Veelgestelde vragen onderhandelingsresultaat cao

Veelgestelde vragen onderhandelingsresultaat cao

Algemeen 

 1. Hoe informeer ik mijn medewerkers over de nieuwe cao? 
  Als INretail hebben we een modelbrief ontwikkeld die je je medewerkers kun sturen met daarin de belangrijkste informatie over de nieuwe cao. Daarnaast staat er veel informatie voor medewerkers op www.werkindewinkel.nl.  
Download modelbrief medewerkers

 1. Wanneer is de tekst van de cao beschikbaar 
  De verwachting is dat de definitieve tekst van de cao medio juli beschikbaar komt. Er wordt nu nog hard gewerkt aan alle teksten. 
 1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de cao? 
  De belangrijkste wijzigingen betreffen het salaris van de medewerker en die zijn per medewerker verschillend. Daarom hieronder de verschillende opties:  
 • Als de medewerker het maximum van de voor hem geldende loonschaal* van 1 januari 2022 nog niet heeft bereikt dan heeft de medewerker recht op een loonsverhoging van 4,36%. Eerst wordt namelijk de loontabel met 1,81% verhoogd en daarna met 2,5%.  
 • Als de medewerker meer verdiende dan het maximum van de voor hem geldende loonschaal* van 1 januari 2022 maar minder dan het nieuwe voor de medewerker geldende maximum van 1 juli 2022 dan wordt het loon verhoogd tot het nieuwe maximum van 1 juli 2022.  
 • Verdient de medewerker meer dan het voor hem geldende nieuwe maximum van de loonschaal* van 1 juli 2022 maar minder dan €4000,- op fulltime basis dan heeft de medewerker recht op een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal het maandsalaris van juli 2022.   
 • Verdient de medewerker meer dan het voor hem geldende nieuwe maximum van de loonschaal* van 1 juli maar minder dan €4000,- op fulltime basis, heeft de medewerker geen vast aantal uren èn is deze na 1 januari 2022 in dienst gekomen dan wordt het gemiddelde loon voor de eenmalige uitkering van 2,5% berekend over de gewerkte maanden per maand maal 6.  

* Het maximum van de voor jou geldende loonschaal is afhankelijk van de waardering van de functie. 

Beperking avondwerk winkelmedewerkers: Alleen als je dat individueel met de medewerker bent overeengekomen of dat nu afspreekt, mogen winkelmedewerker meer dan twee avonden per week ingezet worden om te werken. Voor niet winkelmedewerkers geldt dat voor meer dan drie avonden per week. Uitzondering op deze bepaling is het werken in de maand december dan kan je namelijk meer avonden per week de medewerker inzetten.  

BHV-vergoeding: Als medewerkers hun BHV-certificaat halen of verlengen, hebben ze recht op een vergoeding van €75,- bruto op fulltimebasis. Deze vergoeding wordt uitbetaald in de maand na het behalen of verlengen certificaat.  

Thuiswerkvergoeding: Als je bent overeengekomen dat medewerkers structureel thuis mogen werken dan hebben de medewerkers recht op een fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding van €2,- per dag.  

Aanbieden uren aan medewerkers: In de cao is ook de afspraak gemaakt dat als er een vacature is in de organisatie dat je de uren eerst aanbiedt aan de al werkzame medewerkers mits dit ook past qua aan te bieden uren en werkzaamheden.  

