FAQ: Corona & de retail

Corona FAQ

Op deze pagina kan je veel gestelde vragen raadplegen die we krijgen met betrekking tot de corona.

Geldende adviezen en maatregelen

Op dit moment gelden er geen regels, maar enkel nog adviezen. Deze basisadviezen zijn:

 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een test.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Geef elkaar de ruimte.
 • Maak waar mogelijk afspraken over thuiswerken.

Uitgebreid informatie is hier te vinden.


Steunmaatregelen

Op onze overzichtspagina is een overzicht te vinden van alle steunmaatregelen.


Financieel

Ik heb hulp nodig bij financiering, wat moet ik doen?
Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig? Op deze pagina hebben we een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet

Welke informatie moet ik aan de bank aanleveren als ik een financieringsaanvraag wil indienen? En hoe werkt krediet aanvragen bij de banken momenteel?
Bekijk hier het plan van aanpak voor een kredietaanvraag.

Wanneer moet ik starten met terugbetalen?

Ontving je bijzonder uitstel van belastingterugbetaling tijdens de coronaperiode? Dan moet je de opgebouwde schuld vanaf 1 oktober 2022 terugbetalen. Je hebt hiervoor vijf jaar (60 maanden) de tijd.

Welke rente betaal ik over mijn schuld?

Over deze schuld moeten ondernemers rente betalen (invorderingsrente). Deze rente is tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Vanaf 1 juli is de rente 1%, vanaf 1 januari 2023 2%, vanaf 1 juli 2023 3% en vanaf 1 januari 2024 4%.

Heeft inflatie en verhoging rente door de ECB effect op de rente op mijn belastingschuld?

Tot nu toe heeft, met de huidige hoge inflatie en verhoging van de rente door de ECB, het kabinet nog geen verhoging van de invorderingsrente aangekondigd. Het is echter niet uitgesloten dat na 1 januari 2024 de invorderingsrente verder oploopt als de inflatie hoog blijft en de ECB de rente verder verhoogd.  

Kom ik in aanmerking voor de terubetaalperiode van zeven jaar?

Terugbetalen in zeven jaar in plaats van vijf jaar is alleen mogelijk voor ‘levensvatbare ondernemingen’. Om te zien of een onderneming levensvatbaar is, wordt een ‘lichte toets’ gedaan. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Gaat het om grote schulden? Dan kan er ook sprake zijn van de verplichte tussenkomst van een onafhankelijke deskundige derde. INretail zal je op de hoogte houden.

Wat betekent ‘een lichte toets’?

Ondernemers moeten voldoen aan enkele voorwaarden en een lichte toets voor levensvatbaarheid om in aanmerking te komen voor twee jaar extra tijd om schulden af te betalen. Op dit moment zijn deze voorwaarden en de inhoud van de toets nog niet bekend.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een betaalpauze?

Ondernemers mogen kiezen voor een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal 3 maanden). De voorwaarden zijn op dit moment nog niet bekend.

Let op! Omdat de totale terugbetaalperiode gelijkt blijft, betekent een betaalpauze dat in latere termijnen het maandbedrag stijgt.

Kan er ook sprake van kwijtschelding zijn?

Onder voorwaarden kan er sprake zijn van kwijtschelding. Dit kan alleen als in de kern gezonde ondernemingen een saneringsakkoord. In zo een akkoord spreekt je met jouw schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Tot 1 oktober 2023 zal de Belastingdienst akkoord gaan met een lager saneringsbedrag.

Wat heeft INretail gedaan in de lobby op betaaltermijnen?

INretail heeft met succes gelobbyd voor verlenging van de vijf jaar met een extra twee jaar. Daarnaast voor de mogelijkheid van een betaalpauze en de mogelijkheid om per kwartaal, in plaats van per maand af te lossen. Dit geeft meer flexibiliteit bij het terugbetalen.


Medewerkers

ALGEMEEN

Moet het loon doorbetaald worden gedurende de winkelsluiting?  
Ja, er geldt een loondoorbetalingsverplichting. Welke uren worden doorbetaald, is afhankelijk van het type contact: 

 • Is er een contract met een vast aantal uren? Dan dienen die uren uitbetaald te worden.
 • Wanneer jouw medewerkers werkzaam zijn op basis van een bandbreedte contract dan geldt dat de basisuren dienen te worden uitbetaald.
 • Bij een min-max contract moet ten minste het minimaal aantal afgesproken uren worden betaald.
 • Is er sprake van een oproepovereenkomst? Dan hangt het er vanaf of er variabel wordt gewerkt, of dat er door de maanden heen een vast patroon is ontstaan.

