De spelregels van bezwaar maken

De spelregels van bezwaar maken

Hoe kom je op voor je rechten bij besluiten van gemeenten en andere lokale overheden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties waarin jouw buurman een omgevingsvergunning heeft gekregen voor het bouwen van een grote schuur tegen jouw winkel of de overbuurman die met zijn vergunde gevelreclame de gehele straat verlicht.

Heroverweging

Tegen een verleende vergunning kan je bezwaar maken. Het bestuursrecht is zo ingericht dat de overheid die het besluit heeft genomen, zoals het College van Burgemeester en Wethouders, eerst zelf de mogelijkheid krijgt zijn besluit te heroverwegen indien zij dit noodzakelijk acht. Bij deze heroverweging betrekt de overheid onder meer de gemaakte bezwaren, zodat alle belangen worden betrokken bij deze beslissing op het bezwaar. 

Strakke termijn

Uiteraard gelden hier diverse regels. Belangrijkste regel is dat je belanghebbende moet zijn bij het besluit. Je kunt bijvoorbeeld als bedrijf of particulier in Maastricht geen bezwaar maken tegen een kapvergunning voor een doodgewone boom in Groningen. Ook gelden er strakke termijnen, zo is de termijn om in bezwaar te kunnen gaan tegen een besluit 6 weken. Ben je te laat met je bezwaar, dan kan het zomaar zijn dat dit bezwaar inhoudelijk niet kan worden behandeld. Zonde!

In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan, geldt een andere procedure. Voordat een besluit wordt genomen, maakt de betreffende overheid eerst een ontwerpbesluit bekend waarop kan worden gereageerd door middel van het indienen van een zienswijze. De zienswijze wordt dan meegenomen bij de definitieve besluitvorming. Er volgt daarna meestal geen bezwaar, maar een mogelijkheid om direct te procederen bij een bestuursrechter. In sommige gevallen staat er ook nog hoger beroep open.

In beroep gaan

Na de bezwaarprocedure volgt een nieuw besluit, waarbij rekening is gehouden met de aangevoerde bezwaren. Wanneer je het niet eens bent met dit nieuwe besluit, kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ook hier gelden wederom strakke termijnen waarvan niet mag worden afgeweken. De bestuursrechter bekijkt onder andere of het besluit op juiste gronden is genomen en op een goede wijze is gemotiveerd.

Is het beroep ingediend bij de rechtbank en ben je het niet eens met de uitspraak die daarop volgt, kan je in hoger beroep gaan. Afhankelijk van het type besluit waartegen de gerechtelijke procedure gestart is, is dit veelal de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat dit niet altijd het geval is, zien we bijvoorbeeld bij geschillen over winkeltijden. Dan zal je moeten procederen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Overigens kan men niet ieder besluit voorleggen bij de bestuursrechter. Tegen algemeen verbindende voorschriften, zoals een APV, is bezwaar, beroep en hoger beroep bijvoorbeeld niet mogelijk.

Gelijkwaardig procederen met een jurist

Hoewel een advocaat of jurist niet verplicht is bij een bestuursrechtelijke gerechtelijke procedure, is het wel aan te bevelen. De regels zijn omvangrijk en complex. Voor de meeste ondernemers is procederen geen dagelijkse kost, wat leidt tot een kennis- en ervaringsachterstand ten opzichte van de overheid. Met een jurist aan je zijde wordt het speelveld gelijkwaardiger. INretail heeft hiervoor afspraken gemaakt met juristenkantoor Catch Legal, gevestigd in Amsterdam.

Advies nodig?

Wil je meer informatie over het procederen op bestuursrechtelijk vlak? Of wil je graag bezwaar maken tegen een besluit van jouw gemeente, maar weet je niet goed hoe? Ik denk met je mee!

Contacteer de adviseur Bel ons
Tim Brussel

Tim Brussel

Brancheadviseur wonen

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.