De eenmalige uitkering

 1. Is 4000 euro gebaseerd op een fulltime werkweek of is dit feitelijk?  
  Dit is gebaseerd op een fulltime brutosalaris. Als een medewerker een uurloon heeft hoger dan €24,29 dan komt hij niet in aanmerking voor de eenmalige uitkering. Voor de woonbranche betreft het een uurloon van €24,95. 
 1. Krijgt een medewerker die pas per 1 juni in dienst is gekomen ook een volledige eenmalige uitkering als hij bovenschalig is? 
  Ja, de medewerker heeft dan wel recht op de volledige eenmalige uitkering berekend over 6 maal het salaris van juli of 6 maal het gemiddelde maandsalaris als de werknemer variabele uren omdat hij bijvoorbeeld een oproepcontract heeft. 
 1. Welk salaris is het uitgangspunt voor de eenmalige uitkering? 
  Dat is het salaris van de maand juli. Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 januari 2022 in dienst kwamen, is het gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m juni 2022 de basis voor de berekening. 
 1. Kan ik medewerkers ook een verhoging van 2,5% geven wanneer zij een salaris hebben wat boven het maximum van de schaal zit? Hebben ze dan nog recht op de eenmalige uitkering? 
  Als je als werkgever kiest voor een structurele verhoging van 2,5% per 1 juli dan heeft de werknemer geen recht meer op de eenmalige uitkering. Dit omdat je deze verhoging mag verrekenen. 
 1. Hoe bereken je de eenmalige uitkering voor iemand met een wisselend aantal uren? 
  Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 januari 2022 in dienst kwamen, is het gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m juni 2022 de basis voor de berekening. 
 1. Als een medewerker niet is ingedeeld in een loonschaal, maar wel meer salaris heeft dan het maximumbedrag van de hoogste schaal en onder de € 4000 zit, heeft deze dan ook recht op de uitkering? 
  Op basis van de cao behoort een medewerker ingedeeld te zijn in een loonschaal om te bepalen of deze recht heeft op een loonsverhoging of eenmalige uitkering. Als je een medewerker niet hebt ingedeeld dan kijk je naar de hoogste schaal. Dus ook als een medewerker dan boven het bedrag van de hoogste schaal zit, maar nog onder de €4.000 bruto op fulltime basis dan heeft de medewerker recht op de eenmalige uitkering. 
 1. Moet je vakantiegeld in het loon meerekenen voor de eenmalige uitkering? 
  Het vakantiegeld wordt niet in de berekening meegenomen voor de eenmalige uitkering. 
 1. Hoe verreken ik een eerder gegeven loonsverhoging die ik heb gegeven vooruitlopend op een cao-verhoging die bijvoorbeeld in april is gegeven? 
  Stel dat deze verhoging 1% is, dan resteert er nog een eenmalige uitkering van 1,5%. 
 1. Hoe verreken ik een uitgekeerde provisie of bonus? 
  Hierbij wordt gekeken naar de uitgekeerde en de te betalen bedragen. Het bedrag van de eenmalige uitkering kan worden verrekend met de uitgekeerde provisie of bonus. Als een bonus is verworven over 2021, maar in 2022 dan mag deze worden verrekend omdat deze in 2022 is uitgekeerd.

De loonsverhoging

 1. 1,81% + 2,5% = 4.31% in plaats van de benoemde 4.36%? 
  Dat klopt. De verhogingen worden echter na elkaar gegeven waardoor de verhoging in zijn totaliteit hoger uitkomt. 
 1. Klopt het dat schaal A/B nu niet meer gelijk is aan het wettelijke minimumloon? 
  Dat klopt inderdaad. Door de extra verhoging van 2,5% is deze nu hoger. 
 1. Wij hanteren een eigen functie- en beloningsgebouw welke positief afwijkt van de cao. In hoeverre dienen we de verhoging van 4,36% dan door te voeren?
  De verhogingen uit de cao zijn enkel van toepassing op de feitelijke lonen van de medewerkers die vallen in de voor hen geldende loontabel en op al de lonen in de loontabellen in de cao. Naast hantering van een eigen functie- en beloningsgebouw dienen medewerkers in de loontabel van de cao te zijn ingedeeld. Het is mogelijk advies in te winnen bij de afdeling Ondernemersservice met betrekking tot de wijze waarop de loonsverhoging moet worden doorgevoerd in een eigen loongebouw. 
 1. Kunnen de loonsverhoging per 1 januari 2022 en een tredeverhoging ook worden verrekend met de verhoging van 2,5%? 
  Nee, het gaat hier uitsluitend om verhogingen die zijn gegeven vooruitlopend op de cao-verhoging. Een gegeven tredeverhoging of de verhoging van 1 januari mag je dus niet verrekenen met de verhoging van 2,5%. 
 1. Komt er nu per 1-1-2023 geen verhoging meer? 
  In deze cao is in ieder geval al voorzien in de extra verhoging van het wettelijk minimumloon die per 1 januari wordt voorzien. Dat er in een cao vanaf 1 januari 2023 nog andere loonsverhogingen per die datum worden overeengekomen is niet uitgesloten. Zo is de verwachting dat het WML ook nog zal worden geïndexeerd. In de onderhandelingen zullen we alle actuele ontwikkelingen meewegen om tot een goed resultaat te komen waaronder de ontwikkeling van het WML. 
 1. Welke loontabel wordt leidend? Die van +1,81 of 4,36?  
  De loontabel met de verhoging van 4,36%.  
 1. Wat wordt bedoeld met het tussenmaximum in de loontabellen? 
  Het tussenmaximum is het maximum van de schaal met enkel de verhoging van 1,81% toegepast. Dit is van belang voor de bepaling van de eenmalige uitkering. Daarom zijn deze bedragen benoemd in de loontabellen. 
 1. Wat wordt bedoeld met het maximum van de schaal? 
  Dat is het uiterste bedrag in een bepaalde schaal. Voor functiegroep A in de tabel Mode etc. is het maximum van 1-1-2022 bijvoorbeeld €11,66 en het maximum per 1-7-2022 is dan €12,17. 
 1. Is de cao-verhoging voor iedereen van toepassing? Dus ook oproepkrachten, administratieve medewerkers of enkel winkelpersoneel? 
  De loonsverhoging is op al het personeel van toepassing. Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar functie of dienstverband.
 2. Als een medewerker net onder het nieuwe maximum van 1 juli zit, verhoog je dan tot het nieuwe maximum per 1 juli of krijgen ze de volle verhoging van 4,36%?
  De verhoging geldt dan tot aan het maximum per 1 juli. Daarnaast kan de medewerker deels recht hebben op de eenmalige uitkering. Maak gebruik van de rekentool om dit te berekenen.
 3. Als een medewerker per 1 juli in dienst is gekomen, heeft deze dan recht op een eenmalige uitkering?
  Een medewerker die per 1 juli 2022 in dienst is gekomen heeft geen recht op een eenmalige uitkering. Aandachtspunt is wel dat het overeengekomen loon in overeenstemming is met de nieuwe loontabel per 1 juli 2022.