Indien er in de afgelopen 3 maanden een vast arbeidspatroon is ontstaan dan geldt er een rechtsvermoeden van arbeidsomvang voor de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Dit heeft tot gevolg dat de medewerker de uren die hij de afgelopen 3 maanden gemiddeld heeft gewerkt, krijgt uitbetaald. Dit geldt overigens ook als er een vast patroon is ontstaan bij een min-max contract. Is er geen sprake van een vast patroon, maar is er wel al een planning gemaakt? Dan geldt dat de ingeplande uren wel dienen te worden betaald.

Hoe zit het met de bandbreedte & werktijdenregeling?

De bandbreedte in het algemeen deel van de cao kent een afwijkingsmogelijkheid van 35% van de uren per week. Met een minimale afwijking van 6 uur. Een medewerker met een arbeidsduur van 12 per week kan daarbij minimaal 6 uur werken en maximaal 18. Een medewerker met een arbeidsduur van 30 uur per week kan minimaal 19,5 uur werken per week en maximaal 40,5 uur. Dus voor kleine contracten is de mogelijkheid van afwijking groter dan 35%.

Hierbij geldt dat gemiddeld de basisuren die zijn afgesproken wel over een referteperiode van 12 maanden gelijk moeten zijn. Voorbeeld. Stel je hebt een medewerker met een contract van 20 uur dan zijn de uiteindelijke uren die een medewerker per jaar werkt 1040 uur (inclusief vakantie-uren etc) maar dat kunnen weken zijn van 14 uur maar ook weken van 27 uur. De referteperiode hoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.

De werktijdenregeling voor de woonbranche kent een standaardafwijking van 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden, gemeten over een referteperiode van 6 maanden.

Beide regelingen kunnen worden toegepast gedurende een Lock down. Personeel wordt daarbij nu minder ingeroosterd en kan op een later moment meer uren werken.

Hoe zit het met de minuren bij het einde van het dienstverband?

In deze tijd is het niet mogelijk om medewerkers meer te laten werken om hun minuren in te halen. Werkgevers en medewerkers kunnen er beide niets aan doen dat deze situatie zo is. Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door sluiting van de winkels niet kunnen worden ingehaald, bij einde van het dienstverband vóór 1 juli 2021 fifty-fifty te verdelen.

Wat moet ik doen bij minuren nu het einde van het jaar en daarmee ook mogelijk het einde van de referteperiode nadert?

Volgens de cao geldt dat als aan het einde van de referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, deze minuren komen te vervallen. Dat betekent dat medewerkers deze minuren dus niet meer op een later moment kunnen inhalen, door in de periode erna meer te werken. Echter, de referteperiode hoeft niet te lopen van januari tot en met december!

Toelichting referteperiode: de referteperiode is conform de cao 12 maanden, dit hoeft geen kalenderjaar te zijn. Het is mogelijk om de referteperiode bijvoorbeeld van maart tot maart te laten lopen. Dit geeft meer ruimte om medewerkers later minder of meer in te plannen.
We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Neem voor jouw situatie contact op met de afdeling Ondernemersservice via 088 973 06 00 of info@inretail.nl.

Ik werk met flexibele roosters, hoe pak ik dit aan?

Indien het rooster al gemaakt is kun je die uren gewoon aanhouden, indien er gewerkt wordt met flexibele inzet kun je de 8/13 regeling toepassen indien er nog geen rooster is gemaakt.

Hoe zit het met quarantaine na een booster of recente Corona-besmetting?

Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Dit geldt alleen als er geen klachten zijn. Heb je wel klachten dan dien je je te laten testen. Je kan ook altijd de check doen op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Medewerker moet in quarantaine en wat nu?
Als de medewerker niet ziek is dan kan je de medewerker opdracht geven tot het uitvoeren van andere werkzaamheden die de medewerker thuis kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan administratie, webshopwerkzaamheden, het bijhouden van de website en social media, het prijzen van artikelen. Als deze werkzaamheden niet voorhanden zijn dan is ons advies om de medewerker te stimuleren om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om bij te blijven, juist nu in deze tijd. Leren hoeft allang niet meer in de schoolbanken plaats te vinden, maar kan eenvoudig online. Met goede verkooptechnieken en het gastvrij benaderen van jullie klanten kan het verschil worden gemaakt. Daarom hebben wij een selectie voor je gemaakt voor jou en je medewerkers (deze e-learnings zijn kosteloos).

Twijfel of de medewerker misbruik maakt van de Coronatest?
Als werkgever mag je niet om bewijs vragen of de medewerker nu wel echt een Coronatest heeft gedaan. Dit is namelijk medische informatie en die mag je als werkgever niet opvragen. Wel mag je Arbodienst deze informatie bij de medewerker opvragen. Je kan je Arbodienst vragen of ze steekproefsgewijs contact willen opnemen met medewerkers die zich hebben ziekgemeld. Tip neem dit ook mee in je communicatie naar je medewerker dat je gebruik maakt van de mogelijkheid dat de Arbodienst contact kan opnemen.

Kan ik met collega ondernemers afspreken dat we onderling personeel uitwisselen als door quarantaineverplichtingen de bezetting onvoldoende is?
Het is juridisch mogelijk om medewerkers tijdelijk aan een andere werkgever uit te lenen en vice versa. Dit noem je collegiale uitleen als dat wordt gedaan zonder winstoogmerk dus enkel de loonkosten met een kleine opslag om de andere collega te helpen. Voor andere uitleenconstructies geldt wel andere regelgeving.
De cao Retail Non Food zegt het volgende over overplaatsing:

De werkgever kan in overleg de medewerker om reden van het bedrijfsbelang overplaatsen  naar een andere vestiging van de werkgever. Is de overplaatsing tijdelijk, dan gebeurt dit na overleg met de medewerker. Bij tijdelijke overplaatsing kan dit ook een vestiging van een aan de werkgever gelieerde onderneming zijn, mits deze ook onder de werkingssfeer van deze cao valt. Overplaatsing is mogelijk, tenzij dit in redelijkheid niet van de medewerker verlangd kan worden. 

Dus als het gaat om een bedrijf wat niet gelieerd is aan de werkgever dan heb je toestemming nodig van de medewerker. Ga het gesprek aan met de medewerker waarom je je collega zou willen helpen. Met elkaar als winkels zorg je er namelijk voor dat de winkelstraat aantrekkelijk is voor consumenten om te winkelen, je bent als winkels van elkaar afhankelijk en dat je elkaar daarom ook helpt. Dit geldt natuurlijk ook voor andere locaties zoals distributiecentra. 


Privacy

Mag ik de temperatuur van medewerkers opnemen voordat ze gaan werken?

Nee dat is onder de AVG niet toegestaan. Het is wel toegestaan om van medewerkers te verlangen om thuis een zelfcontrole uit te voeren zodat de werknemer zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidscontroles uitvoeren.

Mag ik de temperatuur van bezoekers of bezorgers opnemen?

Dat is onder de AVG niet toegestaan. Deze personen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om hun eigen gezondheid te monitoren alvorens ze gaan werken of gaan winkelen.

Kan ik een werknemer verplichten om een test te ondergaan?

Nee, dat is niet toegestaan. Op basis van de grondwet is dit niet toegestaan omdat het een inbreuk is op de lichamelijke integriteit van de werknemer. Wel kan de werknemer worden verplicht om thuis te blijven als hij of zij klachten heeft of zich meldt in verband met een melding uit bron- en contactonderzoek. De werknemer dient dan 10 dagen in quarantaine te gaan, de langere duur van de quarantaine komt dan voor rekening van de werknemer. De werknemer spant zich immers niet in om de duur van de quarantaine te kunnen verkorten.

Mag ik een werknemer verplichten zich te laten vaccineren?

Nee, dat is niet toegestaan. Het gesprek over vaccinatie mag wel worden aangegaan, maar daarbij mag nooit de indruk worden gewekt dat vaccinatie wordt opgelegd.

Kan ik als werkgever bijhouden wie zich heeft gevaccineerd?

