaak minder betekenis toekomt.

Het UWV heeft in deze zaak hoger beroep ingesteld. Ook een recente uitspraak van 5 april 2022 sluit hierbij aan. Kern van de boodschap is dat het UWV een belangenafweging moet maken als het de subsidie lager wilt vaststellen.

  1. Wijziging rechtsvorm of loonheffingsnummers: Wijzigingen in rechtsvorm, bijvoorbeeld van een VOF naar een BV kunnen leiden tot minder of geen recht op NOW-subsidie. Een rechtsvormwijziging zonder wijziging van bedrijfsvoering kan leiden tot een gegrond bezwaar. Dit kan ook zo zijn voor fusies of afsplitsingen in een concernrelatie. Hierbij hebben er dan geen mutaties plaatsgevonden in het werknemersbestand. Ook voor andere vormen van opvolgend werkgeverschap kan dit tot een gegrond bezwaar leiden.

Bezwaar maken

Het is soms best een klus om bewaar te maken tegen een beslissing. In veel gevallen is het daarom verstandig om specialistische hulp in te schakelen van een jurist. Vragen of ondersteuning nodig? Neem contact op met de Ondernemersservice van Inretail via 088-9730600 of info@inretail.nl

Vragen?

Heb je specialistische hulp nodig om een bezwaar in te dienen? Neem dan contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Edwin Hunneman

Edwin Hunneman

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.