Zo kom jij in aanmerking voor nadeelcompensatie en/of planschade

Zo kom jij in aanmerking voor nadeelcompensatie en/of planschade

Sommige retailers krijgen er weleens mee te maken, schade door rechtmatige overheidsbesluiten. Schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een opengebroken weg, een vanwege onderhoud afgesloten marktplein of door de planregels van een nieuw bestemmingsplan.

Planschade

Door een nieuw planologisch besluit, zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan, kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden op jouw perceel worden beperkt waardoor je inkomsten kunnen dalen of het onroerend goed minder waard wordt. Die schade wordt directe planschade genoemd. Schade wordt op indirecte wijze geleden wanneer een nieuw planologisch besluit in de nabije omgeving ongunstige ontwikkelingen mogelijk maakt. Je kan hierbij denken aan een bestemmingsplan dat de bouw van een groot winkelcentrum pal naast jouw onderneming mogelijk maakt. In beide gevallen kan een tegemoetkoming van de schade worden verzocht op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

Normaal maatschappelijk risico

In de meeste gevallen beschikt een gemeente over een planschadeverordening. In die verordening staan procedureregels omtrent een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade. Een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade dient men in bij het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. Het verzoek dient binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het planologische besluit te worden ingediend. Overigens wordt niet alle schade vergoed, je wordt tegemoetgekomen. Er wordt daarnaast vanuit gegaan dat gedupeerden ook zelf een deel van de geleden schade zullen moeten dragen, dit heet het normaal maatschappelijk risico.

Je wordt overigens enkel en alleen in twee vormen van schade tegemoetgekomen: inkomensderving en vermindering van waarde van een onroerende zaak. Schade in de vorm van hinder, zoals geluidsoverlast door een grote bouwplaats komt niet in aanmerking voor tegemoetkoming.

Onafhankelijke deskundige

Wordt het verzoek in behandeling genomen, dan vraagt het college veelal advies aan een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige zal onderzoeken of een besluit schade tot gevolg heeft en, indien dit het geval is, voor welk bedrag de schade gecompenseerd moet worden. Op jouw verzoek moet een besluit worden genomen. Ben je het niet eens met dit besluit, dan kan je achtereenvolgens in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Bij geleden schade door een opengebroken weg of een afgesloten marktplein spreekt men van nadeelcompensatie. Het is denkbaar dat schade wordt geleden wanneer een winkel (tijdelijk) minder goed bereikbaar is. Gedupeerden hebben dan in sommige gevallen recht op een gedeeltelijke vergoeding van die schade. Dat betekent dat net als bij planschade niet alle schade wordt vergoed en er sprake is van een tegemoetkoming.

Opengebroken winkelstraat

Het is natuurlijk niet prettig dat de straat voor jouw onderneming opengebroken wordt voor nieuwe bekabeling, daartegenover staat dat het wel te verwachten is dat periodiek onderhoud nodig is. Het idee is natuurlijk dat iedereen daar uiteindelijk van profiteert en dat ook iedereen wel eens met zulke lasten wordt geconfronteerd. De opgelopen schade moet dan onevenredig hoog zijn in vergelijking tot de schade die anderen hebben geleden.

Nadeelcompensatie

Om te bepalen of de opgelopen schade onevenredig hoog is, wordt veelal een drempel gehanteerd. De wettelijk gestelde minimumdrempel is 2%, maar ligt in de praktijk doorgaans hoger. Deze drempel geeft de schade weer die iedereen wel eens op kan lopen en heet het normaal maatschappelijk risico. Waardevermindering en inkomstenderving tot deze drempel wordt niet vergoed. Zo blijft een deel van de schade voor eigen rekening.

Jurist inschakelen

Om erachter te komen in hoeverre je kans maakt om schade op jouw gemeente te verhalen, is het beter om een goede jurist in te schakelen. INretail heeft hiervoor afspraken gemaakt met juristenkantoor Catch Legal, gevestigd in Amsterdam. Meer informatie over onze partner Catch Legal vind je hier.

Tim Brussel

Tim Brussel

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.