Nee dat is niet toegestaan, deze gegevens mag je als werkgever in onze branche niet vastleggen. Een bedrijfsarts mag dit wel en zou dit kunnen inventariseren. De bedrijfsarts kan je daarna inlichten over de graad van vaccinatie waarbij dit niet herleidbaar is naar de individuele werknemer.

Wat gebeurt er als je toch vraagt welke werknemers zich hebben laten vaccineren en werknemers antwoorden vrijwillig?

Je mag werknemers in beginsel niet vragen of ze gevaccineerd zijn. Informatie over vaccinatie is een gegeven over de gezondheid van de werknemer. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn dit bijzondere persoonsgegevens welke moeten worden beschermd. Je mag geen bijzondere persoonsgegevens in beginsel niet verwerken.

Als je het toch vraagt, dan is de werknemer niet verplicht om daarop te antwoorden.

Als de werknemer toch op deze vraag antwoord geeft of uit zichzelf vertelt dat hij/zij is gevaccineerd hoeft dit nog geen probleem op te leveren. Van belang is dat je deze gegevens niet vastlegt. Gelet op het voorgaande mag je bijzondere persoonsgegevens immers niet verwerken, ook niet als de werknemer daarvoor toestemming zou geven.

Is het mogelijk werknemers een vaccinatiebonus te geven?

Het verstrekken van een vaccinatiebonus lijkt in strijd met de AVG.  Als een werknemer een vaccinatiebonus krijgt uitgekeerd, leg je in feite vast dat de werknemer is gevaccineerd. Dit maakt dat er sprake is van het verwerken van bijzonder persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij de werknemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Gezien de gezagsverhouding die geldt  tussen jou en de werknemer kan er geen in geen sprake zijn van vrije, ondubbelzinnige toestemming. Wij raden het dus af om een bonus uit te loven aan gevaccineerde werknemers.CBW-erkend

Mijn klant stelt mij aansprakelijk voor het uitblijven van de levering. Wat nu?

Heb je een vermoedelijke levertijd afgesproken? Dan heb je sowieso volgens artikel 6 van de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels (maximaal) een maand extra de tijd om te leveren. De consument mag NIET kosteloos ontbinden.

Heb je een vaste levertijd afgesproken? Dan heb je in principe geen extra levertijd conform artikel 6.
Omdat de corona-crisis al langere tijd gaande is, is het maar de vraag of er in dit stadium nog sprake is van overmacht. Je had immers bij het opgeven van jouw levertijden bij het sluiten van de koop met de mogelijkheid van vertraging rekening kunnen en moeten houden. Ook al zou je je kunnen beroepen op overmacht, dan nog kan een consument als hij niet akkoord gaat met latere levering kosteloos ontbinden. Zelf ontbinden als ondernemer in een overmachtssituatie is niet verstandig, omdat de consument dan een vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten kan claimen. Wanneer er geen sprake is van overmacht, dan kan de consument sowieso schade claimen. Dat geldt alleen voor financiële schade die niet te voorkomen of te beperken is.
Soms kan een deel van de levering wel doorgaan. Bespreek dit met de consument om zo veel mogelijk ontbindingen te voorkomen.

Voorbeeldbrief vermoedelijke levertermijn

Voorbeeldbrief bij vaste levertijd, bv. ‘week 15′, ’30 april 2020’ of ‘uiterlijk maart 2020’

Ik ben een CBW-erkende woonwinkel en kan later of niet leveren, wat nu?

In de woonbranche hebben ondernemers enige houvast aan artikel 6 (Levertijd) van de CBW-erkend-voorwaarden, mits er een vermoedelijke (en geen vaste) levertijd is overeengekomen. De voorwaarden geven jou dan nog een maand extra levertijd.

Artikel 14 van de CBW-erkend-voorwaarden gaat over overmachtssituaties. Hierin staat, kort gezegd, het volgende: je bent gedurende de overmachtssituatie van je plichten ontheven. Maar als nakoming van de overeenkomst geheel of deels onmogelijk is, dan moet overleg gevoerd worden om alsnog te kunnen leveren. Als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, dan hebben partijen het recht de overeenkomst deels of geheel te ontbinden, tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Was het in het begin van de coronauitbraak wel verdedigbaar dat er sprake van overmacht was, inmiddels is corona en de onzekerheid die er door ontstaat er al langere tijd aanwezig en is dus een factor om rekening mee te houden. Dat betekent dat je bij het sluiten van de overeenkomst het beste (zeer) ruime levertijden kunt aanhouden.

