WWFT

Inzicht in consumentengegevens door WWFT

De WWFT staat voor Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Deze wet is in 2018 al ingevoerd. Met deze wet probeert de overheid te voorkomen dat geld wordt witgewassen of terrorisme wordt gefinancierd. Het doel is dan ook om de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

Op basis van deze wet ben je als ondernemer verplicht om ongebruikelijke (contante) transacties te registreren en de desbetreffende consument om legitimatie te vragen. Zo kun je dit goed registreren in je boekhouding en dit overhandigen wanneer de bank of overheid hierom vraagt.

Het gaat in beginsel om bedragen van €10.000 euro of meer, maar wij zien dat banken ook om boekhouding vragen als contant geld wordt opgespaard en daarna in een keer wordt afgestort.

AVG

Het uitgangspunt is dat een ondernemer alleen persoonsgegevens mag verwerken als daar een grondslag voor is. In de AVG staat dat de verwerking van persoonsgegevens is toegestaan als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit geval vloeit de verplichting voort uit de WWFT, op basis van de WWFT zijn banken namelijk verplicht om om ongebruikelijke transacties te melden en de identiteit van klanten evenals het doel en de aard van de relatie vast te stellen en vast te leggen.

Klantonderzoek

De maatregelen die je in het kader van het cliëntenonderzoek moet nemen, moeten afgestemd zijn op de risico’s van de aard en omvang van de eigen onderneming en de dienstverlening, als ook op de risico’s van een concrete zakelijke relatie of transactie.

Vóór het aangaan van een zakelijke relatie of het verrichten van een transactie dient dus een risicobeoordeling uitgevoerd te worden. Als daaruit volgt dat sprake is van een aangetoond laag risico, kan volstaan worden met het treffen van vereenvoudigde cliëntenonderzoeksmaatregelen. Is er sprake van een hoog risico dan zal een verscherpt onderzoek moeten plaatsvinden.

De WWFT verplicht verder om, in het geval je te maken krijgt met een natuurlijk persoon die beweert als vertegenwoordiger van een cliënt op te treden, vast te stellen of deze persoon vertegenwoordigingsbevoegd is.  Dit is bijvoorbeeld het geval als een rechtspersoon zich laat vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon.

Wanneer een cliëntenonderzoek?

De WWFT bepaalt dat een cliëntenonderzoek bijvoorbeeld moet worden verricht als:

 • Een zakelijke relatie wordt aangegaan;
 • Er een incidentele transactie wordt verricht van ten minste € 10.000 of meerdere transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 10.000;
 • Er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;
 • Als je twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;
 • Indien het risico van betrokkenheid bij witwassen of financieren van terrorisme van een bestaande cliënt daartoe aanleiding geeft;

Inhoud cliëntenonderzoek

Het onderzoek moet onder andere inhouden dat je:

 • de identiteit van de cliënt vaststelt en verifieert. Bij de identificatie verstrekt de cliënt gegevens over zijn identiteit. Bij de verificatie dien je te verifiëren of de door de cliënt verstrekte identiteit overeenkomt met zijn werkelijke identiteit. Verificatie van de identiteit dient plaats te vinden aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron. Denk aan gegevens uit het handelsregister van de kamer van koophandel en identiteitsbewijzen. Dit alles dient ook vastgelegd te worden.
 • Dit geldt ook ten aanzie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO; altijd een natuurlijk persoon). Raadpleeg hiervoor het UBO-register bij de kamer van koophandel.
 • Het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen;

Voorgaande ziet op het normale onderzoek, bij een verscherpt onderzoek zal er nog meer onderzocht moeten worden.

Handhaving WWFT en boetes

De WWFT wordt onder andere gehandhaafd door de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, Bureau toezicht en de Nederlandse Bank.

Als je niet voldoet aan de meldplicht of geen inzicht kunt/wilt geven in de boekhouding is er sprake van een economisch delict. De boetes die hierop staan zijn niet gering. Zo kregen autohandelaren die €35.000 en €70.000 euro aannamen een boete van €20.000 en €30.000 euro omdat ze geen of een onjuiste melding hadden gedaan. Uiteraard wordt er met de ernst van de overtreding en de omstandigheden van het geval rekening gehouden en bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken en in beroep te gaan.

Meldplicht ongebruikelijke transacties

Als ondernemer dien je ongebruikelijk transacties zo spoedig mogelijk te melden op grond van de WWFT bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Dit dient digitaal te gebeuren op de site (www.fiu-nederland.nl).

Tenminste de volgende gegevens moeten worden verstrekt:

 • de identiteit van de cliënt;
 • de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden;
 • de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
 • de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
 • de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden
 • de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt; en
 • een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de € 10.000.

Je bent verplicht de bewijsstukken te bewaren die aantonen dat je een transactie hebt gemeld. Bewaar ook de ontvangstbevestiging van de melding.

Klachten

Als je een klacht hebt of jouw klanten dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of het financiële Klachteninstituut.

Kijk hier voor meer informatie
Daniëlle van Voorst

Daniëlle van Voorst

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.