Overige bepalingen

 1. Is de BHV vergoeding vastgesteld met de gedachte dat de medewerker dit dan zelf bekostigd of geldt dit ook voor medewerkers die deze opleiding én opleidingsuren van de werkgever reeds krijgt? 
  Deze vergoeding staat naast de vergoeding van de opleiding en opleidingsuren en is niet bedoeld voor de bekostiging daarvan. Het is een extra vergoeding die een werknemer ontvangt vanwege de vervulling van deze taak. 
 1. Is de BHV-vergoeding naar rato? 
  Conform de algemene ‘naar rato’ bepaling in de cao is deze naar rato dus je mag het berekenen naar het parttime percentage. Uit tekst cao: “Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsduur minder of meer bedraagt dan de arbeidsduur van de medewerker in volledige dienst, zijn de bepalingen van deze cao naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.” 
 1. Wordt de BHV-vergoeding naar rato berekend als een BHV-er midden in het jaar uit dienst gaat? 
  De BHV-vergoeding is niet naar rato gezien de periode van in- of uitdiensttreding maar wordt uitgekeerd na het behalen of verlengen van het BHV-certificaat. 
 1. Wanneer moet de BHV vergoeding worden uitgekeerd? Mag dit in één specifieke maand zijn in het jaar of (vrijwel) direct na het behalen of verlengen van het certificaat? 
  Uitkering direct na behalen of verlenging van het certificaat ligt hier voor de hand omdat dit moment jaarlijks terugkomt.  
 1. Wat is de definitie van avondwerk? 
  De avond vangt aan om 18:00 uur. Let op: het gaat erom dat een werknemer niet kan worden verplicht om meer dan twee avonden per week te werken. Met een werknemer mag anders worden overeengekomen, daarnaast geldt deze afspraak alleen voor winkelpersoneel. 
 1. Is er voor de Tuinbranche voor het zomerseizoen voorzien in een afwijking ten aanzien van avondwerk? 
  Daar is in de cao niet in voorzien. 
 1. Zijn wij verplicht om de thuiswerkvergoeding van €2,- per dag te betalen aan de medewerkers die thuiswerken? 
  Ja, het is echter aan de werkgever om te bepalen of een medewerker thuis mag werken. 
 1. Wat betekent vragen vervullen vacature? 
  Bij het ontstaan van vacatures zal de werkgever aan reeds in dienst zijnde medewerkers vragen of zij belangstelling hebben de vrijgekomen uren in te vullen. Uiteraard geldt dan wel dat de medewerker de kwalificaties heeft voor de vrijgekomen uren en dat de inzet van de medewerker ook past binnen een gezonde en gewenste bedrijfsvoering. Concreet als de medewerker al op vrijdag werkt en er komen uren op de vrijdag vrij dan hoef je deze uren niet aan te bieden. Ons advies is om wel met je medewerkers is gesprek te gaan om te komen tot een goede en gewenste bezetting. 
Thijmen de Coo

Thijmen de Coo

Adviseur Ondernemersservice

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.