De laatste tijd ontvangen wij veel berichten van consumenten, die aangeven dat levertijden fors worden overschreden maar zij de overeenkomst niet mogen ontbinden van de ondernemer, want dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. In algemene zin lijk dat juridisch niet correct. In principe tast een overmachtssituatie (als daarvan nu nog sprake is) de rechten van consumenten niet aan. Zij kunnen dus ontbinden, wanneer de levertijden zijn overschreden. Het is dus waarschijnlijk geen houdbaar standpunt om aanspraak te maken op annuleringskosten.

Soms kan een deel van de bestelling wel uitgeleverd worden (binnen de overeengekomen levertijd). Als die geen ‘eenheid’ vormt met de producten die nog niet geleverd kunnen worden, kan de consument de levering niet weigeren.

Het advies is om begrip te vragen bij de consument. Houd de consument actief op de hoogte van ontwikkelingen en leg ook uit waarom de levering niet kan plaatsvinden. Vertel ook dat niet alleen jij maar ook veel andere ondernemers momenteel leveringsproblemen ondervinden, met dezelfde oorzaken als die bij jou aan de orde zijn. Een overeenkomst met een ander sluiten kan de consument dan van de regen in de drup brengen, hij sluit immers achteraan aan bij de lopende orders van deze concurrent.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?
Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een ‘legal concept of Force Majeure’, ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen.

BRUIDSMODE

Ik heb een CBW-erkende bruidsmodezaak en kan later of niet leveren, wat nu?
Mogelijk stellen ook bruiden inmiddels vragen over het wel, of niet tijdig in bezit krijgen van hun jurk. De CBW-erkend voorwaarden vermelden een leverdatum van uiterlijk een week voor de huwelijksdatum (tenzij anders overeengekomen). Als is te voorzien dat de levering van de jurk in gevaar komt door de corona-maatregelen, dan kan de consument de koop ontbinden. In een normale situatie zou de detaillist zelfs schadeplichtig kunnen zijn, maar als je met succes een beroep op overmacht kunt doen, kan de schade beperkt blijven tot het ongedaan maken van de overeenkomst.

De juristen van INretail schatten de corona-situatie als een vorm van overmacht.

Lokaal

Hoe spoor ik mijn gemeente aan om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden?

Optie 1:
Wijs samen met jouw winkeliersvereniging op de INretail brief: 18 januari hebben wij een brief aan gemeenten en provincies gestuurd, om te helpen winkelondernemers overeind te houden.

Optie 2:
Winkelondernemers hebben acuut liquiditeit nodig. De gemeente kan je hierbij helpen door de lokale lasten te verlichten. Wanneer je met de gemeente hierover in gesprek gaat, dan kun je volgende punten bespreken:

OZB;
1. Toeristenbelasting;
2. Precariobelasting;
3. Baatbelasting;
4. Reclamebelasting / BIZ belasting.

En retributies (heffingen voor gebruik gemeentelijke bezittingen/diensten):

1.Rioolrecht;
2. Bouwleges;
3. Reinigingsrecht / afvalstoffenheffing.

Notabene: vanuit INretail vinden wij het van belang dat heffingen voor de samenwerking aan winkelgebieden zoveel mogelijk overeind gehouden worden. Temeer omdat op middellange- en lange termijn geïnvesteerd moet blijven worden in de winkelstraat.

