Geen vraag te gek
088 973 06 00

Kun je bouwen op de provincie Zuid-Holland?

Nederlandse winkeliers, mkb’ers, werken elke dag hard aan hun ondernemerstoekomst. Er wordt tijd en energie gestoken in hun zaak én winkelgebied zodat bezoekers gastvrij verwelkomd worden. Daarmee leveren ondernemers hun maatschappelijke bijdrage aan een leefbare omgeving. Van de overheid mag verwacht worden dat zij de winkeliers hierin versterkt door goed detailhandelsbeleid: lokaal én provinciaal. Of dat in Zuid-Holland begrepen wordt is de vraag.

Wat speelt er in Zuid-Holland?

De gemeenten Schiedam en Den Haag willen grootschalige sportdetailhandel in het buitengebied toestaan. Hiervoor hebben zij een ontheffing aangevraagd bij de Provinciale Staten (PS) Zuid-Holland, die op 3 juli 2019 over dit verzoek hebben gesproken. Het dagelijkse bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten (GS), had het voornemen deze aangevraagde ontheffingen te weigeren. Daarop heeft de provinciale politiek (PS) twee moties ingediend. Het voorstel om beide gevraagde ontheffingen te verlenen haalde het niet, de andere motie haalde het net wel: het verlenen van een ontheffing aan Schiedam.    

Wat moet je weten?

Bovengenoemde kwestie speelt een geruime tijd. INretail is van mening dat hiermee inbreuk gemaakt wordt op de zorgvuldig opgebouwde Zuid-Hollandse detailhandelsstructuur, omdat:

 1. De provincie afgelopen decennia een consistent en duidelijk detailhandelsbeleid heeft gevoerd;
 2. Sinds de jaren ’90 is het aantal vierkante winkelmeters ongeveer verdubbeld, zonder dat de besteding van consumenten evenredig is toegenomen. Gevolg is lagere omzet per m² en uitholling van rendementen. Dit leidde ook tot aanzienlijke leegstand (lees hier het actuele voorbeeld van Rijswijk (Financieele Dagblad)) met name op perifere (aan de rand) locaties.
  Niet voor niets heeft voormalig minister Henk Kamp met provincies en vele gemeenten ingezet – via zogenaamde RetailDeals - op het reduceren van vierkante winkelmeters en concentratie van en in winkelgebieden;
 3. Een uitzondering gemaakt wordt voor een multinational ‘omdat het concept dat nodig heeft’;
 4. Afgezonderde winkels net buiten de stad negatieve effecten hebben op andere winkelgebieden (binnenstad, stadsdeelcentra, wijk- en buurtwinkelcentra).

Wanneer Provincie Zuid-Holland het vestigen van grootschalige sportdetailhandel toe staat in het buitengebied van Schiedam en Den Haag, dan is het gevolg dat dit ook in alle andere gebieden buiten centra en in alle andere gemeenten toegestaan is, ofwel ‘precedentwerking’ (!).

Wat moeten de politieke partijen van Provincie Zuid-Holland doen?

INretail heeft de politieke partijen van de provincie Zuid-Holland zowel op 1 als 3 juli (schriftelijk en mondeling) laten weten dat vestiging van locaties ín of direct aansluitend op winkelgebieden moet gebeuren, omdat er in Zuid-Holland voldoende ruimte is om grootschalige sportdetailhandel een plaats te geven. In de kern is de oproep aan de politieke partijen van Zuid-Holland om het detailhandelsbeleid te handhaven en dan ook geen ontheffing te verlenen voor grootschalige sportdetailhandel aan zowel in Schiedam als Den Haag.

Waar zit de pijn?

De Zuid-Hollandse politici van de partijen Forum van Democratie, VVD, Partij voor de Vrijheid, D66 en Denk stellen via hun motie voor om een ontheffing te verlenen voor de locatie Schiedam. De motie kan je onder 'Links' downloaden. Aangedragen argumenten zijn:

 1. Het risico op onaanvaardbare leegstand is niet overtuigend aangetoond;
 2. De besluitvorming van de gemeentelijke democratie dient gerespecteerd te worden;
 3. Het ontheffingsverzoek kent een zeer lange voorgeschiedenis;
 4. Het ontheffingsverzoek is overtuigend onderbouwd voor het detailhandelsconcept ten voordele van werkgelegenheid, sportparticipatie, gezondheid en sociale cohesie;
 5. Het idee dat geen sprake is van precedentwerking (het mag enkel in Schiedam, het is te voorkomen dat andere multinationals het in andere gemeenten niet mogen);
 6. Het is aangetoond dat er geen aantoonbare … onaanvaardbare leegstand en/of verslechtering van de leefbaarheid van de centra als gevolg is door verlenen van ontheffing.

De provinciale politici zijn aan zet

Het is onbegrijpelijk dat de politici mkb’ers in de Zuid-Hollandse detailhandel uit het oog verliezen. Vragen die opkomen bij het lezen van deze motie: Is er dan geen leegstand? Weegt het belang van een gemeente op tegen het licht van de detailhandelsstructuur van de gehele provincie? Is er haast? Wat is de prijs van een afgezonderd internationaal detailhandelsconcept betreft werkgelegenheid, leefbaarheid en sociale cohesie voor de winkeliers in bestaande winkelgebieden?

Kunnen de winkeliers bouwen op de provincie? Of gaat de provincie bouwen voor leegstand? Of de Zuid-Hollandse politici gevoel hebben voor MKB-ondernemerschap zal blijken.


Wil je weten wat je kunt doen of wil je meer weten over deze casus? Laat het ons weten via beleidsadviseur Locatiebeleid David Lansen (dlansen@inretail.nl – 06-16072432).

Wanneer je meer wilt weten over het belang van zowel goed provinciaal als gemeentelijk detailhandelsbeleid, dan vind je hieronder ‘Maak werk van provinciaal retailbeleid’ en ‘Dynamiek door beleid’.

Links

Delen