Steun tijdens Omikronlockdown

Steun tijdens Omikronlockdown

In dit artikel gaan we in op steunmaatregelen zoals de NOW, TVL en BBZ voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Op onze overzichtspagina zijn alle steunmaatregelen terug te vinden. Naast dat we ons inspannen om verandering te krijgen in de steunpakketten informeren we jullie via deze weg graag over hoe de steun op dit moment is geregeld.

Lobby op steun

Zoals het er nu voor staat komen ondernemers in de retail, ondanks dat ze een maand de deur dicht hebben moeten houden, niet in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. Hoe dat kan? De overheid stelt dat je op basis van een kwartaal (TVL) of 2 maanden (NOW) minimaal 20% omzetdaling moet hebben in vergelijk met een gemiddelde omzet over 2019 of een kwartaal. Mag je dan als uitgangspunt bijvoorbeeld de maanden december en januari nemen? Nee, dat mag dan niet. Je moet rekenen met Q4 2021 of november en december 2021. Vervolgens begin je opnieuw met meten in 2022 over Q1 2022. Op die manier komen ondernemers ook voor het eerste kwartaal dus niet in aanmerking voor steun omdat de winkels op 15 januari 2022 weer open zijn gegaan. Op dit moment loopt er lobby om ondernemers in de getroffen branches te compenseren omdat ze niet in aanmerking zijn gekomen voor steun terwijl ze wel verplicht dicht waren.

NOW 5 (periode 7)

De NOW 5 ziet op de maanden november en december 2021 en is aan te vragen vanaf 13 december tot en met 31 januari 2022. Ondernemers die een omzetdaling van 20% hebben ten opzichte van 2019 (omzet gedeeld door 6).

Voor bedrijven gestart na 1 januari 2019 geldt een andere referentieperiode. Ondernemers gestart na 30 september 2021 kunnen geen NOW aanvragen. Via de Rekenhulp omzetverlies van het UWV kan een berekening van het omzetverlies worden gemaakt.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van de maand september 2021.

Overeenkomsten NOW5 met eerdere NOW-subsidies

De NOW5 is bijna hetzelfde als voorgaande NOWs, zoals:

 • Minimaal 20% omzetverlies;
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • Een forfaitaire opslag van 40%;
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
 • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • Het UWV betaalt het voorschot in 1 keer uit;

TVL Q4

De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Je kan TVL Q4 2021 aanvragen van 20 december, 8:00 uur tot 28 januari, 17:00 uur.

Voor een aantal ondernemingen geldt een andere referentieperiode:

Start ondernemingReferentieperiodes
tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019Q1 2020 of Q3 2020
tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020Q2 2020 of Q3 2020
tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020alleen Q3 2020

Het subsidiepercentage is 100%. Als je 100% omzetverlies hebt, ontvangt je 100% van je vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten. Voor de detailhandel is het vaste lasten percentage 15%.

Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500. Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven). Met de adviestool van RVO kan je een berekening maken

Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vraagt het RVO bij de aanvraag en bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Het accountantsproduct moet direct worden toegevoegd.

NOW Q1

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart de NOW aanvragen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Deze NOW 6 is vergelijkbaar met eerdere regelingen. Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Ondernemers die zijn gestart op of voor 1 oktober 2021 kunnen een beroep doen op de NOW 6. Een berekening van het omzetverlies kan worden gemaakt via de rekenhulp.

Het uitgangspunt voor de loonsom is de maand oktober 2021. Deze wordt vergeleken met de loonsom van januari, februari en maart 2022. De loonsom mag met 15% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

Meer informatie en het aanvraagportaal kan je raadplegen via het UWV. Vragen over de NOW en de toepassing daarvan in jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

TVL Q1

De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van de Q4 2021. De drempel hiervoor ligt echter wel hoger. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal 600.000 euro. De TVL Q1 2022 kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 17:00 uur via RVO.

TVL Starters Q4 2021 en Q1 2022

De TVL-startersregeling ondersteunt ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. De voorwaarden zijn grotendeels hetzelfde als die van de ‘gewone’ TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Bijvoorbeeld het minimumpercentage aan omzetverlies in vergelijking met de referentieperiode, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.

Het referentiekwartaal voor deze TVL regeling is Q3 2021. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode nodig. Zij kunnen alleen TVL ontvangen voor Q1 2022 en gebruiken dan als referentieperiode de eerste 3 maanden volgend op de maand van inschrijving.

Maakt een onderneming deel uit van een groep? Dan moeten alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020.

Op dit moment staat deze regeling nog niet open. Meer informatie is te vinden via RVO.

Coronafinancieringsregelingen

Het voornemen van het kabinet is om de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten ook in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar te hebben. De regelingen worden voorbereid om beschikbaar te hebben tot en met het tweede kwartaal van 2022. De KKC en GO-C dienen hiervoor opnieuw te worden voorgehangen bij de Tweede Kamer en te worden genotificeerd bij de Europese Commissie. De BMKB-C loopt als module van de BMKB-regeling automatisch door tot 1 juli 2022. Voor de Qredits-overbruggingskredieten geldt dat deze zo snel mogelijk dienen te worden genotificeerd bij de Europese Commissie.

Bbz

De Tozo is sinds 1 oktober jl. vervallen. Hiervoor in de plaats geldt de reguliere Bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Enkele voorwaarden van de Bbz zijn versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling is nu met drie maanden verlengd t/m maart 2022.

De Bbz is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen. De Bbz vraag je aan bij je woongemeente. Kijk of je in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl. Je kunt tot 1 april 2022 een aanvraag doen.

Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.