Optie 3:
Veel aandacht gaat uit naar de huidige situatie, maar het is ook van belang om voor de korte termijn vooruit te kijken. Hoe is nagedacht over de komende 12 maanden? Zegge: periode maart 2021 – maart 2022? Van gemeente, winkeliersvereniging/centrumorganisatie mag je verwachten dat er een herstelplan is, met aandacht voor:

 • Verlagen financiële druk;
 • Versoepelen lokale regelgeving;
 • Overlegstructuur: samenwerking met onder meer gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers;
 • Collectieve ideeën die ontstaan financieel en met kennis te stimuleren (Denken aan het inzetten van het ondernemersfonds, BIZ of lokale en provinciale subsidies);
 • Beperken faillissementen en leegstand;
 • Lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging;
 • Advies aan individuele ondernemers. Denk aan adviesvouchers voor Bedrijfsadvies, versnelde digitalisering, financiering, bedrijfsbeëindiging en schuldhulpsanering;
 • Het aanbieden van vouchers om ondernemers te helpen digitaliseren, juist ook die ondernemers die nog geen webwinkel hebben. Het aanbieden van online coaching;
 • Middellange termijn: actualiseren detailhandelsbeleid en middellange termijn programma (komende 3 jaar) gericht op het investeer in de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.
 • Zie ook het raamwerk voor herstel- en transitie van centrum- en winkelgebieden.

Wat doen wij als INretail?
Elke dag staan wij met onze afdeling Ondernemersservice en de Brancheadviseurs klaar om jou en je collega-ondernemers te helpen bij vraagstukken in je winkelgebied. Heb je een vraag? Laat het ons weten via info@inretail of 088 973 06 00.

Om ondernemers en hun gemeente te voorzien van praktische kennis, zetten wij als mede-initiatiefnemer in op ons platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Zorg dat jouw gemeente is aangesloten via deze link. Wij zijn beschikbaar voor alle winkelgebieden in jouw gemeente.

Ook denken wij graag met jouw gemeente en winkeliersvereniging mee op beleidsmatige onderwerpen via ons decentrale team ‘Lokaal Retailbelang’.

Daarnaast beschikt onze website over een uitgebreide Coronapagina waar alle laatste info te vinden is. Medewerkers kun je voor de laatste informatie wijzen op het platform: www.werkindewinkel.nl
Herstelplan en belastingen

Maandag 26 april 2021 heeft INretail een herstelplan voor de retail aangeboden aan de politiek. Wat is kort de inhoud daarvan?

Voordat we ingaan op het herstelplan willen  we benadrukken dat we intensief (blijven) lobbyen voor winkels open ‘zonder beperkingen’ en alle noodzakelijke steun voor de retail. Niets is voor INretail onbespreekbaar om ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te helpen met ook voldoende perspectief voor de toekomst.

Als INretail hebben we bijgedragen aan een veelomvattend plan wat is voorgesteld door MKB-Nederland en VNO-NCW waarin heel veel generieke maatregelen staan voor alle ondernemers die getroffen zijn door de crisis. Daarnaast hebben we ook specifiek voor de retail een herstelplan geschreven wat bestaat uit drie belangrijke pijlers:

 1. Investeer als overheid in dorpen en steden én pak landelijke regie
 2. Investeer als overheid in ondernemerschap en banen in de retail
 3. Las een pauze in bij voorgenomen wetgeving

In jullie nieuwsbrief schrijven jullie dat jullie ook spreken over kwijtschelding van belastingschulden. Wat bedoelen jullie hiermee

Als INretail zien we dat er gigantische schulden zijn opgebouwd. Of dat nu belastingschulden zijn, teveel ontvangen steun die terugbetaald, schulden bij leveranciers of  privégelden dat  is ingebracht. Deze schulden zorgen voor heel veel stress. Daarom is ons voorstel dat alle overheidsschulden als één lening  worden beschouwd. Voor deze lening geldt dat er een aflossingsvrije periode is van twee jaar en dat de lening over een lange periode kan worden afgelost met een invorderingsrente nihil of maximaal  0,1%. Voor problematische leningen zal  maatwerk moeten komen in de vorm van een collectieve schuldoplossing of gedeeltelijke kwijtschelding.

Waarom doen jullie een oproep om uitstel van belastingen te overwegen?

Kwijtschelding van belastingschulden is alleen mogelijk als er uitstel van belastingen is aangevraagd. En zolang het onzeker is of eventuele schulden worden kwijt gescholden, maar het wel een onderwerp is dat op tafel ligt, willen we jullie dit meegeven zodat jullie zelf deze overweging kunnen maken.

Denken jullie dat kwijtschelding van belastingschulden realistisch is?

