Garantie van de leverancier: waar heb je recht op?

De plichten van een leverancier

Soms besluit een leverancier later of in delen te leveren. Soms besluit een leverancier opeens niet meer te leveren. Kan dat zomaar? Lees alles over de leveranciersplicht.

Later of in delen leveren

Helaas is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag ‘Kan dat zomaar?’. Al snel wordt gezegd dat er een leverplicht is. Ons advies is om te kijken naar de gemaakte afspraken. Kijk naar de inhoud van de overeenkomst en naar de inhoud van de eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Daarin staan beschreven wat de rechten en plichten zijn die je als leverancier en retailer hebt.

Er is geen algemene set van voorwaarden die voor de hele branche van toepassing is. We zien dat veel leveranciers hun eigen voorwaarden hanteren en dat in sommige gevallen de Modint-voorwaarden van toepassing zijn. Let op: Controleer eerst of de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn. Deze moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst overhandigd zijn, alleen een verwijzing naar algemene voorwaarden is in de regel onvoldoende.

Wij zien vaak dat in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden is bepaald dat deelleveringen mogen plaatsvinden en dat er binnen een bepaalde termijn naleveringen mogen worden gedaan. Hierbij is het wel belangrijk of je bepaalde artikelen als set hebt ingekocht. Deze horen dan bij elkaar en als je het ene niet krijgt, heb je vaak ook niets aan het andere artikel. Dus dan zijn je juridische mogelijkheden groter.

Levering wordt gestopt

Ook hier is ons advies is om te kijken naar de gemaakte afspraken in de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Wat is bijvoorbeeld de duur van de overeenkomst?

In de regel is een overeenkomst tussen een ondernemer en leverancier een zogenaamde duurovereenkomst. Partijen hebben de bedoeling om jarenlang een relatie aan te gaan. Partijen mogen daarop ook vertrouwen. Ten aanzien van duurovereenkomsten gelden dezelfde regels als ten aanzien andere overeenkomsten.

Opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd is mogelijk, partijen zijn niet eeuwig aan elkaar verbonden. Gezien de bedoeling van partijen en de inhoud van de overeenkomst kan het redelijk zijn dat opzeggen alleen mogelijk is als:

  1. er een voldoende zwaarwegende reden voor bestaat; en of
  2. een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen; en of
  3. er een (schade)vergoeding tegenover staat.

Vaak wordt gekeken naar de tijd die nodig is om een andere leverancier te vinden en naar de investeringen die zijn gedaan. Zelfs als in de duurovereenkomst een opzegregeling in opgenomen, kan bovenstaande van toepassing zijn.

Defect product

Regelmatig is een defect aan een product te wijten aan een productiefout. Dit zou betekenen dat de klacht voor rekening van de leverancier moet komen. In de praktijk blijkt dat de ondernemer soms opdraait voor de reparatiekosten en/of legkosten van het product.

Als ondernemer heb je het recht om je Nederlandse leverancier aan te spreken voor alle schade die hij lijdt bij de oplossing van consumentenklachten en die het gevolg is van een fout van de leverancier. Dit geldt dus ook voor vergoedingen die de ondernemer op grond van de wet aan de consument moet betalen.

Wettelijke bepalingen

Als er geen specifieke afspraken tussen partijen zijn gemaakt, dan wordt gekeken naar de wettelijke bepalingen. En als een leverancier zijn levertijd niet nakomt, dan dien je de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Dit houdt in dat je de leverancier een redelijke termijn met geven om alsnog (na) te leveren. Doet de leverancier dat niet, dan heb je het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en om schadevergoeding te vorderen. Een leverancier kan dus schadeplichtig zijn als hij de overeenkomst niet nakomt.

Advies nodig?

Heb jij een vraag over leveringsafspraken of garantie die je bij de leverancier hebt? Bel, chat, of mail mij. Dan denk ik met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Hans Wolters

Hans Wolters

Jurist

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.