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief heeft aangegeven niets te voelen voor kwijtschelding. Aan de andere kant zeggen experts, zoals onder andere Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, dat de huidige schuldenlast ook gezonde ondernemingen  in de weg zit. Daarom moet gekeken worden naar oplossingen. Een oplossing kan zijn, kwijtschelding van belastingen. INretail heeft voorgesteld om in die gevallen waar een ondernemer zijn bedrijf wil beëindigen of herstructureren, de belastingschulden moeten worden kwijtgescholden. Ze zullen anders een forse drempel opwerpen om afspraken te kunnen maken met private schuldeisers. Afspraken in die gevallen acht INretail realistisch. Of kwijtschelding ook in andere gevallen van toepassing kan zijn, is onzeker omdat de meningen hierover uiteenlopen.

Ik heb mijn belastingen altijd betaald maar heb wel heel veel privégeld in mijn bedrijf gestoken. Het voelt oneerlijk voor mij dat daarom belastingschulden zouden worden kwijtgescholden. Hoe kijkt INretail daar naar?

INretail ziet dat ondernemers die vermogen of pensioen hebben opgebouwd, vaak gekozen hebben deze middelen op te gebruiken en de belastingen te betalen. Ondernemers die dit niet hebben, moesten vaker kiezen voor belastinguitstel. INretail verbindt kwijtschelding van belastingschulden aan het ook vinden van een oplossing voor ondernemers die eigen vermogen of pensioen hebben geinvesteerd, bijvoorbeeld via een belastingkorting. Weet dat we dat ook zeker meenemen in de gesprekken.

Niet alleen bij de overheid heb ik schulden, maar ook bij private partijen. Wat heeft INretail daarover in het herstelplan opgenomen?

INretail pleit voor een herstelfonds voor private schulden. Dit herstelfonds zou de schulden die zijn opgebouwd bij leveranciers, verhuurders, banken en andere partijen moeten omzetten naar schulden met langere looptijden en lagere rentes. Op deze manier krijgen ondernemers de ruimte om geleden schade in te lopen, innovaties door te voeren en daarna op een tempo, dat bij de onderneming past, de schuld af te lossen.

Daarnaast werken we als INretail via Geldfit Zakelijk, aan de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding van schulden te realiseren door het sluiten van akkoorden met je schuldeisers. Daarover binnenkort meer informatie.

Ik overweeg te stoppen met mijn bedrijf en wil dat zo goed mogelijk doen maar onder meer de transitievergoedingen die ik zou moeten betalen belemmeren mij. Is dit ook onderdeel van jullie plan?

Ja, ook het overnemen van de transitievergoeding door het UWV bij stoppen en herstructureren vanwege corona is onderdeel van het herstelplan. Vandaag de dag wordt namelijk de transitievergoeding direct door het UWV betaald als de ondernemers stopt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. We willen deze mogelijkheid dat het UWV, zonder dat de ondernemer dus eerst moet voorfinancieren, ook mogelijk maken als je vanwege de coronacrisis (noodgedwongen) stopt met je onderneming.

Ik heb als bedrijf gelukkig geen problematische schulden maar heb ook geen reserves meer voor het doen van noodzakelijke investeringen. Hoe kunnen jullie mij helpen?

In het herstelplan doet INretail de oproep aan de overheid om innovatiesubsidies ook te ontsluiten voor ondernemers die op eigen risico vernieuwingen toepassen in hun (web)winkel en ook niet weten of die succesvol zullen zijn. Investeer ook in vouchers, waarmee mkbretailers hun online vindbaarheid kunnen vergroten en verder kunnen digitaliseren. Daarnaast zullen de duurzaamheidsinvesteringen ook realistisch zijn qua gevraagde kennis en benodigde financiën. De inspanningen en investeringen moeten worden afgewogen tegen het beoogde effect. De retail heeft hiervoor financiële steun nodig in de vorm van risicovrije leningen.

Heb je nu behoefte aan extra financiering en wil je bank geen extra krediet verstrekken of heeft je bank juist je krediet beperkt? Neem dan contact met ons op zodat wij je verder kunnen helpen met het verkrijgen van de financiering.

Advies nodig?

Voor juridische vraagstukken, vragen over financiering, hr of andere simpele en complexe kwesties kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Contacteer de adviseur Bel ons
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

- Gerelateerde producten -

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.